Ograniczenia w poborze mocy elektrycznej i paliw gazowych w latach 1991-1995.

Monitor Polski

M.P.1990.49.374

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1990 r.

UCHWAŁA Nr 208
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 grudnia 1990 r.
w sprawie ograniczeń w poborze mocy elektrycznej i paliw gazowych w latach 1991-1995.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 89 i Nr 34, poz. 198) dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów elektroenergetycznego i gazowniczego na wypadek wystąpienia niedoboru energii elektrycznej lub paliw gazowych Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Wprowadza się w okresie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 1995 r. planowe ograniczenia:
1)
poboru mocy elektrycznej w odniesieniu do energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom ze wspólnej sieci elektroenergetycznej,
2)
dobowego poboru gazu ziemnego i koksowniczego w odniesieniu do paliw gazowych dostarczanych odbiorcom ze wspólnej sieci gazowej.
Ograniczeniami, o których mowa w § 1, obejmuje się:
1)
w zakresie poboru mocy elektrycznej odbiorców zaliczanych taryfowo do odbiorców o charakterze przemysłowym, z wyjątkiem:
a)
elektrowni i elektrociepłowni zawodowych,
b)
źródeł gazu i obiektów technologicznych wspólnej sieci gazowej oraz koksowni,
c)
działu transportu przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
d)
zakładów wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłowniczych,
e)
stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz obiektów telekomunikacyjnych,
f)
trakcji komunikacji miejskiej,
g)
przedsiębiorstwa eksploatacji rurociągów naftowych,
h)
zakładów związanych z przechowywaniem i przetwórstwem żywności,
2)
w zakresie dobowego poboru gazu ziemnego i koksowniczego odbiorców pobierających gaz do celów przemysłowych, z wyjątkiem obiektów technologicznych wspólnej sieci gazowej.
1.
Plany wielkości poboru mocy elektrycznej i dobowego poboru paliw gazowych w poszczególnych stopniach zasilania ustalają jednostki organizacyjne upoważnione przez Ministra Przemysłu i zawiadamiają odbiorców oraz jednostki uprawnione do dysponowania mocą elektryczną i paliwami gazowymi we wspólnej sieci.
2.
Plany poboru mocy elektrycznej ustalają wielkości dopuszczalnego poboru mocy elektrycznej określone na poszczególne miesiące w danych stopniach zasilania od 10 wzwyż. Ustalenie ograniczenia poboru mocy elektrycznej oznacza określenie dopuszczalnej, średniogodzinnej wielkości poboru mocy elektrycznej w danym stopniu zasilania ze wspólnej sieci elektroenergetycznej, pomniejszonej o wielkość oddawanej innym odbiorcom posiadającym wydzielone układy pomiarowe, z uwzględnieniem mocy z własnych urządzeń wytwórczych odbiorcy.
3.
Plany dobowego poboru paliw gazowych ustalają wielkości dopuszczalnego dobowego poboru paliw gazowych w poszczególnych stopniach zasilania od 1 wzwyż.
Planowe ograniczenia poboru mocy elektrycznej i dobowego poboru paliw gazowych są wprowadzane przez odpowiednie polecenia dyspozytorskie o obowiązujących stopniach zasilania.
Odbiorca w czasie obowiązywania polecenia dyspozytorskiego o obowiązującym stopniu zasilania może pobierać moc elektryczną:
1)
w stopniu zasilania 03 - do wysokości mocy umownej,
2)
w stopniu zasilania 10 - pobór mocy elektrycznej w taryfowych strefach szczytowych w wysokości ustalonej w planie ograniczeń, a w strefach pozaszczytowych - w wysokości mocy umownej,
3)
w stopniach zasilania od 11 wzwyż - w wysokości ustalonej w danym stopniu zasilania.
1.
Odbiorca w czasie obowiązywania polecenia dyspozytorskiego o obowiązującym stopniu zasilania może pobierać dobowe ilości paliw gazowych:
1)
w stopniu zasilania 1 - do wysokości wynikającej z umownego godzinowego poboru paliwa gazowego,
2)
w stopniach zasilania od 2 wzwyż - w wysokości ustalonej w danym stopniu zasilania.
2.
W zależności od bieżącej sytuacji w systemie przesyłowym gazu oraz sytuacji u poszczególnych odbiorców jednostka dysponująca gazem może w drodze wyjątku ustalić dla określonego odbiorcy na określony czas inny stopień zasilania niż obowiązujący ogólnie dla danego rodzaju gazu.
Jeżeli w systemie elektroenergetycznym lub gazowniczym występuje deficyt mocy pomimo wprowadzenia maksymalnych ograniczeń określonych w planie ograniczeń, stosuje się dalsze ograniczenia dla ochrony systemu, po uprzednim zawiadomieniu odbiorców.
Odbiorcy objęci ograniczeniami poboru mocy elektrycznej oraz paliw gazowych są obowiązani realizować polecenia dyspozytorskie w zakresie obowiązujących stopni zasilania, wynikające z planów ograniczeń poboru mocy elektrycznej i dobowego poboru paliw gazowych.
Zakłady, w których jest brak aparatury kontrolno-rejestrującej, są zobowiązane do prowadzenia bieżących cogodzinnych zapisów wielkości poboru mocy elektrycznej i dobowych zapisów zużycia paliw gazowych stosownie do ustaleń sprawującego nadzór nad wspólną siecią.
Od ustalonych wielkości poboru mocy elektrycznej i dobowego poboru paliw gazowych przysługuje odwołanie do Ministra Przemysłu za pośrednictwem jednostki organizacyjnej upoważnionej przez Ministra Przemysłu do ustalenia planów ograniczeń.
Minister Łączności i Przewodniczący Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" zapewnią możliwość przekazywania przez Polskie Radio lub inne środki łączności komunikatów energetycznych w zakresie poleceń dyspozytorskich o obowiązujących stopniach zasilania, wynikających z planów ograniczeń.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1991 r.