Ogólne zezwolenie dewizowe.

Monitor Polski

M.P.1990.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lutego 1991 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 grudnia 1989 r.
w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.

Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 8 ust. 2, art. 9, art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 74, poz. 441) zarządza się, co następuje:

Zezwolenia na wywóz wartości dewizowych za granicę i przywóz do kraju waluty polskiej

§  1.
Ilekroć w zarządzeniu zezwala się na wywóz za granicę lub przywóz do kraju waluty polskiej albo na wnoszenie jej na obce statki, zezwolenie nie dotyczy monet o jednostkowej wartości nominalnej przekraczającej 50 złotych, będących w Rzeczypospolitej Polskiej prawnym środkiem płatniczym, z wyjątkiem, o którym mowa w § 8 i 9.
§  2.
1. 1
 Zezwala się osobom krajowym przekraczającym granicę państwową na wywóz za granicę waluty polskiej w kwocie nie przekraczającej 5.000.000. zł.
2.
 Wywiezioną walutę polską można wydatkować po przeprowadzonej kontroli dewizowej:
1)
na zakup artykułów konsumpcyjnych w miejscach sprzedaży tych artykułów:
a)
w polskich środkach komunikacji na trasach zagranicznych,
b) 2
 w środkach komunikacji należących do państw, których waluta narodowa nie jest walutą wymienialną w czasie ich przebiegu w tych państwach,
2)
na zakup biletów i miejscówek w polskich środkach komunikacji na trasach zagranicznych:
a)
na miejsce sypialne w polskich wagonach kolejowych oraz na polskich statkach na liniach zaczynających się i kończących się w granicach państw, o których mowa w pkt 1 lit. b),
b)
na miejsca do leżenia w polskich wagonach kolejowych komunikacji międzynarodowej,
c)
na przejazd polskimi statkami, autobusami oraz samochodami na liniach zaczynających się i kończących się w granicach państw, o których mowa w pkt 1 lit. b),
3) 3
 (skreślony).
3.
 Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, udziela się z zastrzeżeniem powrotnego przywozu do kraju nie wydatkowanej waluty polskiej.
§  3.
Zezwala się osobom krajowym i zagranicznym przekraczającym granicę państwową na wywóz swoich imiennych książeczek oszczędnościowych wystawianych w walucie polskiej oraz książeczek czekowych do rachunków oszczędnościowych prowadzonych w walucie polskiej bez prawa realizacji za granicą na inne cele niż wymienione w § 2 ust. 2 i pod warunkiem powrotnego ich przywozu do kraju.
§  4.
Zezwolenia, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3, nie dotyczą osób krajowych wyjeżdżających za granicę w celu zamieszkania.
§  5. 4
 (skreślony).
§  6.
  5
1.
 Zezwala się osobom krajowym przekraczającym granicę państwową na wywóz za granicę:
1)
walut obcych oraz wystawionych w tych walutach czeków i czeków podróżniczych na cele zakupów rzeczy ruchomych, usług i praw majątkowych, z wyłączeniem udziałów i akcji w spółkach i innych przedsiębiorstwach z siedzibą za granicą, do wysokości 2.000 dolarów USA lub ich równowartości,
2)
walut obcych, czeków i czeków podróżniczych nabytych w bankach dewizowych na cele i w wysokości określonej przepisami w sprawie pokrywania kosztów podróży służbowych poza granicami kraju,
3)
walut wymienialnych oraz wystawionych w tych walutach czeków i czeków podróżniczych pochodzących z rachunków walutowych podmiotów gospodarczych na cele, o których mowa w pkt 1, do wysokości 10.000 dolarów USA lub ich równowartości,
4)
walut wymienialnych oraz wystawionych w tych walutach czeków i czeków podróżniczych pochodzących z rachunków walutowych "A" na cele, o których mowa w pkt 1, w wysokości przekraczającej 2.000 dolarów USA lub ich równowartości,
5)
walut wymienialnych pochodzących z realizacji zagranicznych przekazów bankowych i pocztowych, czeków, weksli i akredytyw pieniężnych,
6)
czeków i czeków podróżniczych wystawionych w walutach obcych za granicą.
2.
Wywóz wartości dewizowych z rachunków walutowych "A" nie może nastąpić z przeznaczeniem na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
§  7.
1.
Zezwala się osobom zagranicznym przekraczającym granicę państwową na wywóz za granicę:
1)
walut obcych pochodzących z realizacji zagranicznych przekazów bankowych i pocztowych, czeków, czeków podróżniczych, weksli i akredytyw pieniężnych,
2)
czeków i czeków podróżniczych wystawionych w walucie obcej za granicą,
3)
walut obcych zgromadzonych na rachunkach walutowych "C", pochodzących z:
a)
realizacji zagranicznych przekazów bankowych i pocztowych, czeków, czeków podróżniczych, weksli oraz akredytyw pieniężnych,
b)
wpłat w kraju kwot przywiezionych lub przesłanych z zagranicy, w granicach kwot uwidocznionych w zgłoszeniu dewizowym, potwierdzonym przez polski urząd celny podczas odprawy celnej na granicy albo podczas kontroli zagranicznych przesyłek pocztowych,
c)
realizacji w kraju dyspozycji osób krajowych w wykonaniu umów zawartych przez te osoby z posiadaczem rachunku, z zachowaniem polskich przepisów dewizowych, w tym także umów w zakresie handlu zagranicznego,
d)
realizacji przelewów z rachunków walutowych "C" innych osób zagranicznych, w tym również z tytułu realizacji spadku, zapisu lub dyspozycji na wypadek śmierci,
e)
tytułu orzeczenia w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, w sprawach o wykroczenia, cywilnym i administracyjnym, przyznającego osobom zagranicznym waluty obce,
f)
tytułu zwrotu kwot uprzednio podjętych z tego rachunku w celu wywozu za granicę, w razie gdy wyjazd nie doszedł do skutku, oraz nie zrealizowanych przekazów za granicę i przelewów na rzecz instytucji krajowych,
g)
realizacji przelewów z rachunków walutowych "A" osób krajowych w razie zmiany statusu dewizowego posiadacza rachunku walutowego "A" oraz z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci, dokonanej na rachunku walutowym "A",
h)
wymiany waluty polskiej na waluty obce przez Narodowy Bank Polski na podstawie odrębnych przepisów,
i) 6
 rachunków bankowych podmiotów zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów, dopuszczonych do przekazania za granicę na podstawie tych przepisów,
4) 7
 czeków i czeków podróżniczych wystawionych w walucie obcej pochodzącej z tytułów, o którym mowa w pkt 3,
5) 8
 walut wymienialnych oraz wystawionych w tych walutach czeków i czeków podróżniczych przez osoby zatrudnione w kraju przez podmioty gospodarcze na cele zakupów na rzecz tych podmiotów rzeczy ruchomych, usług i praw majątkowych, z wyłączeniem udziałów i akcji w spółkach i innych przedsiębiorstwach z siedzibą za granicą, do wysokości 2.000 dolarów USA lub ich równowartości,
6) 9
 walut wymienialnych oraz wystawionych w tych walutach czeków i czeków podróżniczych nabytych w bankach dewizowych przez podmioty gospodarcze na cele i w wysokości określonej przepisami w sprawie pokrywania kosztów podróży służbowych poza granicami kraju, dla osób zagranicznych zatrudnionych w kraju przez te podmioty,
7) 10
 walut wymienialnych oraz wystawionych w tych walutach czeków i czeków podróżniczych nabytych w bankach dewizowych w wysokości równowartości złożonej do depozytu sądowego waluty polskiej, a następnie zwróconej tym osobom, jak również zwróconych kwot poręczeń majątkowych i kwot orzeczonych w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
8) 11
 walut wymienialnych oraz wystawionych w tych walutach czeków i czeków podróżniczych nabytych w bankach dewizowych z tytułu nagród otrzymanych przez uczestników międzynarodowych konkursów i imprez sportowych oraz wynagrodzeń wypłaconych sędziom zawodów sportowych, członkom jury konkursów międzynarodowych oraz innym specjalistom zagranicznym dokonującym ekspertyz w kraju zgodnie z międzynarodowymi instrukcjami i regulaminami.
2.
 Waluty obce, czeki i czeki podróżnicze pochodzące z rachunków walutowych "C" mogą wywozić również osoby krajowe umocowane do dysponowania saldem tych rachunków.
§  8.
1.
Zezwala się osobom krajowym i zagranicznym na wywóz za granicę:
1)
monet złotych w postaci stanowiącej wartość dewizową,
2)
monet będących w Rzeczpospolitej Polskiej prawnym środkiem płatniczym

- nabytych w kraju dla celów numizmatycznych za waluty obce w przedsiębiorstwie lub instytucji uprawnionych do ich sprzedaży.

2.
Wywóz, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić na podstawie zaświadczenia wystawionego przez uprawnione przedsiębiorstwo lub instytucję, stwierdzającego sprzedaż tych monet imiennie określonej osobie.
§  9.
Zezwala się osobom krajowym i zagranicznym na przywóz z zagranicy monet z kruszców szlachetnych będących w Rzeczpospolitej Polskiej prawnym środkiem płatniczym.
§  10. 12
 (skreślony).
§  11.
  13  (skreślony).
§  12.
 Zezwala się osobom krajowym należącym do personelu obsługi miejsc sprzedaży artykułów konsumpcyjnych oraz sprzedaży biletów i miejscówek za walutę polską w polskich środkach komunikacji międzynarodowej na wywóz za granicę waluty polskiej i obcej oraz przywóz do kraju waluty polskiej stanowiącej pogotowie kasowe w kasie oraz uzyskanej ze sprzedaży.
§  13. 14
 (skreślony).

Zezwolenia na przekazanie za granicę wartości dewizowych

§  14.
  15  (skreślony).
§  15.
1. 16
 Zezwala się, z zastrzeżeniem wzajemności, na przekazanie za granicę świadczeń emerytalno-rentowych na rzecz osób zagranicznych, które nabyły prawa do tych świadczeń w kraju, na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzającej nabycie tych praw.
2.
 Przekazanie następuje po wymianie waluty polskiej na walutę państwa, do którego Narodowy Bank Polski ją przekazuje.
§  16. 17
 Zezwala się osobom krajowym na przekazanie za granicę walut obcych na wypłatę wynagrodzeń oraz na pokrycie innych kosztów realizacji za granicą kontraktów zawartych z osobami zagranicznymi, a także z tytułu wynagrodzenia osób krajowych zatrudnionych za granicą na podstawie odrębnych przepisów i porozumień międzynarodowych oraz z tytułu stypendiów dla osób skierowanych w celach szkoleniowych - na zasadach określonych tymi przepisami i umowami.
§  17.
  18
1.
 Zezwala się, z zastrzeżeniem ust. 2, krajowym osobom fizycznym na przekazanie za granicę walut wymienialnych zgromadzonych na rachunkach walutowych "A" w celu zakupu rzeczy ruchomych, usług i praw majątkowych, z wyłączeniem zakupu udziałów i akcji w spółkach i innych przedsiębiorstwach z siedzibą za granicą, jak również w celu pokrycia składek z tytułu członkostwa w organizacjach za granicą.
2.
Przekazanie za granicę walut wymienialnych zgromadzonych na rachunkach walutowych "A" nie może nastąpić z przeznaczeniem na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
§  17a. 19
 Zezwala się podmiotom gospodarczym na przekazanie za granicę walut obcych do wysokości 2.000 dolarów USA lub ich równowartości w celu zapłaty nie potwierdzonych należności z tytułu zakupu rzeczy ruchomych od osób zagranicznych.
§  17b.
  20
1.
 Zezwala się na przekazanie za granicę walut wymienialnych zgromadzonych na rachunkach walutowych "A" oraz na rachunkach wkładów oszczędnościowych w walutach wymienialnych potwierdzanych certyfikatami depozytowymi do wysokości salda rachunku łącznie z odsetkami, w razie wyjazdu posiadacza rachunku za granicę na pobyt stały lub zmiany pobytu czasowego za granicą na pobyt stały, a także w razie nabycia przez osobę zagraniczną wkładu oszczędnościowego w drodze spadku, zapisu lub z tytułu dyspozycji wkładcy na wypadek śmierci.
2.
Zezwala się na przekazanie za granicę walut obcych zgromadzonych na rachunkach walutowych "C", pochodzących z tytułów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3.
3.
Zezwala się osobom zagranicznym na przekazanie za granicę walut obcych pochodzących z tytułów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.
§  18. 21
 Zezwala się osobom krajowym na przekazanie za granicę walut obcych w celu uiszczenia:
1)
kosztów postępowania sądowego i arbitrażowego, związanych z udziałem w procesach z osobami zagranicznymi, jeżeli ich wysokość nie przekracza 20.000 dolarów USA lub ich równowartości w jednej sprawie,
2)
podatków, opłat celnych i innych opłat administracyjnych (urzędowych), jeżeli obowiązek ponoszenia ich wynika z przepisów prawa,
3)
kosztów porad prawnych i zastępstwa procesowego, jeżeli ich wysokość nie przekracza 50.000 dolarów USA lub ich równowartości w jednej sprawie.
§  19. 22
 Zezwala się krajowym osobom prawnym na przekazanie za granicę walut obcych na poczet składek i opłat z tytułu uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych sieciach hotelowych.
§  20.
  23  Zezwala się osobom krajowym na przekazanie za granicę walut obcych na pokrycie wymagalnych zobowiązań z następujących tytułów:
1)
kosztów akwizycyjnych, w tym kosztów udziałów w wystawach i targach, kosztów reklamy, opłat za udział w sympozjach, konferencjach oraz za serwisy informacyjne,
2)
usług agencyjnych i przedstawicielskich,
3)
kosztów napraw i remontów importowanych maszyn i urządzeń,
4)
kosztów ochrony własności intelektualnej,
5)
kosztów świadczonych przez osoby zagraniczne usług audytorskich, konsultingowych w zakresie doradztwa ekonomicznego, organizacyjnego i w dziedzinie informatyki oraz kosztów opinii handlowych.
§  21.
1. 24
 Zezwala się podmiotom gospodarczym na przekazanie za granicę walut obcych należnych kontrahentowi zagranicznemu z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej i bezpodstawnego wzbogacenia, powstałej w związku z zawartą umową dotyczącą zakupu lub sprzedaży towarów i usług, pod warunkiem że zapłata następuje w walucie kontraktu.
2.
  25  Zezwala się podmiotom gospodarczym świadczącym usługi hotelarskie i kempingowe na przekazanie za granicę walut obcych na rzecz osób zagranicznych korzystających z tych usług z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej powstałej w związku ze świadczoną usługą.
3.
  26  (skreślony).
§  22.
 Zezwala się podmiotom gospodarczym na przekazanie walut obcych za granicę w celu wykonania wymagalnych w tych walutach zobowiązań wobec osób zagranicznych z tytułu zakupu od tych osób usług turystycznych.
§  23. 27
1.
 Zezwala się osobom krajowym na przekazanie za granicę walut obcych na finansowanie kosztów utrzymania ich przedstawicielstw za granicą (w tym także wynagrodzeń pracowników oraz remontów zajmowanych pomieszczeń).
2.
Zezwala się osobom krajowym na otwarcie i posiadanie rachunku bankowego w banku za granicą w celu gromadzenia środków przeznaczonych na finansowanie kosztów, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem zawiadomienia Narodowego Banku Polskiego o:
1)
otwarciu rachunku w banku za granicą w terminie 1 miesiąca od dnia jego otwarcia,
2)
stanach (saldach) i obrotach na tym rachunku w okresach kwartalnych, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  24. 28
 Zezwala się osobom krajowym na przekazanie lub wywóz za granicę walut obcych na pokrycie kosztów utrzymania polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych polskich przedstawicielstw korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych (w tym wynagrodzeń pracowników) oraz walut obcych przeznaczonych na zakup nieruchomości przez te przedstawicielstwa i urzędy.
§  24a.
  29  Zezwala się spółkom działającym na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych (Dz. U. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 74, poz. 442 i z 1990 r. Nr 51, poz. 299) na przekazanie za granicę walut wymienialnych w celu spłacenia kredytu zaciągniętego w banku za granicą.

Zezwolenia na inne czynności wymagające zezwolenia dewizowego

§  25.
  30
1.
 Zezwala się podmiotom gospodarczym na udzielenie kredytu w obrocie dewizowym z zagranicą w związku z zawartą umową sprzedaży towarów (z wyłączeniem paliw i surowców) i usług, pod warunkiem że:
1)
wysokość udzielonego kredytu nie przekracza 500.000 dolarów USA lub ich równowartości w walucie obcej wymienialnej, a jego okres spłaty nie przekracza 360 dni od dnia udzielenia kredytu,
2)
oprocentowanie i inne warunki udzielonego kredytu nie będą korzystniejsze dla kredytobiorcy niż powszechnie stosowane w analogicznych przypadkach na międzynarodowym rynku finansowo-kredytowym,
3)
zostaną ustalone wystarczające zabezpieczenia spłaty i transfery do kraju należności z tytułu udzielonego kredytu.
2.
Podmioty gospodarcze udzielające kredytu są zobowiązane do przekazania Narodowemu Bankowi Polskiemu informacji o zawarciu umowy kredytowej oraz zmianach warunków tej umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia, w terminie 14 dni od dnia zawarcia (zmiany warunków) umowy.
§  26. 31
1.
 Zezwala się podmiotom gospodarczym na zaciągnięcie kredytu w obrocie dewizowym z zagranicą w związku z zakupem towarów i usług, pod warunkiem że:
1)
wysokość zaciągniętego kredytu nie przekroczy 1.000.000 dolarów USA lub ich równowartości w walucie obcej wymienialnej, a termin jego spłaty nie przekroczy 3 lat od dnia zaciągnięcia kredytu,
2)
warunki zaciągniętego kredytu nie będą mniej korzystne dla kredytobiorcy niż powszechnie stosowane w analogicznych przypadkach na międzynarodowym rynku finansowo-kredytowym.
2.
Podmioty gospodarcze zaciągające kredyt są zobowiązane do przekazania Narodowemu Bankowi Polskiemu informacji o zawarciu umowy kredytowej oraz o zmianach warunków tej umowy, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia, w terminie 14 dni od dnia zawarcia (zmiany warunków) umowy, a także do składania miesięcznych informacji o przeprowadzonych transakcjach wykorzystania kredytu, spłatach kapitału i odsetek.
§  27. 32
1.
 Zezwala się osobom krajowym na dokonywanie w obrocie z zagranicą towarami i usługami płatności za granicę bez pośrednictwa banku dewizowego do wysokości 10.000 dolarów USA lub ich równowartości z jednego tytułu.
2.
Zezwala się osobom krajowym w obrocie z zagranicą towarami i usługami na pobieranie należności w walucie obcej bez pośrednictwa banku dewizowego do wysokości 10.000 dolarów USA lub ich równowartości z jednego tytułu.
3.
Zezwala się podmiotom gospodarczym na dokonywanie rozliczeń w obrocie z tymi samymi podmiotami zagranicznymi w formie wzajemnych potrąceń wierzytelności z wierzytelnościami drugiej strony, pod warunkiem, że wierzytelności te są wymagalne i nie przedawnione, a kwota potrącenia nie przekracza 50.000 dolarów USA lub ich równowartości w innej walucie obcej.
§  28.
Zezwala się osobom krajowym fizycznym, które miały miejsce zamieszkania za granicą i przybyły do kraju w celu zamieszkania, na pozostawienie za granicą wartości dewizowych stanowiących ich własność przed przybyciem do kraju.
§  29.
1. 33
 Zezwala się osobom zagranicznym prowadzącym sprzedaż artykułów konsumpcyjnych w środkach regularnej lądowej komunikacji międzynarodowej należących do państw, których waluta narodowa nie jest walutą wymienialną, na sprzedaż tych artykułów za walutę obcą tych państw w czasie przebiegu w kraju.
2.
 Zezwala się osobom zagranicznym obsługującym autobusy regularnej komunikacji państw, o których mowa w ust. 1, na sprzedaż biletów i miejscówek w tych autobusach w czasie ich przebiegu w kraju za walutę obcą tych państw.
3. 34
 Zezwala się osobom zagranicznym, o których mowa w ust. 1 i 2, a w przypadku osób prawnych - ich pracownikom, na wywóz do państw, których waluta narodowa nie jest walutą wymienialną, walut obcych oraz waluty polskiej uzyskanych ze sprzedaży, z zastrzeżeniem wzajemności.
§  30.
1. 35
 Zezwala się osobom krajowym na przekazanie na rachunek osób zagranicznych w kraju walut obcych z tytułów, z jakich zgodnie z prawem dewizowym dopuszczalne jest przekazanie i wywóz tych walut obcych na ich rzecz za granicę.
2.
 Zezwala się osobom zagranicznym na przekazanie w kraju z ich rachunków walutowych na rzecz osób krajowych walut obcych z tytułu sprzedaży za granicę przez osoby krajowe rzeczy ruchomych lub praw majątkowych, a także z tytułu usług świadczonych przez osoby krajowe w obrocie z zagranicą.
§  31. 36
1.
 Zezwala się osobom krajowym na kupno w bankach dewizowych walut wymienialnych w celach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, w § 7 ust. 1 pkt 6-8, w § 16, w § 18, w § 19, w § 20, w § 21, w § 22, w § 23, w § 24 i w § 24a.
2.
Zezwala się podmiotom gospodarczym na kupno w bankach dewizowych walut wymienialnych oraz wystawionych w tej walucie czeków i czeków podróżniczych do wysokości 2.000 dolarów USA lub ich równowartości w celu ich wywozu za granicę na pokrycie wymagalnych zobowiązań w tych walutach wobec osób zagranicznych z tytułu zakupu od tych osób rzeczy ruchomych i praw majątkowych, z wyłączeniem udziałów i akcji w spółkach i innych przedsiębiorstwach z siedzibą za granicą, a także usług transportowych, spedycyjnych i ubezpieczeniowych.
3.
Zezwala się podmiotom gospodarczym na kupno w bankach dewizowych walut wymienialnych oraz wystawionych w tych walutach czeków i czeków podróżniczych do wysokości 2.000 dolarów USA lub ich równowartości w celu ich wywozu za granicę na pokrycie przyszłych zobowiązań w tych walutach wobec osób zagranicznych z tytułu zakupu od tych osób rzeczy ruchomych oraz usług transportowych, spedycyjnych i turystycznych.
4.
Sprzedaż wartości dewizowych przez bank dewizowy w przypadku, o którym mowa w ust. 3, następuje na podstawie oświadczenia uzasadniającego niemożność przedstawienia wymagalnego tytułu zapłaty osobom zagranicznym. Ponowna sprzedaż wartości dewizowych może nastąpić po przedstawieniu dokumentów stwierdzających spełnienie świadczenia na rzecz osób zagranicznych zgodnie z warunkami poprzedniej sprzedaży.
5.
Zezwala się podmiotom gospodarczym na kupno w bankach dewizowych walut wymienialnych w celu, o którym mowa w § 17a, na zasadach określonych w ust. 4.
6.
Waluta polska przeznaczona na kupno walut wymienialnych może pochodzić tylko z rachunku bankowego osoby krajowej dokonującej zakupu.
§  32.
Zezwala się podmiotom gospodarczym na wykup w bankach dewizowych walut wymienialnych na spłatę kredytów wynikających z umów kredytowych w walutach wymienialnych, zawartych do dnia 31 grudnia 1989 r.:
1)
u osób zagranicznych za zezwoleniem dewizowym,
2)
w polskich bankach dewizowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§  33.
Zezwala się osobom krajowym na odstąpienie od obowiązku sprowadzenia znajdujących się za granicą wartości dewizowych uzyskanych z tytułu przychodów z posiadanej za granicą nieruchomości na cele związane z utrzymaniem tej nieruchomości.
§  34.
Zezwala się na odstąpienie od obowiązku sprowadzenia do kraju wartości dewizowych uzyskanych przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
§  35.
1.
Zezwala się osobom krajowym na pobieranie zapłaty w walucie polskiej za świadczone usługi przewozu osób, usługi spedycji, przewozu i ubezpieczenia przesyłek na trasach zagranicznych oraz za usługi portowe w portach morskich, a także za inne usługi świadczone za granicą na rzecz osób zagranicznych:
1)
podejmujących kwoty z rachunku bankowego, na który przyjmowana jest waluta polska pochodząca:
a)
ze sprzedaży nieruchomości, praw ustanowionych na nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, jak również z wywłaszczenia nieruchomości,
b)
z realizacji spadku, zapisu testamentowego lub dyspozycji na wypadek śmierci

- do wysokości nie wyższej niż wartość sprzedawanych rzeczy lub praw, ustalonej według cen rynkowych przez rzeczoznawcę uznanego przez bank,

c)
z realizacji praw autorskich oraz praw do projektów wynalazczych,
d)
z alimentów zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu polskiego lub ustalonych w ugodzie sądowej,
e)
z opłat konsularnych, dokonywanych na rzecz przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych,
f)
z dotychczasowych rachunków podlegających ograniczeniom dewizowym,
g)
z dochodów w walucie polskiej osób zagranicznych prowadzących w kraju działalność gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 i Nr 74, poz. 442) oraz ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych (Dz. U. Nr 41, poz. 325 i z 1989 r. Nr 74, poz. 442),
2)
zaproszonych przez naczelne i centralne organy państwowe, banki dewizowe oraz naczelne organy organizacji politycznych i społecznych, których koszty pobytu w kraju pokrywa zapraszający,
3)
przybywających w wykonaniu umów i porozumień międzynarodowych, porozumień o współpracy z zagranicznymi szkołami wyższymi i na zaproszenie rektorów szkół wyższych w związku z ich zatrudnieniem w szkołach wyższych,
4) 37
 (skreślony).
2.
 Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również, jeżeli waluta polska pochodzi z udokumentowanej wypłaty z rachunków w walucie polskiej szkół wyższych - na pokrycie zobowiązań nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów oraz uczestników studiów podyplomowych, praktykantów i stażystów z tych szkół, jeżeli obowiązek pokrycia przez szkoły wyższe tych zobowiązań wynika z umów międzynarodowych lub obowiązujących przepisów.
§  35a. 38
 Zezwala się osobom krajowym na kupno w bankach dewizowych walut wymienialnych w celu przekazania na rachunki "A" części wynagrodzeń przysługujących krajowym osobom fizycznym stosownie do zasad określonych w odrębnych przepisach i porozumieniach międzynarodowych.
§  35b.
  39  Zezwala się osobom krajowym na przeniesienie własności wartości dewizowych nabytych w bankach dewizowych z tytułów i na rzecz osób zagranicznych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 7 i 8.
§  36.
  40  (skreślony).

Przepisy ogólne i końcowe

§  37.
 Użyte w niniejszym zarządzeniu określenia:
1)
"rachunek walutowy" - oznacza rachunek prowadzony w polskim banku dewizowym w kraju w walucie obcej,
2)
"rachunki walutowe A" - oznacza rachunki bankowe osób krajowych fizycznych, prowadzone w walutach wymienialnych,
3) 41
 (skreślony),
4)
"rachunki walutowe C" - oznacza rachunki bankowe osób zagranicznych prowadzone w walutach obcych wymienialnych,
5)
"wymagalne zobowiązania wobec osób zagranicznych " - oznacza obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego wobec osoby zagranicznej, potwierdzony umową sprzedaży, fakturą pro forma, pozwoleniem przywozu, umową ubezpieczenia, wezwaniem do zapłaty lub innymi dokumentami określającymi rodzaj, wysokość i termin zobowiązania pieniężnego wobec osoby zagranicznej.
§  38.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 1989 r. w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego (Monitor Polski Nr 34, poz. 264).
§  39.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1990 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 42

INFORMACJA O SALDACH I OBROTACH NA RACHUNKU W BANKU ZA GRANICĄ

Nazwa przedsiębiorstwa ....................................................
Identyfikator w systemie REGON ............................................
Nazwa banku ..................................... Waluta....................
Kraj ............................................ Numer rachunku ...........
Tytuł płatnościCt (wpływy)Dt (wypłaty)
Saldo na początek kwartału............................
Przekazy:
przekazy do/z kraju............................
przekazy z/na inne rachunki własne za granicą............................
Transakcje zagraniczne:
..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

...............................................

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

Saldo na koniec kwartału............................
Ogółem (sumy kwot zapisanych po stronie debet i

po stronie kredyt powinny być sobie

równe)

............................
UWAGA: W kolumnie "Tytuł płatności" należy podać, z tytułu jakiej transakcji dokonana została płatność, np. usługi budowlane, utrzymanie przedstawicielstwa, przewóz ładunków lub pasażerów, transakcje giełdowe, odsetki od wkładu na rachunku, odsetki od kredytu, spłata raty kredytu, opłaty leasingowe itp.

Wpływy i wypłaty należy agregować według rodzaju transakcji.

Nazwa komórki i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:

Nr telefonu:

ZAŁĄCZNIK Nr 2 43

INFORMACJA O UDZIELONYM KREDYCIE

Część A
1. Nazwa i adres kredytodawcy

krajowego

2. Identyfikator w systemie

REGON

3. Bank kredytodawcy

Część B

1. Nazwa i adres

kredytobiorcy

zagranicznego

2. Kraj kredytobiorcy3. Rodzaj kredytobiorcy: eksporter,

bank lub instytucja

finansowa, agencja rządowa*

4. Bank kredytobiorcy

Część C

I. Ogólne warunki kredytuIII. Odsetki
1. Data zawarcia umowy

kredytowej

1. Stopa procentowa
2. Waluta kredytu2. Data pierwszej

płatności odsetek

3. Waluta spłaty

kredytu

3. Data ostatniej

płatności odsetek

4. Kwota kredytu4. Liczba płatności

odsetek w ciągu

roku

5. Gwarant w kraju

kredytobiorcy

IV. Terminarz

wykorzystania

kredytu

V. Terminarz spłat

rat kapitałowych

6. Gwarant w kraju

kredytodawcy

datakwotadatakwota
7. Procent kredytu

objęty gwarancją

1.1.
8. Kredytowana

inwestycja (jeśli

dotyczy)

2.2.
II. Opłaty kredytowe3.3.
1. Prowizja od

zaangażowania (w %)

4.4.
2. Inne opłaty i

prowizje związane z

kredytem

5.5.
3. Opłaty za zwłokę6.6.
7.7.
8.8.
9.9.

* Niepotrzebne skreślić

W przypadku braku jednoznacznie określonych w umowie terminarzy wykorzystania lub spłat kredytu, należy podać możliwie najlepszy szacunek.

Formularz wypełnił:

a. Imię i nazwisko:

b. Nazwa komórki:

c. Numer telefonu (teleksu, telefaksu):

ZAŁĄCZNIK Nr 3 44

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYM KREDYCIE

Część A
1. Nazwa i adres kredytobiorcy

krajowego

2. Identyfikator w systemie

REGON

3. Bank kredytobiorcy

Część B

1. Nazwa i adres

kredytodawcy

zagranicznego

2. Kraj kredytodawcy3. Rodzaj kredytodawcy: eksporter,

bank lub instytucja

finansowa, agencja rządowa*

4. Bank kredytodawcy

Część C

I. Ogólne warunki kredytuIII. Odsetki
1. Data zawarcia umowy

kredytowej

1. Stopa procentowa
2. Waluta kredytu2. Data pierwszej

płatności odsetek

3. Waluta spłaty

kredytu

3. Data ostatniej

płatności odsetek

4. Kwota kredytu4. Liczba płatności

odsetek w ciągu

roku

5. Gwarant w kraju

kredytobiorcy

IV. Terminarz

wykorzystania

kredytu

V. Terminarz spłat

rat kapitałowych

6. Gwarant w kraju

kredytodawcy

datakwotadatakwota
7. Procent kredytu

objęty gwarancją

1.1.
8. Kredytowana

inwestycja (jeśli

dotyczy)

2.2.
II. Opłaty kredytowe3.3.
1. Prowizja od

zaangażowania (w %)

4.4.
2. Inne opłaty i

prowizje związane z

kredytem

5.5.
3. Opłaty za zwłokę6.6.
7.7.
8.8.
9.9.

* Niepotrzebne skreślić

W przypadku braku jednoznacznie określonych w umowie terminarzy wykorzystania lub spłat kredytu, należy podać możliwie najlepszy szacunek.

Formularz wypełnił:

a. Imię i nazwisko:

b. Nazwa komórki:

c. Numer telefonu (teleksu, telefaksu):

1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
2 § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret pierwsze zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
3 § 2 ust. 2 pkt 3 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret drugie zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
4 § 5 skreślony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
5 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
6 § 7 ust. 1 pkt 3 lit. i) zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. a) zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
7 § 7 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
8 § 7 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. c) zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
9 § 7 ust. 1 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 4 lit. d) zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
10 § 7 ust. 1 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 4 lit. d) zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
11 § 7 ust. 1 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 4 lit. d) zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
12 § 10 skreślony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
13 § 11 skreślony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
14 § 13 skreślony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
15 § 14 skreślony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
16 § 15 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
17 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
18 § 17 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
19 § 17a dodany przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
20 § 17b dodany przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
21 § 18 zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
22 § 19 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
23 § 20 zmieniony przez § 1 pkt 12 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
24 § 21 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. a) zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
25 § 21 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. b) zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
26 § 21 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 13 lit. c) zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
27 § 23 zmieniony przez § 1 pkt 14 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
28 § 24 zmieniony przez § 1 pkt 15 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
29 § 24a dodany przez § 1 pkt 16 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
30 § 25 zmieniony przez § 1 pkt 17 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
31 § 26 zmieniony przez § 1 pkt 18 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
32 § 27 zmieniony przez § 1 pkt 19 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
33 § 29 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 20 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
34 § 29 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 20 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
35 § 30 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 21 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
36 § 31 zmieniony przez § 1 pkt 22 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
37 § 35 ust. 1 pkt 4 skreślony przez § 1 pkt 23 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
38 § 35a dodany przez § 1 pkt 24 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
39 § 35b dodany przez § 1 pkt 24 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
40 § 36 skreślony przez § 1 pkt 25 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
41 § 37 pkt 3 skreślony przez § 1 pkt 26 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
42 Załącznik nr 1 dodany przez § 1 pkt 27 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
43 Załącznik nr 2 dodany przez § 1 pkt 27 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.
44 Załącznik nr 3 dodany przez § 1 pkt 27 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1991 r. (M.P.91.5.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 1991 r.