Przepisy końcowe. - Rozdział 4 - Ogólne zasady udzielania kredytów przez banki. - M.P.1982.3.12 - OpenLEX

Rozdział 4 - Przepisy końcowe. - Ogólne zasady udzielania kredytów przez banki.

Monitor Polski

M.P.1982.3.12

Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1982 r.

Rozdział  4

Przepisy końcowe.

§  20.
Zasady udzielania przez banki kredytów uspołecznionym jednostkom gospodarki rolnej regulują odrębne przepisy.
§  21.
Tryb udzielania, zabezpieczania i spłaty kredytów oraz kontroli prawidłowości ich wykorzystania przez kredytobiorców ustalają w instrukcjach wewnętrznych prezesi banków, a dla banków spółdzielczych - Prezes Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej.
§  22.
Traci moc uchwała nr 44 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1976 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów przez banki (Monitor Polski Nr 15, poz. 68 i z 1981 r. Nr 20, poz. 191).
§  23.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.