Rozdział 3 - Kredytowanie jednostek gospodarki nie uspołecznionej i osób fizycznych. - Ogólne zasady udzielania kredytów przez banki.

Monitor Polski

M.P.1976.15.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1981 r.

Rozdział  3

Kredytowanie jednostek gospodarki nie uspołecznionej i osób fizycznych.

§  21. 1
(uchylony).
§  22.
Banki udzielają rybakom morskim i osadnikom rybackim kredytów inwestycyjnych na budowę i remonty zagród, hangarów na tabor pływający, zakup i remont taboru pływającego, zakup sprzętu dla tego taboru oraz na zagospodarowanie.
§  23.
Banki udzielają jednostkom gospodarki nie uspołecznionej nie wymienionym w § 21 i 22 kredytów:
1)
obrotowych na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej,
2)
inwestycyjnych na finansowanie inwestycji związanych z działalnością gospodarczą.
§  24.
Banki udzielają ludności kredytów na:
1)
uzupełnienie wkładów do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego,
2)
budowę i remont domów jednorodzinnych i lokali w małych domach mieszkalnych oraz na zakup i zagospodarowanie działek budowlanych,
3)
budowę i remont domów mieszkalno-pensjonatowych,
4)
remonty budynków wielomieszkaniowych,
5)
zakup artykułów przemysłowych i opłacenie należności za usługi,
6)
pierwsze zagospodarowanie się absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych,
7)
inne cele (kredyty gotówkowe, kredyty członkowskie w bankach spółdzielczych).
§  25.
1.
Banki są obowiązane kontrolować celowość udzielenia kredytów, o których mowa w § 21-24, oraz zgodność zużycia udzielonych kredytów z celami, na które zostały one udzielone.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy kredytów, które na podstawie odrębnych przepisów są udzielane na cele nie wymagające udokumentowania.
3.
W razie stwierdzenia, że:
1)
kredyt został zużyty niezgodnie z przeznaczeniem,
2)
kredytobiorca odstąpił od realizacji celu, na który kredyt został udzielony,
3)
spłata kredytu nie przebiega terminowo,
4)
kredytobiorca nie spełnia innych warunków ustalonych w umowie kredytowej,

banki stosują odpowiednio przepisy § 18 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

1 § 21 uchylony przez § 10 pkt 6 uchwały nr 166 z dnia 10 sierpnia 1981 r. w sprawie zasad udzielania przez banki kredytów na rozwój produkcji rolniczej (M.P.81.20.191) z dniem 26 sierpnia 1981 r.