Dział 1 - PRZEPISY OGÓLNE. - Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1983.40.233

Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1988 r.

DZIAŁ  I

PRZEPISY OGÓLNE.

§  1. 1
Przepisy zarządzenia dotyczą:
1)
przedsiębiorstw państwowych,
2)
zrzeszeń przedsiębiorstw państwowych oraz jednostek utrzymywanych z narzutów na koszty przedsiębiorstw i zakładów,
3)
jednostek i zakładów budżetowych,
4)
szkół wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych,
5)
zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
6)
spółek handlowych, w których Skarb Państwa albo jednostki gospodarki uspołecznionej posiadają udział wynoszący ponad 50% kapitału zakładowego, oraz spółek z udziałem zagranicznym,
7)
organizacji spółdzielczych (spółdzielni i związków spółdzielni),
8)
organizacji politycznych, społecznych i zawodowych oraz prowadzonych przez nie przedsiębiorstw,
9)
pozostałych jednostek gospodarki uspołecznionej, z wyłączeniem banków

oraz samodzielnie bilansujących oddziałów, filii, zakładów itp. jednostek organizacyjnych wchodzących w skład jednostek gospodarki uspołecznionej wymienionych w pkt 1-9.

§  2.
Ilekroć w zarządzeniu użyto określenia:
1)
"jednostka" - rozumie się przez to jednostki gospodarki uspołecznionej wymienione w § 1,
2)
"minister" - rozumie się przez to również kierownika urzędu centralnego, a w stosunku do jednostek spółdzielczych i organizacji społecznych - zarząd centralnego związku spółdzielczego lub zarząd główny organizacji społecznej,
3)
"kierownik jednostki" - rozumie się przez to dyrektora, prezesa, przewodniczącego lub inną osobę sprawującą jednoosobowo kierownictwo jednostki lub też jej zarząd,
4)
"konta syntetyczne" - rozumie się przez to konta służące do rejestracji danych stanowiących przedmiot ewidencji, zgodnie z zasadą podwójnego księgowania,
5)
"konta analityczne" - rozumie się przez to konta służące do rejestracji danych szczegółowych, odpowiednio pogrupowanych, których suma odpowiada danym rejestrowanym na koncie syntetycznym,
6)
"księgi rachunkowe" rozumie się przez to:
a)
konta syntetyczne i analityczne prowadzone w formie ksiąg wiązanych, luźnych kart grupowanych w kartotekach, rejestrów, dzienników lub zestawień liczbowych (tabulogramów) otrzymywanych jako rezultat przetwarzania danych za pomocą elektronicznych maszyn cyfrowych lub też innych maszyn i urządzeń do przetwarzania danych,
b)
zestawienie sald kont syntetycznych oraz stanowiące jego integralną część zestawienia sald kont analitycznych,
7)
"okres sprawozdawczy" - rozumie się przez to poszczególne miesiące kalendarzowe roku, a jeżeli jednostka nie ma obowiązku sporządzania miesięcznych sprawozdań finansowych - poszczególne kwartały kalendarzowe,
8)
"plan kont" - rozumie się przez to zgodny z ustaleniami właściwych typowych planów kont zakładowy plan kont lub inaczej nazwany plan kont, który określa zasady prowadzenia księgowości obowiązujące daną jednostkę,
9)
"sprawozdanie finansowe" - rozumie się przez to zestawienia liczbowe sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami w sprawie sprawozdawczości finansowej,
10)
"osoba materialnie współodpowiedzialna" - rozumie się przez to członka zespołu pracowników, którzy przyjęli wspólną odpowiedzialność materialną za powierzone mienie według zasad określonych odrębnymi przepisami,
11) 2
fundusz własny ogólnego przeznaczenia - rozumie się przez to również kapitał, jeżeli taką nazwę dla określonych funduszy własnych jest obowiązana stosować jednostka.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 kwietnia 1988 r. (M.P.88.15.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 maja 1988 r.
2 § 2 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 30 kwietnia 1988 r. (M.P.88.15.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 maja 1988 r.