Monitor Polski

M.P.1970.18.141

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 1 czerwca 1970 r.
w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży mleka i jego przetworów zbywanych przez jednostki organizacyjne spółdzielczości mleczarskiej na zaopatrzenie rynku wewnętrznego.

Na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego i § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1965 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków dla określonych kategorii umów (Monitor Polski z 1965 r. Nr 23, poz. 109 oraz z 1969 r. Nr 36, poz. 270) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się ogólne warunki umów sprzedaży mleka i jego przetworów, zbywanych przez jednostki organizacyjne spółdzielczości mleczarskiej z przeznaczeniem na zaopatrzenie jednostek handlu detalicznego i hurtowego oraz zakładów gastronomicznych i konsumentów zbiorowych, z wyłączeniem jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, w brzmieniu podanym w załączniku do zarządzenia, zwane dalej "ogólnymi warunkami umów sprzedaży mleka i jego przetworów."
2. Do czasu wydania ogólnych warunków umów dostawy ogólne warunki umów sprzedaży wymienione w ust. 1 stosuje się do umów dostawy.
§  2. Ilekroć w ogólnych warunkach umów wymienionych w § 1 ust. 1 mowa jest o towarze, rozumie się przez to mleko spożywcze, przetwory mleczne oraz lody.
§  3. Jednostki gospodarki uspołecznionej mogą w umowach sprzedaży ustalać wzajemne prawa i obowiązki odmiennie, niż to zostało przewidziane w ogólnych warunkach umów wymienionych w § 1, chyba że z przepisów ustawy lub z treści tych warunków wynika, że określone w nich prawa i obowiązki są wiążące dla stron, co dotyczy w szczególności cen i terminów zapłaty ceny oraz postanowień ograniczających lub wyłączających odpowiedzialność.
§  4. Zgodnie z przepisem § 3 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 7 października 1966 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1966 r. Nr 57, poz. 276, z 1967 r. Nr 6, poz. 29 oraz z 1969 r. Nr 36, poz. 285) w sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się ogólne warunki umów sprzedaży, stanowiące załącznik do wspomnianego zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
§  5.
1. Do umów sprzedaży oraz do umów dostawy zawartych przed wejściem w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem przewidzianym w ust. 2.
2. Ogólne warunki umów sprzedaży wymienione w § 1 ust. 1 stosuje się do zobowiązań z umów sprzedaży i umów dostawy, zawartych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, jeżeli chodzi o skutki prawne zdarzeń, które nastąpiły po dniu jego wejścia w życie.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY MLEKA I JEGO PRZETWORÓW

Rozdział  1.

Zawieranie umów.

§  1.
1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie umów zawieranych na okresy uzgodnione przez strony oraz składanych w ramach tych umów kwartalnych zapotrzebowań dziennych lub okresowych zamówień, chyba że strony umówią się inaczej.
2. Jeżeli umowa zawarta jest na okres nie dłuższy niż kwartalny, dostarczanie towarów odbywa się na podstawie zamówień okresowych lub dziennych.
§  2.
1. Sprzedawca może uchylić się od sprzedaży towaru lub sprzedaży go w terminie określonym w umowie, jeżeli:
1) kwartalne zapotrzebowania złożone zostaną później niż na 15 dni przed początkiem kwartału,
2) zamówienia dzienne lub okresowe złożone zostaną później niż w terminie ustalonym w umowie.
2. Przy ustalaniu w umowach terminów wyprzedzania do składania dziennych lub okresowych zamówień strony obowiązane są brać pod uwagę warunki miejscowe. Terminy te powinny jednakże zawrzeć się w granicach:
1) od 1 do 2 dni - na mleko w konwiach, mleko butelkowane, śmietanę, śmietankę, napoje mleczne, masło, sery twarogowe oraz lody,
2) od 1 do 5 dni - na sery topione, sery twarde i miękkie, bryndzę, mleko zagęszczone oraz mleko w proszku.
3. Przy zakupie lodów kupujący może zamówienie złożone w terminie określonym w ust. 2 pkt 1 zmniejszyć, zwiększyć lub wycofać najpóźniej do godziny 7 rano w dniu, w którym zamówienie miało być zrealizowane.
4. Kupujący może składać dodatkowe zamówienia w terminach późniejszych niż przewidziane w ust. 1 i 3. Wykonanie tych zamówień uzależnione jest jednak od możliwości produkcyjnych sprzedawcy. Powinien on jednakże dołożyć wszelkich starań, aby zamówienie takie wykonać.

Rozdział  2.

Wydanie i odbiór towaru.

§  3. Jeżeli umowa lub szczególne przepisy przewidują dostawy towaru do punktów odbioru kupującego (dostawy bezpośrednie), sprzedawca obowiązany jest własnym staraniem dostarczyć towar do tych punktów. Rozliczenie kosztów z tytułu dostarczenia towaru regulują odrębne przepisy.
§  4.
1. Odbiór towaru następuje:
1) ilościowy i jakościowy - w magazynie sprzedawcy, jeżeli towar dostarczany jest przez wydanie z magazynu sprzedawcy,
2) ilościowy i jakościowy - w punkcie odbioru kupującego przez kierownika tego punktu w dniu otrzymania przesyłki, jeżeli towar dostarczany jest przez wysyłkę za pośrednictwem przewoźnika,
3) jakościowy w magazynie sprzedawcy, a ilościowy w punkcie odbioru kupującego, jeżeli towar dostarczany jest przez sprzedawcę do punktu odbioru kupującego. Kierownik punktu odbioru kupującego obowiązany jest sprawdzić jakość towaru i w razie stwierdzenia wad powstałych w czasie transportu powinien odnotować swoje zastrzeżenia na dowodzie sprzedaży w obecności konwojenta. Jeżeli konwojent nie zgadza się z zastrzeżeniami kierownika punktu odbioru kupującego, powinien zamieścić odpowiednią adnotację na dowodzie sprzedaży. W razie spornych opinii kierownik punktu odbioru zawiadamia o tym kupującego, a konwojent - sprzedawcę.
2. Jeżeli kupujący nie dokona odbioru jakościowego w magazynie sprzedawcy, sprawdzenie towaru ma ten sam skutek co dokonanie odbioru jakościowego.
3. Odbiór towaru powinien być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem.
§  5.
1. Jeżeli w umowie uzgodniono, że towar dostarczony bezpośrednio do punktów odbioru kupującego w ustalonych godzinach będzie pozostawiony przed punktem odbioru pod nieobecność przedstawiciela kupującego, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty albo uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego z chwilą dostarczenia towaru przed punkt odbioru. W tym wypadku podstawą rozliczenia będzie wystawiony przez sprzedawcę dowód dostawy.
2. Konwie pozostawione z towarem powinny być zaplombowane.
§  6. Strony ustalają w umowach asortyment towarów oraz zasady i warunki odkupu towaru nie sprzedanego przez kupującego na podstawie porozumienia jednostek zwierzchnich stron, przy zachowaniu wymagań wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Rozdział  3.

Opakowania.

§  7.
1. Opakowaniami sprzedawanymi fakturowanymi są opakowania służące do wielokrotnego użytku, a mianowicie konwie i butelki do mleka, termosy i kontenery do lodów, beczki, skrzynki drewniane do masła, skrzynki drewniane do serów oraz skrzynki metalowe i z tworzywa do przewozu butelek.
2. Opakowania nie wymienione w ust. 1 są opakowaniami sprzedawanymi (wkalkulowanymi w cenę towaru).
§  8. Strony mogą się umówić, że obrót opakowaniami sprzedawanymi fakturowanymi będzie następował w drodze ich wymiany między sprzedawcą a kupującym. Kupujący będzie w tym wypadku zwracał sprzedawcy, przy następnej dostawie, taką samą ilość takich samych opakowań, jaką otrzymał z towarem przy ostatniej dostawie. Różnica między ilością dostarczonych a nie zwróconych opakowań będzie rozliczana przy fakturowaniu dostarczonego towaru, według obowiązujących cen opakowań używanych.
§  9. Odprzedaż opakowań sprzedawanych fakturowanych, jeżeli nie ustalono krótszych terminów, następuje najpóźniej w terminach:
1) skrzynek do masła i twarogu, termosów i kontenerów do lodów - czwartego dnia od otrzymania towaru,
2) konwi, butelek i skrzynek do butelek z dostaw rannych - w dniu dostarczenia towaru, a z dostaw popołudniowych - przed południem dnia następnego,
3) opakowań nie wymienionych w pkt 1 i 2 - siódmego dnia od otrzymania towaru,

przyjmując za początek tych terminów dzień dostarczenia towarów.

§  10. Opakowania sprzedawane fakturowane, które z przyczyn niezależnych od kupującego tracą pierwotny kształt przy rozpakowaniu towaru (np. beczki do masła), kupujący może odprzedać sprzedawcy w postaci kompletu elementów.

Rozdział  4.

Rękojmia za wady fizyczne towaru.

§  11. O ile strony nie uzgodnią inaczej, sprzedawca obowiązany jest dla każdej przedstawionej do odbioru jakościowego partii towaru wystawić świadectwo jakości.
§  12.
1. W razie stwierdzenia wad towaru przedstawiciel kupującego powinien przy udziale przedstawiciela sprzedawcy wydającego lub dostarczającego towar sporządzić niezwłocznie protokół. Przedstawiciel sprzedawcy obowiązany jest podpisać protokół, z tym że może wnieść do niego zastrzeżenia.
2. W razie wątpliwości co do tego, czy zawiadomienie o wadzie towaru zostało zgłoszone niezwłocznie po jej ujawnieniu, uważa się, że kupujący zawiadomił sprzedawcę bez zwłoki, jeżeli w szczególności:
1) dokument o stwierdzeniu wad, sporządzony w obecności przedstawiciela sprzedawcy, został mu za pokwitowaniem doręczony bezpośrednio po podpisaniu,
2) kupujący, który stwierdził wadę pod nieobecność przedstawiciela sprzedawcy, zawiadomi sprzedawcę o stwierdzonych brakach ilościowych lub jakościowych telegraficznie lub telefonicznie nie później niż następnego dnia po dokonaniu odbioru ilościowego lub jakościowego. Zawiadomienie takie powinno być potwierdzone pisemnie w tym samym dniu.
§  13.
1. Sprzedawca deleguje upoważnionego przedstawiciela w celu dokonania oględzin zakwestionowanych towarów. Termin przybycia przedstawiciela sprzedawcy nie może być dłuższy, licząc od chwili otrzymania zawiadomienia, niż:
1) 24 godziny - w odniesieniu do mleka, napojów mlecznych, śmietany, masła, twarogów oraz lodów,
2) 48 godzin - w odniesieniu do pozostałych towarów.
2. Reklamację uważa się za uznaną, jeżeli w szczególności:
1) przedstawiciel sprzedawcy podpisał bez zastrzeżeń protokół o stwierdzeniu wad,
2) przedstawiciel sprzedawcy, mimo zawiadomienia zgodnie z § 12 ust. 2, nie stawił się w terminie ustalonym do oględzin towaru.
3. Sprzedawca powinien zadysponować zakwestionowanym towarem najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili uznania reklamacji, o ile strony nie uzgodniły inaczej.
§  14.
1. W razie niezgodności stanowisk co do oceny jakości towaru, kupujący powinien niezwłocznie zwrócić się:
1) do rzeczoznawcy wybranego z listy prowadzonej przez okręgowe komisje arbitrażowe - o przeprowadzenie ekspertyzy jakościowej w celu wydania orzeczenia,
2) do właściwego organu uprawnionego do wydania ekspertyz - w razie braku w danej miejscowości rzeczoznawcy oraz gdy towar jest szybko psujący się.
2. Strona, która nie zgadza się z orzeczeniem wydanym przez rzeczoznawcę lub z ekspertyzą wydaną przez właściwy organ uprawniony do wydania ekspertyz, może nie później niż w ciągu 2 dni od daty doręczenia orzeczenia wystąpić z wnioskiem do branżowej komisji rzeczoznawców lub do właściwego organu o zmianę lub uchylenie wydanego orzeczenia bądź ekspertyzy.
§  15.
1. Kupujący traci roszczenia z tytułu wad ukrytych towaru, jeżeli nie zgłosił reklamacji najpóźniej następnego dnia po upływie minimalnego gwarantowanego okresu przydatności towaru do spożycia, określonego w obowiązującej normie przedmiotowej.
2. Sprzedawca nie odpowiada za wady ukryte, jeżeli kupujący przechowywał towar w sposób i w warunkach nie odpowiadających wymaganiom norm.
§  16. Przedstawiciele sprzedawcy mają prawo wglądu w punktach przechowywania i sprzedaży kupującego w celu sprawdzenia, czy dostarczone towary są przechowywane w warunkach zgodnych z obowiązującymi w tej mierze normami,

Rozdział  5,

Kary umowne.

§  17. Kar umownych nie stosuje się:
1) jeżeli sprzedawca na skutek okoliczności od niego niezależnych dostarczy zamiast masła paczkowanego masło w blokach od 5 do 10 kg wraz z odpowiednią ilością papieru pergaminowego;
2) jeżeli odchylenia ilościowe w odniesieniu do towaru, jego rodzajów i asortymentów nie przekraczają 5% ilości towaru przewidzianego do dostarczenia w dziennym lub okresowym zamówieniu.
§  18. Sprzedawca obowiązany jest zapłacić kupującemu kary umowne w wysokości:
1) 10% wartości towaru, gdy kupujący odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada sprzedawca,
2) 10% wartości nie dostarczonego towaru, jeżeli nie dostarczył towaru w ilości określonej w zamówieniu dziennym lub okresowym,
3) 10% wartości towaru dostarczonego z wadami, które powodują zdyskwalifikowanie towaru poza klasę lub gatunek dopuszczony do obrotu; jeżeli sprzedawca towar wymieni bez zwłoki w terminie dostawy, kara umowna wynosi 5%,
4) 5% wartości towaru dostarczonego z wadami, powodującymi przeklasyfikowanie towaru do gatunku lub klasy niższej, ale dopuszczonej do obrotu; jeżeli sprzedawca towar wymienił lub wady usunął bez zwłoki w terminie dostawy, kara umowna wynosi 2%,
5) 5% wartości towaru dostarczonego w innych asortymentach niż zamówione,
6) 3% wartości towarów, które miały być dostarczone w opakowaniu, a wydane zostały bez opakowania lub w nieodpowiednim opakowaniu,
7) 1% wartości towaru za dostarczenie towaru nie oznaczonego należycie, jednak nie mniej niż 100 złotych,
8) 1% wartości towaru postawionego przez kupującego do dyspozycji sprzedawcy za każdy dzień zwłoki w zadysponowaniu towarem,
9) 0,2% wartości towaru dostarczonego z opóźnieniem za każdy dzień zwłoki, z wyjątkiem mleka,
10) 50 zł za opóźnienie ponad 1 godzinę, a 100 zł za opóźnienie ponad 2 godziny rannej dostawy mleka od każdego punktu odbioru, w stosunku do którego nastąpiło opóźnienie; czas opóźnienia, jeżeli strony nie uzgodniły na piśmie innego harmonogramu dostaw, liczy się od godziny 7 rano,
11) 50 zł za każdy dzień zwłoki w wysyłce faktury.
§  19. Kupujący obowiązany jest zapłacić sprzedawcy kary umowne w wysokości:
1) 10% wartości towaru w razie odstąpienia od umowy przez sprzedawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada kupujący, oraz jeżeli kupujący nie odebrał towaru w ilości określonej w zamówieniu dziennym lub okresowym,
2) 0,2% wartości towaru, z wyłączeniem mleka, nie odebranego w terminie, za każdy dzień zwłoki,
3) 50 zł za opóźnienie o ponad 1 godzinę, a 100 zł za opóźnienie ponad 2 godziny odbioru mleka z rannej dostawy, o ile odbiorca był zobowiązany odebrać mleko własnym staraniem, z tym że opóźnienie odbioru o ponad 4 godziny uważa się za równoznaczne z odmową odbioru towaru; czas opóźnienia, jeżeli strony nie uzgodniły pisemnie innego harmonogramu odbioru, liczy się od godziny 7 rano.
§  20. W sprawach kar umownych nie mają zastosowania przepisy o karach umownych, zawarte w § 51, § 52 ust. 1 oraz § 54 ust. 4 ogólnych warunków umów sprzedaży, stanowiących załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 7 października 1966 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1966 r. Nr 57, poz. 276, z 1967 r. Nr 6, poz. 29 i z 1969 r. Nr 36, poz. 285).