Ogólne warunki umów o świadczenie usług magazynowych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1980.13.60

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ
z dnia 22 kwietnia 1980 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenie usług magazynowych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego i § 1 ust. 1 pkt 12 uchwały nr 193 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów (Monitor Polski z 1973 r. Nr 36, poz. 219 i z 1978 r. Nr 31, poz. 114) zarządza się, co następuje:
Ustala się ogólne warunki umów o świadczenie usług magazynowych między jednostkami gospodarki uspołecznionej, stanowiące załącznik do zarządzenia, zwane dalej "ogólnymi warunkami umów".
W zakresie nie uregulowanym zarządzeniem do umów o świadczenie usług magazynowych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące umów składu lub przechowania.
 
1.
Strony mogą swobodnie kształtować warunki umów o świadczenie usług magazynowych, z wyjątkiem praw i obowiązków uregulowanych w Kodeksie cywilnym i zarządzeniu w sposób bezwzględnie obowiązujący.
2.
Postanowienia umowne sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego i zarządzenia są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1980 r.

ZAŁĄCZNIK

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG MAGAZYNOWYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ.

§  1.
1.
Ilekroć w ogólnych warunkach umów jest mowa o usługodawcy, rozumie się przez to jednostkę gospodarki uspołecznionej wykonującą usługi magazynowe, a ilekroć jest mowa o usługobiorcy - rozumie się jednostkę gospodarki uspołecznionej, na której rzecz usługodawca wykonuje usługi.
2. 4
Do podstawowych usług magazynowych należy składowanie i przechowywanie towarów. Przez towary rozumie się rzeczy ruchome.
§  2.
1. 5
Usługodawca świadczy usługi magazynowe na zasadach określonych w ogólnych warunkach umów, jeżeli jest powołany do świadczenia tego rodzaju usług i dysponuje wolną powierzchnią magazynową.
2. 6
Usługodawcą świadczącym usługi magazynowe może być również jednostka gospodarki uspołecznionej nie powołana do świadczenia tego rodzaju usług.
3. 7
Usługodawca może odmówić wykonania usługi, jeżeli:
1)
właściwości towarów przekazanych przez usługobiorcę zagrażają życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo innym towarom znajdującym się w magazynach usługodawcy,
2)
przekazano inne towary, niż zostało to wstępnie uzgodnione, bądź ilość towaru była większa niż uzgodniono.
4. 8
Usługodawca przyjmuje określone towary na przechowanie lub składowanie na okres uzgodniony z usługobiorcą.
§  3.
1.
Czynności konserwacyjne, dokonywane przez usługodawcę w ramach umowy składu, polegają - zależnie od specyfiki towarów - na okresowym wietrzeniu, przekładaniu, smarowaniu, usuwaniu rdzy bądź na innych czynnościach, których zakres i warunki określa usługobiorca.
2.
Usługodawca powinien niezwłocznie zawiadomić usługobiorcę o istotnych wydarzeniach dotyczących stanu przyjętych na składowanie towarów.
3.
Usługobiorca uprawniony jest do oglądania składowanych towarów. W razie gdy pozwalają na to warunki magazynowe usługodawcy, usługobiorca może zastrzec w umowie dzielenie, łączenie, pakowanie, pobieranie próbek towarów oraz dokonywanie czynności konserwacyjnych wykraczających poza obowiązki usługodawcy.
§  4.
1.
Usługobiorca jest obowiązany przekazywać do przechowania lub składowania towary w partiach przesyłkowych lub w inny sposób określony w umowie; przez partię przesyłkową rozumie się ładunek nadany do przewozu przez nadawcę za jednym listem przewozowym lub innym dokumentem.
2.
Usługodawca przyjmuje na przechowanie lub składowanie towary opakowane zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm (PN, BN lub ZN) oraz towary w opakowaniach eksportowych lub pochodzących z importu, uformowane w jednostki ładunkowe. W szczególnie uzasadnionych i uzgodnionych między stronami wypadkach usługodawca może jednak przyjąć na przechowanie lub składowanie towary nie uformowane w jednostki ładunkowe, towary bez opakowań lub towary luzem.
3.
Przez jednostkę ładunkową rozumie się ładunek określonych wymiarów i ciężaru, uformowany w sposób umożliwiający zastosowanie mechanizacji robót ładunkowych.
4.
Usługodawca może odmówić przyjęcia na przechowanie lub składowanie towarów w opakowaniach uszkodzonych lub niewłaściwie oznakowanych; w razie odmowy przyjęcia przesyłki, usługodawca stawia ją do dyspozycji usługobiorcy.
5. 9
Usługodawca przyjmuje towary na przechowanie lub składowanie i wydaje je według masy zadeklarowanej przez usługobiorcę bądź nadawcę lub według stwierdzonej ilości sztuk podanych w dokumentacji załączonej do przesyłki.
6.
Ważenia przekazanych towarów usługodawca dokonuje odpłatnie na zlecenie usługobiorcy.
7.
Towary przechowywane lub składowane u usługodawcy traktowane są jako obce w magazynie własnym i podlegają ubezpieczeniu przez usługodawcę od ognia i innych niebezpieczeństw w imieniu i na koszt usługobiorcy, jeżeli umowa nie stanowi inaczej.
§  5.
Warunki przyjęcia towarów, których przeładunki są utrudnione ze względu na konieczność użycia szczególnych urządzeń lub środków przeładunkowych, usługodawca każdorazowo ustala z usługobiorcą.
§  6.
1.
Przesyłka kierowana do usługodawcy na przechowanie lub składowanie powinna być zaopatrzona w dokumentację umożliwiającą prawidłowe przyjęcie towarów.
2.
Dokumentacja przesyłki powinna zawierać zwłaszcza następujące dane:
1)
nazwę i adres usługobiorcy,
2)
nazwę towaru, opakowania, ilość sztuk opakowań,
3) 10
masę brutto lub netto przesyłki.
3.
Jeżeli dokumentacja przesyłki obejmuje towary różnego rodzaju, należy dla każdego rodzaju osobno wymienić dane określone w ust. 2.
§  7.
1.
Przed przyjęciem towarów na przechowanie lub składowanie strony są obowiązane uzgodnić w umowie termin i zakres usług.
2.
W wypadkach nagłych uzgodnienie może być dokonane ustnie, telegraficznie lub dalekopisem, jeżeli co najmniej jedna ze stron potwierdzi je w piśmie, wysłanym nie później niż w ciągu 3 dni od uzgodnienia; odpowiedź powinna być udzielona w terminie 14 dni.
3.
Do zlecenia powinny być załączone: karta katalogowa jednostki ładunkowej towaru podlegającego przekazaniu, instrukcja składowania, gdy przedmiotem uzgodnienia jest umowa składu, lub inne dane wymagane ze względu na właściwości towarów.
4.
Jeżeli przewiduje się, że partia przesyłkowa skierowana do usługodawcy będzie się składać z towarów różnego rodzaju, których sposób złożenia w magazynie jest odmienny, do zlecenia należy dołączyć osobną kartę katalogową dla każdego rodzaju towarów.
5.
Umowa przechowania lub składu zostaje zawarta z chwilą przyjęcia towarów do magazynów usługodawcy.
§  8.
1.
Usługodawca rezerwuje powierzchnię magazynową tylko dla tej ilości towaru, jaką usługobiorca przekaże do magazynów usługodawcy w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc, licząc od uzgodnionej daty przekazania pierwszej partii towarów. Dostawy po 30 dniach, liczonych od uzgodnionej daty pierwszej dostawy, wymagają dodatkowej pisemnej zgody usługodawcy.
2.
Jeżeli świadczenie usług magazynowych jest długookresowe, związane z wielokrotnym przyjmowaniem i wydawaniem towarów z magazynów usługodawcy, usługobiorca jest obowiązany:
1)
przekazać w okresie jednego miesiąca od uzgodnionej daty dostawy pierwszą partię całej ilości towarów, dla której usługodawca ma rezerwować odpowiednią powierzchnię magazynową w całym okresie uzgodnionym,
2)
przekazać po upływie miesiąca kolejne dostawy towarów, po uprzednim zwolnieniu powierzchni magazynowej niezbędnej do ich przyjęcia,
3)
wykorzystać wolną część powierzchni (nie zajętej przez towary) w magazynach usługowych najpóźniej w okresie jednego miesiąca.
3.
Jeżeli usługobiorca nie przekaże do magazynu w okresie jednego miesiąca od ustalonej daty pierwszej dostawy całej uzgodnionej ilości towarów lub nie wywiąże się z obowiązków określonych w ust. 2, usługodawca może odpowiednio ograniczyć zarezerwowaną powierzchnię magazynową.
§  9.
1.
Przyjęcie towarów na przechowanie lub składowanie następuje loco magazyn usługodawcy. Usługodawca jest obowiązany do wyładowania towarów ze środków transportowych, jeżeli strony nie postanowią inaczej.
2.
Usługodawca, przyjmując towary na przechowanie lub składowanie, wydaje usługobiorcy dowód składowy.
3.
Usługobiorca ma prawo żądać wydania dowodu składowego na partię towarów przekazanych do przechowania lub składowania albo na poszczególne jej części i partie stanowiące odrębne jednostki ładunkowe (opakowania, bele, worki).
4.
Usługobiorca może w każdym okresie składowania towarów żądać zmiany dowodu składowego, obejmującego określoną partię towarów, na dowody obejmujące mniejsze partie.
5. 11
Usługodawca wydaje towary na zlecenie usługobiorcy, wystawiając dowód wydania towaru.
6.
Dowody składowe przyjęcia i wydania towarów z magazynów usługodawca jest obowiązany wysłać pod adresem usługobiorcy nie później niż w ciągu 3 dni od dnia przyjęcia lub wydania towarów.
7.
Usługobiorca i usługodawca mają obowiązek wzajemnego zawiadamiania się o zamierzonym przekazaniu, odbiorze, wydaniu lub wysłaniu towarów w taki sposób, aby zawiadomienie dotarło do nich przynajmniej w przeddzień nadejścia, odbioru, wydania lub wysłania towarów.
8.
Zawiadomienia (awizo) należy dokonać w formie pisemnej, telegraficznej lub dalekopisem, z podaniem:
1)
nazwy i adresu nadawcy (odbiorcy),
2)
nazwy i adresu właściciela towaru,
3)
daty wysyłki,
4)
nr środka transportu, nr listu przewozowego,
5) 12
nazwy towaru, ilości sztuk opakowań, masy brutto i netto.
§  10.
1. 13
Usługodawca prowadzi ewidencję towarów według stwierdzonej masy brutto lub netto, faktycznie przyjętej ilości opakowań lub w inny wzajemnie uzgodniony sposób. Ewidencja prowadzona jest odrębnie dla każdej partii dostawy.
2.
Inwentaryzacja towarów usługobiorcy w magazynach usługodawcy przeprowadzana jest odpłatnie wyłącznie na wniosek usługobiorcy z udziałem jego przedstawiciela.
§  11.
Usługobiorca może na jeden miesiąc przed ustalonym terminem przekazania towarów do przechowania lub składowania zrezygnować z usługi lub ją ograniczyć - przez złożenie oświadczenia na piśmie. W takim wypadku usługobiorca jest obowiązany do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych na ten cel przez usługodawcę.
§  12.
1.
W celu zabezpieczenia interesów usługobiorcy usługodawca jest obowiązany spowodować sporządzenie protokołu przez przewoźnika. Protokół wraz z innymi dowodami usługodawca przesyła niezwłocznie usługobiorcy.
2.
W razie odmowy sporządzenia protokołu usługodawca ma obowiązek sporządzenia komisyjnego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia o tym usługobiorcy.
3.
W razie przesłania do magazynu transportem własnym towarów przeznaczonych na przechowanie lub składowanie i stwierdzenia w nich szkody, usługodawca wzywa usługobiorcę do sporządzenia protokołu szkodowego. Niesporządzenie protokołu stanowi dla usługodawcy podstawę odmowy przyjęcia przesyłki.
§  13.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas przechowania lub składowania, jeżeli:
1)
stwierdzenie stanu towarów nie jest możliwe bez konieczności otwierania fabrycznych (firmowych) opakowań bądź stwierdzenie stanu towarów wymagało czynności, do których usługodawca nie był zobowiązany,
2)
towary przekazane do przechowania znajdowały się w opakowaniach nieodpowiednich dla tych towarów bądź usługobiorca wskazał niewłaściwe sposoby składowania lub przechowania towarów.
§  14.
1.
Usługobiorca, zgłaszając reklamację, powinien załączyć dokumenty uzasadniające roszczenie.
2.
Usługodawca obowiązany jest rozpatrzyć udokumentowaną reklamację i zawiadomić pisemnie reklamującego o sposobie jej załatwienia nie później niż:
1)
w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji - w zakresie rozliczeń za świadczone usługi,
2)
w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania reklamacji - z tytułu zaginięcia, uszkodzenia, niedotrzymania ustalonych terminów oraz z innych tytułów.
§  15. 14
Rozliczenie ilościowe przyjętych na przechowanie lub składowanie towarów następuje w ciągu 7 dni od daty ich wydania.
§  16. 15
Strony mogą w umowie ustanowić odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym lub przez zapłatę kary umownej w przypadkach i w wysokości określonych w umowie albo na zasadach określonych zarządzeniem.
§  17. 16
 
1.
Jeżeli jedna ze stron odstąpiła od umowy bez powiadomienia drugiej strony w terminie jednego miesiąca, licząc od ustalonej daty przekazania towaru, a w umowie nie określono wysokości odszkodowania, zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości towarów, od których przechowania - składowania odstąpiono.
2.
Usługodawca zapłaci usługobiorcy karę umowną za każdy dzień zwłoki w przyjęciu towarów przekazanych do przechowania lub składowania w wysokości:
1)
20% stawki za przechowanie - składowanie towarów przyjętych ze zwłoką za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przyjęciu towarów, jeżeli zwłoka nie trwała dłużej niż 20 dni,
2)
40% stawki za przechowanie - składowanie towarów przyjętych ze zwłoką za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przyjęciu towarów, jeżeli zwłoka trwała ponad 20 dni.
3.
Usługodawca zapłaci usługobiorcy karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w wysyłce faktury (dowodów składowych) przyjęcia lub wydania towarów, nie więcej jednak niż 2.500 zł.
4.
Usługobiorca zapłaci usługodawcy karę umowną za każdy dzień zwłoki w odbiorze towarów z magazynu usługodawcy, licząc od ustalonego terminu zwolnienia powierzchni magazynowej, w wysokości:
1)
20% stawki za przechowanie - składowanie towarów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odbiorze towarów, jeżeli zwłoka nie trwała dłużej niż 20 dni,
2)
40% stawki za przechowanie - składowanie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odbiorze towarów, jeżeli zwłoka trwała ponad 20 dni.
5.
Usługobiorca zapłaci usługodawcy karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w wysyłce specyfikacji i potwierdzenia uzgodnień.
6.
Usługobiorca zapłaci usługodawcy karę umowną w wysokości 2.500 zł za niezawiadomienie o każdej wysyłce towarów.
1 § 2 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 24 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1986 r.
2 § 3 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 24 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1986 r.
3 § 4 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 24 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1986 r.
4 Załącznik, § 1 ust. 2 zmieniony przez § 2 pkt 1 zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 24 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1986 r.
5 Załącznik, § 2 ust. 1 zmieniony przez § 2 pkt 2 lit. a) zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 24 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1986 r.
6 Załącznik, § 2 ust. 2 dodany przez § 2 pkt 2 lit. b) zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 24 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1986 r.
7 Załącznik, § 2 ust. 3 według numeracji ustalonej przez § 2 pkt 2 lit. c) zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 24 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1986 r.
8 Załącznik, § 2 ust. 4 według numeracji ustalonej przez § 2 pkt 2 lit. c) zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 24 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1986 r.
9 Załącznik, § 4 ust. 5 zmieniony przez § 2 pkt 7 zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 24 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1986 r.
10 Załącznik, § 6 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 2 pkt 7 zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 24 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1986 r.
11 Załącznik, § 9 ust. 5 zmieniony przez § 2 pkt 3 zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 24 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1986 r.
12 Załącznik, § 9 ust. 8 pkt 5 zmieniony przez § 2 pkt 7 zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 24 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1986 r.
13 Załącznik, § 10 ust. 1 zmieniony przez § 2 pkt 7 zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 24 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1986 r.
14 Załącznik, § 15 zmieniony przez § 2 pkt 4 zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 24 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1986 r.
15 Załącznik, § 16 zmieniony przez § 2 pkt 5 zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 24 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1986 r.
16 Załącznik, § 17 zmieniony przez § 2 pkt 6 zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 24 grudnia 1985 r. (M.P.86.2.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1986 r.