Ogólne warunki umów o generalne dostawy maszyn i urządzeń w obrocie krajowym między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1971.43.275

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1972 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO I PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO
z dnia 17 lipca 1971 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o generalne dostawy maszyn i urządzeń w obrocie krajowym między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego oraz § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1965 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków dla określonych kategorii umów (Monitor Polski Nr 23, poz. 109 i z 1969 r. Nr 36, poz. 270) zarządza się, co następuje:
Ustala się ogólne warunki umów o generalne dostawy maszyn i urządzeń w obrocie krajowym między jednostkami gospodarki uspołecznionej w brzmieniu podanym w załączniku, zwane dalej "ogólnymi warunkami generalnych dostaw".
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
generalnym dostawcy - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną, wyznaczoną przez ministra lub Zarząd Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy do sprawowania funkcji generalnego dostawcy,
2)
generalnym realizatorze - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną określoną w § 3 zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 11 lutego 1970 r. w sprawie ogólnych warunków umów o realizację inwestycji i o wykonanie remontów budowlanych (Monitor Polski Nr 7, poz. 66),
3)
dostawcy - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wykonującą na rzecz generalnego dostawcy poddostawy maszyn, urządzeń i materiałów zaopatrzenia technicznego z produkcji krajowej lub z importu uzupełniającego oraz świadczącą usługi projektowo-dokumentacyjne, montażowe i inne, stosownie do umowy stron,
4)
zamawiającym - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną zawierającą z generalnym dostawcą umowę o generalną dostawę, przy czym jednostką tą może być bezpośredni inwestor, wyznaczona przez niego jednostka, generalny wykonawca lub generalny realizator inwestycji,
5)
dokumentacji - należy przez to rozumieć dokumentację konstrukcyjną,
6)
projekcie - należy przez to rozumieć projekt techniczny inwestycji określony w § 2 pkt 2 uchwały nr 110 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1969 r. w sprawie projektowania inwestycji (Monitor Polski Nr 28, poz. 220).
1. 1
Ogólne warunki generalnych dostaw stosuje się do umów o dostarczenie technologicznie nierozłącznego zestawu maszyn, urządzeń (łącznie z importem kompletacyjnym wraz z materiałami instalacyjnymi), stanowiącego całkowite wyposażenie obiektu lub zespołu obiektów będących zadaniem inwestycyjnym, oraz wykonanie innych świadczeń związanych z realizacją tego obiektu.
2.
Generalny dostawca działa we własnym imieniu oraz na własny rachunek i odpowiada wobec zamawiającego za prawidłowe funkcjonowanie dostarczonego zestawu maszyn i urządzeń bez względu na to, czy wykonał je sam, czy pochodzą one od dostawców krajowych lub zagranicznych.
1.
Ogólnych warunków generalnych dostaw nie stosuje się do umów, w których generalny dostawca zobowiązuje się do wykonania kompletnego obiektu. Działa on wówczas w charakterze generalnego realizatora inwestycji na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. 2
W sprawach nie unormowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 7 października 1966 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 57, poz. 276, z 1967 r. Nr 6, poz. 29 i z 1970 r. Nr 29, poz. 241).
1. 3
Ministrowie nadzorujący generalnych dostawców w porozumieniu z ministrami nadzorującymi zamawiających ustalą rodzaje zadań inwestycyjnych, dla których dostawy maszyn i urządzeń realizowane będą na podstawie umów o generalne dostawy, oraz wyznaczą jednostki organizacyjne, które mają być generalnymi dostawcami.
2.
Ustalenia, o których mowa w ust. 1, zobowiązują do zawarcia umowy przedwstępnej.
1.
Maszyny i urządzenia stanowiące kompletne wyposażenie obiektu powinny być dostarczone z częściami zamiennymi przewidzianymi w umowie, przepisach szczególnych lub dostarczanymi zwyczajowo. Wraz z potwierdzeniem zamówienia na dostawę maszyny lub urządzenia dostawcy obowiązani są przesłać generalnemu dostawcy wykaz części zamiennych, ich cen i norm zużycia.
2.
Dostawcy, którzy dostarczyli generalnemu dostawcy maszyny i urządzenia stanowiące kompletne wyposażenie obiektu inwestycyjnego, obowiązani są w czasie określonym umową przyjmować zamówienia generalnego dostawcy na dostawę części zamiennych do tych maszyn i urządzeń. W związku z tym dostawcy obowiązani są przechowywać przez określony w umowie czas dokumentację konstrukcyjną, technologiczną i techniczną, a także oprzyrządowanie, modele i formy, nawet w razie wycofania maszyny lub urządzenia z produkcji bieżącej.
1.
Strony mogą ustalać w umowie wzajemne prawa i obowiązki odmiennie niż to zostało przewidziane w ogólnych warunkach generalnych dostaw, chyba że z przepisów ustawy lub z treści tych warunków wynika, że określone w nich prawa i obowiązki są wiążące dla stron; dotyczy to w szczególności odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji oraz kar umownych.
2.
Strony mogą w umowie ograniczyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli dostarczane maszyny i urządzenia mają charakter prototypowy.
1.
Do umów o generalne dostawy zawartych przed wejściem w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.
2.
Ogólne warunki generalnych dostaw stosuje się do zobowiązań wynikłych z umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, jeżeli chodzi o skutki prawne zdarzeń, które nastąpiły po dniu jego wejścia w życie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O GENERALNE DOSTAWY MASZYN I URZĄDZEŃ W OBROCIE KRAJOWYM MIĘDZY JEDNOSTKAMI GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ

Rozdział  1

Umowa przedwstępna

§  1.
1.
Stosunek umowny między generalnym dostawcą a zamawiającym powstaje przez zawarcie umowy przedwstępnej, ustalającej ogólny zakres świadczeń generalnego dostawcy, warunki ich wykonania oraz tryb przygotowania umowy o generalną dostawę i termin jej zawarcia.
2.
Umowa przedwstępna jest zawierana na wniosek zamawiającego, określający dane niezbędne do ustalenia treści umowy.
3.
Umowa przedwstępna powinna być zawarta w ciągu 45 dni od daty złożenia wniosku. Projekt umowy przedwstępnej sporządza generalny dostawca.
§  2.
1. 4
Jeżeli strony nie mogą uzgodnić same postanowień umowy przedwstępnej, zwracają się o ich uzgodnienie do jednostek nadrzędnych, które dokonają tej czynności w czasie pozwalającym na dotrzymanie terminu, określonego w § 1 ust. 3.
2.
Jeżeli jednostki nadrzędne nie uzgodnią treści umowy przedwstępnej, strony wystąpią w ciągu 14 dni o jej ustalenie do państwowej komisji arbitrażowej.

Rozdział  2

Zawarcie i wykonanie umowy

§  3.
1.
Generalny dostawca przesyła zamawiającemu podpisany przez siebie projekt umowy o generalną dostawę najpóźniej na trzydzieści dni przed terminem przewidzianym na zawarcie umowy.
2.
Umowa o generalną dostawę, zwana dalej "umową", powinna szczegółowo określać zakres świadczeń generalnego dostawcy i zamawiającego oraz ich prawa i obowiązki, a w szczególności:
1)
przedmiot i zakres świadczeń z harmonogramem realizacji, uwzględniającym odpowiednie terminy wyprzedzenia na złożenie zamówień (cykl dostaw),
2)
cenę umowną wszystkich świadczeń generalnego dostawcy z podziałem na ceny poszczególnych rodzajów świadczeń (dostaw i usług) oraz ustalać kwotę marży i narzutów na fundusz ryzyka i gwarancji, określonych obowiązującymi przepisami,
3)
sposób rozliczeń,
4)
warunki magazynowania przedmiotu dostawy,
5)
sposób zapewnienia limitów dewizowych na import kompletacyjny,
6)
zakres i warunki gwarancji,
7)
wysokość kar umownych według zasad podanych w § 11,
8)
tryb i zasady stwierdzania wykonania umowy oraz dokumentowania wykonywanych świadczeń,
9)
warunki i zasady odbioru technicznego maszyn i urządzeń,
10) 5
miesięczny lub dekadowy termin dostawy.
3.
Umowa o generalną dostawę może obejmować także świadczenia dodatkowe:
1)
opracowanie projektu i dokumentacji,
2)
nadzór montażu i rozruch mechaniczny,
3)
montaż, rozruch technologiczny i przeprowadzenie prób gwarancyjnych,
4)
przeszkolenie pracowników, którzy będą obsługiwali dostarczone maszyny i urządzenia.
§  4.
W gospodarczo uzasadnionych wypadkach strony mogą zmienić umowę.
§  5.
1.
Umowa może ustalać dostawę generalną maszyn i urządzeń na podstawie projektu i dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego lub na podstawie dokumentacji dostawcy bądź generalnego dostawcy.
2.
Jeżeli generalny dostawca zobowiązuje się do dostarczenia zamawiającemu projektu technicznego zadania inwestycyjnego lub dokumentacji, to powinien je wykonać na podstawie i w granicach dostarczonych mu założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji oraz w sposób i na zasadach określonych w przepisach dotyczących wykonania prac projektowych i innych usług związanych z realizacją zadań inwestycyjnych. Projekt techniczny powinien odpowiadać przepisom techniczno-budowlanym i zasadom współczesnej wiedzy technicznej.
3.
W przedmiocie wykonania lub nadzoru montażu umowa powinna ustalać:
1)
jeżeli montaż prowadzi generalny dostawca - warunki zabezpieczenia końcowego terminu montażu ze strony zamawiającego,
2)
jeżeli generalny dostawca sprawuje nadzór montażu:
a)
zakres montażu objętego nadzorem,
b)
wykonawcę i harmonogram montażu,
3)
uprawnienia i obowiązki stron w zakresie dokonywania wpisów w dzienniku budowy.
4.
Jeżeli umowa obejmuje przeprowadzenie rozruchu technologicznego, to w tym zakresie stosuje się przepisy odrębne.
§  6.
1.
Dostawa maszyn i urządzeń dokonywana jest na podstawie wykazu stanowiącego załącznik do projektu lub według specyfikacji szczegółowej zawartej w umowie.
2.
Zamawiający obowiązany jest dostarczyć generalnemu dostawcy założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji oraz informacje uzupełniające, niezbędne do prawidłowej realizacji danej dostawy.
3.
Generalny dostawca w celu osiągnięcia planowanego efektu produkcyjnego może za zgodą zamawiającego:
1)
uzupełnić dostawy maszynami lub urządzeniami nie przewidzianymi w wykazie lub specyfikacji (ust. 1),
2)
dokonać zmian w zakresie dostawy w związku z modernizacją maszyn i urządzeń,
3)
zastąpić import kompletacyjny dostawami krajowymi.
4.
Zmiany, o których mowa w ust. 3, powinny być zamieszczone w aneksie do umowy.
5. 6
Zmiany i uzupełnienia określone w ust. 3 nie mają wpływu na ustaloną w umowie cenę łączną stanowiącą górny limit ceny na daną generalną dostawę.
6. 7
(skreślony).
§  7.
1.
Dokumentacja maszyn i urządzeń powinna być sporządzona przy uwzględnieniu wymagań obowiązujących norm (PN i BN) i warunków technicznych zakładu przewidzianego na producenta maszyn i urządzeń. Dokumentacja - w granicach wymagań technicznych danego urządzenia - powinna być oparta na aktualnie dostępnych materiałach, znormalizowanych i stypizowanych elementach, podzespołach i zespołach produkowanych w kraju. Zastosowanie uzupełnień dostawami z importu należy uzasadnić stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2.
Generalny dostawca lub dostawca danego urządzenia uprawniony jest do korzystania z opracowanej dokumentacji także przy dostawach dla innych odbiorców, jeżeli w umowie nie ma w tym względzie zastrzeżeń.
3.
Generalny dostawca może w uzgodnieniu z zamawiającym i na jego koszt dokonać adaptacji dostarczonej mu dokumentacji do warunków wykonawstwa istniejących u producenta.
§  8.
1.
Jeżeli strony nie umówią się inaczej, wszelkie czynności związane z przygotowaniem przedmiotu dostawy do wysłania na miejsce przeznaczenia obciążają generalnego dostawcę.
2.
Instrukcje wysyłkowe opracowuje generalny dostawca w uzgodnieniu z zamawiającym.
3.
Do zakresu przygotowania przedmiotu dostawy do wysłania należy:
1)
sprawdzenie zgodności wykonania przez dostawcę przedmiotu dostawy z treścią zamówienia,
2)
dokonanie odbioru technicznego w zakresie ustalonym umową,
3)
prawidłowe opakowanie i oznakowanie przesyłek zgodnie z ustalonymi warunkami,
4)
zapewnienie skutecznych środków konserwacji na okres transportu i przewidywanego składowania na terenie budowy,
5)
skompletowanie pełnej dokumentacji zgodnie z instrukcją wysyłkową.
4.
W razie wstrzymania wysyłki przedmiotu dostawy z winy zamawiającego generalny dostawca odda przedmiot dostawy na przechowanie na ryzyko zamawiającego i na jego koszt, obejmujący również koszty konserwacji i ewentualne dodatkowe koszty transportu.

Rozdział  3

Rękojmia za wady fizyczne i gwarancja

§  9.
1.
Generalny dostawca odpowiedzialny jest wobec zamawiającego z tytułu rękojmi, jeżeli maszyna lub urządzenie ma wady zmniejszające wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, a w szczególności, jeżeli nie osiąga założonego efektu produkcyjnego.
2.
Jeżeli maszyna lub urządzenie ma wady, zamawiający może żądać usunięcia wady lub wymiany maszyn i urządzeń wadliwych na wolne od wad bądź żądać obniżenia ceny.
3. 8
Zamawiającemu nie przysługuje jednak prawo żądania wymiany technicznie nierozłącznego zestawu maszyn i urządzeń, stanowiącego całkowite wyposażenie obiektu inwestycyjnego chyba że wszystkie są dotknięte wadami nie dającymi się usunąć.
4.
Obniżenie ceny wynosi 1% ceny kompletnego wyposażenia technologicznego objętego umową za każdy 1% nieosiągania gwarantowanego efektu produkcyjnego.
§  10.
1.
Generalny dostawca udziela gwarancji na przedmiot objęty umową; okres gwarancji nie może być krótszy niż 15 miesięcy i liczy się od daty zakończenia rozruchu technologicznego.
2.
Zamawiający w okresie gwarancyjnym ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia generalnego dostawcy o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu maszyn i urządzeń, a w razie stwierdzenia zakłóceń powinien niezwłocznie przerwać ich eksploatację.
3.
Sprawdzenie parametrów produkcyjnych (próba gwarancyjna) powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty rozruchu technologicznego.

Rozdział  4

Odpowiedzialność odszkodowawcza

§  11.
1.
Strona, która nie wykonała umowy lub wykonała ją nienależycie, zobowiązana jest wyrównać drugiej stronie spowodowane tym straty, o ile przekraczają one wysokość kar umownych zastrzeżonych w myśl ust. 2 i 3, chyba że w umowie ustalono, iż ze względu na prototypowy charakter rozwiązań odpowiedzialność ogranicza się do wysokości kar umownych.
2. 9
Strony zobowiązane są określić w umowie, że za każdy dzień zwłoki w oddaniu do eksploatacji kompletnego wyposażenia technologicznego w stosunku do umownego terminu odbioru technologicznego z winy generalnego dostawcy – generalny dostawca płaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% ceny kompletnego wyposażenia technologicznego objętego umową, nie więcej jednak niż 6% tej ceny.
3.
Strony powinny w umowie przewidzieć kary za niewykonanie w terminie określonym w harmonogramie poszczególnych świadczeń. Suma kar umownych z tego tytułu nie może jednak przekraczać 1% ceny kompletnego wyposażenia technologicznego, objętego umową.
4.
Kary za zwłokę przewidziane w ust. 2 i 3 nie mogą przekraczać łącznie 6% ceny świadczeń generalnego dostawcy, objętych umową.

Rozdział  5

Postanowienia końcowe

§  12.
Obsługa techniczna dostarczonych w ramach umowy o generalną dostawę maszyn i urządzeń prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§  13.
Zasady wynagrodzeń i rozliczeń z tytułu generalnych dostaw regulują odrębne przepisy.
1 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 4 stycznia 1972 r. (M.P.72.1.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 stycznia 1972 r.
2 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 4 stycznia 1972 r. (M.P.72.1.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 stycznia 1972 r.
3 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 4 stycznia 1972 r. (M.P.72.1.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 stycznia 1972 r.
4 Załącznik § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) zarządzenia z dnia 4 stycznia 1972 r. (M.P.72.1.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 stycznia 1972 r.
5 Załącznik § 3 ust. 2 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia z dnia 4 stycznia 1972 r. (M.P.72.1.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 stycznia 1972 r.
6 Załącznik § 6 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. c) zarządzenia z dnia 4 stycznia 1972 r. (M.P.72.1.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 stycznia 1972 r.
7 Załącznik § 6 ust. 6 skreślony przez § 1 pkt 4 lit. d) zarządzenia z dnia 4 stycznia 1972 r. (M.P.72.1.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 stycznia 1972 r.
8 Załącznik § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. e) zarządzenia z dnia 4 stycznia 1972 r. (M.P.72.1.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 stycznia 1972 r.
9 Załącznik § 11 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. f) zarządzenia z dnia 4 stycznia 1972 r. (M.P.72.1.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 stycznia 1972 r.