Ogólne warunki umów między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi o prowadzenie na warunkach zlecenia punktów sprzedaży detalicznej.

Monitor Polski

M.P.1977.35.178

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1981 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG
z dnia 29 listopada 1977 r.
w sprawie ogólnych warunków umów między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi o prowadzenie na warunkach zlecenia punktów sprzedaży detalicznej.

Na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego oraz § 11 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1977 r. w sprawie prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej na podstawie umowy na warunkach zlecenia (Monitor Polski Nr 29, poz. 140) zarządza się, co następuje:
Ustala się ogólne warunki umów między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi o prowadzenie na warunkach zlecenia punktów sprzedaży detalicznej, stanowiące załącznik do zarządzenia, zwane dalej "ogólnymi warunkami umów".
1.
Strony mogą w umowach regulować wzajemne prawa i obowiązki odmiennie, niż to stanowią ogólne warunki umów, tylko wtedy, gdy to wynika z przepisów tych ogólnych warunków umów.
2.
Postanowienia umów odbiegające od ustalonych w ogólnych warunkach umów, z zastrzeżeniem ust. 1, są nieważne, a zamiast nich należy stosować odpowiednie przepisy tych ogólnych warunków umów.
W sprawach nie uregulowanych w ogólnych warunkach umów, o których mowa w § 1, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Przepisy ogólnych warunków umów obowiązują strony nawet w razie nieuwzględnienia ich w treści umowy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

Ogólne warunki umów między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi o prowadzenie na warunkach zlecenia punktów sprzedaży detalicznej.

§  1.
1.
Ilekroć w niniejszych przepisach jest mowa o:
1)
punkcie sprzedaży detalicznej - należy przez to rozumieć należący do jednostki gospodarki uspołecznionej punkt sprzedaży towarów dla ludności o obsadzie 1-4 osób,
2)
zleceniodawcy - należy przez to rozumieć jednostkę gospodarki uspołecznionej zawierającą umowę z osobą fizyczną o prowadzenie na warunkach zlecenia punktu sprzedaży detalicznej,
3)
agencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, z którą zleceniodawca zawarł umowę o prowadzenie na warunkach zlecenia punktu sprzedaży detalicznej,
4)
umowie - należy przez to rozumieć umowę na warunkach zlecenia o prowadzenie punktu sprzedaży detalicznej w imieniu zleceniodawcy, lecz na rachunek i ryzyko agenta.
2.
Rodzaje punktów sprzedaży detalicznej, które mogą być przekazane do prowadzenia agentom, określają odrębne przepisy.
§  2.
Zleceniodawca może powierzyć prowadzenie punktu sprzedaży detalicznej agentowi na podstawie uprzednio zawartej umowy na piśmie.
§  3.
1.
Zleceniodawca może zawrzeć umowę z osobą fizyczną mającą kwalifikacje do prowadzenia punktu sprzedaży detalicznej, określone w odrębnych przepisach.
2.
Agentem nie może być osoba zatrudniona równocześnie na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą albo prowadząca działalność na podstawie uprawnienia do prowadzenia rzemiosła lub handlu prywatnego bądź wykonująca inną pracę na podstawie umowy zlecenia.
3.
Agent może prowadzić tylko jeden punkt sprzedaży detalicznej.
4.
Umowa nie może być zawarta z osobą, z którą w okresie ostatnich 3 lat:
1)
została rozwiązana przez zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym tego rodzaju umowa,
2)
została rozwiązana bez wypowiedzenia umowa o pracę na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu pracy,
3)
wygasła umowa o pracę wskutek porzucenia pracy.
5.
Umowa nie może być w ogóle zawarta z osobą, z którą dwukrotnie została rozwiązana bez wypowiedzenia umowa o pracę na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu pracy lub dwukrotnie wygasła umowa o pracę na skutek porzucenia pracy.
§  4.
1.
Umowa powinna zawierać:
1)
oznaczenie stron zawierających umowę, ich siedziby oraz datę i miejsce zawarcia umowy,
2)
określenie obowiązków i uprawnień stron,
3)
określenie, że przedmiotem umowy jest prowadzenie na warunkach zlecenia w imieniu zleceniodawcy, lecz na rachunek i ryzyko agenta, punktu sprzedaży detalicznej, z wyszczególnieniem branży oraz lokalizacji tego punktu,
4)
datę przekazania agentowi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego punktu sprzedaży detalicznej do prowadzenia i określania wartości przejętego mienia oraz warunków, na jakich dokonano przekazania; protokół powinien stanowić załącznik do umowy,
5)
określenie, w czyim lokalu będzie prowadzony punkt sprzedaży detalicznej,
6)
wysokość odpłatności agenta na rzecz zleceniodawcy, określoną kwotowo przez okres pierwszych 3 lat i procentowo na następne okresy 5-letnie, oraz terminy płatności,
7)
sposób oznaczenia punktu sprzedaży detalicznej,
8)
określenie czasu trwania umowy oraz sposobu dokonywania zmian jej warunków i rozwiązania umowy.
2.
Umowa może zawierać dodatkowe, inne niż określone w ust. 1 dane, jeżeli ze względu na uzgodnienia stron jest to celowe (np. zasady korzystania z transportu, pokrywanie niektórych kosztów i inne).
§  5.
1.
Punkt sprzedaży detalicznej może być prowadzony przez agenta:
1)
w lokalu stanowiącym własność agenta,
2)
w lokalu zleceniodawcy,
3)
w lokalu przydzielonym agentowi na podstawie decyzji administracyjnej.
2.
Jeżeli osoba fizyczna wyrazi gotowość wybudowania lub wyremontowania odpowiedniego lokalu z przeznaczeniem na punkt sprzedaży detalicznej i jego wyposażenia na swój koszt, zleceniodawca może zobowiązać się do zawarcia umowy w przyszłości, w określonym terminie.
§  6.
Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania agenta wynikające z zawieranych przez niego umów związanych z prowadzeniem punktu sprzedaży detalicznej.
§  7.
1.
Agent obowiązany jest prowadzić ewidencję obrotów zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług w odrębnych przepisach.
2.
Rozliczenia pomiędzy zleceniodawcą a agentem następują na zasadach obrotu bezgotówkowego.
3.
Strony mogą uregulować szczegółowy tryb płatności w umowie.
§  8.
1.
Zleceniodawca uprawniony jest do przeprowadzania kontroli wykonywania warunków umowy przez agenta.
2.
Jeżeli towary, urządzenia i wyposażenie punktu sprzedaży detalicznej stanowią własność zleceniodawcy, zakres kontroli, o której mowa w ust. 1, może być rozszerzony o badanie stanu zapasów towarów i innego powierzonego mienia.
§  9.
1.
Agent jest zobowiązany do:
1)
prowadzenia działalności handlowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapewnienia sprawnego funkcjonowania punktu sprzedaży detalicznej,
2)
utrzymywania punktu sprzedaży detalicznej we właściwym stanie sanitarnym i technicznym, przeprowadzania remontów w terminach określonych w odrębnych przepisach,
3)
stosowania cen detalicznych ustalonych przez Państwową Komisję Cen i upoważnione do ustalania cen organy oraz maksymalnych cen detalicznych lub niższych w razie ustalenia górnych limitów cen detalicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,
4)
oznaczenia placówki w sposób określony w umowie,
5)
prowadzenia książki skarg i wniosków oraz załatwiania reklamacji nabywców zgodnie z obowiązującymi zasadami,
6)
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.
Agent jest uprawniony do:
1)
rozszerzania asortymentu towarowego o artykuły komplementarne i prowadzenia, np. w punkcie sprzedaży detalicznej z artykułami żywnościowymi, sprzedaży artykułów nieżywnościowych codziennego zakupu (np. pasty do zębów, mydła, proszków i innych, z zachowaniem właściwych warunków sanitarnych), w sklepach obuwniczych past do obuwia, sznurowadeł itp.,
2)
prowadzenia sprzedaży płodów rolnych z własnej działki oraz wykonanych przez siebie kiszonek kapusty i ogórków, zakwasów do zup itp.,
3)
świadczenia usług handlowych na rzecz nabywców (np. dostawa towarów do domu klienta, konfekcjonowanie towarów, sprzedaż na zamówienie i inne),
4)
korzystania z usług transportu uspołecznionego przy dostawach towarów.
3.
Agent prowadzący punkt sprzedaży detalicznej może uzupełniająco prowadzić wyłącznie na zaopatrzenie tego punktu np. wypiek pieczywa i ciast, wyrób wędlin oraz wyrobów wędliniarskich i garmażeryjnych w razie posiadania własnych źródeł zaopatrzenia, przetworów owocowo-warzywnych, bezalkoholowych napojów gazowanych, wytwarzanie drobnych artykułów z branży 1001 drobiazgów. Przetwórstwo i wyrób towarów mogą być wykonywane przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wymagane przepisami stosowanymi do pracowników zleceniodawcy wykonujących takie prace, z zachowaniem odpowiednich przepisów sanitarnych.
§  10.
1.
Agent jest uprawniony do dokonywania zakupu towarów w magazynach jednostek gospodarki uspołecznionej na równi z punktami sprzedaży detalicznej prowadzonymi bezpośrednio przez zleceniodawcę.
2.
Przy ocenie jakości towarów zakupionych w magazynach jednostek gospodarki uspołecznionej agent korzysta z usług służby odbioru jakościowego zleceniodawcy.
3.
Agent ponosi skutki prawne wynikające z zawieranych przez niego umów w związku z realizacją postanowienia ust. 2, z tym że w sprawach spornych stroną jest zleceniodawca.
§  11.
Agent może nabywać towary od rzemieślników i osób trudniących się wytwórczością ludową i artystyczną, od producentów rolnych i ogrodniczych, od indywidualnych rybaków oraz używane artykuły nieżywnościowe od ludności.
§  12.
1.
Strony zawierają umowę na czas nieokreślony.
2.
Agent może rozwiązać umowę za sześciomiesięcznym jej wypowiedzeniem, jeżeli zleceniodawca nie dotrzymuje warunków umowy lub narusza obowiązujące przepisy związane z działalnością agenta.
3.
Zleceniodawca może za zgodą lub na zalecenie terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego rozwiązać umowę za sześciomiesięcznym jej wypowiedzeniem, jeżeli agent:
1)
wyłącza z działalności prowadzony przez siebie punkt sprzedaży bez zgody terenowego organu administracji państwowej,
2)
nie prowadzi osobiście działalności,
3)
nie zapewnia prawidłowego zaopatrzenia punktu sprzedaży detalicznej i należytego poziomu obsługi klientów,
4)
działa na szkodę interesów klientów (np. zawyża ceny, podmienia gatunki, stosuje nierzetelne narzędzia miernicze),
5)
nie dotrzymuje warunków umowy,
6)
nie przestrzega przepisów prawa pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4.
Za zgodą stron sześciomiesięczny termin wypowiedzenia umowy może być skrócony.
§  13.
Umowa może być zawarta na czas określony, jeżeli:
1)
powierza się agentowi punkt sprzedaży drobnodetalicznej, którego działalność przewidziana jest na okres jednego sezonu,
2)
punkt sprzedaży detalicznej mieści się w obiekcie o ograniczonym okresie użytkowania.
§  14.
Umowa może być rozwiązana przez zleceniodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli agent:
1)
popełnił w czasie trwania umowy przestępstwo związane z prowadzoną działalnością, które jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
2)
dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przy wykonywaniu umowy, w szczególności przez zakłócanie porządku i spokoju, przebywanie w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w punkcie agencyjnym,
3)
ukrywa faktycznie osiągane obroty, co zostało stwierdzone kilkakrotnymi kontrolami,
4)
nie wpłacił w ustalonym terminie należności z tytułu przejętego majątku, zryczałtowanej odpłatności oraz dostarczonych towarów,
5)
dopuścił do znacznych niedoborów towarowych w prowadzonym punkcie sprzedaży detalicznej, ujawnionych w inwentaryzacji kontrolnej,
6)
działa na szkodę klientów, co zostało stwierdzone kilkakrotnymi kontrolami.
2.
Umowa może być rozwiązana przez agenta bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach losowych.
§  15.
1.
W razie rozwiązania umowy:
1)
agent obowiązany jest odprzedać zleceniodawcy nabyte od niego wyposażenie punktu sprzedaży detalicznej,
2)
zleceniodawca obowiązany jest odkupić wyposażenie sprzedane agentowi i towary pełnowartościowe nabyte przez agenta w jednostkach gospodarki uspołecznionej oraz przyjąć do sprzedaży na zasadach umowy komisu towary nabyte w jednostkach gospodarki nie uspołecznionej i niepełnowartościowe.
2.
Zleceniodawca może odkupić wyposażenie nabyte z innych źródeł, jeżeli stanowi ono niezbędne wyposażenie punktu sprzedaży detalicznej.
3.
Zasady ustalania wartości wyposażenia punktu sprzedaj detalicznej określają odrębne przepisy.
§  16.
Spory wynikające między stronami przy wykonywaniu postanowień umów rozstrzygają sądy powszechne.
1 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 stycznia 1981 r.(M.P.81.5.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 lutego 1981 r.