Ogólne warunki gwarancyjne dotyczące broni myśliwskiej i sportowej oraz akcesoriów do tej broni.

Monitor Polski

M.P.1986.23.168

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG
z dnia 9 lipca 1986 r.
w sprawie ogólnych warunków gwarancyjnych dotyczących broni myśliwskiej i sportowej oraz akcesoriów do tej broni.

Na podstawie § 8 pkt 1 uchwały nr 71 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1983 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży detalicznej towarów oraz ogólnych warunków gwarancyjnych dotyczących towarów trwałego użytku, sprzedawanych przez jednostki handlu uspołecznionego (Monitor Polski Nr 21, poz. 118), i art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się ogólne warunki gwarancyjne dotyczące broni myśliwskiej i sportowej oraz akcesoriów do tej broni, zwane dalej "warunkami gwarancyjnymi", stanowiące załącznik do zarządzania.
2.
Za akcesoria do broni uważa się optyczne przyrządy celownicze oraz inne urządzenia pomocnicze, na które udzielono gwarancji.
1.
Warunki gwarancyjne określają minimalny zakres świadczeń, do których jest zobowiązany gwarant (sprzedawca) broni i akcesoriów do niej - zwanych dalej "towarem" - w związku z realizacją uprawnień kupującego (posiadacza towaru) z tytułu gwarancji udzielonej mu przy zawieraniu umowy sprzedaży towaru.
2.
Warunki gwarancyjne wiążą gwaranta i uprawnionego z gwarancji, chyba że w treści dokumentu (karty) gwarancyjnego określono korzystniejsze dla uprawnionego z gwarancji warunki jej realizacji.
3.
Termin gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
Zamiana broni myśliwskiej i sportowej - na podstawie § 11 ogólnych warunków umów sprzedaży detalicznej towarów, stanowiących załącznik do uchwały nr 71 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1983 r. (Monitor Polski Nr 21, poz. 118) - na której zakup o posiadanie wymagane jest zezwolenie, może być dokonana pod warunkiem przedstawienia przez kupującego zgody organu wydającego zezwolenie.
1.
Z dniem wejścia w życie zarządzenia jego przepisy stosuje się do uprawnień kupujących z tytułu rękojmi lub gwarancji, posiadanych przez nich w związku z dokonanym wcześniej zakupem towaru, gdy dotychczasowe uregulowania zawarte w dokumentach (kartach) gwarancyjnych są dla kupującego mniej korzystne.
2.
Dotychczasowe dokumentów (karty) gwarancyjne, załączone do towarów znajdujących się w handlu, mogą być wydawane pod warunkiem zamieszczenia w nich informacji, że treść gwarancji jest określona przez warunki gwarancyjne, zawarte w załączniku do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z upływem trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

OGÓLNE WARUNKI GWARANCYJNE DOTYCZĄCE BRONI MYŚLIWSKIEJ I SPORTOWEJ ORAZ AKCESORIÓW DO TEJ BRONI

Rozdział  1

Postanowienia ogólne.

§  1.
Warunki gwarancyjne mogą być zmienione wyłącznie na korzyść uprawnionego z gwarancji, przez zamieszczenie w dokumencie (karcie) gwarancyjnym szczególnych ustaleń gwaranta.
§  2.
Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie towaru.
§  3.
1.
Gwarant odpowiada za wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze, natomiast nie są objęte gwarancją uszkodzenia towaru powstałe po jego sprzedaży z innych przyczyn, a w szczególności w wyniku niewłaściwego (niezgodnego z instrukcją obsługi) używania lub przechowywania, oraz wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada wytwórca ani sprzedawca.
2.
Gwarant jest obowiązany zapewnić warunki prawidłowej realizacji świadczeń gwarancyjnych na rzecz uprawnionego z gwarancji, w tym fabrycznie nowe części (podzespoły) do naprawy, z wyjątkiem części numerowanych fabrycznie, których wymiana dokonana będzie bezpośrednio przez producenta zagranicznego w jego zakładzie produkcyjnym.
§  4.
1.
Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu przez posiadacza towaru ważnego dokumentu (karty) gwarancyjnego.
2.
Jeżeli wbrew obowiązującym przepisom nie został wydany kupującemu dokument (karta) gwarancyjny, ma on prawo do realizacji świadczeń przewidzianych w tych przepisach i przez okres w nich ustalony.
3.
Treść dokumentu (karty) gwarancyjnego wydawanego przy sprzedaży towarów może ograniczyć się do zamieszczenia:
1)
nazwy gwaranta (sprzedawcy udzielającego gwarancji),
2)
nazwy i fabrycznego numeru towaru,
3)
terminu (okresu) gwarancyjnego,
4)
daty sprzedaży towaru kupującemu,
5)
informacji, że obowiązki gwaranta i uprawnienia posiadacza wynikające z gwarancji są ustalone w niniejszych warunkach gwarancyjnych, a w razie zapewnienia przez gwaranta korzystniejszych warunków gwarancji - wyraźnego ich wymienienia,
6)
informacji o jednostkach usługowych, zobowiązanych do świadczenia napraw gwarancyjnych.
4.
W razie utraty dokumentu (karty) gwarancyjnego, na wniosek uprawnionego, poparty dowodem sprzedaży towaru lub innym wiarygodnym dowodem, sprzedawca, w którego sklepie towar był zakupiony, jest obowiązany wydać dokument (kartę) gwarancyjny na pozostałą jeszcze część okresu gwarancyjnego.
§  5.
1.
W razie dokonania napraw lub zmian konstrukcyjnych towaru przez uprawnionego z gwarancji lub osobę nie upoważnioną przez gwaranta, gwarant może odmówić wykonania świadczeń gwarancyjnych w zakresie objętym taką naprawą lub przeróbką oraz w zakresie wywołanych nimi wad.
2.
Wszelkie zmiany lub poprawki w treści dokumentu (karty) gwarancyjnego są ważne jedynie wtedy, gdy są dokonane przez upoważnioną osobę, opatrzone podpisem i stemplem oraz nie ograniczają uprawnionego w omawianym zakresie.

Rozdział  2

Realizacja napraw gwarancyjnych.

§  6.
1.
Do przyjęcia reklamacji z tytułu wady podlegającej naprawie gwarancyjnej oraz do dokonania takiej naprawy jest obowiązany zakład usługowy albo inna jednostka wskazana w dokumencie (karcie) gwarancyjnym jako upoważniona przez gwaranta (producenta lub jednostkę wprowadzającą do obrotu towar importowany) do świadczenia usług gwarancyjnych, zwana dalej rusznikarnią, chyba że gwarant określił w karcie gwarancyjnej, że reklamację przyjmuje sklep.
2.
W razie gdy chodzi o naprawę lub wymianę części numerowanej fabrycznie, części te dokonywane są bezpośrednio przez producenta (zagranicznego), któremu broń z wadą przesyła rusznikarnia, w trybie przewidzianym dla tego rodzaju towaru.
§  7.
Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonywanie czynności o charakterze specjalistycznym, potrzebnych do usunięcia wady objęte gwarancją. Nie jest uważane za naprawę gwarancyjną wykonanie czynności wymienionych w instrukcji obsługi jako należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej przez uprawnionego z gwarancji.
§  8.
Reklamacja powinna być załatwiona:
1)
w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia w rusznikarni prowadzącej naprawę na miejscu,
2)
w terminie uzgodnionym przez strony - w razie zgłoszenia reklamacji w sklepie i konieczności przesłania towaru przez sklep do rusznikarni, w trybie przewidzianym dla tego rodzaju towaru,
3)
w terminie uzależnionym od producenta (zagranicznego) - w razie potrzeby wysłania towaru do naprawy lub wymiany do producenta, zgodnie z § 6 ust. 2.
§  9.
1.
Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym uprawniony z gwarancji nie mógł skorzystać z towaru z powodu wady, a jeżeli dokładne ustalenie (udowodnienie) tego byłoby nie możliwe lub utrudnione - termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia zwrotu po naprawie; gdy dostarczenie towaru do naprawy uległo zwłoce ze strony uprawnionego, czas ten liczy się odpowiednio od dnia dostarczenia towaru do naprawy, natomiast gdy z winy uprawnionego nastąpiło opóźnienie zwrotu towaru, czas ten liczy się do dnia zwrotu towaru, uzgodnionego przy przyjmowaniu reklamacji.
2.
Datę dokonania naprawy zakład usługowy stwierdza w dokumencie gwarancyjnym, z wyszczególnieniem wykonanych czynności i wymienionych przy naprawie części (podzespołów).

Rozdział  3

Realizacja innych uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi pogwarancyjnej.

§  10.
1.
W razie gdy:
1)
naprawa gwarancyjna nie została wykonana w uzgodnionym terminie 14-dniowym lub innym, uzgodnionym na piśmie z uprawnionym z gwarancji stosownie do § 8,
2)
rusznikarnia stwierdzi pisemnie niemożliwość usunięcia wady w podanym wyżej terminie z przyczyn nie leżących po stronie uprawnionego z gwarancji (np. wada nieusuwalna, brak części zamiennych lub przeszkody techniczne),
3)
przed upływem 3 miesięcy po zakończeniu terminu gwarancyjnego (a gdy termin gwarancji jest krótszy niż 9 miesięcy - przed upływem roku od daty sprzedaży towaru) zostanie zgłoszona wada towaru, wynikła nie wcześniej niż na miesiąc przed końcem terminu gwarancyjnego lub po upływie terminu gwarancyjnego, zgodnie z żądaniem uprawnionego z gwarancji zgłoszonym sprzedawcy, nastąpi:
a)
w odniesieniu do towarów produkcji krajowej:
niezwłocznie zwrot ceny zakupu za zwrotem towaru (odstąpienie od umowy), stosowne obniżenie ceny lub wymiana towaru na wolny od wad (taki sam, a w braku takiego samego - na podobny, z wyrównaniem różnicy cen z daty zakupu),
b)
w odniesieniu do towarów importowanych:
niezwłocznie zwrot ceny zakupu za zwrotem towaru (odstąpienie od umowy) lub stosowne obniżenie ceny,
wymiana towaru na wolny od wad (taki sam, a w braku takiego samego - na podobny, z wyrównaniem różnicy cen z daty zakupu) w terminie, w którym sprzedawca będzie dysponował odpowiednim towarem z importu, przy czym w wypadku gdy chodzi o broń - pod warunkiem przedstawienia przez uprawnionego z gwarancji stosownego zezwolenia na posiadanie broni; o fakcie otrzymania towaru importowanego na wymianę sprzedawca obowiązany jest natychmiast powiadomić uprawnionego z gwarancji.
2.
Obniżenie ceny towaru w wypadku, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać całkowity koszt nakładów i starań niezbędnych do doprowadzenia go, przez usunięcie wady, do sprawności zgodnej z przeznaczeniem.
3.
Wraz ze zwracanym towarem uprawniony z gwarancji jest obowiązany zwrócić dokumentację towarzyszącą - dokument (kartę) gwarancyjny i instrukcję obsługi.
§  11.
1.
Jeżeli w wypadkach, o których mowa w § 10, oprócz rzeczywistych, uznanych wad, zwracany towar będzie niekompletny, uszkodzony lub będą w nim dokonane przeróbki - sprzedawca przy zwrocie ceny potrąci równowartość poniesionych kosztów, niezbędnych do przywrócenia pierwotnych właściwości towaru.
2.
W razie utraty części numerowanych fabrycznie, realizacja uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi może być dokonana po udokumentowaniu przez uprawnionego z gwarancji zgłoszenia faktu utraty do organu, który wydał pozwolenie na broń.