Monitor Polski

M.P.1990.8.60

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 marca 1990 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
z dnia 17 stycznia 1990 r.
w sprawie ogłoszenia zmian w taryfie składek za ubezpieczenie domów letniskowych oraz mienia ruchomego.

1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) ogłasza się zmiany w taryfie składek za ubezpieczenie domów letniskowych oraz mienia ruchomego, stanowiącej załącznik nr 2 do obwieszczenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 12 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia domów letniskowych oraz mienia ruchomego i taryfy składek za te ubezpieczenia (Monitor Polski Nr 38, poz. 257, z 1988 r. Nr 34, poz. 310 i z 1989 r. Nr 25, poz. 196), zatwierdzone uchwałą nr 16 Rady Ubezpieczeniowej z dnia 15 grudnia 1989 r.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszego obwieszczenia.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ZMIANY W TARYFIE SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE DOMÓW LETNISKOWYCH ORAZ MIENIA RUCHOMEGO

W taryfie składek na ubezpieczenie domów letniskowych oraz mienia ruchomego dodaje się § 4 w brzmieniu:

"§ 4. Prezes PZU może wprowadzić na terenie danego województwa inne stawki aniżeli określone w § 2 i 3, jeżeli zachodzi taka potrzeba ze względów akwizycyjnych i uwarunkowana jest wynikami ubezpieczenia."