Ogłoszenie zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz w zbiorze taryf składek za to ubezpieczenie.

Monitor Polski

M.P.1986.33.248

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 1986 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
z dnia 3 grudnia 1986 r.
w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz w zbiorze taryf składek za to ubezpieczenie.

1.
Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) ogłasza się:
1)
zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, stanowiących załącznik nr 1 do obwieszczenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 20 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i taryf składek za to ubezpieczenie (Monitor Polski Nr 42, poz. 269), zatwierdzone uchwałą nr 77 Rady Ubezpieczeniowej z dnia 25 listopada 1986 r.,
2)
zmiany w zbiorze taryf składek za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, stanowiącym załącznik nr 2 do powołanego w pkt 1 obwieszczenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, zatwierdzone uchwałą nr 78 Rady Ubezpieczeniowej z dnia 25 listopada 1986 r.
2.
Zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego obwieszczenia.
3.
Zmiany, o których mowa w ust. 1, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1987 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

W ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wprowadza się następującą zmianę:

w § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Ubezpieczony może być objęty ochroną ubezpieczeniową tylko na podstawie jednej jednostkowej umowy zawartej na dany okres. Jeśli umowę ubezpieczenia zawarto na sumy niższe od ustalonych w taryfie maksymalnych sum ubezpieczenia, ubezpieczony jest uprawniony do podwyższenia sum ubezpieczenia poprzez zawarcie nowej umowy. Wówczas umowa zawarta uprzednio wygasa z datą początku odpowiedzialności PZU z tytułu zawarcia nowej umowy, a za nie wykorzystany okres ubezpieczenia następuje zwrot składki.".

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZMIANY W ZBIORZE TARYF ZA UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

W zbiorze taryf za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wprowadza się następujące zmiany:

w § 2 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Maksymalne sumy ubezpieczenia wynoszą:

1.000.000 zł na wypadek śmierci,

2.000.000 zł na wypadek 100% trwałego inwalidztwa.

5. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na sumy wyższe niż 500.000 zł na wypadek śmierci i 1.000.000 zł na wypadek trwałego inwalidztwa, składkę taryfową podwyższa się o 100%.".