Monitor Polski

M.P.1953.A-99.1370

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1953 r.

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO CENTRALNEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ DLA PRACOWNIKÓW NAUKI
z dnia 6 października 1953 r.
dotyczące ogłoszenia wytycznych Prezydium Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 5 października 1953 r. w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego.

Na podstawie § 7 regulaminu Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki stanowiącego załącznik do uchwały nr 339 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. (Monitor Polski Nr A-42, poz. 601), ogłasza się Wytyczne Prezydium Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 5 października 1953 r. w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego, stanowiące załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYTYCZNE PREZYDIUM CENTRALNEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ DLA PRACOWNIKÓW NAUKI Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 1953 R. W SPRAWIE SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE TYTUŁU NAUKOWEGO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO I ZWYCZAJNEGO

Na zasadzie ust. 9 uchwały nr 4 Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 3 października 1953 r. w sprawie zasad przyznawania tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego (Monitor Polski Nr A-99, poz. 1369) Prezydium Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ustala wytyczne w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie tytułu profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego.
1. Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla Pracowników Nauki będzie rozpatrywać wnioski i przyznawać tytuły naukowe profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego osobom, które odpowiadają wymaganiom określonym w uchwale nr 4 Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 3 października 1953 r. w sprawie zasad przyznawania tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego (Monitor Polski Nr A-99, poz. 1369).
2. Zgodnie z § 9 regulaminu Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 339 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. (Monitor Polski Nr A-42, poz. 601), postępowanie kwalifikacyjne w sprawie przyznania tytułu naukowego podejmuje Centralna Komisja Kwalifikacyjna na wniosek właściwego ministra lub Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
3. Do wniosku właściwego ministra o przyznanie tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego powinny być dołączone następujące dokumenty:
a) dokładny życiorys kandydata ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności naukowej w okresie po uzyskaniu tytułu naukowego posiadanego w chwili występowania z wnioskiem,
b) wypełniona ankieta dla ubiegającego się o tytuł naukowy według wzoru ustalonego przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną,
c) wykaz prac naukowych z podaniem tytułu pracy, roku jej wykonania, wydania oraz wydawcy,
d) po jednym egzemplarzu prac naukowych, które kandydat uważa za szczególnie ważne dla decyzji Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, a które pochodzą z okresu po uzyskaniu przez niego posiadanego danego w chwili występowania z wnioskiem tytułu naukowego; na żądanie Biura Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej kandydat obowiązany jest ponadto dostarczyć egzemplarze innych swoich prac naukowych albo większą liczbę egzemplarzy prac dołączonych do wniosku; w razie niemożności dołączenia egzemplarzy prac naukowych kandydat powinien wskazać, gdzie prace te mogą być dostępne,
e) dowód posiadania tytułu naukowego docenta i stopnia naukowego kandydata nauk lub doktora nauk, a w przypadku wniosku o przyznanie tytułu naukowego profesora zwyczajnego - dowód posiadania tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego i stopnia naukowego doktora nauk,
f) pisemne opinie co najmniej dwóch referentów, wyznaczonych przez rektora (dyrektora instytutu) spośród profesorów zwyczajnych lub nadzwyczajnych, reprezentujących daną specjalność lub pokrewne, zawierające ocenę całokształtu działalności i dorobku naukowego kandydata ze szczególnym uwzględnieniem okresu po uzyskaniu przez niego tytułu naukowego posiadanego w chwili występowania z wnioskiem,
g) odpis protokołu z posiedzenia senatu w szkole wyższej poszerzonego o zaproszonych przez rektora samodzielnych pracowników nauki właściwego wydziału lub z posiedzenia rady naukowej w instytucie naukowym, zawierającego szczegółowo uzasadnioną uchwałę w przedmiocie wniosku o przyznanie tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego podjętą większością głosów - w głosowaniu tajnym; w szkole wyższej w głosowaniu biorą również udział zaproszeni przez rektora samodzielni pracownicy nauki właściwego wydziału,
h) do wniosku osób, które uzyskały nagrodę państwową, należy dołączyć dowód uzyskania tej nagrody.
4. Do wniosku złożonego przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk powinny być dołączone dokumenty wymienione w ust. 3 lit. a), b), c), d), e), f). Tryb przeprowadzania oceny działalności i dorobku naukowego kandydata ustala Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
5. We wszystkich przypadkach przewidzianych w niniejszych wytycznych Centralna Komisja Kwalifikacyjna może żądać innych danych i dokumentów oraz udzielenia wyjaśnień.