M.P.2018.1210

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1629) ogłasza się, co następuje:
1. Walutami wymienialnymi są waluty obce, wymienione w załączniku do obwieszczenia.
2. Obwieszczenie obowiązuje od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ WALUT WYMIENIALNYCH