Ogłoszenie wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Monitor Polski

M.P.2008.18.191

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lutego 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 21 lutego 2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 181, poz. 1287) ogłasza się wykaz stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.2)), stanowiący załącznik do obwieszczenia.3)
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36, poz. 180, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 122, poz. 1322, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2003 r. Nr 83, poz. 772 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1691 oraz z 2007 r. Nr 121, poz. 831, Nr 134, poz. 947 i Nr 192, poz. 1378.

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (M. P. Nr 22, poz. 392).

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ STANOWISK, KTÓRYCH ZAJMOWANIE UPOWAŻNIA DO SPORZĄDZENIA ZAŚWIADCZENIA STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ SPORZĄDZENIA AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 1 § 2 I 3 KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

1. Kościół Katolicki: ordynariusz miejsca, proboszcz, administrator parafii, wikariusz w zastępstwie proboszcza, duchowny w zastępstwie proboszcza.

2. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny: biskup, proboszcz, wikariusz z upoważnienia proboszcza.

3. Kościół Ewangelicko-Augsburski: biskup, proboszcz, administrator, wikariusz.

4. Kościół Ewangelicko-Reformowany: wszyscy ordynowani duchowni.

5. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny: pastor parafii.

6. Kościół Chrześcijan Baptystów: pastor.

7. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego: duchowni starsi.

8. Kościół Polskokatolicki: ordynariusz diecezji, proboszcz, administrator parafii.

9. Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich: rabin, podrabin.

10. Kościół Starokatolicki Mariawitów: Biskup Naczelny, ordynariusz, biskup, proboszcz, administrator parafii.

11. Kościół Zielonoświątkowy: pastor.