Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Monitor Polski

M.P.1958.100.552

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1958 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITET NORMALIZACYJNY
z dnia 27 grudnia 1958 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN), jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN), jako zalecane na całym obszarze Państwa:
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach państwowych (PN)***):
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

2.
W normach państwowych PN-57/A-86111 "Mleko. Oznaczanie stopnia zanieczyszczeń mechanicznych." i PN-58/E-05100 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Ogólne przepisy budowy.", ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny jako normy obowiązujące (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83 i Nr 67, poz. 395) została zmieniona data, od której normy te obowiązują, na "1 kwietnia 1959 r.", a w normie państwowej PN-58/M-35050 "Ruszty łuskowe 700, 740 i 940. Elementy zamienne. Wymagania techniczne.", ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny jako norma zalecana (Monitor Polski z 1958 r. Nr 82, poz. 472) - data, od której norma ta jest zalecana, na "1 maja 1959 r.".
Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-55/C-90001 "Wyroby azbestowe. Tektura azbestowa kwasoodporna.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).
Tracą moc następujące normy:
1)
PN-57/D-54951 "Rękojeści drewniane pił ręcznych. Warunki techniczne.", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 lipca 1957 r. jako norma państwowa obowiązująca (Monitor Polski Nr 74, poz. 454),
2)
PN-57/D-54952 "Rękojeści pił ręcznych drewniane jednoręczne otwarte.",
3)
PN-57/D-54953 "Rękojeści pił ręcznych drewniane jednoręczne zamknięte." i
4)
PN-57/D-54955 "Rękojeści pił ręcznych drewniane dwuręczne otwarte."

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 maja 1957 r. jako normy państwowe obowiązujące (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).