Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1970.16.135

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1970 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 20 maja 1970 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres Data
obowiązywaniaustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji:
170/H-54203*) Odlewnicze zespoły

modelowe drewniane.

Grupy jakości wykonania

27 kwietnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
270/H-54204 – Charakterystyka drewna27 kwietnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
w zakresie używania pojęć:
370/H-83136Kotły grzewcze. Nazwy i określenia27 kwietnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN/H-54203 "Modele odlewnicze. Grupy jakości wykonania modeli drewnianych", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).
Tracą moc z dniem 1 czerwca 1970 r. następujące Polskie Normy:
1)
PN-59/N-96010 "Poprzeczki do skoków", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520),
2)
PN-56/N-96050 "Artykuły sportowe. Sprzęt sportowy lekkoatletyczny. Dyski", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).
_________

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.