§ 4. - Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1967.62.300

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 1967 r.
§  4.
Tracą moc następujące normy:
1)
z dniem 30 listopada 1967 r.:

PN-57/M-40141 "Osprzęt piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230);

2)
z dniem 30 czerwca 1968 r.:

PN/G-04500 "Analiza techniczna i elementarna węgla. Próbki węgla kamiennego. Podział i określenia", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 18).