§ 4. - Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

Monitor Polski

M.P.1969.45.361

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 1969 r.
§  4.
Traci moc z dniem 1 stycznia 1970 r. norma BN-66/0513-02 "Koks do produkcji amoniaku", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali dnia 27 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 30, poz. 142).