§ 2. - Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

Monitor Polski

M.P.1964.11.52

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 1964 r.
§  2.
1.
Tytuły norm: 63/5935-01, 63/5935-02 i 63/5943-03 ustanowionych przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, ogłoszonych w obwieszczeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 21 października 1963 r. (Monitor Polski Nr 79, poz. 388), otrzymują brzmienie: pierwsza - "Narzędzia weterynaryjne. Igły do nakłuć krzyżowych", druga - "Narzędzia weterynaryjne. Igły do pobierania krwi" i trzecia - "Meble szpitalne. Fotel do zabiegów kosmetycznych".
2.
Datę, od której obowiązuje norma 63/8933-01 ustanowiona przez Ministra Komunikacji, ogłoszona w obwieszczeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 grudnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 449), zmienia się na datę 1 kwietnia 1964 r.

______

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.