Ogłoszenie unieważnionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1965.55.290

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1965 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 5 października 1965 r.
w sprawie ogłoszenia unieważnionych Polskich Norm.

W związku z obwieszczeniem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 5 października 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (Monitor Polski Nr 55, poz. 289) - Polski Komitet Normalizacyjny na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) podaje do wiadomości, co następuje:
Unieważnione zostały następujące Polskie Normy

- z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

1)
PN-62/R-56204 "Maszyny rolnicze. Korpusy ciągnikowych pługów podorywkowych. Piętka", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320),

- z dniem 1 listopada 1965 r.:

2)
PN-59/S-46054 "Rowery. Nakrętki rowerowe do osi kół", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 listopada 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 27).