Monitor Polski

M.P.1953.A-99.1369

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1953 r.

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO CENTRALNEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ DLA PRACOWNIKÓW NAUKI
z dnia 6 października 1953 r.
dotyczące ogłoszenia uchwały nr 4 Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 3 października 1953 r. w sprawie zasad przyznawania tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego.

Na podstawie § 7 regulaminu Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki, stanowiącego załącznik do uchwały nr 339 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. (Monitor Polski Nr A-42, poz. 601), ogłasza się uchwałę nr 4 Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 3 października 1953 r. w sprawie zasad przyznawania tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego, stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 

UCHWAŁA Nr 4 CENTRALNEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ DLA PRACOWNIKÓW NAUKI Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 1953 R. W SPRAWIE ZASAD PRZYZNAWANIA TYTUŁU NAUKOWEGO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO I ZWYCZAJNEGO

Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla Pracowników Nauki, w oparciu o art. 49 i 71 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38), ustala następujące wytyczne w sprawie zasad przyznawania tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego:
1. Zasadniczym warunkiem przyznania tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego jest posiadanie stopnia naukowego kandydata nauk bądź doktora nauk oraz tytułu naukowego docenta.
2. W trybie ustalonym w § 9 regulaminu Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki, stanowiącego załącznik do uchwały nr 339 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-42, poz. 601) i w wytycznych Prezydium Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, stanowiących załącznik do obwieszczenia Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 6 października 1953 r. (Monitor Polski Nr A-99, poz. 1370), można występować do Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej z wnioskiem o przyznanie tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego osobom posiadającym kwalifikacje ustalone w ust. 1, jeżeli osoby te w ciągu swego paroletniego pełnienia nienagannie obowiązków samodzielnego pracownika nauki, wykazały się:
a) stale rozwijającą się działalnością naukowo-badawczą oraz stałym wzrostem poziomu dorobku naukowego wyrażającego się w pracach naukowych,
b) twórczą inicjatywą w organizowaniu i systematycznym prowadzeniu pracy naukowo-badawczej oraz troską o wychowywanie młodej kadry naukowej,
c) stałą i skuteczną troską o udoskonalanie metod i podnoszenie wyników nauczania - w przypadkach ubiegania się o tytuł profesora nadzwyczajnego osób pracujących w szkołach wyższych.
3. Zasadniczym warunkiem przyznania tytułu naukowego profesora zwyczajnego jest posiadanie stopnia naukowego doktora nauk i tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego.
4. W trybie ustalonym w § 9 regulaminu Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki, stanowiącego załącznik do uchwały nr 339 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. (Monitor Polski Nr A-42, poz. 601) i w wytycznych Prezydium Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, stanowiących załącznik do obwieszczenia Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 6 października 1953 r. (Monitor Polski Nr A-99, poz. 1370), można występować do Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej z wnioskiem o przyznanie tytułu naukowego profesora zwyczajnego osobom posiadającym kwalifikacje ustalone w ust. 3, jeżeli osoby te w ciągu swej kilkuletniej pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego, wypełniając nienagannie obowiązki pracownika nauki, wykazały się:
a) stale rosnącym dorobkiem naukowym, stanowiącym twórczy wkład do rozwoju danej dziedziny nauki,
b) poważnymi osiągnięciami w organizowaniu i kierowaniu pracą naukowo-badawczą w służbie gospodarki narodowej i kultury oraz poważnymi rezultatami w wychowywaniu kadry naukowej,
c) stałym wzrostem wyników w pracy nad kształceniem i wychowywaniem młodzieży - w przypadku ubiegania się o tytuł profesora zwyczajnego osób pracujących w szkołach wyższych.
5. Przy ocenie działalności i całokształtu dorobku naukowego kandydata do tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego należy brać pod uwagę, obok dorobku naukowego w formie publikacji, również i inne związane z działalnością kandydata twórcze osiągnięcia, które doprowadziły do uogólnień mających znaczenie dla rozwoju danej gałęzi nauki.
6. Wniosek o przyznanie tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego powinien być oparty o uchwałę senatu w szkole wyższej poszerzonego o zaproszonych przez rektora samodzielnych pracowników nauki właściwego wydziału lub o uchwałę rady naukowej w instytucie naukowo-badawczym podjętą większością głosów w głosowaniu tajnym.
7. Centralna Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzy na wniosek właściwego ministra lub Prezydium Polskiej Akademii Nauk sprawę przyznania tytułu naukowego profesora zwyczajnego osobom, w stosunku do których Rada Główna do Spraw Szkół Wyższych i Nauki podjęła przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki uchwałę o wystąpienie z wnioskiem o nominację na stanowisko profesora zwyczajnego. Wnioski o przyznanie tytułu profesora zwyczajnego osobom, o których mowa w ustępie niniejszym, nie wymagają uchwały senatu w szkole wyższej lub rady naukowej w instytucie naukowo-badawczym.
8. Utrzymuje się w mocy ust. 8 uchwały nr 2 Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 29 kwietnia 1953 r., stanowiącej załącznik do obwieszczenia Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 27 czerwca 1953 r. (Monitor Polski Nr A-66, poz. 808), ustalający zasady przyznawania tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego w przypadkach uzasadnionych wybitnym dorobkiem naukowym.
9. Centralna Komisja Kwalifikacyjna poleca Prezydium opracowanie wytycznych w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego.