Monitor Polski

M.P.1947.140.855

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 listopada 1947 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 30 października 1947 r.
o ogłoszeniu trzeciego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.

Na zasadzie § 30 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 62), zarządzam ogłoszenie trzeciego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17).
Powyższe przedsiębiorstwo przechodzi na własność Państwa w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem oraz wszelkimi prawami.

Niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstwa wymienionego w wykazie nie mają znaczenia, jeżeli z całości ogłoszenia wynika, o jakie przedsiębiorstwo chodzi.

Związki samorządowe, międzykomunalne, spółdzielnie, albo związki spółdzielni mogą zgłosić do Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw swoje prawa do przedsiębiorstwa objętego wykazem, a właściciele przedsiębiorstwa mogą ponadto zgłosić zarzuty, że przedsiębiorstwo nie przechodzi albo nie podlega przejęciu na własność Państwa.

W imieniu związków samorządu terytorialnego i związków międzykomunalnych oraz wszelkich innych instytucyj, które w związku z wojną rozpoczętą w dniu 1 września 1939 r. zostały rozwiązane, lub utraciły faktyczną możność działania, mogą zgłaszać ich prawa wojewódzkie rady narodowe, lub urzędy wojewódzkie.

Prawa lub zarzuty winny być zgłoszone do Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw w Warszawie, ul. Szpitalna 5, w 30-dniowym terminie od daty ogłoszenia wykazu i poparte, w miarę potrzeby, dowodami.

Uprawnienia, przysługujące na podstawie wymienionego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. właścicielowi przedsiębiorstwa, przysługują w razie jego nieobecności krewnym w linii prostej (zstępnym i wstępnym, również dzieciom nieślubnym), rodzeństwu, dzieciom rodzeństwa, małżonkowi, tudzież osobom sprawującym zarząd przedsiębiorstwa nieobecnego właściciela oraz udziałowcom i akcjonariuszom spółek handlowych.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ TRZECI:

L.p.Nazwa przedsiębiorstwa i siedzibaPrzedmiot działaniaWłaścicielUwagi
12345
1Dinziger Werft und Eisenbahnwerkstätten A. G. - The International Shipbuilding and Enginnering Co Ltd - Gdańsk.Budowa i naprawa statków i okrętów.jak rubryka 2