Monitor Polski

M.P.1947.134.834

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 1947 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 października 1947 r.
w sprawie ogłoszenia statutu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1947 r. o utworzeniu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (Dz. U. R. P. Nr. 43, poz. 227) ogłaszam w załączniku do obwieszczenia niniejszego statut Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 11 października 1947 r.
STATUT

Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

I.

Charakter prawny, siedziba i zakres działania.

§  1. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, w dalszym ciągu niniejszego statutu określany wyrazem "Instytut" jest instytucją prawa publicznego i posiada osobowość prawną. Instytutowi służy prawo używania okrągłej pieczęci o średnicy 39 mm. z wyobrażeniem orła państwowego pośrodku i napisem w otoku "Polski Instytut Spraw Międzynarodowych".
§  2. Siedzibą Instytutu jest m. st. Warszawa. Instytut może zakładać oddziały w innych miastach polskich i tworzyć dla określonych celów placówki swe za granicą.
§  3. Do zakresu działania Instytutu należy:
a) prowadzenie i popieranie badań dotyczących stosunków międzynarodowych i ich organizacji, jak również przejawów rozwoju życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, stosunków prawnych innych krajów oraz wydawanie czasopism i prac, poświęconych tym zagadnieniom;
b) wydawanie w języku polskim oraz w językach obcych prac naukowych informacyjnych i popularyzacyjnych o Polsce;
c) zbieranie materiałów i opracowywanie ich dla zainteresowanych władz naczelnych oraz dla poszczególnych instytucji prawa publicznego w formie biuletynów, obejmujące zagadnienia, które należą do zakresu prac Instytutu;
d) zakładanie i prowadzanie bibliotek oraz urządzanie kursów, wykładów i odczytów, poświęconych zagadnieniom międzynarodowym i krajom obcym;
e) udzielanie stypendiów dla prowadzenia studiów w kraju i za granicą w zakresie zainteresowań Instytutu;
f) współpraca z podobnymi instytucjami w kraju i za granicą oraz współudział w kongresach międzynarodowych, wiążących się z zakresem działalności Instytutu;
g) utrzymywanie łączności z instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi w kraju i za granicą, których działalność obejmuje zagadnienia, wchodzące w zakres zainteresowań Instytutu;
h) urządzanie zjazdów i konferencyj krajowych i międzynarodowych w zakresie prac Instytutu.

II.

Władze i organizacje Instytutu

§  4. Władzami Instytutu są: Rada Instytutu i Dyrekcja.
§  5. Rada Instytutu składa się z członków powołanych na okres 2 lat. Przewodniczącego jej i zastępcę powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. Pozostałych członków Rady powołuje Minister Spraw Zagranicznych w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami spośród znawców problemów międzynarodowych, wchodzących w zakres działalności Instytutu.
§  6. Do właściwości Rady należy:
a) ogólny nadzór nad działalnością Instytutu i ustalanie wytycznych tej działalności oraz zatwierdzanie programów pracy, przedkładanych przez Dyrektora;
b) opiniowanie preliminarzy budżetowych Instytutu.
§  7. Radę Instytutu zwołuje jej przewodniczący co najmniej raz na sześć miesięcy.
§  8. Do ważności uchwał Rady konieczna jest obecność przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej połowy członków. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów; w razie jednakowej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
§  9. Dyrekcja Instytutu kieruje całokształtem prac Instytutu w zakresie przewidzianym w § 3. W skład Dyrekcji wchodzi: Dyrektor Instytutu, wicedyrektor, kierownicy działów naukowych i kierownik działu ogólno-administracyjnego.
§  10. Dyrektora Instytutu powołuje Minister Spraw Zagranicznych. Dyrektor kieruje pracami Instytutu, reprezentuje go na zewnątrz, powołuje i odwołuje pracowników naukowych oraz przyjmuje i zwalnia personel kancelaryjny, techniczny i pomocniczy Instytutu. Członków Dyrekcji powołuje Minister Spraw Zagranicznych na wniosek Dyrektora.
§  11. Pracownikom Instytutu przysługują uposażenia, świadczenia rzeczowe i inne uprawnienia nie mniejsze niż pracownikom państwowych instytucji naukowych.
§  12. Prace swe w ramach działów naukowych wykonywa Instytut bądź przy pomocy pracowników naukowych, bądź też przy pomocy specjalistów nie związanych stałym stosunkiem służbowym z Instytutem, powoływanych przez Dyrektora w charakterze współpracowników Instytutu.
§  13. Rada Instytutu na wniosek Dyrektora może powołać spośród osób, które przyczynią się do rozwoju prac Instytutu lub posiadają wybitne kwalifikacje naukowe, członków korespondentów, członków rzeczywistych i honorowych Instytutu.
§  14. Współpracownicy Instytutu otrzymują wynagrodzenie za wykonane dzieło na podstawie każdorazowo zawieranej umowy. Członkowie Rady Instytutu oraz członkowie Instytutu otrzymują za udział w posiedzeniach i konferencjach lub też za wyrażenie opinii indywidualnej wynagrodzenie według stawek, określonych przez Dyrektora Instytutu.

Górną granicę stawek wynagrodzenia członków Rady Instytutu i członków Instytutu ustala Minister Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu na wniosek Dyrektora Instytutu.

III.

Budżet i majątek Instytutu. Zamknięcie rachunkowe i sprawozdania.

§  15. Instytut posiada własny budżet.

Na budżet składają się:

a) subwencje państwowe,
b) darowizny,
c) dochód z posiadanego majątku,
d) dochód ze sprzedaży wydawnictw oraz
e) inne źródła.
§  16. Instytut może posiadać, nabywać, obciążać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy oraz przyjmować darowizny i zapisy. Nabycie i zbycie oraz obciążenie przez Instytut majątku nieruchomego oraz przyjęcie pod warunkiem obciążającym darowizny lub zapisu, wymaga zgody Ministra Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
§  17. Na potrzeby Instytutu może być przekazane użytkowanie i zarząd majątku nieruchomego, oddanego mu protokółami w imieniu Skarbu Państwa. Przekazanie lub odjęcie Instytutowi użytkowania i zarządu majątku nieruchomego wymaga uchwały Rady Ministrów.

Minister Spraw Zagranicznych zarządzi po porozumieniu z Ministrem Skarbu protokolarne wyodrębnienie majątku ruchomego z ogólnego majątku Skarbu Państwa i przekazanie go Instytutowi na własność.

§  18. Rokiem administracyjnym Instytutu jest okres przyjęty w administracji państwowej.
§  19. Za każdy miniony rok administracyjny Instytut sporządza sprawozdanie oraz zamknięcie rachunkowe. W ciągu trzech pierwszych miesięcy następnego roku administracyjnego przedkłada je Radzie Instytutu, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Spraw Zagranicznych oraz Ministrowi Skarbu.
§  20. Instytut prowadzi rachunkowość i sporządza preliminarze budżetowe według zasad ustalonych dla administracji państwowej. Preliminarze budżetowe i stan etatów opiniuje Rada Instytutu, poczem budżet i etaty zatwierdza ostatecznie Minister Spraw Zagranicznych.
§  21. Zobowiązanie Instytutu, polecenie wypłaty, weksle i czeki oraz potwierdzenie odbioru pieniędzy powinny być podpisywane przez Dyrektora oraz kierownika działu ogólno-administracyjnego; w razie nieobecności Dyrektora podpisuje wicedyrektor Instytutu, w wypadku zaś nieobecności kierownika działu ogólno-administracyjnego - inny członek Dyrekcji.