Monitor Polski

M.P.2020.424

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730 i 2217) ogłasza się rejestr aktuariuszy, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

REJESTR AKTUARIUSZY

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).