Ogłoszenie pierwszego wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa. - M.P.1946.94.176 - OpenLEX

Ogłoszenie pierwszego wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa.

Monitor Polski

M.P.1946.94.176

Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1946 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU
z dnia 29 sierpnia 1946 r.
o ogłoszeniu pierwszego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.

Na zasadzie § 30 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 114) zarządzam ogłoszenie pierwszego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17).
Powyższe przedsiębiorstwa przechodzą na własność Państwa w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem i wszelkimi prawami.

Niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstw, wymienionych w wykazie, nie mają znaczenia, jeżeli z całości ogłoszenia wynika o jakie przedsiębiorstwo chodzi.

Związki samorządowe, międzykomunalne, spółdzielnie, albo związki spółdzielni mogą zgłosić do Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw swoje prawa do przedsiębiorstw objętych wykazem, a właściciele przedsiębiorstw mogą ponadto zgłosić zarzuty, że przedsiębiorstwo nie przechodzi, albo nie podlega przejęciu na własność Państwa.

W imieniu związków samorządu terytorialnego i związków międzykomunalnych, oraz wszelkich innych instytucyj, które w związku z wojną rozpoczętą w dniu 1 września 1939 r., zostały rozwiązane lub utraciły faktyczną możność działania, mogą zgłaszać ich prawa wojewódzkie rady narodowe lub urzędy wojewódzkie.

Prawa lub zarzuty winny być zgłoszone do Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw w Warszawie (Centralny Urząd Planowania, ul. Senacka 3-A) w 30-dniowym terminie od daty ogłoszenia wykazu i poparte, w miarę potrzeby, dowodami.

Uprawnienia, przysługujące na podstawie wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r. właścicielowi przedsiębiorstwa przysługują, w razie jego nieobecności, krewnym w linii prostej (zstępnym i wstępnym, również dzieciom nieślubnym), rodzeństwu, małżonkowi, tudzież osobom sprawującym zarząd przedsiębiorstwa nieobecnego właściciela.

ZAŁĄCZNIK 

Wykaz pierwszy.

Lp.Nazwa przedsiębiorstwa i siedzibaPrzedmiot działaniaWłaściciel
1.Generalna Dyrekcja Księcia Donnersmarcka - Fürst von Donnersmarckische Generaldirektion - Guidotto hr. Henckel ks. v. Donnersmarck, Spółka Jawna - ŚwiętochłowiceEksploatacja kopalń, hut, cegielni, elektrowni i majątków.Guidotto hr. Henckel ks. v. Donnersmarck i Kraft hr. Henckel ks. v. Donnersmarck.
2.The Henckel von Donnersmarck Beuthen Estates Limited in London - Tarnowskie Góry - Bytom.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie węgla i wytwarzanie prądu oraz wydobywanie kamienia wapiennego i produkcja wapna.Jak rubr. 2.
3.Towarzystwo Eksploatacji Minerałów "Henckel" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Tarnowskie Góry.Wydobywanie rudy żelaznej.Jak rubr. 2.
4."Książęce Kopalnie Pszczyńskie" - Spółka Akcyjna (Fürstliche Plesssische Bergwerks Aktiengesellschaft) wraz z gwarectwem "Traulscholdsegen" i "Friedrich Erdmann" - Katowice.Wydobywanie węgla, wyrób cegły, wy rób cementu, impregnacja drzewa.Jak rubr. 2.
5."Fürstengrube" Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Katowice.Wydobywanie węgla.Jak rubr. 2.
6.Zakłady Hohenlobego - Hohenlohe-Werke - Spółka Akcyjna pod zarządem przymusowym - Katowice-Wełnowiec.Wydobywanie węgla, rudy cynkowej, produkcja: koksu, brykietów, cynku, prądu elektrycznego, cegły.Jak rubr. 2.
7."Giesche" - Spółka Akcyjna - Katowice.Wydobywanie węgla, rudy cynkowej, ołowiu, galmanu, produkcja: cynku i wyrobów cynkowych, kwasu siarkowego, cegły; wyrobów szamotowych i ceramicznych, prądu elektrycznego.Jak rubr. 2.
8.Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben Gesellschaft mit beshränkter Haftung - Wrocław.Wydobywanie węgla, prowadzenie zakładów górniczo-hutniczych.Jak rubr. 2.
9.Schaflgotsch Bergwerksgesellschaft mit beschränkter Haftung (dawniej Gräflich Schaffgotsche Werke G. m. b. H.) - Gliwice.Wydobywanie węgla, produkcja brykietów, prądu elektrycznego, cegły, tlenu, eksploatacja piasku.Jak rubr. 2.
10.Preussische Bergwerke und Hütten-Aktiengesellschaft Zweigniederlassung - Zabrze.Wydobywanie węgla, produkcja: brykietów, koksu, cegły, tarcie drzewa i wydobywanie piasku.Jak rubr. 2.
11.Bergweksverwaltung Oberschlesien Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Der Reischswerke "Herman Göring" - Betriebs-gruppen - Gliwice.Wydobywanie węgla, przemysł górniczy, produkcja cegły.Jak rubr. 2.
12.Preussengruhe Aktiengesellschaft - Berlin.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Prowadzenie kopalń węgla i związanych z nim zakładów.Jak rubr. 2.
13.Berg und Hütten Aktiengesellschaft "Buhag" - Wrocław.Wydobywanie rudy, miedzi i cyny oraz prowadzenie huty miedzi.Jak rubr. 2.
14.Borsig-Kokswerke Aktiengesellschaft - Zabrze.Wydobywania węgla, prowadzenie hut i zakładów przemysłowych.Jak rubr. 2.
15.Schering Aktiengesellschaft - Berlin.

Dzierżawca: Borsig-Kokswerke Aktiengesellschaft - Zabrze.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie węgla, produkcja koksu i cegły, prowadzenie zakładów przemysłowych.Jak rubr. 2.
16.Belgijska Spółka Akcyjna: Société Anonynie Miniére et Industrielle - Górnicza i Przemysłowa Spółka Akcyjna - Katowice.Wydobywanie węgla kamiennego i wytwarzanie prądu elektrycznego.Jak rubr. 2.
17.Towarzystwo Francusko-Włoskie Dąbrowskich Kopalń Węgla Kamiennego - Spółka Akcyjna - Dąbrowa Górnicza.Eksploatacja kopalń węgla, zakładów fabrycznych i przedsiębiorstw przemysłowych, związanych z przemysłem węglowym.Jak rubr. 2.
18.Rudzkie Gwarectwo Węglowe - Ruda Śląska.Eksploatacja kopalń własnych i dzierżawnych, użytkowanie nadań górniczych, produkcja koksu, prądu elektrycznego, cegły i wyrobów drzewnych.Jak rubr. 2.
19.Kopalnia "Wełnowiec".

Dzierżawca: Rudzkie Gwarectwo Węglowe - Wełnowiec

Wydobywanie węgla.Rudzkie Gwarectwo Węglowe w Rudzie Śląskiej - w 50%, Szpital Św. Ducha w Bytomiu - w 25%, Katolicka Gmina Kościelna w Chorzowie - w 25%.
20."Wirek" Aktiengesellschaft - w likwidacji.

(Poprzednio "Wirek" Kopalnia - Spółka Akcyjna) - Katowice.

Wydobywanie węgla kamiennego, produkcja cegły.Jak rubr. 2.
21.Śląskie Kopalnie i Cynkownie - Spółka Akcyjna - Lipiny Śląskie.Wydobywanie węgla, rudy cynkowej, produkcja cynku, cegły i beczek.Jak rubr. 2.
22.Schlesische Aktiengesellschaft für Bergbau und Zinkhüttenbetrieb - Bytom.Wydobywanie węgla i prowadzenie zakładów górniczo-hutniczych.Jak rubr. 2.
23."Godulla" - Spółka Akcyjna - Katowice.Wydobywanie węgla, produkcja koksu, gwoździ, cegły, spirytusu.Jak rubr. 2.
24.Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe "Saturn" - Spółka Akcyjna - Sosnowiec.Wydobywanie węgla, produkcja portland-cementu, wyrobów cementowych i wytwarzanie prądu elektrycznego.Jak rubr. 2.
25.Czernickie Towarzystwo Węglowe - Spółka Akcyjna - Niewiadom, pow. Rybnik.Wydobywanie węgla.Jak rubr. 2.
26.Kopalnia "Polska" - Noglik i S-ka - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Dąbrówka Mała.Wydobywanie węgla.Jak rubr. 2.
27.Gewerkschaft "Castellenmgo - Abwehr" - Gliwice.Wydobywanie węgla, wyrób cegły.Jak rubr. 2.
28.Gwarectwo "Hrabia Renard" - Sosnowiec.Wydobywanie węgla, walcownia żelaza, wytwarzanie prądu elektrycznego, produkcja piwa i cegły.Jak rubr. 2.
29.Rybnickie Gwarectwo Węglowe - Katowice.Wydobywanie węgla kamiennego, produkcja koksu i brykietów, wytwarzanie prądu elektrycznego i tarcie drzewa.Jak rubr. 2.
30.Gwarectwo Węglowe "Charlotte" - Katowice.Wydobywanie węgla kamiennego, wytwarzanie prądu elektrycznego, produkcja cegieł i tarcie drzewa.Jak rubr. 2.
31.Waldenburger Bergwerk Aktiengesellschaft (Wabag) - Wałbrzych.Wydobywanie węgla i produkcja koksu, pomocniczy przemysł górniczy.Jak rubr. 2.
32.Anhaltische Kohlenwerke Aktiengesellschaft - Halle a. S.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie węgla brunatnego, produkcja brykietów i prądu elektrycznego.Jak rubr. 2.
33.Niederschlesischer Bergwerk Aktiengesellsohaft (Niebag) - Wałbrzych.Wydobywanie węgla, produkcja koksu i brykietów, pomocniczy przemysł górniczy.Jak rubr. 2.
34.Tschopelnerwerke Aktiengesellschaft - Nowe Czaple, pow. Żóraw.Wydobywanie węgla.Jak rubr. 2.
35.Betriebsgemeinschaft "Wenceslaus Grube", eingetragene Bergbaugenossenschaft mit beschränkter Haftung in Ludwigsdorf - Ludwikowo, pow. Kłodzko.Wydobywanie węgla.Jak rubr. 2.
36."Glückauf" Aktiengesellschaft für Braunkohlenverwaltung - Węgliny, pow. Lubań.Wydobywanie węgla i produkcja brykietów.Jak rubr. 2.
37.Braunkohlenverwaltung "Babina" Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Łuknica, pow. Żóraw.Wydobywanie węgla i produkcja brykietów.Jak rubr. 2.
38."Brawag" Braunkohlenwerke Wartheland Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Morzysław-Marantów, pow. Konin.Wydobywanie węgla brunatnego, produkcja brykietów i cegły.Jak rubr. 2.
39.Gewerkschaft Mittelsteine - Skałeczno, pow. Kłodzko.Wydobywanie węgla.Jak rubr. 2.
40.Gewerkschaft,;Bach" bei Ziebingen - Berlin.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie węgla brunatnego i produkcja brykietów.Jak rubr. 2.
41.Gewerkschaft Neuroder Kohlen und Tonwerke (Neukotho) - Nowa Ruda.Wydobywanie węgla brunatnego, glinki łupkowej, prowadzenie huty i pomocniczego przemysłu górniczego.Jak rubr. 2.
42.Gewerkschaft "Vereinigte Zielenziger Kohlenwerke" in Zielenzig - Długoszyn.Wydobywanie węgla brunatnego i produkcja brykietów.Jak rubr. 2.
43.Gewerkschaft "Emma" - Braunkohlengrube - Zielona Góra.Wydobywanie węgla brunatnego.Jak rubr. 2.
44.Paul Schiedtgrube in Nieder - Ullersdorf - Promnica Dolna.Wydobywanie węgla brunatnego.Paul Schiedtgrube.
45.Grube Victor und Max in Triebel - Trąba, pow. Żóraw.Wydobywanie węgla brunatnego.Jak rubr. 2.
46.Braunkohlengrube "Augusta" - Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Żóraw.Wydobywanie węgla brunatnego.Jak rubr. 2.
47.Braunkohlengrube Troitschendorf - Trocianów, pow. Zgorzelice.Wydobywanie węgla brunatnego.Jak rubr. 2.
48.Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke Aktiengesellechaft - Gliwice.Prowadzenie kopalni rudy żelaznej, koksowni, huty żelaza, tarcie drzewa.Jak rubr. 2.
49.Oberhütten Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke - Aktiengesellschaft - Gliwice.Prowadzenie hut żelaza, stali, kopalni, fabryk metalowych.Jak rubr. 2.
50."Presswerk Laband" Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Gliwice.Tłoczalnia stali.Jak rubr. 2.
51.Georgenberger Ertzgewinnungsgesellschaft mit beschränkter Haftung - dawniej "Spółka Górnicza" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Tarnowskie Góry.Wydobywanie rudy żelaznej i prowadzenie przedsiębiorstw górniczych i hutniczych.Jak rubr. 2.
52."Bergfreiheitsgrube Schmiedeberg in Riesengebirge" Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Krzyżatka.Wydobywanie rudy żelaznej.Jak rubr. 2.
53.Deutsch-Obreschlesische Zinkhütten Aktiengesellschaft - Berlin.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Prowadzenie huty cynkowej.Jak rubr. 2.
54.Friedrich Krupp Aktiongesellschaft Essen Abteilung Schlesische Nickelwerke bei Frankenstein/Schl.Prowadzenie hut niklu i eksploatacja kopalni niklu.Jak rubr. 2.
55.Hochofenwerk Lübeck Aktiengesellschaft - Zweigniederlassung Hütte Kraft - Stolczyn k/Szczecina.Prowadzenie huty żelaznej, miedzi, koksowni, cementowni i fabryki chemicznej.Jak rubr. 2.
56.Towarzystwo Akcyjne Zakładów Hutniczych "Huta Bankowa" - Dąbrowa Górnicza.Wydobywanie rudy żelaznej, prowadzenie huty żelaza, produkcja przetworów hutniczych i wytwarzanie prądu elektrycznego.Jak rubr. 2.
57."Huta Pokój" Śląskie Zakłady Górniczo-Hutnicze - Spółka Akcyjna - Katowice.Prowadzenie huty żelaza i kamieniołomów, oraz kopalni rudy i dolomitów, produkcja wyrobów walcowanych.Jak rubr. 2.
58.Spółka Akcyjna "Ferrum" - Katowice.Prowadzenie huty żelaza, odlewni żelaza, produkcja rur i kotłów oraz śrub.Jak rubr. 2.
59.Towarzystwo Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza - Spółka Akcyjna - Warszawa.Prowadzenie kopalń rudy żelaznej, hut żelaza i stali, walcowni i wytwórni tlenu.Jak rubr. 2.
60.Didier-Werke Aktiengesellschaft - Berlin.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Eksploatacja kopalu, kwarcytu, kaolinu, glinki ogniotrwałej i piasku, produkcja materiałów ogniotrwałych.Jak rubr. 2.
61.Krummendorfer Quarzschieferbruche Lange und Lux - Kamieniowice, pow. Strzelin.Prowadzenie kopalni kwarcytu.Lange i Lux
62.Tonwerke Oehringer Bergbau Aktiengesellschaft - Jaroszów, pow. Świdnica.Prowadzenie kopalni glinki ogniotrwałej.Jak rubr. 2.
63.Peicherwitz-Rauskier-Tonwerke, Schwerin und Co. - Wrocław.Prowadzenie kopalni glinki ogniotrwałej.Jak rubr. 2.
64.Kruse-Werke Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Mois koło Lwówka.Prowadzenie kopalin kwarcytu i produkcja materiałów ogniotrwałych.Jak rubr. 2.
65.Tonwerke Ober-Mois Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Świdnica.Prowadzenie kopalni glinki ogniotrwałej.Jak rubr. 2.
66."Ritschen" Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Głogów.Prowadzenie kopalni kwarcytu.Jak rubr. 2.
67.Elektrochemische Werke Aktiengesellschaft Hirschfelde in Sachsen.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Prowadzenie kopalni kwarcytu.Jak rubr. 2.
68.Teichel in Rietschen.Prowadzenie kopalni kwarcytu oraz fabryki dynasów i szamotu.Teichel.
69.Robert Gückel in Birkenbrück.Prowadzenie kopalni kwarcytu.Robert Gückel
70.Paul Günther Chamottenfabrik und Kaolinwerke - Gembczyce, pow. Strzelin.Prowadzenie kopalni kaolinu i wytwarzanie materiałów ogniotrwałych.Paweł Günther
71.Magnesitwerke Carl und Walter Postpischil - Sand-Frankenberg.Prowadzenie kopalń magnezytu.Karl Postpischil i Walter Postpischil.
72.Graf von Armin und Leissner'sche Steinzeugröhrenfabrik Keramische Betriebe Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Muscau.Prowadzenie kopalni glinki ogniotrwałej.Jak rubr. 2.
73.Schlesische Magnesitgruben Wilhelm Koenitzer & Co Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Sobótka, pow. Świdnica.Prowadzenie kopalni magnezytu i zakładów przeróbczych.Jak rubr. 2.
74.Beskiden-Erdöl Gewinnungsgesellschaft mit beschränkter Haftung - Berlin.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Eksploatacja kopalń nafty i gazu ziemnego oraz rafineryj.Jak rubr. 2.
75.Karpathen-Öl Aktiengesellschaft - Berlin.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Eksploatacja kopalń nafty i gazu ziemnego oraz rafineryj.Jak rubr. 2.
76."Faworyt" Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Drohobycz.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie ropy i gazu.Jak rubr. 2.
77."Ropito" Przedsiębiorstwo Naftowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Kraków.Wydobywanie ropy i gazu.Jak rubr. 2.
78.Kopalnia nafty "Św. Jadwiga" - Biecz.Wydobywanie ropy i gazów ziemnych.Wacław Schindler.
79."Schodnica" Spółka Akcyjna - Lwów.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Przeróbka ropy naftowej.Jak rubr. 2.
80.Erdoelraffinerie "Trzebinia" Gesellschaft mit beschränkter Haftung, dawniej Polskie Związkowe Rafinerie Olejów Skalnych Spółka Akcyjna we Lwowie - Trzebinia.Przeróbka ropy naftowej.Jak rubr. 2.
81."Olex" Deutsche Benzin und Petroleum Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Hamburg.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Przerabianie i rozprowadzanie produktów naftowych.Jak rubr. 2.
82.Standart Deutsch-Amerikanische Petroleum Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Hamburg.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Przerabianie i rozprowadzanie produktów naftowych.Jak rubr. 2.
83.B. V. Aral - Bochum.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Przerabianie i rozprowadzanie produktów naftowych.Jak rubr. 2.
84.Leuna Aluminium Werke Aktiengesellschaft - Guben.

- (Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wytwarzanie, przerabianie i rozprowadzanie produktów naftowych.Jak rubr. 2.
85.D. A. P. G. Deutsch-Amerikanische Petroleum Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Hamburg.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Przerabianie i rozprowadzanie produktów naftowych.Jak rubr. 2.
86.Shell, Rhenania Ossag Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Hamburg.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Przerabianie i rozprowadzanie produktów naftowych.Jak rubr. 2.
87.Nitag Deutsche Treibstoff Aktiengesellschaft - Wrocław.Wytwarzanie, przerabianie i rozprowadzanie produktów naftowych.Jak rubr. 2.
88.Ost-Mineraloelvertriebs Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Bytom.Przerabianie i rozprowadzanie produktów naftowych.Jak rubr. 2.
89.Deutsche Gasolin Aktiengesellschaft - Berlin.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wytwarzanie, przerabianie i rozprowadzanie produktów naftowych.Jak rubr. 2.
90.Oel- und Kraftstoff Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Jelenia Góra.Przerabianie i rozprowadzanie produktów naftowych.Jak rubr. 2.
91.Monopolvertrieb für Mineraloel Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Kraków.Przerabianie i rozprowadzanie produktów naftowych.Jak rubr. 2.
92.Mineraloel Vertrieb Warthegan Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Poznań.Przerabianie i rozprowadzanie produktów naftowych.Jak rubr. 2.
93.Deutsche Geralin Aktiengesellschaft - Białystok.Przerabianie i rozprowadzanie produktów naftowych.Jak rubr. 2.
94.Deutsche Petroleum Aktiengesellschaft - Białystok.Przerabianie i rozprowadzanie produktów naftowych.Jak rubr. 2.
95.Horst Schaeffer Pommerische Petroleum Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GdańskPrzerabianie i rozprowadzanie produktów naftowych.Jak rubr. 2.
96."Deröb" Deutsche Roelvertriebe Aktiengesellschaft - Gdańsk.Przerabianie i rozprowadzanie produktów naftowych.Jak rubr. 2.
97.Aktiengesellschaft der Kohlenwerkstoffverbaende, Benzin, Benzol - Berlin.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wytwarzanie, przerabianie i rozprowadzanie produktów naftowych.Jak rubr. 2.
98."Esso" Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Szczecin.Przerabianie i rozprowadzanie produktów naftowych.Jak rubr. 2.
99.Deutscher Benzol-Vertrieb Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Szczecin.Przerabianie i rozprowadzanie produktów naftowych.Jak rubr. 2.
100.Pommerischer Mineraloelvertrieb Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Szczecin.Przerabianie i rozprowadzanie produktów naftowych.Jak rubr. 2.
101."Baltoil" - Mineraloellager und Vertriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung - Gdańsk.Przerabianie i rozprowadzanie produktów naftowych.Jak rubr. 2.
102.Monopol Reichskraftspirt Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Wrocław.Przerabianie i rozprowadzanie produktów naftowych.Jak rubr. 2.
103."Salzkotten" Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Gdańsk.Przerabianie i rozprowadzanie produktów naftowych.Jak rubr. 2.
104."Unity" Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Gdańsk.Przerabianie i rozprowadzanie produktów naftowych.Jak rubr. 2.
105.Vogt u. Co Fettfabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Podlasie k/Zgorzelic.Przeróbka produktów naftowych.Jak rubr. 2.
106."Barbara" Naftowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Potok.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
107.I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft - Frankfurt n/Menem

1. Werk Ausschwitz - Dwory k/Oświęcimia,

2. Werk Heydebreck O/S - Kędzierzyn.

Wytwarzanie paliw syntetycznych i sztucznego kauczuku oraz przetworów pochodnich.I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft.
108.Oberschlesische Hydrierwerke Aktiengesellschaft - Blachownia.Fabrykacja benzyny syntetycznej i produktów pochodnych.Jak rubr. 2.
109.Ost-Energie Aktiengesellschaft - Berlin.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Rozprowadzanie i przesyłanie gazu ziemnego.Jak rubr. 2.
110.Reichselektrowerke Aktiengesellschaft - Berlin.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie węgla, wytwarzanie i rozprowadzanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
111.Elwag - Elektrizitätswerke Wartheland Aktiengesellschaft - Poznań.Wytwarzanie i przetwarzanie prądu elektrycznego, oraz budowa linij elektrycznych wysokiego napięcia.Jak rubr. 2.
112.Brandenburgische Elektrizitäts - Gas - und Wasserwerke Aktiengesellechaft - Berlin.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wytwarzanie, przetwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
113.Landsbergische Elektrizitätswerke und Strassenbahn Aktiengesellschaft - Gorzów.Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej, oraz prowadzenie komunikacji miejskiej.Jak rubr. 2.
114.Licht- und Kraftwerke Schneidemühl Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Piła.Wytwarzanie i przesyłanie gazu świetlnego.Jak rubr. 2.
115.Licht- und Kraftwerke Drossen - Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Ośno Lubuskie.Wytwarzanie i rozdzielanie gazu świetlnego.Jak rubr. 2.
116.Eltwi - Elektrowirtschaft Aktiengesellschaft - Zielona Góra.Przetwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
117.Energieversorgung Westpreussen Aktiengesellschaft - Gdańsk.Wytwarzanie, przetwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
118.Uberlandszentrale Greuzmark Aktiengesellschaft - Złotów.Przetwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
119.Besswitzer Elektrizitäts-Genossenschaft eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht - Barcino.Wytwarzanie, przetwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
120.Kraftwerk Glambocksee Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Słupsk.Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
121.Kraftwerk - Neu Mühle - Żegocino.Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.von Blumenthal.
122.Elektrischeswerk - Besswitz.Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.von Zitzewitz
123.Kraftwerk Dresow - Bandschow.Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.von Masson.
124.Märkisches Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft - Berlin.

. (Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wytwarzanie, przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
125.Uberlandzentrale - Lottin Gesellschaft mit beschränkter Haftung Lotyn.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
126.Wasserkraftwerk - Pobanz.Wytwarzanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
127.Elektrizitätswerk - Łomczewo.Wytwarzanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
128.Wasserkraftwerk - Ornshagen, poczta Płoty.Wytwarzanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
129Grosskraftwerke Aktiengesellschaft - Szczecin.Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
130.Westpreussisches Uberlandswerk Gesellschaft mit beschränter Haftung - Kwidzyń.Wytwarzanie, przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
131.Ostpreussenwerk Aktiengesellschaft - Berlin.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wytwarzanie, przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
132.Elektrizitätswerk - Licbark.Wytwarzanie, przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Arnold Kiehl
133.Kreis-Elektrizitätswerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Malbork.Wytwarzanie, przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
134.Ulrich Marketanz - Dobre Miasto.Wytwarzanie, przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Ulrich Marketanz
135.Uberlandwerk Oberschlesien Aktiengesellschaft - Nysa.Wytwarzanie, przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
136.Schlesische Elektrizitäts- und Gas Aktiengesellschaft - Gliwice.Wytwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej oraz gazu.Jak rubr. 2.
137.Zakłady "Elektro" - Spółka Akcyjna - Łaziska Górne.Wytwarzanie, przetwarzanie i rozprowadzanie energii elektrycznej, oraz prowadzenie huty elektrotermicznej i fabryki chemicznej.Jak rubr. 2.
138.Uberlandzentrale Mittelschlesien Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Strzegom.Wytwarzanie, przetwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
139.Chorzowska Gazownia - Spółka Akcyjna - Chorzów I.Wytwarzanie i przesyłanie gazu świetlnego.Jak rubr. 2.
140.Thüringer Gas Gesellschaft - Aktiengesellschaft - Lipsk.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wytwarzanie i dostarczanie gazu świetlnego.Jak rubr. 2.
141.Technische Werke Osterode. - Ostród.Wytwarzanie i przesyłanie gazu świetlnego.Jak rubr. 2.
142.Deutsche Continental-Gas - Gesellschaft - Dessau.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wytwarzanie i rozdział gazu świetlnegoJak rubr. 2.
143."Gasamt" - Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung - Berlin.Wytwarzanie, rozprowadzanie gazu oraz produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
144.Wasserwerk Deutsch-Oberschlesien-Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Zabrze.Prowadzenie wodociągów.Jak rubr. 2.
145.Ferngas Schlesien-Aktiengesellschaft - Wałbrzych.Wytwarzanie i przesyłanie gazu.Jak rubr. 2.
146.Gaswerk - Gogolin.Wytwarzanie i przesyłanie gazu.Spadkobiercy Juliusza Grütznera.
147.Gaszentrale Reinerz-Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Duszniki-Zdrój.Wytwarzanie i rozdzielanie gazu.Jak rubr. 2.
148.Gaswerk Glogau - Aktiengesellschaft - Głogów.Wytwarzanie i rozdzielanie gazu.Jak rubr. 2.
149.Frankensteiner Licht-Kraft und Wasserwerke - Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Ząbkowice D/Śl.Wytwarzanie i rozdzielanie gazu węglowego.Jak rubr. 2.
150.Städt, Betriebswerke Glatz- Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Kłodzko.Wytwarzanie i rozdzielanie gazu węglowego.Jak rubr. 2.
151.Gasanstalt-Betrieb Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Wünschelburg - Radków.Wytwarzanie i rozdzielanie gazu węglowego.Jak rubr. 2.
152.Zweckverband zur Betriebe der Kreisgaswerks - Oborniki.Wytwarzanie i rozdzielanie gazu węglowego.Jak rubr. 2.
153.Gemeinde-Gas und Elektrizitäts-Werk Rauscha Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Ruszów.Wytwarzanie i rozdzielanie gazu węglowego.Jak rubr. 2.
154.Gaszentrale und der Eule Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Rychbach.Wytwarzanie i rozdzielanie gazu węglowego.Jak rubr. 2.
155.Ferngasbetriebe der Gaszentrale Niederschlesien Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Świebodzice.Wytwarzanie i rozdzielanie gazu węglowego.Jak rubr. 2.
156.Lausitzer Elektrizitätswerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Berlin.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wytwarzania i rozdzielanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
157.Landes Elektrizitätswerke Niederschlesische Elektrizitäts - Aktiengesellschaft (N. E. A. G.) - Jelenia Góra.Wytwarzanie, rozdzielanie i przesyłanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
158.Elektrizitätswerk Schlesien - Aktiengesellschaft - Wrocław.Wytwarzanie, rozdzielanie i przesyłanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
159.Otto Graf von Schwerin'sches Kraftwerk - Chrobrówka.Wytwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej.Otto Graf von Schwerin-Wildenhoff, Giersdorf bei Wartha.
160.Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft - Lignica.Wytwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
161.Strom-Einkaufs - Genossenschaft Glogau-West - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Brzegi.Wytwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
162.Strom-Einkaufs-Genossenschaft Glogau-Süd eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Łogusz.Przetwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
163.Strom-Einkaufs - Genossenschaft Glogau-Nord - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Ciepielów.Przetwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
164.Strom-Einkaufs - Genossenschaft Glogau-Ost - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Weissholz.Przetwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
165.Kreis-Elektrizitätsgenossenschaft Milisch-Ost - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Wierzchowice.Przetwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
166.Kreis-Elektrizitätsgenossenschaft Militsch-Westeingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Żmigród.Przetwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
167.Kommunale-Elektrizitätslieferung - Gesellschaft - Aktiengesellschaft (KELG) - Żegań.Wytwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
168.Elektrizitätswerke Schlossmühle - Sagan - Żegań.Wytwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
169.Schenke- und Hempel, Bobermühle und Kraftwerk Nieder Gorpe über Sagan-Land - Nieder Gorpe.Rozdzielanie energii elektrycznej i przemiał zboża.Curt Hempel i Helmut Hempel.
170.H. Saalmann, Naumburger - Bobermühlen und Elektrizitätswerk - Nowogród.Wytwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej, oraz przemiał zboża.Charlotte Piechulek.
171.Kreis-Elektrizitäts Genossenschaft eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Góra/D. Śl.Wytwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
172.Strom-Einkaufs - Genossenschaft der Grafschaft Glatz eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Kłodzko.Wytwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
173.Elektrizitätswerk (Rengersdorf) - Bankowo.Wytwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej.Marta Friedler.
174.Prinzlisches Elektrizitätswerk - Kamieniec.Wytwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej.Friedrich Heinrich Prinz von Preussen.
175.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschrämkter Haftung - Melling.Wytwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
176.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Krotenpful.Wytwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2
177.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Konradswalde.Wytwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
178.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Kaiserswalde.Wytwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
179.Elektrizitätsgenossenschaft- eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Hohndorf.Wytwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
180.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Stara ŁomnicaWytwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
181.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung Verlorenwasser -Wytwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
182.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Wölfelsdorf.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
183.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Altwaltersdorf.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
184.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GrafendorfWytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
185.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - WölfelsgrundWytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
186.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Kieslingswalde.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
187.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Langenbück.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
188.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Neuwaltersdorf.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
189.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Bobischau.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
190.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Ebersdorf - Damaszkowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
191.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Schreibendorf.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
192.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Rosenthal.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
193.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Lichtenwalde.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
194.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Lauterbach.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
195.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Seitendorf.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
196.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Gläsendorf.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
197.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Herzogswalde.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
198.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Neuendorf.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
199.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Oberlangenau.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
200.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Neuweistritz - Nowa Bystrzyca.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
201.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Seitenberg.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
202.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Stuhlseifen.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
203.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Plomnitz - Płomnice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
204.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Reyersdorf.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
205.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Pohldorf.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
206.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Nesselgrund.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
207.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Neuwaltersdorf.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
208.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Friedersdorf.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
209.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Friedrichsgrund.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
210.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Goldbach - Złotowo.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
211.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Rückers - Rucewo.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
212.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Karlsberg - Karolewo.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
213.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Gellenau - Kielnow.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
214.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Grenzeck - Czerwone.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
215.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Grunwald.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
216.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Hallgrund - Halacz.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
217.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Roms - Ronów.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
218.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Passendorf - Pasza.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
219.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Keilendorf - Liniec.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
220.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Oberschwedeldorf - Szalejewo Górne.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
221.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - (...)Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
222.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Niederhannsdorf - Janowo Dolne.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
223.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Neuheide - Neuheide.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
224.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Niedersteine - Skałeczno Dolne.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
225.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Birkhagen - Brzozowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
226.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Niederreisersdorf - Żelazno.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
227.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Oberhannsdorf - Janowo Górne.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
228.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Scharfenberg.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
229.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Stolzenau - Dumniki.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
230.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Roschwitz - Roszowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
231.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Tanz - Dańców.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
232.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Altbiebersdorf.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
233.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Altbatzdorf - Stankowo.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
234.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Falkenheim - Sokołówka.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
235.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Dürrkunzendorf - Kończyce.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
236.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Königshein - Nawrot.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
237.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Kamnitz - Kamienice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
238.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Hasengraben.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
239.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Mügwitz - Morgi.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
240.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Kartau - Korytów.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
241.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Sackisch - Zakrze.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
242.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Altwilmsdorf - Kruszynowo.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
243.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Eisersdorf - Żelaczno.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
244.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Neufalkenhein - Sokołówka.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
245.Elektrizitätswerk Koppen ad. /Oder - Kopin.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
246.Elektrizitätswerk Langefeld ad. /Oder - Jaśkow.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
247.Elektrizitätswerk Zoblitz - Sobolice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
248.Städtisches Elektrizitätswerk, Habelschwerdt im Schlesien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Bystrzyca.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
249.Elektrizitätswerk Mittelwalde - Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Międzylesie.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
250.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft beschränkter Haftung in Guttentag - Dobrodzień.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
251.Elektrizitätsgenossenschaft - eigentragene mit Gesellschaft beschränkter Haftung in Alt Popelau - Stary Popielów.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
252.Elektrizitätsgenossenschaft - eigentragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Alt Schalkendorf - Stare Siołkowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
253.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haaftung in Dammfeld - Domaradz.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
254.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Derschau - Suchy Bór.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
255.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Ehrenfeld - Posławice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
256.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Eichhammer - Dębska Kuźnia.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
257.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Ellgut-Turawa - Ligota Turawska.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
258.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Falmersdorf - Falmirowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
259.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Forellengrund - Gwoździce.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
260.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Frauendorf - Wróblin.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
261.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Fridrichsgrätz - Grecz.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
262.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Frühauf - Ochodza.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
263.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Grasen - Kosorowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
264.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Gumpertsdorf - Kompralbeśce.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
265.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Mühlenbach - Kępa.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
266.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Kleinberg - Górki.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
267.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Klein-Kochen - Mały Kotórz.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
268.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Kraust - Chrąsty.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
269.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Kreuzwalde - Biadacz.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
270.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Liebtal - Luboszyce.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
271.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Massar - Massów.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
272.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Neudorf - Polska Nowa Wieś.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
273.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Oderfest - Przywary.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
274.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Oderfelde - Chrzowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
275.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Oderwiese - Żywocice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
276.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Reisern - Chróścina.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
277.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Rogau - Rogów.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
278.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Reichenwald - Dębie.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
279.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Rothaus - Rotuz.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
280.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Sackon - Lubina.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
281.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Salzbrun - Ładza.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
282.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Schlaken - Zużela.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
283.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Tiefenburg - Stradonia.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
284.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Vogtsdorf - Wójtowa Wieś.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
285.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Walldorf - Wąwelno.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
286.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Bolke - Nowa Wieś Opolska.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
287.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Gruden - Grudzice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
288.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Halbendorf - Półwsi.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
289.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Sakran - Zakrzów.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
290.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Stephanhöh - Stefanowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
291.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Mahlsdorf - Malina.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
292.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Borkenhein - Borkowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
293Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Eichenried - Golczowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
294.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Erlenburg - Puszyna.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
295.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Elosta - Weistrach - Wojstraszyce.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
296.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Goldmoor - Szydłów.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
297.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Graase - Grasz.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
298.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Gross Mangersdorf - Magnuszowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
299.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Heinrichshof - Jamka.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
300.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Karbischan - Skarbiszów.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
301.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Neu Leipe - Lipowa.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
302.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Nüssdorf - Nieszydłowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
303.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Ranisch - Rączków.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
304.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Rauschwalde - Radoszowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
305.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Tillowitz - Tułowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
306.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Schurrgast Weissdorf - Szurgoszcz.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
307.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Herzogswalde.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
308.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Bachwitz - Wielołęka.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
309.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Kraschen.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
310.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Arnoldsdorf - Jarantowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
311.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Altstadt.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
312.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Brandewalde - Pogórz.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
313.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Burgwasser - Dobra.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
314.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Dobersdorf - Dobieszowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
315.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Erbersdorf - Grocholub.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
316.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Fichtenwalde - Czartowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
317.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Friedersdorf - Biedrzychowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
318.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Fröbel - Wróblin.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
319.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Gersheim - Grabina.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
320.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Glöglichen - Głogowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
321.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Hartenau - Twardawa.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
322.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Jägershausen - Łowkowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
323.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Kerpen - Kierpno.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
324.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Klein Strehlitz - Strzelecki.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
325.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Körnitz - Kornica.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
326.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Kramelau - Kramołów.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
327.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Krähenbusch - Krobusz.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
328.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Langerbrück - Długomosty.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
329.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Radstein - Radostynia.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
330.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Ringwitz - Rzynkowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
331.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Rossweide Poznochów.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
332.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung (...)Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
333.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Schiegau.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
334.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Schnellenwalde.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
335.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Schreibersdorf.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
336.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Ströblau.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
337.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Waldfurt.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
338.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Walzen.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
339.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Wiese Gräflich.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
340.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Wiesengrund.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
341.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Wilgrund.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
342.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Baumgarten - Boruszowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
343.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Kuhnau - Kuniów.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
344.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Ludwigsdorf - Nagodowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
345.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Nieder Ellgut - Dolna Ligota.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
346.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Schönwald - Krzywiczyny.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
347.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Badenau - Bogdanowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
348.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Brantsch - Bruciszkowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
349.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Dittmerau - Dziećmarowy.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
350.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Leisnitz - Łysocice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
351.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Türmütz - Ciermięcice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
352.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Ziethenbusch - Pietrowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
353.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Bauerwitz - Baworów.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
354.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Alt Cosel - StareKoźle.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
355.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Altweiler - Błażejowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
356.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Drosselschlag - Radoszowy.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
357.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Eichhhagen - Poborszów.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
358.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Fährendorf - Przewóz.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
359.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Friedenau - Ciski.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
360.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Gnadenfeld - Pawłowiczki.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
361.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Grenzen - Grzędzin.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
362.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Gross Neukirch - Polska Cerkiew.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
363.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Hochmühl - Dobieszów.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
364.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Kobelwitz - Kobelice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
365.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Langblieben - Długomiłowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
366.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Leuschutz - Lężce.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
367.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Lohnau - Łony.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
368.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Mechnitz - Mechnica.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
369.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Michlich - Milice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
370.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Mittenbrück - Raszowa.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
371.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Nesselwitz - Pokrzywnica.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
372.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Neumanshöh - Większyce.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
373.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Oderhain - Januszkowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
374.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Heydebreck I - Kędzierzyn.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
375.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Reigersfeld - Bierawa.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
376.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Reinschdorf - Reńska Wieś.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
377.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Rogau.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
378.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Rosengrund - Zakrzów.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
379.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Scheinau - Nieznuszyn.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
380.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Schneidenburg - Ostrożnice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
381.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Untewalden.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
382.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Waldbrücken - Lenartowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
383.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Wolfswissen - Łąki.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
384.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Dunenfeld - Cisowa.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
385.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Berendorf - Bieńkowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
386.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Bünzelberg - Bolesław.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
387.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Echendorfmühl. - Brzeźnica.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
388.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Gammau - Gamów.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
389.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Gross Rauden - Rudy.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
390.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Gross Petrowitz - Pietrowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
391.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Habergrund - Owsiszcze.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
392.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Kraustüdt - Krzanowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
393.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Kreuzenort. - Krzyżanowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
394.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Kriegsbach - Bojanów.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
395.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Markdorf - Markowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
396.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Paulsgrund - Pawłów.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
397.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Pr. Krawarn - Polski Krawarz.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
398.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Reinfelde - Książęca Zawada.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
399.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Roschkau - Roszków.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
400.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Standorf - Stanica.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
401.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Streitkirch - Borzencin.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
402.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Trachkirch - Sudół.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
403.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Tunskirch - Tworków.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
404.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Wellendorf - Turze.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
405.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Ruderswald II - Rudyszwał.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
406.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Ammern - Sternalice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
407.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Alt Rosenberg - Stare Olesno.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
408.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Borkenwalde - BorkowiceWytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
409.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Freihofen - Wolny Kadłub.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
410Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Grasmau.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
411.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Hedwigstein - Kościeliska.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
412.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Kiefernrode - Kocianowice.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
413.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Kirschwalde - Chudoba.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
414.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Oberwalden.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
415.Elektrizitätsgenossenschaft - eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Wacholdartiel III.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
416."Dynamit-Aktiengesellschaft" vormals Alfred Nobel & Co. - Troisdorf b/Kölln.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wyrób materiałów wybuchowychJak rubr. 2.
417.Fabrik Christianstadt - Gesellschaft mit beschränkter Haftung zur Verwertung chemischer Erzeugnisse - Krzystkowice.Wyrób materiałów wybuchowychJak rubr. 2.
418.Fabrik Petersdorf - Gesellschaft mit beschränkter Haftung zur Verwertung chemischer Erzeugnisse - Piotrowice.Wyrób materiałów wybuchowychJak rubr. 2.
419.Fabrik Mallmilz - Gesellschaft mit beschränkter Haftung zur Verwertung chemischer Erzeugnisse - Kalenica.Wyrób materiałów uzbrojeniowychJak rubr. 2.
420.Fabrik Ludwigsdorf - Gesellschaft mit beschränkter Haftung zur Verwertung chemischer Erzeugnisse - Ludwikowo.Wyrób materiałów uzbrojeniowychJak rubr. 2.
421."Hasag" Hugo Schneider Aktiengesellschaft - Lipsk.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wyrób amunicji.Jak rubr. 2.
422.Friedrich Krupp Aktiengesellschaft - Werk Langbielau. Bielawa.Wyrób materiałów zbrojeniowych.Jak rubr. 2.
423.Karl Diehl - Norymberga.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wyrób zapalników.Karl Diehl - Norymberga
424.Wilde und Gembus - Spezialfabrik für Mess und Lehrwerkzeuge Berlin.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wyrób sprawdzianów.Jak rubr. 2.
425.Siendermann-Werke in Mallmitz - Malenice.Wyrób materiałów zbrojeniowych.Jak rubr. 2.
426."Aerobau" Heinrich Lehmann Aktiengesellschaft - Berlin.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wyrób uzbrojenia.Jak rubr. 2.
427."Filter-Mann" - Berlin.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wyrób zbiorników lotniczych.Jak rubr. 2
428.Gaspary - Ost. Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wyrób części lotniczych.Jak rubr. 2.
429.Ostdeutsche Bekleidungswerke Günther Schwarz Kommanditsgesellschaft - Łódź.Wyrób części lotniczych.Jak rubr. 2.
430.Kurt Günther - Łódź.Wyrób części lotniczych.Jak rubr. 2.
431.Philip Lehman Aktiengesellschaft - Bielawa.Wyrób części lotniczych.Jak rubr. 2.
432."Simon" Akliengesellschaft - Piotrolesie.Wyrób części lotniczychJak rubr. 2.
433.Carl Renner Nachfolger Ernst Brinkop - Kamieniogóra.Wyrób części lotniczych.Jak rubr. 2.
434.Kurt Heim - Mechanische Werke - Kochanowa.Wyrób skrzydeł samolotowych.Kurt Heim.
435.Ziehl-Abbeg Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Wałbrzych.Wyrób skrzydeł samolotowych.Jak rubr. 2.
436.Herbert Richter - Armatur und Apparatebau - Frydland.Wyrób części do silników lotniczych.Herbert Richter.
437.Armaturfabrik Walther Jlarting - Dzietrzychowice.Wyrób części do silników lotniczych.Jak rubr. 2.
438."Siling-Bosch" Aktiengesellschaft - Werk Reichenbach u. Lang - Bielan.Wyrób części do starterów lotniczych.Jak rubr. 2.
439.Maschinenbau Willy Kotte - Popławy.Wyrób części do przyrządów lotniczych.Willy Kotte
440."Askania-Werke" Aktiengesellschaft - Jelenia Góra.Wyrób części do przyrządów lotniczych.Jak rubr. 2.
441.Armaturen-Apparaten-Fabrik Preschona - Piotrolesie.Wyrób części do przyrządów lotniczych.Adolf Meyer.
442.Adam Schneider - Biskupizna.Wyrób narzędzi lotniczych.Adam Schneider
443."Pattin" & Co. - Rückers.Wyrób przyrządów lotniczych.Jak rubr. 2.
444.Samson - Apparatebau Aktiengesellschaft - Bielawa.Wyrób przyrządów lotniczych.Jak rubr. 2.
445.Heinz Wendt A. W. M. Apparate- und Maschinenbau - Lubawa.Wyrób części do płatowców.Heinz Wendt
446."E. Anders Söhne" Werkstätten für Feinmechanik - Srebrna Góra.Wyrób części do przyrządów lotniczych.Jak rubr. 2.
447.Mechanische Werke "Continental" - Zakrze.Wyrób śmigieł samolotowych.Jak rubr. 2.
448.Möbelfabrik Kurt Laske - Lubawa.Wyrób części drewnianych do samolotów i śmigieł.Kurt Laske
449.Möbelfabrik Walter Fuchs - Kamieniogóra.Wyrób części drewnianych do samolotów.Walter Fuchs.
450.Frisecke & Höpfner - Wrocław.Wyrób lotniczego sprzętu radiowego.Jak rubr. 2.
451."Vesta" Maschinenbau Gesellschaft mit beschränkter Haftung - CzerwoneWyrób lotniczego sprzętu radiowego i sygnalizacji morskiej.Jak rubr. 2.
452.Optische Werke "Opta" Aktiengesellschaft - Złotoria.Wyrób lotniczych aparatów radiowych.Jak rubr. 2.
453.Elektrosignal - Werkstätten für Feinmechanik und Elektrotechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Berlin.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wyrób przyrządów meteorologicznych.Jak rubr. 2.
454.Feinmaschinenbau Willy Krauspe - Gródek.Wytwórnia lotniczych aparatów fotograficznych.Jak rubr. 2.
455."Stocko" Metallwarenfabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Ząbkowice.Wyrób pomocniczego sprzętu lotniczego.Jak rubr. 2.
456.Metallfabrik W. Schmidding - Zacisze.Wyrób pomocniczego sprzętu lotniczego.Wilhelm Schmidding.
457.Paul Rudolf Metallgiesserei - Frybork.Wyrób pomocniczego sprzętu lotniczego.Paul Rudolf.
458."Ferrum" W. Vogel Maschinenfabrik und Eisengiesserei - Rychbach.Wyrób pomocniczego sprzętu lotniczego i remonty.W. Vogel.
459."Bosetti" Wulkanisationsanstalt und Kraftfahrzeug-Reparatur-werkstätte - Ząbkowice.Pomocnicze warsztaty lotnicze.Karl Müller.
460.Zuckerfabrik Rastenburg - Aktiengesellschaft - Rastenburg.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
461.Zuckerfabrik Scheune - Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gumieńce, pow. Szczecin.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
462.Zuckerfabrik Marienburg - Aktiengesellschaft - Malbork.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
463.Vereinigte Zuckerfabriken Dr. Wolfgang Boettger - Pruszcz.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Dr. Wolfgang Boettger Pruszcz
464.Zuckerfabrik Riesenburg - Aktiengesellschaft - Prabuty, pow. Susz.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
465.Zuckerfabrik Friedrichstal Gesellschaft mit beschräankter Haftung - Okunice, pow. Pyrzyce.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
466.Zuckerfabrik Greifenberg in Pommern - Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Zagórze.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
467.Zuckerfabrik Arnswalde Gesellschaft mit beschränkter, Haftung - Choszczno.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
468Zuckerfabrik Klützow Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Kluczew, pow. Starogród.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
469.Zuckerfabrik Bauerwirtz Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Baworów, pow. Głąbczyce.Wyrób cukru i produktów ubocznychJak rubr. 2.
470.Rübenverwertungsgesellschaft Zuckersiederei Niederschwedeldorf - Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Szalejewo Dolne, pow. Kłodzko.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
471.A. Rohde Zuckerfabrik Kurtwitz - Kunratowice, pow. Strzelin.Wyrób cukru i produktów ubocznych.A. Rohde.
472.Zuckerfabrik Froebeln - Aktiengesellschaft - Lubień, pow. Brzeg.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
473.Zuckerfabrik Frankenstein Werk II Ider Zuckerrafinerie Genthin Aktiengesellschaft - Zadel, pow. Ząbkowice.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2
474.Zuckerfabrik Münsterberg Aktiengesellschaft - Ziembice, pow. Ząbkowice.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
475.Zuckerfabrik Heidersdorf - Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Łagiewniki, pow. StrzelinWyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
476.Strehlener Aktien Zuckerfabrik - Aktiengesellschaft - Strzelin.Wyrób cukru i produktów ubocznychJak rubr. 2.
477.Ratiborer Zuckerfabrik - Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Raciborz.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
478.Zuckerfabrik Ottmachau F. Lorenz Kommanditgesellschaft -Odmuchów, pow. Grotków.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
479.Zuckerfabrik des Kreises Cosel - Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Cerkiew Polska, pow. Koźle.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
480.Hotzenplotzer Zuckerfabriks - Aktiengesellschaft - Biała Opolska.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
481.Zuckerfabrik Neugebauer - Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Brzeg.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
482.C. P. Naehrich Zuckerfabrik - Puszkowa, pow. Wrocław.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Caroline von Naehrich geb. Prieger.
483.Landwirtschaftliche Zuckerfabrik Petersweiler - Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Pietrzykowice, pow. Wrocław.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
484.Zuckerfabrik Puschkau - Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Pastuchów, pow. Świdnica.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
485.Zuckerfabrik Maltsch Dietzdorf - Gesellschaft mit beschränkter Haftung - (...), pow. Środa.Wyrób cukru i artykułów ubocznych oraz suszenie wysłodków.Jak rubr. 2.
486.Vom Rath, Schoeller und Skene Aktiengesellschaft - Klecina, pow. Wrocław.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
487.Zuckersiederei Gutschdorf - Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Grodków, pow. Świdnica.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
488.Tchauschelwitzer Zuckerfabrik - Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Żórawin, pow. Wrocław.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
489.Hertwigswaldauer Zuckerfabrik - Wyborów, pow. Jawor.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Hedwig Quade geb. Tietze.
490.Zuckerfabrik Schottnitz - Aktiengesellschaft - Sułkowice, pow. Wrocław.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
491.August Gross und Söhne - Świdnica.Wyrób cukru i produktów ubocznych.August Gross i synowie.
492.Zuckerfabrik Gross Peterwitz - Aktiengesellschaft - Piotrowice, pow. Środa.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
493.Gebrüder Schooller und Co. - Kommanditgesellschaft - Różanka, pow. Wrocław.Wyrób cukru i produktów ubocznychJak rubr. 2.
494.Weihendorfer Zuckerfabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Wojnowice, pow. Raciborz.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
495.Zuckerfabrik Georgendorf - Ścinawa.Wyrób cukru.Heinrich von Sprenger.
496.Zuckerfabrik Lüben - Mitscher und Co. - Kommaitiditgesellschaft - Lubin.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
497.Aktiengesellschaft Zuckerfabrik Haynau - Chojnów, pow. Złotoria.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
498.Zuckerfabrik Bernstadt - Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Bierutowo, pow. Oleśnica.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
499.Zuckerfabrik Guhrau - Aktiengesellschaft - Góra Śląska.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
500.Zuckerfabrik Glogau - Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Noskowice, pow. Głogów.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
501.Zuckerfabrik Fraustadt - Aktiengesellschaft - Wschowa.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
502.Trachenberger Zuckersiederei - Aktiengesellschaft - Żmigród, pow. Milicz.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
503.Zuckerfabrik Alt Jauer - Aktiengesellschaft - Stary Jawor.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
504.Zuckerfabrik Altfelde - Aktiengesellschaft - Stare Pole, pow. Malbork.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
505.Cukrownia "Pelplin" - Spółka Akcyjna - Pelplin, pow. Tczew.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
506.Zjednoczone Cukrownie "Witaszyce-Zduny" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Witaszyce, pow. Jarocin.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
507.Cukrownia "Opalenica" - Spółka Akcyjna - Opalenica.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
508.Cukrownia Kościańska - Spółka Akcyjna - Kościan.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
509.Cukrownia i Rafineria "Leśmierz" - Spółka Akcyjna - Leśmierz. p. Łęczyca.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
510.Cukrownia "Nakło" - Spółka Akcyjna - Nakło n/Notecią.Wyrób cukru i produktów ubocznychJak rubr. 2.
511.Cukrownia "Mełno" - Spółka Akcyjna - Mełno.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
512.Cukrownia "Mątwy" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Inowrocław.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
513.Cukrownia "Chełmża" - Spółka Akcyjna - Chełmża.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.