Ogłoszenie ogólnych warunków ubezpieczenia kredytu oraz taryfy składek za to ubezpieczenie.

Monitor Polski

M.P.1988.34.313

Akt utracił moc
Wersja od: 16 sierpnia 1989 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
z dnia 5 grudnia 1988 r.
w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia kredytu oraz taryfy składek za to ubezpieczenie.

1.
Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) ogłasza się:
1)
ogólne warunki ubezpieczenia kredytu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia,
2)
taryfę składek za ubezpieczenie kredytu, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego obwieszczenia,

zatwierdzone uchwałami nr 131 i 132 Rady Ubezpieczeniowej.

2.
Ogólne warunki ubezpieczeń i taryfa składek wymieniona w ust. 1 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTU

Postanowienia ogólne

§  1.
Na podstawie niniejszych warunków Państwowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (PZU) udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie spłaty kredytu.
§  2.
1.
Umowy ubezpieczenia kredytu mogą być zawierane z osobami fizycznymi lub kredytodawcami.
2.
Ubezpieczonym jest kredytobiorca wymieniony w umowie kredytowej (w skrypcie dłużnym).
§  3.
Umów ubezpieczenia nie zawiera się, jeżeli kredytobiorca:
1)
w końcowej dacie spłaty kredytu przekroczy 75 rok życia,
2)
w dniu przyznania kredytu jest inwalidą I grupy.

Przedmiot ubezpieczenia

§  4. 1
Ubezpieczeniem może być objęty kredyt krótkoterminowy i długoterminowy.
§  5.
W ramach zawartej umowy ubezpieczenia PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej w postaci przejęcia płatności zadłużenia kredytowego w razie śmierci kredytobiorcy albo w razie zaliczenia go na stałe do I grupy inwalidów.
§  6.
1.
Sumę ubezpieczenia i jednocześnie górną granicę odpowiedzialności PZU stanowi kwota kredytu wraz z odsetkami i opłatą od obsługi kredytu, przypadającymi na końcowy termin płatności (zwana dalej "zadłużeniem kredytowym").
2.
W razie zajścia zdarzenia wymienionego w § 5, PZU przejmuje płatność zadłużenia kredytowego w takiej wysokości, jaka istniała w dniu zajścia zdarzenia.
3. 2
Jeżeli umowa kredytowa wymienia więcej niż jednego kredytobiorcę, PZU przejmuje odpowiedzialność tylko do wysokości kwoty, która została ubezpieczona przez kredytobiorcę.

Zawarcie umowy ubezpieczenia i składka ubezpieczeniowa

§  7.
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres kredytowania, tzn. od udzielenia kredytu do upływu przewidzianego okresu jego spłaty.
§  8.
1.
Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU potwierdza dokumentem ubezpieczenia (polisą). Polisa nie może być wystawiona przed zawarciem umowy kredytowej.
2.
W razie przyznania ubezpieczającemu kredytu dodatkowego, na który podpisano odrębną umowę kredytową (skrypt dłużny), PZU może zawrzeć odrębną, dodatkową umowę ubezpieczenia.
§  9.
1.
Jeżeli w czasie trwania umowy ubezpieczenia kredytodawca wyrazi zgodę na zmianę osoby kredytobiorcy, umowa ubezpieczenia przechodzi na nowego kredytobiorcę.
2.
W zależności od wieku nowego kredytobiorcy PZU dokonuje weryfikacji pobranej składki ubezpieczeniowej.
§  10.
1.
Składkę ubezpieczeniową oblicza się na podstawie taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia ubezpieczenia.
2.
Składka powinna zostać opłacona jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia.
3.
W razie zawarcia umowy przez kredytodawcę, składka może być rozłożona na raty, jednakże zapłata całości składki musi nastąpić najpóźniej z zakończeniem okresu karencji w spłacie kredytu.
4. 3
Jeżeli umowa kredytowa wymienia więcej niż jednego kredytobiorcę, każdy z kredytobiorców opłaca składkę stosownie do swego wieku od przypadającej części kredytu.
§  11.
W razie niewykorzystania całej sumy przyznanego kredytu, PZU należy się składka od sumy zrealizowanego kredytu; pozostała część składki podlega rozliczeniu i zwrotowi po odliczeniu kosztów PZU.

Odpowiedzialność PZU

§  12.
Odpowiedzialność PZU rozpoczyna się:
1)
w umowach zawartych przez osoby fizyczne - od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki,
2)
w umowach zawartych przez kredytodawcę - od dnia podpisania umowy kredytowej (skryptu dłużnego).
§  13.
Odpowiedzialność PZU kończy się z upływem okresu kredytowania określonego w polisie. Jeżeli kredytobiorca przed upływem terminu spłaci kredyt wraz z odsetkami i opłatą od obsługi kredytu, ubezpieczenie wygasa z datą dokonania spłaty. Ubezpieczenie wygasa również w razie przejęcia płatności zobowiązania przez PZU.
§  14.
PZU nie ponosi odpowiedzialności za należności zaległe powstałe przed powstaniem zdarzenia objętego umową ubezpieczenia.
§  15.
Ubezpieczający jest obowiązany informować PZU o wszelkich zmianach dokonanych w umowie kredytowej z kredytodawcą.

Ustalanie wysokości i wypłata należności z umowy ubezpieczenia

§  16.
1.
W razie zajścia zdarzenia będącego przedmiotem ubezpieczenia, kredytobiorca lub osoba, która występuje jako współdłużnik w skrypcie dłużnym, albo inna osoba, która ma w tym interes prawny, zgłasza zawiadomienie do PZU.
2.
Ubezpieczający lub osoba składająca zawiadomienie jest obowiązany do przedstawienia polisy ubezpieczeniowej albo wykazania okoliczności jej istnienia.
§  17.
Wraz z zawiadomieniem należy przedstawić PZU dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności PZU w ramach zawartej umowy ubezpieczenia:
1)
w razie śmierci ubezpieczającego - urzędowy akt zgonu,
2)
w razie zaliczenia na stałe do I grupy inwalidów - orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.
§  18.
Ustalenie wysokości zadłużenia kredytowego następuje na podstawie wyliczenia kredytodawcy, który ustala wysokość zadłużenia aktualną w dniu zdarzenia określonego w § 5.
§  19.
PZU jest obowiązany przekazać należność kredytodawcy w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU i ustalenia wysokości należności z tytułu zadłużenia kredytowego.
§  20.
O przejęciu płatności w ramach umowy ubezpieczenia i wygaśnięciu zobowiązania dłużnego, PZU zawiadamia ubezpieczającego, a w razie jego śmierci - współdłużnika lub poręczycieli, jeżeli zna ich miejsce zamieszkania.
§  21.
1.
W sprawach nie uregulowanych w ogólnych warunkach mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242).
2.
W porozumieniu z ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych ogólnych warunkach.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  4 TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE KREDYTU

§  1.
Stawki taryfowe są stawkami ustalonymi w złotych za cały okres ubezpieczenia od jednego 1.000 zł sumy ubezpieczenia kredytu. Składkę oblicza się przez przemnożenie kwoty kredytu przez właściwy dla wieku kredytobiorcy promil stawki taryfowej.
§  2.
Wiek ubezpieczonego ustala się jako różnicę lat pomiędzy rokiem kalendarzowym zawarcia umowy ubezpieczenia a rokiem kalendarzowym urodzenia.
§  3.
1.
W umowach ubezpieczenia zawieranych zbiorowo za pośrednictwem kredytodawcy stosuje się taryfę I.
2.
W umowach ubezpieczenia zawieranych przez osoby fizyczne stosuje się taryfę II.
§  4.
Przy umowach ubezpieczenia zawieranych na podstawie porozumienia zawartego z kredytodawcą mogą być w przypadkach uzasadnionych wprowadzone stawki odmienne niż określone w poniższej taryfie.

Taryfa I

Wiek wstępu (lata)Okres ubezpieczenia do lat
2510152025303540
do 25 1,80 3,50 5,30 7,10 8,80 9,5010,1010,6010,80
26-30 2,00 4,20 7,20 9,6010,9012,0012,7013,2013,50
31-35 2,70 6,00 10,7014,1016,2017,8018,7019,3019,60
36-40 3,50 7,90 14,0018,4021,2023,4024,5025,30-
41-45 5,5012,20 20,5027,1030,7033,3034,70--
46-50 9,2018,40 30,8039,9044,8047,60---
51-5512,1027,60 44,5053,5059,50----
56-6018,4041,20 69,1085,60-----
ponad 6029,5068,20109,30------

Taryfa II

Wiek wstępu (lata)Okres ubezpieczenia do lat
2510152025303540
do 25 2,20 4,30 6,40 8,6010,7011,6012,3012,9013,10
26-30 2,40 5,10 8,70 11,7013,3014,6015,4016,0016,40
31-35 3,30 7,30 13,00 17,1019,7021,6022,7023,4023,90
36-40 4,30 9,60 17,00 22,3025,7028,4029,7030,70-
41-45 6,7014,90 24,90 32,9037,3040,4042,10--
46-5011,1022,30 37,40 48,4054,4057,90---
51-5514,7033,60 54,00 65,0072,30----
56-6022,3050,00 83,90104,00-----
ponad 6035,9082,90132,70------
1 Załącznik nr 1 § 4 zmieniony przez ust. 1 pkt 1 obwieszczenia z dnia 28 czerwca 1989 r. (M.P.89.25.199) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 16 sierpnia 1989 r.
2 Załącznik nr 1 § 6 ust. 3 dodany przez ust. 1 pkt 1 obwieszczenia z dnia 28 czerwca 1989 r. (M.P.89.25.199) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 16 sierpnia 1989 r.
3 Załącznik nr 1 § 10 ust. 4 dodany przez ust. 1 pkt 1 obwieszczenia z dnia 28 czerwca 1989 r. (M.P.89.25.199) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 16 sierpnia 1989 r.
4 Załącznik nr 2 zmieniony przez ust. 1 pkt 2 obwieszczenia z dnia 28 czerwca 1989 r. (M.P.89.25.199) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 16 sierpnia 1989 r.