Monitor Polski

M.P.2019.735

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

Na podstawie art. 130a ust. 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) ogłasza się maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2020 r.:
1) rower lub motorower:
a) za usunięcie - 118 zł,
b) za każdą dobę przechowywania - 22 zł;
2) motocykl:
a) za usunięcie - 232 zł,
b) za każdą dobę przechowywania - 29 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
a) za usunięcie - 503 zł,
b) za każdą dobę przechowywania - 42 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:
a) za usunięcie - 628 zł,
b) za każdą dobę przechowywania - 54 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:
a) za usunięcie - 887 zł,
b) za każdą dobę przechowywania - 79 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 161:
a) za usunięcie - 1308 zł,
b) za każdą dobę przechowywania - 142 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
a) za usunięcie - 1591 zł,
b) za każdą dobę przechowywania - 208 zł.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).