Ogłoszenie obowiązujących w 2019 r. stawek opłat lotniczych.

Monitor Polski

M.P.2019.177

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. stawek opłat lotniczych

Na podstawie art. 26a ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235) w załączniku do obwieszczenia ogłasza się wysokość stawek kwotowych opłat lotniczych, obowiązujących w 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

OPŁATY LOTNICZE

Tabela nr 1

Wykaz czynności urzędowych i wysokość stawki opłaty lotniczej za koncesje, zezwolenia, promesy, licencje, certyfikaty,świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty

Część I Koncesje i zezwolenia
1.1. Koncesje
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. W zakresie koncesji na przewóz lotniczy
1) przyznanie uprawnień do wykonywania regularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) i liczby miejsc pasażerskich

2) przyznanie uprawnień do wykonywania regularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg lub liczbie miejsc pasażerskich poniżej 20

3) przyznanie uprawnień do wykonywania nieregularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) i liczby miejsc pasażerskich

4) przyznanie uprawnień do wykonywania nieregularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg lub liczby miejsc pasażerskich poniżej 20

5) zmiana koncesji

6 507
4 339
5 423
2 170
10% wynikającej z uprawnień stawki lub sumy stawek określonych w pkt 1-4
2. Wydanie promesy koncesji na przewóz lotniczy50% stawki lub sumy stawek określonych w ust. 1 pkt 1 - 4, z uwzględnieniem zakresu uprawnień objętych promesą
3. Związane z nadzorem nad koncesjonariuszami:

1) wyrażenie zgody na prowadzenie operacji przez wspólnotowego przewoźnika lotniczego leasingującego od innego przedsiębiorstwa statek powietrzny z załogą zarejestrowany w państwie niebędącym członkiem Konfederacji Szwajcarskiej, państwem członkowskim UE lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

2 170
2) zmiana decyzji w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie operacji przez wspólnotowego przewoźnika lotniczego leasingującego od innego przedsiębiorstwa statek powietrzny z załogą zarejestrowany w państwie niebędącym członkiem Konfederacji Szwajcarskiej, państwem członkowskim UE lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w zakresie:

a) okresu na jaki została wyrażona zgoda

b) przyznanych decyzją uprawnień

1 086
3) inne czynności związane ze zmianą decyzji w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie operacji przez wspólnotowego przewoźnika lotniczego leasingującego od innego przedsiębiorstwa statek powietrzny z załogą zarejestrowany w państwie niebędącym członkiem Konfederacji Szwajcarskiej, państwem członkowskim UE lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym)219
1.2. Zezwolenia
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. W zakresie zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego:6 507
1) przyznanie uprawnienia do zarządzania lotniskiem użytku publicznego
2) czynności związane ze zmianą zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego653
2. Promesa zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego3 254
3. W zakresie zezwolenia na obsługę naziemną na lotnisku użytku publicznego:

1) przyznanie uprawnień do wykonywania usług obsługi naziemnej na

danym lotnisku użytku publicznego:

a) w kat. 1 - ogólne usługi administracyjno-gospodarcze wykonywane

w interesie użytkowników

b) w kat. 2 - obsługa pasażerów

c) w kat. 3 - obsługa bagażu

d) w kat. 4 - obsługa ładunków (towarów i poczty)

e) w kat. 5 - obsługa płytowa statków powietrznych

f) w kat. 6 - obsługa kabinowa statków powietrznych

g) w kat. 7 - obsługa w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych

w paliwo, smary i inne materiały techniczne

h) w kat. 8 - obsługa techniczno-administracyjna statków powietrznych

i) w kat. 9 - obsługa operacyjna lotu i administracyjna załóg statków

powietrznych

j) w kat. 10 - transport naziemny

k) w kat. 11 - obsługa w zakresie zaopatrzenia pokładowego statków

powietrznych

2) przyznanie uprawnień do wykonywania własnej obsługi naziemnej na

danym lotnisku użytku publicznego za każdą z kategorii określonych

w ust. 3 pkt 1

3) czynności związane ze zmianą zezwolenia na obsługę naziemną na danym lotnisku użytku publicznego

1 086
1 086
653
1 086
1 086
1 086
6 507
1 086
1 086
1 086
1 086
1 086
10% stawki lub sumy stawek określonych w pkt 1 i 2,z uwzględnieniem zakresu przyznanych uprawnień
4. W zakresie zezwolenia na prawa sprzedaży:

1) zezwolenie na prowadzenie przez obcego przewoźnika lotniczego

sprzedaży przewozów lotniczych na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej

2) czynności związane ze zmianą zezwolenia na prowadzenie przez

obcego przewoźnika lotniczego sprzedaży przewozów lotniczych na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

6 507
653
5. Rozpatrzenie wniosku o wydanie upoważnienia na wykonywanie przewozów lotniczych na określonych trasach lub obszarach polskiemu przewoźnikowi lotniczemu lub przewoźnikowi lotniczemu wspólnotowemu ustanowionemu, w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej2 170
6. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych na określonych trasach lub obszarach przewoźnikowi obcemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przy połączeniach:

1) regularnych (zezwolenie eksploatacyjne)

2) nieregularnych (10 lub więcej lotów nieregularnych w jednym

sezonie rozkładowym - zezwolenie ogólne)

2 170
2 170
7. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych na określonych trasach lub obszarach obcemu przewoźnikowi z państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską oraz państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na wykonywanie przewozów do lub z Rzeczypospolitej Polskiej, przy połączeniach:

1) regularnych (zezwolenie eksploatacyjne)

2) nieregularnych (10 lub więcej lotów nieregularnych w jednym

sezonie rozkładowym - zezwolenie ogólne)

21 688
16 266
8. Rozpatrzenie wniosku o wydanie przewoźnikowi obcemu, wskazanemu w ust. 6 i 7, zezwolenia pojedynczego na wykonywanie do 9 lotów nieregularnych0
9. Rozpatrzenie wniosku o zmianę lub dokonanie z urzędu zmiany w upoważnieniu lub zezwoleniu, wskazanych w ust. 5-100
10. Wydanie zezwolenia pojedynczego upoważniającego do wykonania dziesiątego i kolejnych lotów w danym sezonie rozkładowym dla przewoźnika określonego w ust. 716 266
Część II Licencje i świadectwa kwalifikacji
2.1. Licencje i świadectwa kwalifikacji mechaników obsługi technicznej
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Wydanie licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej po raz pierwszy lub jej przywrócenie219
2. Każde następne wydanie licencji, o której mowa w ust. 1, bez względu na zakres wpisanych kategorii lub podkategorii110
3. Wpisanie nowego uprawnienia do licencji, o której mowa w ust. 1, za każde uprawnienie110
4. Uznanie licencji, o której mowa w ust. 1, wydanej przez właściwy organ obcego państwa1 086
5. Wydanie licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 po raz pierwszy z wpisaną jedną kategorią lub podkategorią w zakresie:

1) B1.1, B1.3, B2, C

2) B1.2, B1.4

3) pozostałych kategorii lub podkategorii

328
219
110
6. Przedłużenie ważności licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66, niezależnie od uprawnień wpisanych do licencji219
7. Przywrócenie licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 bez względu na zakres wpisanych kategorii lub podkategorii219
8. Wpisanie do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 uprawnienia, typu statku powietrznego lub grupy statków powietrznych:
1) za każde uprawnienie110
2) za typ w każdej kategorii lub podkategorii110
3) za każdą grupę110
9. Wpisanie drugiej i każdej kolejnej kategorii lub podkategorii do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 w zakresie:
1) B1.1, B1.3, B2, C110
2) B1.2, B1.4110
3) innych kategorii lub podkategorii56
10. Wydanie duplikatu licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 lub wprowadzenie w licencji zmian danych adresowych45
11. Zniesienie ograniczenia obsługowego w licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66110
12. Konwersja kwalifikacji krajowych do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66110
13. Wydanie świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych po raz pierwszy lub jego przywrócenie110
14. Każde następne wydanie świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych110
15. Wpisanie nowego uprawnienia do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych, za każde uzyskane110
uprawnienie, wznowienie ważności uprawnienia, przywrócenie ważności uprawnienia
16. Uznanie świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych wydanego przez właściwy organ obcego państwa1 086
17. Wydanie duplikatu świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych lub wprowadzenie do niego zmian danych adresowych45
2.2. Licencje i świadectwa kwalifikacji pozostałych członków personelu lotniczego
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Wydanie licencji po raz pierwszy lub jej przywrócenie dla:
1) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota pionowzlotu, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, pilota sterowcowego68
2) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego110
3) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota pionowzlotu liniowego, dyspozytora lotniczego, praktykanta - kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego219
2. Każde następne wydanie licencji:

1) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota pionowzlotu, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, pilota sterowcowego

2) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego

3) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota pionowzlotu liniowego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego, dyspozytora lotniczego

45

110

165

3. Wpisanie nowego uprawnienia do licencji za każde uzyskane
uprawnienie, wznowienie ważności uprawnienia, przywrócenie
ważności uprawnienia:
1) pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego45
2) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota45
wiatrakowcowego, pilota pionowzlotu, pilota sterowcowego
3) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego110
4) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota pionowzlotu liniowego, dyspozytora lotniczego, praktykanta - kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego219
4. Uznanie licencji wydanej przez właściwy organ obcego państwa:110
1) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota pionowzlotu, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, pilota sterowcowego
2) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego1 086
3) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota pionowzlotu liniowego, dyspozytora lotniczego, praktykanta - kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego1 629
5. Wydanie duplikatu licencji, o której mowa w ust. 1, lub wprowadzenie do niej zmian danych adresowych45
6. Wydanie świadectwa kwalifikacji po raz pierwszy lub jego przywrócenie dla:
1) pilota lotni, pilota paralotni, pilota motolotni, pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg, skoczka spadochronowego, operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe45
2) informatora służby informacji powietrznej lub informatora lotniskowej służby informacji powietrznej45
7. Każde następne wydanie świadectwa kwalifikacji dla:

1) pilota lotni, pilota paralotni, pilota motolotni, pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg, skoczka spadochronowego, operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe

2) informatora służby informacji powietrznej lub informatora lotniskowej służby informacji powietrznej

45

45

8. Wpisanie nowego uprawnienia do świadectwa kwalifikacji, za każde uzyskane uprawnienie, wznowienie ważności uprawnienia, przywrócenie ważności uprawnienia45
9. Uznanie świadectwa kwalifikacji wydanego przez właściwy organ obcego państwa110
10. Wydanie duplikatu świadectwa kwalifikacji lub wprowadzenie do niego zmian danych adresowych45
Część III Certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty
3.1. Certyfikacja podmiotów w zakresie szkolenia lotniczego
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu FTO lubOpłata podstawowa
CTO po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego457
dłużej niż 12 miesięcy w zakresie:zwiększona o opłatę za poszczególne wskazane specjalności
1) pilot samolotowy154
2) pilot samolotowy zawodowy305
3) pilot samolotowy liniowy760
4) pilot śmigłowcowy154
5) pilot śmigłowcowy zawodowy305
6) pilot śmigłowcowy liniowy760
7) pilot wiatrakowcowy154
8) pilot wiatrakowcowy zawodowy457
9) pilot sterowcowy zawodowy305
10) pilot sterowcowy liniowy760
11) pilot balonu wolnego154
12) pilot szybowcowy154
13) nawigator lotniczy305
14) mechanik pokładowy305
15) pilot pionowzlotu154
16) pilot ultralekkiego statku powietrznego154
17) pilot śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 600 kg154
18) pilot wiatrakowca ultralekkiego154
19) pilot motolotni154
20) instruktor305
2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu TRTO ośrodka szkolenia personelu wchodzącego w skład załóg statków powietrznych, wymienionego w ust. 1, w zakresie wymaganym dla uzyskania uprawnień wpisywanych do już posiadanej licencji po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy75% stawki określonej w ust. 1
3. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu CTO lubOpłata podstawowa
CAPTO w zakresie wymaganym dla uzyskania licencji lotniczej lub305
wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy
w zakresie:zwiększona o opłatę za poszczególne specyfikacje
1) skoczek spadochronowy zawodowy305
2) kontroler ruchu lotniczego760
3) dyspozytor lotniczy457
4) informator służby informacji powietrznej457
5) informator lotniskowej służby informacji powietrznej457
6) praktykant-kontroler ruchu lotniczego760
4. Przeprowadzenie procesu certyfikacji na rozszerzenie zakresuOpłata podstawowa
certyfikatu FTO, TRTO, CTO lub CAPTO i wydanie nowego165
certyfikatu w zakresie:
zwiększona o opłatę za poszczególne wskazane
specjalności
1) pilot samolotowy110
2) pilot samolotowy zawodowy274
3) pilot samolotowy liniowy544
4) pilot śmigłowcowy110
5) pilot śmigłowcowy zawodowy274
6) pilot śmigłowcowy liniowy544
7) pilot wiatrakowcowy110
8) pilot wiatrakowcowy zawodowy435
9) pilot sterowcowy zawodowy274
10) pilot sterowcowy liniowy544
11) pilot balonu wolnego110
12) pilot szybowcowy110
13) nawigator lotniczy165
14) mechanik pokładowy165
15) skoczek spadochronowy zawodowy274
16) kontroler ruchu lotniczego708
17) dyspozytor lotniczy544
18) informator służby informacji powietrznej435
19) praktykant-kontroler ruchu lotniczego708
20) pilot pionowzlotu110
21) pilot ultralekkiego statku powietrznego110
22) pilot śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie
większej niż 600 kg110
23) pilot wiatrakowca ultralekkiego110
24) pilot motolotni110
25) instruktor219
26) informator lotniskowej służby informacji powietrznej435
5. Przeprowadzenie procesu uznania certyfikatu organizacji szkoleniowejOpłata podstawowa
lotniczej wydanego przez inne państwo na podstawie wymagań ICAO5 423
w zakresie:
zwiększona o opłatę za poszczególne specjalności
1) pilota paralotni, pilota lotni, uprawnienia na klasę samolotów110
jednosilnikowych, uprawnienia do wykonywania lotów nocnych VFR,za każdą wskazaną specjalność lub uprawnienie
uprawnienia na motoszybowiec, uprawnienia na klasę balonu,
uprawnienia do wykonywania lotów z napędem, uprawnienia do
wykonywania lotów na motoparalotni
2) specjalności pilota samolotowego, pilota sterowcowego, pilota pionowzlotu, pilota ultralekkiego statku powietrznego, pilota śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 600 kg, pilota wiatrakowca ultralekkiego, pilota motolotni, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego219

za każdą wskazaną specjalność

3) uprawnienia do lotów z pasażerem, uprawnienia do zarobkowego wykonywania czynności dowódcy balonu wolnego na gaz, uprawnienia do zarobkowego wykonywania czynności dowódcy balonu wolnego na ogrzane powietrze328

za każde wskazane uprawnienie

4) specjalności nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, uprawnienia na klasę samolotów wielosilnikowych435

za każdą wskazaną specjalność lub uprawnienie

5) specjalności instruktora544

za każde wskazane uprawnienie

6) uprawnienia do lotów IFR, uprawnienia pilota doświadczalnego760

za każde wskazane uprawnienie

7) specjalności pilota zawodowego, uprawnienia na typ samolotu z załogą jednoosobową (wpisywany do licencji), uprawnienia na typ śmigłowca jednosilnikowy z załogą jednoosobową869

za każdą wskazaną specjalność lub uprawnienie

8) specjalności pilota liniowego, informatora służby informacji powietrznej, informatora lotniskowej służby informacji powietrznej, dyspozytora lotniczego, uprawnienia na typ śmigłowca z załogą jednoosobową wielosilnikowyl 629

za każdą specjalność lub uprawnienie

9) specjalności praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego i kontrolera ruchu lotniczego2 170
10) uprawnienia na typ samolotu z załogą wieloosobową, uprawnienia na typ śmigłowca z załogą wieloosobową3 254

za każdą specjalność lub uprawnienie

6. Przeprowadzenie procesu certyfikacji urządzenia do szkolenia lotniczego i wydanie certyfikatu po raz pierwszy albo przywrócenie ważności certyfikatu dla:

1) otd

2) BITD

3) FNPT

4) FTD

5) FFS

544

544

544

869

869

7. Przeprowadzanie procesu certyfikacji na rozszerzenie zakresu certyfikatu FTD dla wszystkich uprawnień lub specjalności2 170
8. Wydanie zatwierdzenia symulatora544

za każde zatwierdzenie

9. Przeprowadzenie procesu certyfikacji MTO Part-147 po raz pierwszy i wydanie certyfikatu zatwierdzenia albo przywrócenie jego ważności w zakresie do prowadzenia szkoleń, za każdą kategorię lub podkategorię:

1) Bl.l, Bl.3, B2

2) Bl.2, Bl.4

3) inne kategorie lub podkategorie

760

653

544

10. Przeprowadzenie procesu certyfikacji MTO Part-147 po raz pierwszy i wydanie certyfikatu zatwierdzenia albo przywrócenie jego ważności w zakresie do prowadzenia szkoleń i egzaminowania, za każdy typ statku powietrznego w poszczególnych kategoriach lub podkategoriach:

1) BU, Bl.3, B2

2) Bl.2, Bl.4

3) inne kategorie lub podkategorie

38l

328

274

11. Przeprowadzanie procesu certyfikacji MTO Part-147 po raz pierwszy i wydanie certyfikatu zatwierdzenia albo przywrócenie jego ważności w zakresie do prowadzenia egzaminów, za każdy typ statku powietrznego w poszczególnych kategoriach lub podkategoriach:

1) B1.2, B1.4

2) innych kategoriach

653

544

12. Przeprowadzenie procesu certyfikacji MTO w zakresie obsługi technicznej statków powietrznych innych niż samoloty i śmigłowce oraz samolotów i śmigłowców, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia 216/2008/WE, i wydanie certyfikatu na:opłata podstawowa
328
zwiększona o opłatę za każdą specjalność
1) statek powietrzny jako całość544
2) płatowiec274
3) silnik274
4) awionikę274
13. Rozszerzenie zakresu certyfikatu MTO Part-147:
1) za każdą kategorię219
2) za każdy typ statku powietrznego:
a) szkolenie i egzaminowanie435
b) egzaminowanie328
14. Rozszerzenie zakresu certyfikatu MTO328
15. Wpisanie do rejestru podmiotów szkolących i wydanie zaświadczeniao wpisie165
16. Rozszerzenie wpisu do rejestru podmiotów szkolących i wydanie zaświadczenia o wpisie110
3.2. Rejestracja statków powietrznych
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Rezerwacja znaków rozpoznawczych35
2. Przedłużenie rezerwacji znaków rozpoznawczych24
3. Przeprowadzenie postępowania o wpisanie statku powietrznego dorejestru cywilnych statków powietrznych lub ewidencji statków powietrznych i wydanie świadectwa rejestracji lub ewidencji:
1) lotni, motolotni, paralotni, balonów, spadochronów56
2) szybowców, motoszybowców, statków powietrznych kategorii78
specjalnej
3) samolotów i śmigłowców o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 1 000 kg110
b) od 1 000 kg do 5 700 kg328
c) od 5 700 kg do 20 000 kg869
d) powyżej 20 000 kg2 170
4. Wydanie duplikatu lub wymiana świadectwa rejestracji lub świadectwa ewidencji dokonana na wniosek jego posiadacza35
5. Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu statku powietrznego z rejestru lub ewidencji albo wydanie zaświadczenia o niewpisaniu statku powietrznego do rejestru lub ewidencji56
6. Wydanie wyciągu z rejestru cywilnych statków powietrznych lub z ewidencji statków powietrznych328
7. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zgody na wpis do rejestru cywilnych statków powietrznych zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235)88
8. Zaakceptowanie umowy o czasowym oddaniu statku powietrznego do używania osobie innej niż właściciel110
9. Przydział kodu adresowego transpondera MODE - S219
10. Dokonanie wpisu zastawu cywilnego lub rejestrowego w świadectwie rejestracji lub świadectwie ewidencji110
3.3. Certyfikacja sprzętu lotniczego (Type Certificate)
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie dokumentu zdatności równoważnego certyfikatowi typu (nie obejmuje czynności, za które pobierane są opłaty wnoszone na rzecz EASA) dla:
1) samolotów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 1 000 kg (w tym ultralekkie)1 629
b) od 1 000 kg do 5 700 kg3 471
c) od 5 700 kg do 20 000 kg8 676
d) powyżej 20 000 kg19 519
2) wiropłatówjak dla samolotów
3) sterowców4 339
4) motoszybowców1 629
5) szybowców1 086
6) balonów załogowych1 086
7) statków powietrznych kategorii specjalnej544-3 254
8) spadochronów544
9) silników lotniczych o maksymalnej mocy startowej lub dopuszczalnym
ciągu:
a) do 75 kW869
b) od 75 kW do 375 kW lub 10 000 N1 304
c) od 375 kW do 750 kW lub od 10 000 N do 50 000 N3 797
d) powyżej 750 kW lub 50 000 N8 676
10) silników do motoszybowców, samolotów ultralekkich lub motolotni328
11) śmigieł:
a) o skoku stałym lub nastawnym na ziemi653
b) o skoku zmiennym2 170
12) motolotni435
13) lotni88
14) paralotni68
15) wydanie uzupełniającego certyfikatu typu (STC) dla samolotów
i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 1 000 kg (w tym ultralekkie)328
b) od 1 000 kg do 5 700 kg1 086
c) od 5 700 kg do 20 000 kg2 170
d) powyżej 20 000 kg5 423
2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie orzeczenia typu dla następującego sprzętu lotniczego:
1) urządzenia ratownicze dla konstrukcji ultralekkich, lotni, motolotni i paralotni219-653
2) zaczepy do holowania szybowców i transparentów110
3) uprzęże do lotni i paralotni68
3. Zmiany i uzupełnienia certyfikacji sprzętu lotniczego50% stawki określonej w ust. 1 lub 2
4. Zatwierdzanie biuletynów zdatności lub dokumentacji technicznej statków powietrznych i wyposażenia istotnych dla bezpieczeństwa lotniczego:
1) programów prób na ziemi oraz programów prób w locie dla:
a) samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
- do 1 000 kg (w tym ultralekkie)110
- od 1 000 kg do 5 700 kg328
- od 5 700 kg do 20 000 kg544
- powyżej 20 000 kg1 086
b) pozostałych rodzajów statków powietrznych110
2) instrukcji użytkowania w locie dla:
a) samolotów i śmigłowców o maksymalnej masie startowej (MTOM):
- do 1 000 kg (w tym ultralekkie)328
- od 1 000 kg do 5 700 kg544
- od 5 700 kg do 20 000 kg2 170
- powyżej 20 000 kg8 676
b) motoszybowców i szybowców219
c) sterowców i balonów załogowych544
d) statków powietrznych kategorii specjalnej56-869
e) spadochronów56
f) motolotni, lotni i paralotni56
3) instrukcji obsługi technicznej dla:
a) samolotów i śmigłowców o maksymalnej masie startowej (MTOM):
- do 1 000 kg (w tym ultralekkie)219
- od 1 000 kg do 5 700 kg544
- od 5 700 kg do 20 000 kg1 086
- powyżej 20 000 kg3 254
b) pozostałych statków powietrznych i silników110
4) głównego wykazu wyposażenia minimalnego (MMEL) dla statków
powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 5 700 kg544
b) powyżej 5 700 kg1 086
5. Zmiany w dokumentacji technicznej50% stawki określonej w ust. 4
6. Szczególne przypadki certyfikacji:
1) uznanie dokumentów zdatności wydanych przez władze lotnicze
innych państw:
a) dla samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej
(MTOM):
- do 1 000 kg (w tym ultralekkie)219
- od 1 000 kg do 5 700 kg544
- od 5 700 kg do 20 000 kg1 086
- powyżej 20 000 kg6 507
b) dla pozostałych rodzajów statków powietrznych110
2) wydanie świadectw zgodności z normą hałasu, wibracji oraz
zanieczyszczeniem ziemi, wody i powietrza dla:
a) samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
- do 5 700 kg544
- powyżej 5 700 kg2 170
b) pozostałych rodzajów statków powietrznych328
3) wydanie świadectwa zgodności z normą hałasu, wibracji oraz328
zanieczyszczenia ziemi, wody i powietrza dla importowanych statków
powietrznych
4) certyfikacja statków powietrznych bezpilotowych, wszystkich3 254
rodzajów
3.4. Zdatność do lotu statków powietrznych
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Przeprowadzenie procesu oceny zdatności do lotu statku powietrznego i wydanie świadectwa zdatności do lotu lub dokumentu równoważnego po raz pierwszy dla:
1) samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 1 000 kg (w tym ultralekkie)328
b) od 1 000 kg do 2 730 kg978
c) od 2 730 kg do 20 000 kg3 254
d) powyżej 20 000 kg10 845
2) sterowców i bezpilotowych435
3) szybowców133
4) motoszybowców274
5) balonów załogowych274
6) spadochronów osobowych133
7) spadochronów ratunkowych219
2. Przedłużanie i odnawianie świadectw zdatności do lotu lub dokumentu równoważnego dla statków powietrznych, wykonanie przegląduzdatności do lotu i wydanie poświadczenia ARC75% opłaty określonej w ust. 1
3. Wydanie poświadczenia ARC w oparciu o rekomendację organizacji CAMO (wg Part - M/G z przywilejem M.A.711(b)) - obejmuje to kontrole Prezesa Urzędu, zatwierdzanie wszelkiego typu dokumentacji i ich zmian10% opłaty określonej w ust. 1
4. Wystawienie eksportowego świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego lub dokumentu równoważnego dla elementu wyposażenia:
1) samoloty i wiropłaty o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 2 730 kg110
b) od 2 730 kg do 5 700 kg328
c) od 5 700 kg do 20 000 kg544
d) powyżej 20 000 kg1 629
2) sterowce219
3) motoszybowce110
4) szybowce56
5) balony załogowe56
6) spadochrony osobowe35
7) spadochrony ratunkowe88
5. Wystawienie świadectw oględzin dla statków powietrznych będącychw próbach:
1) samoloty i wiropłaty o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 1 000 kg (w tym ultralekkie)219
b) od 1 000 kg do 5 700 kg328
c) od 5 700 kg do 20 000 kg760
d) powyżej 20 000 kg2 170
2) szybowce i motoszybowce56
3) motoszybowce110
4) inne (w szczególności sterowce, balony)219
6. Wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w ust. 1-556
3.5. Certyfikacja jednostek produkujących wyroby, części i akcesoria
Rodzaj czynności urzędowejZakres prac
A1 Samoloty duże

A3 Śmigłowce duże

B1 Silniki turbinowe

A2 Samoloty małe

A4 Śmigłowce małe

A5 Autożyra

A6 Szybowce

A7 Motoszybowce

A8 Balony załogowe

A9 Sterowce

A11 Samoloty klasy VLA A12 Inne B2 Silniki tłokowe B3 APU

D2 Wydawanie pozwolenia na lot

B4 Śmigła

C1 Akcesoria

C2 Części

D1 Czynności obsługowe

Wysokość stawki w zł
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu POA po raz pierwszy lub wznowienie ważności zatwierdzenia nieważnego dłużej niż 12 miesięcy2 1701 086544
2. Rozszerzenie zakresu zatwierdzenia:

1) Rozszerzenie zakresu prac

2) Rozszerzenie o inne typy wyrobów - w zatwierdzonym zakresie prac

913457154
jak za zatwierdzenie zmiany znaczącej (ust. 3)
3. Zatwierdzenie zmian znaczących w organizacji posiadającej zatwierdzenie25% wartości opłaty jak za certyfikację (ust. 1)
4. Wydanie zgody na produkcję wyrobów, części lub akcesoriów bez przeprowadzenia procesu certyfikacji i wydania certyfikatu POA50% wartości opłaty jak za certyfikację (ust. 1)
3.6. Certyfikacja jednostek obsługi technicznej sprzętu lotniczego i zarządzania ciągłą zdatnością do lotu
Rodzaj czynności urzędowejWysokość stawki w zł
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AMO po raz pierwszy lub wznowienie certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy, dla jednostki:
1) spełniającej wymagania PART-1451) a) w klasie statki powietrzne
A1A2A3A4
3 2541 6291 6291 195
b) w klasie silnikiB1B2B3
2 4431 195815
c) w klasie podzespoły490 za każdą kategorię
d) w klasie badania nieniszczące490
2) spełniającej wymagania PART M/F1)
a) w klasie statki powietrzneA1A2A3A4
1 1951 195815
b) w klasie silnikiB 1B2B3
1 629815490
c) w klasie podzespoły328 za każdą kategorię
d) w klasie badania nieniszczące328
3) spełniającej wymagania PL-61)
a) w klasie statki powietrzneA1A2A3A4
815815490
b) w klasie silnikiB 1B2B3
978544328
c) w klasie podzespoły219 za każdą kategorię
d) w klasie badania nieniszczące219
2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji jednostki zarządzania ciągłą zdatnością do lotu i wydanie certyfikatu CAMO po raz pierwszy lub wznowienie certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy:
1) spełniającej wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(a)A1A2A3A4
3 2541 6291 629544
2) spełniającej wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(b)2 1701 086760435
3) spełniającej wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(c)1 629760544274
4) spełniającej wymagania PL-6653435219
A1 - samoloty o maksymalnej masie startowej (MTOM) powyżej 5 700 kg

A2 - samoloty o maksymalnej masie startowej (MTOM) 5 700 kg i poniżej

A3 - śmigłowce

A4 - statki powietrzne inne niż kategoria A1, A2 i A3 B1 - silniki turbinowe

B2 - silniki tłokowe

B3 - silniki pomocnicze APU

3.7. Uznawanie certyfikatów wydanych przez nadzory obcych państw
Rodzaj czynności urzędowejWysokość stawki w zł
Wielkość jednostki organizacyjnej2)
MŚD
1. Uznanie certyfikatu AOC, certyfikatu AWC lub dokumentu równoważnego5441 6294 882
2. Uznanie certyfikatu AMO lub dokumentu równoważnegoOpłata lotnicza jak w podczęści 3.6. ust. 1 pkt 3
3. Uznanie certyfikatu CAMO lub dokumentu równoważnegoOpłata lotnicza jak w podczęści 3.6. ust. 2 pkt 4
4. Uznanie certyfikatu symulatora lotu oraz urządzeń treningowych3285441 086
3.8. Certyfikacja i rejestracja lotnisk3)
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Przeprowadzenie postępowania o wydanie promesy zezwolenia na założenie lotniska użytku publicznego i wydanie promesy:

1) o literze kodu A, B

2) o literze kodu C, D, E

5 423

27 110

2. Przeprowadzenie postępowania o wydanie promesy zezwolenia na założenie lotniska użytku wyłącznego i wydanie promesy:

1) o literze kodu A, B

2) o literze kodu C, D, E

1 629

3 254

3. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na założenie lotniska użytku publicznego i wydanie zezwolenia:

1) o literze kodu A, B

2) o literze kodu C, D, E

10 845

43 376

4. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na założenie lotniska użytku wyłącznego i wydanie zezwolenia:

1) o literze kodu A, B

2) o literze kodu C, D, E

2 170

4 339

5. Przeprowadzenie postępowania o wpisanie lotniska użytku publicznego do rejestru lotnisk cywilnych i wydanie zaświadczenia o wpisie:

1) o literze kodu A, B

2) o literze kodu C, D, E

7 592

32 531

6. Przeprowadzenie postępowania o wpisanie lotniska użytku wyłącznego do rejestru lotnisk cywilnych i wydanie zaświadczenia o wpisie:

1) o literze kodu A, B

2) o literze kodu C, D, E

2 713

5 423

7. Wydanie zaświadczenia o wpisie lotniska do rejestru lotnisk cywilnych110
8. Przeprowadzenie postępowania o dokonanie zmiany w rejestrze lotnisk cywilnych328
9. Wydanie zmienionego zaświadczenia o wpisie lotniska do rejestru lotnisk cywilnych110
10. Zatwierdzenie instrukcji operacyjnej nowo zakładanego lotniska użytku publicznego:

1) o literze kodu A

8 676
2) o literze kodu B17 351
3) o literze kodu C26 025
4) o literze kodu D34 700
5) o literze kodu E43 376
11. Zatwierdzenie instrukcji operacyjnej nowo zakładanego lotniska użytku wyłącznego:

1) o literze kodu A

544
2) o literze kodu B1 737
3) o literze kodu C2 930
4) o literze kodu D4 122
5) o literze kodu E5 423
12. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na wprowadzenie pojedynczej zmiany eksploatacyjnej i technicznej cech lotniska użytku publicznego:

1) o literze kodu A, B

2) o literze kodu C, D, E

1 413

2 822

13. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na wprowadzenie pojedynczej zmiany eksploatacyjnej i technicznej cech lotniska użytku wyłącznego o literze kodu A, B, C, D, E219
14. Przeprowadzenie postępowania o wpisanie lądowiska do ewidencji lądowisk i wydanie zaświadczenia1 086
15. Wydanie zaświadczenia o wpisie lądowiska do ewidencji lądowisk110
16. Wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie lądowiska do ewidencji lądowisk lub o wpisie lotniczego urządzenia naziemnego do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych328
17. Wydanie zgody na odstępstwo od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających2 713
18. Przeprowadzenie procesu certyfikacji lotniska:
1) o literze kodu A10 845
2) o literze kodu B21 688
3) o literze kodu C32 531
4) o literze kodu D43 376
5) o literze kodu E54 218
19. Przeprowadzenie procesu certyfikacji rozszerzającego zakres uprawnień wynikających z procesu certyfikacji, o wykonywanie operacji:

1) lądowania w warunkach ograniczonej widzialności (LVO) dla:

21 688

32 531

43 376

59 640

21 688

a) kategorii II (CAT II)

b) kategorii III A (CAT III A)

c) kategorii III B (CAT III B)

d) kategorii III C (CAT III C)

2) startów przy ograniczonej widzialności (LVTO)

20. Przeprowadzenie procesu certyfikacji lotniska przedłużającego ważność certyfikatu lotniska50% stawki określonej w ust. 18
21. Przeprowadzenie procesu certyfikacji, o którym mowa w ust. 23, przedłużającego ważność uprawnień50% stawki określonej w ust. 19
22. Przeprowadzenie procesu certyfikacji wznawiającego ważność certyfikatu, który był nieważny dłużej niż 12 miesięcy50% stawki określonej w ust. 18
23. Przeprowadzenie procesu certyfikacji, o którym mowa w ust. 19, wznawiającego ważność uprawnień, które były nieważne dłużej niż 12 miesięcy50% stawki określonej w ust. 19
24. Przeprowadzenie procesu certyfikacji wznawiającego ważność certyfikatu, który był cofnięty, zawieszony lub nieważny dłużej niż 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy25% stawki określonej w ust. 18
25. Przeprowadzenie procesu certyfikacji, o którym mowa w ust. 19, wznawiającego ważność uprawnień, które były cofnięte, zawieszone lub nieważne dłużej niż 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy25% stawki określonej w ust. 19
3.9. Certyfikacja zarobkowego transportu lotniczego
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
Wielkość jednostki organizacyjnej2)
MŚD
12
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AOC po razopłata podstawowa
pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu AOC nieważnego dłużej niż 12 miesięcy:5441 0862 170
zwiększona o opłatę za
1) przewóz pasażerów i ich bagażu (A-1)2195441 086
2) przewóz towarów i poczty (A-2)110328869
3) przewóz sanitarny i medyczny (A-3)110328544
2. Przeprowadzenie procesu wznowienia ważności certyfikatu AOC, który był cofnięty, zawieszony lub nieważny dłużej niż 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy75% opłaty wyliczonej zgodnie z ust. 1
3. Przeprowadzenie procesu związanego z wydaniem zezwolenia specjalnego wpisywanego do certyfikatu AOC i wpisanie do certyfikatu zezwolenia:

1) na operacje w każdych warunkach meteorologicznych (AWO - All Weather Operations) - od E1 do E5:

a) kategorii II (CAT II) - E1

b) kategorii IIIA (CAT III A) - E2

c) kategorii IIIB (CAT III B) - E3

d) kategorii IIIC (CAT III C) - E4

2 170

2 170

2 170

4 339

e) wykonywanie startów przy ograniczonej widzialności (LVTO) - E5

2) na operacje w przestrzeniach powietrznych o minimalnych wymaganiach dotyczących charakterystyki nawigacyjnej (MNPS - Minimum Navigation Performance Specification) - E6

3) na operacje o wydłużonym zasięgu samolotami dwusilnikowymi (ETOPS - Extended Range Operation with Two-Engine Aeroplanes) - E7

1 086

2 170

4 339

4) na operacje w przestrzeniach, w których wymagana jest zdolność do prowadzenia nawigacji obszarowej (RNAV - Area Navigation) - E82 170
5) na operacje w przestrzeniach powietrznych, gdzie stosowana jest3 254
zredukowana separacja pionowa (RVSM) - E9 6) na oznaczenie klasy dokładności prowadzonej nawigacji (RNP) - E102 170
7) na przewóz lotniczy materiałów niebezpiecznych (DGR) - E114 339
8) na śmigłowcowe operacje przybrzeżne - E121 629
9) na operacje transportu pilotów morskich - E131 629
3.10. Certyfikacja usług lotniczych
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AWC po1 629
raz pierwszy lub w okresie powyżej 12 miesięcy od daty ustania ważności certyfikatu albo od daty jego zawieszenia
2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AWC przed1 195
upływem 12 miesięcy od wygaśnięcia ważności certyfikatu albo od daty jego zawieszenia
3. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu dla operacji815
wykonywanych przy użyciu balonów lub sterowców po raz pierwszy lub po upływie 12 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności certyfikatu lub jego zawieszenia
4. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu dla operacjiwykonywanych przy użyciu balonów lub sterowców w okresie przed upływem 12 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności certyfikatu albo od daty jego zawieszenia653
3.11. Certyfikacja obsługi naziemnej w portach lotniczych
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
Wielkość jednostki organizacyjnej2)
MŚD
1234
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AHAC poraz pierwszy lub po upływie 12 miesięcy od daty wygaśnięcia certyfikatu lub jego zawieszenia:opłata podstawowa
7601 5202 278
zwiększona o opłaty za zgłoszone kategorie:
1) ogólne usługi administracyjno-gospodarcze wykonywane w interesie użytkownika 305457760
2) obsługę pasażerów305457760
3) obsługę bagażu154305457
4) obsługę ładunków (towarów i poczty)305457760
5) obsługę płytową statków powietrznych3057601 086
6) obsługę kabinową statków powietrznych305457760
7) obsługę w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne3057601 086
8) obsługę techniczno-administracyjną statków powietrznych154457760
9) obsługę operacyjną lotu i administracyjną załóg statków powietrznych154305457
10) transport naziemny pomiędzy statkami powietrznymi i dworcem lotniczym154457760
11) obsługę w zakresie zaopatrzenia pokładowego statków powietrznych(catering)3057601 086
2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji AHAC w zakresie materiałów niebezpiecznych po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy (z prawem spedycji drogą lotniczą)1 0861 6292 170
3.12. Certyfikacja służb żeglugi powietrznej
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, odpowiednio do:
1) służby kontroli obszaru (ACC - Area Control Service)21 688
2) służby kontroli zbliżania (APP - Approach Control Service)10 845
3) służby kontroli lotniska (TWR - Aerodrome Control Service)10 845
4) służby informacji powietrznej (FIS - Flight Information Service)10 845
5) służby lotniskowej informacji powietrznej (AFIS - Aerodrome Flight Information Service)1 086
6) służby łączności (COM - Communication Service)1 086
7) służby nawigacji (NAV - Navigation Service)2 170
8) służby dozorowania (SUR - Surveillance Service)4 339
9) służby przetwarzania i zobrazowania danych (DP - Data Processing)10 845
10) służby informacji lotniczej (AIS - Aeronautical Information Service)10 845
11) służby lub organu zapewniającego informacje meteorologiczne10 845
2. Przeprowadzenie procesu z wniosku o przedłużenie ważności certyfikatudo 50% opłaty określonej w ust. 1, nie więcej niż 5 423
3.13. Inne certyfikaty, zaświadczenia, zatwierdzenia oraz dokumenty
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Rozszerzenie floty i związana z tym zmiana w certyfikacie lub specyfikacji AOC, AWCW zależności od maksymalnej masy startowej (MTOM) statku powietrznego
do 10 ton włączniewięcej niż 10 ton
219544
2. Zmiana w certyfikacie lub specyfikacji AOC, AWC niezwiązana ze zmianą flotyWielkość jednostki organizacyjnej2)
MŚD
110219435
3. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zgody na lot cywilnego statku powietrznego z materiałami niebezpiecznymi niedopuszczonymi lub warunkowo dopuszczonymi do przewozu na pokładzie statku powietrznego (w tym lotu tranzytowego) obejmującego wydanie odstępstwa10 845
4. Akceptacja pilota do przeprowadzania kontroli typu line - check110
5. Wydanie decyzji w sprawie zwolnień oraz odstępstw od przepisów art. 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia 3922/91/EWG10 845
6. Zatwierdzenie umowy o czasowym oddaniu statku powietrznego do używania w oparciu o art. 83 bis Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212, z późn. zm.4)) i przekazanie nadzoru od lub do organu nadzoru innego państwa2 170
7. Zezwolenie na zawarcie umowy leasingu (dry - lease, wet - lease) statku powietrznego1 086
8. Wydanie zgody na wykonywanie lotów w strefach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze869
9. Wydanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa165
10. Wydanie identyfikatora członka załogi (Crew Member Certificate - CMC)56
11. Wydanie certyfikatu centrum medycyny lotniczej1 086
12. Wydanie certyfikatu dla lekarza orzecznika219
13. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony lotniska użytku publicznego2 170
14. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony lotniska użytku wyłącznego544
15. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz regularny1 086
16. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz nieregularny544
17. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony podmiotu świadczącego obsługę naziemną274
18. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony służby żeglugi powietrznej lub organu zapewniającego osłonę meteorologiczną490
19. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony podmiotu wykonującego inną działalność gospodarczą328
20. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zmiany lub aktualizacji programu ochrony lotniska użytku publicznego653
21. Zatwierdzenie programu ochrony podmiotu zapewniającego osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego544
22. Zatwierdzenie programu ochrony zarejestrowanego agenta490
23. Zatwierdzenie programu ochrony zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego490
24. Wyznaczenie znanego nadawcy ładunków i poczty274
25. Kontrola w siedzibie zarejestrowanego agenta/zarejestrowanego dostawcy lub znanego nadawcy (w zakresie ładunków i poczty)274
26. Ponowne wyznaczenie znanego nadawcy w zakresie ładunków i poczty po upływie 5 lat od wyznaczenia, o którym mowa w ust. 24133
27. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zmiany lub aktualizacji programu ochrony innego lotniska165
28. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zmiany lub aktualizacji programu ochrony przewoźnika wykonującego loty regularne328
29. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zmiany lub aktualizacji programu ochrony przewoźnika wykonującego loty nieregularne165
30. Zatwierdzenie zmiany lub aktualizacji programu ochrony innych podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą56
31. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego219
32. Wydanie opinii o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na dopuszczalną wysokość zabudowy, o ile przepisy prawa nie nakładają na organy publiczne uzgodnienia lokalizacji z Prezesem Urzędu1 086
33. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie pokazu lotniczegoOpłata podstawowa

165

zwiększona o

56

za każdy dzień wykonywania pokazów dla każdego statku powietrznego używanego w pokazach

34. Przeprowadzenie procesu wpisu lub zmiany do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych i wydanie zaświadczenia o wpisie lub zmianie dla każdego z poniższych urządzeń:
1) urządzenia łączności (w urządzeniach połączonych opłaty sumują się):
a) naziemne radiostacje lotnicze869
b) system łączności głosowej VCS869
c) system transmisji danych G/G869
2) urządzenie radionawigacyjne (w urządzeniach połączonych opłaty
sumują się):
a) ILS, MLS3 254
b) VOR/DVOR2 170
c) NDB1 086
d) DME544
e) D/GPS (GBAS)2 170
3) urządzenia dozorowania (w urządzeniach połączonych opłaty sumują się):
a) radar pierwotny dozorowania (PSR)1 629
b) radar wtórny dozorowania (MSSR)1 629
c) radar kontroli płyty lotniska1 086
d) system multilateracyjny WAM1 629
e) system multilateracyjny LAM1 629
4) system przetwarzania i zobrazowania danych5 423
5) wzrokowe pomoce nawigacyjne (systemy świetlne)869-1 086
6) automatyczne systemy pomiarowe parametrów meteorologicznych
a) AWOS dla I kat. precyzyjnego podejścia1 0 86
b) AWOS dla II kat. precyzyjnego podejścia1 086
c) AWOS dla III kat. precyzyjnego podejścia1 086
d) AWOS dla potrzeb AFIS544
35. Wydanie zaświadczenia o zmianie wpisu w rejestrze lotniczych urządzeń naziemnych każde z urządzeń lub systemów wymienionych w ust. 34219
36. Wydanie duplikatu zaświadczenia o zmianie wpisu w rejestrze lotniczych urządzeń naziemnych każde zaświadczenie110
37. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru radiobikonów za każdy radiobikon56
Tabela nr 2

Wykaz egzaminów na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz wysokość stawek opłaty lotniczej związanej z egzaminami

Część I Egzaminy
1.1. Egzaminy teoretyczne oraz teoretyczno-praktyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na uprawnienia w zakresie znajomości lotniczego języka angielskiego oraz egzaminu na przedłużenie ważności tego uprawnienia zgodnie z wymaganiami Załącznika 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.328
2. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na licencję:

1) praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego

2) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, mechanika lotniczego obsługi technicznej

3) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, dyspozytora lotniczego

4) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego

219

328

435

1 086

3. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego lub egzaminu teoretyczno - praktycznego kandydata na mechanika lotniczego obsługi technicznejPart-66:
1) za egzamin z każdego modułu Part-66: od M1 do M17219
2) za każdy egzamin powtórkowy z niezaliczonego modułu Part-66328
3) za egzamin teoretyczno-praktyczny na typ statku powietrznego328
o maksymalnej masie startowej (MTOM) nieprzekraczającej 5 700 kg
4. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do licencji:
1) zawodowej, liniowej219
2) do pozostałych licencji165
5. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na świadectwo kwalifikacji56
6. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do świadectwa kwalifikacji165
7. Przeprowadzenie cząstkowego egzaminu teoretycznego na uznanie licencji albo egzaminu wskazanego w decyzji o zawieszeniu lub ograniczeniu licencji albo świadectwa kwalifikacji110
8. Przeprowadzenie komisyjnego egzaminu teoretycznego, za każdy

przedmiot

328
1.2. Egzaminy praktyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na licencję:
1) pilota samolotowego869
2) pilota śmigłowcowego869
3) pilota wiatrakowcowego869
4) pilota samolotowego zawodowego2 170
5) pilota śmigłowcowego zawodowego2 170
6) pilota wiatrakowcowego zawodowego1 086
7) pilota sterowcowego zawodowego1 086
8) pilota samolotowego liniowego3 254
9) pilota śmigłowcowego liniowego3 254
10) pilota sterowcowego liniowego2 170
11) pilota balonu wolnego544
12) pilota szybowcowego110
13) nawigatora lotniczego1 629
14) mechanika pokładowego1 086
15) kontrolera ruchu lotniczego2 713
16) dyspozytora lotniczego1 086
17) mechanika lotniczego obsługi technicznej1 086
18) praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego1 086
2. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków328
personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe
uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde
nowe uprawnienie wpisywane do licencji
3. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na świadectwo kwalifikacji dla:
1) pilota lotni68
2) pilota paralotni45
3) pilota motolotni i motoparalotni68
4) pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM)68
do 495 kg
5) pilota - operatora modelu latającego24
6) skoczka spadochronowego45
7) operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach110
innych niż rekreacyjne lub sportowe
8) pilota wiatrakowca ultralekkiego68
9) mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego110
10) informatora służby informacji powietrznej110
11) informatora lotniskowej służby informacji powietrznej68
4. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do świadectwa kwalifikacji110
5. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego na przedłużenie ważności uprawnienia wpisanego do licencji, za każde przedłużane uprawnienie:
1) pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego110
2) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego,nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego110
3) pilota samolotowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, mechanika lotniczego obsługi technicznej, praktykanta - kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego110
4) na typ samolotu z załogą wieloosobową, na typ śmigłowca z załogą wieloosobową110
5) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego110
6. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego na przedłużenie ważności uprawnienia wpisanego do świadectwa kwalifikacji, za każde przedłużane uprawnienie56
Część II
Zaświadczenia oraz poświadczenie zgodności dokumentu z oryginałem
2.1. Zaświadczenia i poświadczenia
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Wydanie zaświadczenia o zdanym egzaminie na licencję35
2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo kandydata w egzaminach19
Tabela nr 3

Wykaz czynności urzędowych i wysokość stawek opłaty lotniczej za sprawowanie bieżącego nadzoru nad lotnictwem cywilnym

Część I
Nadzór nad instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad instytucją posiadającą certyfikat w zakresie poniższych obszarów:
1)służby kontroli obszaru (ACC - Area Control Service)21 688
2)służby kontroli zbliżania (APP - Approach Control Service)10 845
3)służby kontroli lotniska (TWR - Aerodrome Control Service)10 845
4)służby informacji powietrznej (FIS - Flight Information Service)10 845
5)służby lotniskowej informacji powietrznej (AFIS - Aerodrome Flight Information Service)2 170
6)służby łączności (COM - Communication Service)1 086
7)służby nawigacji (NAV - Navigation Service)2 170
8)służby dozorowania (SUR - Surveillance Service)4 339
9)służby przetwarzania i zobrazowania danych (DP - Data Processing)10 845
10)służby informacji lotniczej (AIS - Aeronautical Information Service)10 845
2.Sprawowanie bieżącego nadzoru nad instytucją posiadającą

certyfikat w zakresie służby meteorologicznej/organ służby

5 423
Część II

Nadzór nad eksploatacją lotnisk

Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
Sprawowanie bieżącego nadzoru nad bezpieczną eksploatacją posiadacza certyfikatu lotniska:5 423

16 266

32 531

43 376

59 640

1) o literze kodu A

2) o literze kodu B

3) o literze kodu C

4) o literze kodu D

5) o literze kodu E

Część III

Nadzór nad rynkiem przewozów lotniczych oraz inną działalnością gospodarczą w lotnictwie cywilnym, w tym nad posiadaczami certyfikatu AOC, AWC i AHAC

Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AOC i wpisanymi do niego zezwoleniami specjalnymi:Opłata podstawowa w wysokości 100% opłaty

określonej w tabeli nr 1 część III podczęść 3.9. ust. 1 zwiększona o opłatę za każde zezwolenie wpisane do certyfikatu

1) na operacje w każdych warunkach meteorologicznych AWO - od E1 do E51 086
2) na operacje w przestrzeniach MNPS - E6869
3) na operacje o wydłużonym zasięgu samolotami dwusilnikowymi -3 254
ETOPS - E7
4) na operacje nawigacji obszarowej - RNAV - E8544
5) na operacje w przestrzeniach RVSM - E9653
6) na przewóz materiałów niebezpiecznych - DGR - E11869
7) na śmigłowcowe operacje przybrzeżne - E121 086
8) na operacje transportu pilotów morskich - E131 086
2. Przeprowadzenie procesu uznania certyfikatu przewoźnika lotniczego wydanego przez państwa obce z wyłączeniem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej4 339
3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AWCOpłata podstawowa
219
zwiększona o
219
za każdy statek powietrzny o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg włącznie wpisany do
certyfikatu zwiększona o
544
za każdy statek powietrzny o maksymalnej masie startowej (MTOM) powyżej 495 kg wpisany do
certyfikatu
4. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AWC dla

usług wykonywanych przy użyciu balonów lub sterowców

Opłata podstawowa

110

zwiększona o

110

za każdy balon lub sterowiec wpisany do certyfikatu

5. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AHAC w zakresie:

1) obsługi ładunków (towarów poczty) - kat. 4 (ogólne usługi administracyjno-gospodarcze wykonywane w interesie użytkowników) w portach lotniczych, w których ruch roboczy wynosi:

a) do 1 000 000 pasażerów lub do 25 000 ton ładunku35
b) od 1 000 000 do 2 000 000 pasażerów lub od 25 000 do 50 000 ton ładunku45
c) od 2 000 000 do 5 000 000 pasażerów lub od 50 000 do 125 000 ton ładunku68
d) od 5 000 000 do 10 000 000 pasażerów lub od 125 000 do 250 000 ton ładunku133
e) powyżej 10 000 000 pasażerów lub powyżej 250 000 ton ładunku 2) obsługi dotyczącej zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo,251
smary i inne materiały techniczne - kat. 7 (obsługa w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne) w portach lotniczych, w których ruch roboczy wynosi:
a) do 1 000 000 pasażerów lub do 25 000 ton ładunku68
b) od 1 000 000 do 2 000 000 pasażerów lub od 25 000 do 50 000 tonładunku133
c) od 2 000 000 do 5 000 000 pasażerów lub od 50 000 do 125 000 ton ładunku251
d) od 5 000 000 do 10 000 000 pasażerów lub od 125 000 do631
250 000 ton ładunku
e) powyżej 10 000 000 pasażerów lub powyżej 250 000 ton ładunku760
Część IV

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu FTO, TRTO, CTO, CAPTO oraz MTO

Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu FTO, TRTO, CTO lub CAPTO:

1) FTO

2) TRTO

3) CTO, CAPTO

760

544

435

2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu MTO Part-147 szkolącego na kategorię lub podkategorię1 086
3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad organizacjami szkoleniowymi mechaników lotniczych obsługi technicznej innych niż organizacje MTO Part-147544
Część V

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu AMO, PO A, CAMO

Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu AMO:
1) spełniającymi wymagania PART-14511
a) w klasie statki powietrzneA 1A2A3A4
1 629815815599
b) w klasie silnikiB1B2B3
1 222599408
c) w klasie podzespoły246za każdą kategorię
d) w klasie badania nieniszczące246
2) spełniającymi wymagania PART M/F1)
a) w klasie statki powietrzneA 1A2A3A4
599599408
b) w klasie silnikiB 1B2B3
815408246
c) w klasie podzespoły165za każdą kategorię
d) w klasie badania nieniszczące165
3) spełniającymi wymagania PL-61)
a) w klasie statki powietrzneA 1A2A3A4
408408246
b) w klasie silnikiB 1B2B3
490274165
c) w klasie podzespoły122
d) w klasie badania nieniszczące122
2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu CAMO:
1) spełniającymi wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(a)A1A2A3A4
1 629815815274
2) spełniającymi wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(b)1 086544381219
3) spełniającymi wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(c)815381274138
4) spełniającymi wymagania PL-6328219110
3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu POA50% wartości opłaty jak za certyfikację (tabela nr 1 część III podczęść 3.5.)
4. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu dotyczącego projektowania, produkcji i obsługi274
5. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad budową w pojedynczym egzemplarzu: lotni, paralotni, spadochronu, motolotni lub ultralekkiego statku powietrznego274
6. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu dotyczącego obsługi sprzętu spadochronowego, motolotni lub ultralekkich statków powietrznych165
Część VI

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością centrów medycyny lotniczej i lekarzy orzeczników

Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością centrum medycyny lotniczej1 086
2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością lekarza orzecznika219
Przypisy:

1) W przypadku zatwierdzenia w wielu klasach końcowa opłata jest sumą opłat w poszczególnych klasach.

2) Wielkość jednostki organizacyjnej, gdzie:

a) M - oznacza jednostkę organizacyjną zatrudniającą do 10 osób, w wymiarze min. 35 tygodniowo, dla każdego zatrudnionego,

b) Ś - oznacza jednostkę organizacyjną zatrudniającą powyżej 10 do 100 osób, w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo, dla każdego zatrudnionego

c) D - oznacza jednostkę organizacyjną zatrudniającą powyżej 100 osób, w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo, dla każdego zatrudnionego.

3) Wyjaśnienia do kodu referencyjnego lotniska, zwanego "kodem", w tabeli nr 1 część III podczęść 3.8, znajdują się w Tomie I Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

4) Zmiany wymienionej konwencji zostały ogłoszone w Dz. U. z 1959 r. poz. 214, z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).