Monitor Polski

M.P.2018.844

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138, 1000, 1039 i 1539) ogłasza się maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat obowiązujących w 2019 r. za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie w wyznaczonym miejscu:
1) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
a) za usunięcie - 494 zł,
b) za każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 41 zł;
2) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:
a) za usunięcie - 616 zł,
b) za każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 53 zł;
3) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:
a) za usunięcie - 871 zł,
b) za każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 77 zł;
4) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:
a) za usunięcie - 1284 zł,
b) za każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 139 zł;
5) środka transportu przewożącego materiały niebezpieczne:
a) za usunięcie - 1562 zł,
b) za każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 204 zł;
6) towaru:
a) za usunięcie - 1562 zł,
b) za każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 5 zł 10 gr za 1 m3 albo 1 zł 10 gr za 1 m 2 powierzchni magazynowej.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).