Monitor Polski

M.P.2018.802

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

Na podstawie art. 130a ust. 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) ogłasza się maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2019 r.:
1) rower lub motorower:
a) za usunięcie - 115 zł,
b) za każdą dobę przechowywania - 21 zł;
2) motocykl:
a) za usunięcie - 227 zł,
b) za każdą dobę przechowywania - 28 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
a) za usunięcie - 494 zł,
b) za każdą dobę przechowywania - 41 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:
a) za usunięcie - 616 zł,
b) za każdą dobę przechowywania - 53 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:
a) za usunięcie - 871 zł,
b) za każdą dobę przechowywania - 77 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:
a) za usunięcie - 1284 zł,
b) za każdą dobę przechowywania - 139 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
a) za usunięcie - 1562 zł,
b) za każdą dobę przechowywania - 204 zł.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).