Monitor Polski

M.P.2017.984

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Na podstawie art. 40j ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 1509 i 1566) w załączniku do obwieszczenia ogłasza się wysokość stawek opłat obowiązujących w 2018 r. za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

ZAŁĄCZNIK

Zbiory danych bazy danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 (BDOT10k)
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)
1Pełny zbiór danych BDOT10kkm22,04 zł
2Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów)0,61 zł
Standardowe opracowania kartograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i 4
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)
1Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci rastrowejarkusz mapy oznaczony jednym godłem10,19 zł
2Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000 w postaci rastrowej
3Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci wektorowej25,48 zł
4Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000 w postaci wektorowej
5Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci drukowanej30,57 zł
6Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000 w postaci drukowanej
Baza danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu,

o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11

Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)
1Fotogrametryczne zdjęcia lotniczezdjęcie12,23 zł
2Ortofotomapakm22,04 zł
3Zbiór danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu4,08 zł
4Numeryczny model rzeźby terenu2,04 zł
5Numeryczny model pokrycia terenu2,04 zł
6Zbiór danych dotyczących fotopunktów w postaci elektronicznej lub drukowanejfotopunkt0,20 zł
Baza danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych (PRPOG)
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)
1Zbiór danych PRPOGpunkt osnowy15,29 zł
2Wykazy danych charakterystycznych dla podstawowej osnowy7,13 zł
3Mapa lub szkic przeglądowy podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej2,04 zł
4Opis topograficzny podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej5,10 zł
5Inne niż satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej7,13 zł
6Satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnejpunkt osnowy10,19 zł
Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)
1Zbiór danych BDSOGpunkt osnowy15,29 zł
2Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej7,13 zł
3Opis topograficzny szczegółowej osnowy geodezyjnej5,10 zł
4Mapa lub szkic przeglądowy szczegółowej osnowy geodezyjnej2,04 zł
Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT)
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)
1Zbiór danych K-GESUTkm21,02 zł
2Wybrany zbiór danych K-GESUT (Masa obiektów)0,31 zł
Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)
1Pełny zbiór danych GESUTha15,29 zł
2Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów)4,08 zł
Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500)
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)
1Pełny zbiór danych BDOT500ha20,38 zł
2Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria)5,10 zł
Baza danych ewidencji gruntów i budynków (baza danych EGiB)
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)
1Zbiór danych bazy danych EGiBha30,57 zł
2Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów granicznychpunkt graniczny1,02 zł
3Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków albo lokalidziałka ewidencyjna albo budynek10,19 zł
lokal3,06 zł
4Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów użytków gruntowychkontur użytku gruntowego10,19 zł
5Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów klasyfikacyjnychkontur klasyfikacyjny
6Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynkówpodmiot - osoba lub jednostka organizacyjna
7Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący innych obiektów EGiB (niewymienionych w lp. 2-6)obiekt bazy danych EGiB
Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzone na podstawie bazy danych EGiB
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)
1Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanejarkusz formatu A071,33 zł
2Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, o którym mowa w lp. 1, wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanejarkusz formatu A040,76 zł
3Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowejha10,19 zł
4Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej6,11 zł
5Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanejobręb1019,0 zł
6Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznejewidencyjny713,30 zł
7Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej1019,0 zł
8Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej611,40 zł
9Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej713,30 zł
10Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej407,60 zł
11Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej203,80 zł
12Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej20,38 zł
13Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej152,85 zł
14Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej15,29 zł
15Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej713,30 zł
16Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej101,90 zł
17Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej509,50 zł
18Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej71,33 zł
19Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnychdziałka ewidencyjna w granicach jednego obrębu0,25 zł
20Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynkówosoba lub inny podmiot0,41 zł
21Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci elektronicznejgmina10,19 zł
powiat20,38 zł
województwo40,76 zł
kraj81,52 zł
22Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanejgmina20,38 zł
powiat30,57 zł
województwo50,95 zł
kraj101,90 zł
Rejestr cen i wartości nieruchomości
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)
1Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznejnieruchomość będąca przedmiotem transakcji albo wyceny6,11 zł
2Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego8,15 zł
Mapa zasadnicza
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)
1Mapa zasadnicza w postaci rastrowejha7,13 zł
2Mapa zasadnicza w postaci wektorowej10,19 zł
3Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanejarkusz formatu A0152,85 zł
4Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, o którym mowa w lp. 3arkusz formatu A081,52 zł
Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)
1Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, niewymienione w tabelach nr 1-13, w postaci rastrowejarkusz mapy10,19 zł
2Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, niewymienione w tabelach nr 1-13, w postaci wektorowej15,29 zł
3Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, niewymienione w tabelach nr 1-13, w postaci drukowanej20,38 zł
Udostępnianie danych systemu teleinformatycznego "ASG-EUPOS"
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)
1Opracowane satelitarne dane obserwacyjnepunkt sytuacyjny5,10 zł
Udostępnianie materiałów zasobu niewymienionych w tabelach nr 1-15 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

- Prawo geodezyjne i kartograficzne

Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)
1Kopia materiału zasobu innego niż wymienione w tabelach nr 1-15 w postaci nieelektronicznejkarta formatu A43,06 zł
2Kopia materiału zasobu innego niż wymienione w tabelach nr 1-15 w postaci elektronicznejdokument7,13 zł
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076). Właściwość Ministra Infrastruktury i Budownictwa do wydania niniejszego obwieszczenia wynika z art. 9a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888, 1086, 1566 i 1909).