Monitor Polski

M.P.2018.193

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat lotniczych

Na podstawie art. 26a ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138) w załączniku do obwieszczenia ogłasza się wysokość stawek kwotowych opłat lotniczych, obowiązujących w 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

OPŁATY LOTNICZE

Tabela nr 1

Wykaz czynności urzędowych i wysokość stawki opłaty lotniczej za koncesje, zezwolenia, promesy, licencje, certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty

Część I Koncesje i zezwolenia
1.1. Koncesje
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. W zakresie koncesji na przewóz lotniczy:
1) przyznanie uprawnień do wykonywania regularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) i liczby miejsc pasażerskich6 404
2) przyznanie uprawnień do wykonywania regularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg lub liczbie miejsc pasażerskich poniżej 204 270
3) przyznanie uprawnień do wykonywania nieregularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) i liczby miejsc pasażerskich5 337
4) przyznanie uprawnień do wykonywania nieregularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg lub liczby miejsc pasażerskich poniżej 202 135
5) zmiana koncesji10% wynikającej z uprawnień stawki lub sumy stawek określonych w pkt 1-4
2. Wydanie promesy koncesji na przewóz lotniczy50% stawki lub sumy stawek określonych w ust. 1 pkt 114, z uwzględnieniem zakresu uprawnień objętych promesą
3. Związane z nadzorem nad koncesjonariuszami:

1) wyrażenie zgody na prowadzenie operacji przez wspólnotowego przewoźnika lotniczego leasingującego od innego przedsiębiorstwa statek powietrzny z załogą zarejestrowany w państwie niebędącym członkiem Konfederacji Szwajcarskiej, państwem członkowskim UE lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

2 135
2) zmiana decyzji w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie operacji przez wspólnotowego przewoźnika lotniczego leasingującego od innego przedsiębiorstwa statek powietrzny z załogą zarejestrowany w państwie niebędącym członkiem Konfederacji Szwajcarskiej, państwem członkowskim UE lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w zakresie:

1 068
a) okresu na jaki została wyrażona zgoda
b) przyznanych decyzją uprawnień
3) inne czynności związane ze zmianą decyzji w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie operacji przez wspólnotowego przewoźnika lotniczego leasingującego od innego przedsiębiorstwa statek powietrzny z załogą zarejestrowany w państwie niebędącym członkiem Konfederacji Szwajcarskiej, państwem członkowskim UE lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym)215
1.2. Zezwolenia
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. W zakresie zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego:
1) przyznanie uprawnienia do zarządzania lotniskiem użytku publicznego6 404
2) czynności związane ze zmianą zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego642
2. Promesa zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego3 202
3. W zakresie zezwolenia na obsługę naziemną na lotnisku użytku publicznego:
1) przyznanie uprawnień do wykonywania usług obsługi naziemnej na danym lotnisku użytku publicznego:
a) w kat. 1 - ogólne usługi administracyjno-

-gospodarcze wykonywane w interesie użytkowników

1 068
b) w kat. 2 - obsługa pasażerów1 068
c) w kat. 3 - obsługa bagażu642
d) w kat. 4 - obsługa ładunków (towarów i poczty)1 068
e) w kat. 5 - obsługa płytowa statków powietrznych1 068
f) w kat. 6 - obsługa kabinowa statków powietrznych1 068
g) w kat. 7 - obsługa w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne6 404
h) w kat. 8 - obsługa techniczno-administracyjna statków powietrznych1 068
i) w kat. 9 - obsługa operacyjna lotu i administracyjna załóg statków powietrznych1 068
j) w kat. 10 - transport naziemny1 068
k) w kat. 11 - obsługa w zakresie zaopatrzenia pokładowego statków powietrznych1 068
2) przyznanie uprawnień do wykonywania własnej obsługi naziemnej na danym lotnisku użytku publicznego za każdą z kategorii określonych w ust. 3 pkt 11 068
3) czynności związane ze zmianą zezwolenia na obsługę naziemną na danym lotnisku użytku publicznego10% stawki lub sumy stawek określonych w pkt 1 i 2, z uwzględnieniem zakresu przyznanych uprawnień
4. W zakresie zezwolenia na prawa sprzedaży:
1) zezwolenie na prowadzenie przez obcego przewoźnika lotniczego sprzedaży przewozów lotniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 6 404
2) czynności związane ze zmianą zezwolenia na prowadzenie przez obcego przewoźnika lotniczego sprzedaży przewozów lotniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej642
5. Rozpatrzenie wniosku o wydanie upoważnienia na wykonywanie przewozów lotniczych na określonych trasach lub obszarach polskiemu przewoźnikowi lotniczemu lub przewoźnikowi lotniczemu wspólnotowemu ustanowionemu, w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej2 135
6. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych na określonych trasach lub obszarach przewoźnikowi obcemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przy połączeniach:
1) regularnych (zezwolenie eksploatacyjne)2 135
2) nieregularnych (10 lub więcej lotów nieregularnych w jednym sezonie rozkładowym - zezwolenie ogólne)2 135
7. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych na określonych trasach lub obszarach obcemu przewoźnikowi z państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską oraz państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na wykonywanie przewozów do lub z Rzeczypospolitej Polskiej, przy połączeniach:
1) regularnych (zezwolenie eksploatacyjne)21 346
2) nieregularnych (10 lub więcej lotów nieregularnych w jednym sezonie rozkładowym - zezwolenie ogólne)16 009
8. Rozpatrzenie wniosku o wydanie przewoźnikowi obcemu, wskazanemu w ust. 6 i 7, zezwolenia pojedynczego na wykonywanie do 9 lotów nieregularnych0
9. Rozpatrzenie wniosku o zmianę lub dokonanie z urzędu zmiany w upoważnieniu lub zezwoleniu, wskazanych w ust. 5-100
10. Wydanie zezwolenia pojedynczego upoważniającego do wykonania dziesiątego i kolejnych lotów w danym sezonie rozkładowym dla przewoźnika określonego w ust. 716 009
Część II Licencje i świadectwa kwalifikacji
2.1. Licencje i świadectwa kwalifikacji mechaników obsługi technicznej
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Wydanie licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej po raz pierwszy lub jej przywrócenie215
2. Każde następne wydanie licencji, o której mowa w ust. 1, bez względu na zakres wpisanych kategorii lub podkategorii108
3. Wpisanie nowego uprawnienia do licencji, o której mowa w ust. 1, za każde uprawnienie108
4. Uznanie licencji, o której mowa w ust. 1, wydanej przez właściwy organ obcego państwa1 068
5. Wydanie licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 po raz pierwszy z wpisaną jedną kategorią lub podkategorią w zakresie:
1) B1.1, B1.3, B2, C322
2) B1.2, B1.4215
3) pozostałych kategorii lub podkategorii108
6. Przedłużenie ważności licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66, niezależnie od uprawnień wpisanych do licencji215
7. Przywrócenie licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 bez względu na zakres wpisanych kategorii lub podkategorii215
8. Wpisanie do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 uprawnienia, typu statku powietrznego lub grupy statków powietrznych:
1) za każde uprawnienie108
2) za typ w każdej kategorii lub podkategorii108
3) za każdą grupę108
9. Wpisanie drugiej i każdej kolejnej kategorii lub podkategorii do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 w zakresie:
1) B1.1, B1.3, B2, C108
2) B1.2, B1.4

3) innych kategorii lub podkategorii

108

55

10. Wydanie duplikatu licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 lub wprowadzenie w licencji zmian danych adresowych44
11. Zniesienie ograniczenia obsługowego w licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66108
12. Konwersja kwalifikacji krajowych do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66108
13. Wydanie świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych po raz pierwszy lub jego przywrócenie108
14. Każde następne wydanie świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych108
15. Wpisanie nowego uprawnienia do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych, za każde uzyskane uprawnienie, wznowienie ważności uprawnienia, przywrócenie ważności uprawnienia108
16. Uznanie świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych wydanego przez właściwy organ obcego państwa1 068
17. Wydanie duplikatu świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych lub wprowadzenie do niego zmian danych adresowych44
2.2. Licencje i świadectwa kwalifikacji pozostałych członków personelu lotniczego
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Wydanie licencji po raz pierwszy lub jej przywrócenie dla:
1) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota pionowzlotu, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, pilota sterowcowego66
2) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego108
3) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota pionowzlotu liniowego, dyspozytora lotniczego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego215
2. Każde następne wydanie licencji:
1) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota pionowzlotu, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, pilota sterowcowego44
2) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego108
3) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota pionowzlotu liniowego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego, dyspozytora lotniczego162
3. Wpisanie nowego uprawnienia do licencji za każde uzyskane uprawnienie, wznowienie ważności uprawnienia, przywrócenie ważności uprawnienia:
1) pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego44
2) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota pionowzlotu, pilota sterowcowego44
3) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego108
4) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota pionowzlotu liniowego, dyspozytora lotniczego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego215
4. Uznanie licencji wydanej przez właściwy organ obcego państwa:
1) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota pionowzlotu, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, pilota sterowcowego108
2) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego1 068
3) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota pionowzlotu liniowego, dyspozytora lotniczego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego1 603
5. Wydanie duplikatu licencji, o której mowa w ust. 1, lub wprowadzenie do niej zmian danych adresowych44
6. Wydanie świadectwa kwalifikacji po raz pierwszy lub jego przywrócenie dla:
1) pilota lotni, pilota paralotni, pilota motolotni, pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg, skoczka spadochronowego, operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe44
2) informatora służby informacji powietrznej lub informatora lotniskowej służby informacji powietrznej44
7. Każde następne wydanie świadectwa kwalifikacji dla:
1) pilota lotni, pilota paralotni, pilota motolotni, pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg, skoczka spadochronowego, operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe44
2) informatora służby informacji powietrznej lub informatora lotniskowej służby informacji powietrznej44
8. Wpisanie nowego uprawnienia do świadectwa kwalifikacji, za każde uzyskane uprawnienie, wznowienie ważności uprawnienia, przywrócenie ważności uprawnienia44
9. Uznanie świadectwa kwalifikacji wydanego przez właściwy organ obcego państwa108
10. Wydanie duplikatu świadectwa kwalifikacji lub wprowadzenie do niego zmian danych adresowych44
Część III Certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty
3.1. Certyfikacja podmiotów w zakresie szkolenia lotniczego
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu FTO lub CTO po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy w zakresie:Opłata podstawowa

449

zwiększona o opłatę za poszczególne wskazane specjalności

1) pilot samolotowy151
2) pilot samolotowy zawodowy300
3) pilot samolotowy liniowy748
4) pilot śmigłowcowy151
5) pilot śmigłowcowy zawodowy300
6) pilot śmigłowcowy liniowy748
7) pilot wiatrakowcowy151
8) pilot wiatrakowcowy zawodowy449
9) pilot sterowcowy zawodowy300
10) pilot sterowcowy liniowy748
11) pilot balonu wolnego151
12) pilot szybowcowy151
13) nawigator lotniczy300
14) mechanik pokładowy300
15) pilot pionowzlotu151
16) pilot ultralekkiego statku powietrznego151
17) pilot śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 600 kg151
18) pilot wiatrakowca ultralekkiego151
19) pilot motolotni151
20) instruktor300
2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu TRTO ośrodka szkolenia personelu wchodzącego w skład załóg statków powietrznych, wymienionego w ust. 1, w zakresie wymaganym dla uzyskania uprawnień wpisywanych do już posiadanej licencji po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy75% stawki określonej w ust. 1
3. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu CTO lub CAPTO w zakresie wymaganym dla uzyskania licencji lotniczej lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy w zakresie:Opłata podstawowa

300

zwiększona o opłatę za poszczególne specyfikacje

1) skoczek spadochronowy zawodowy300
2) kontroler ruchu lotniczego748
3) dyspozytor lotniczy449
4) informator służby informacji powietrznej449
5) informator lotniskowej służby informacji powietrznej449
6) praktykant-kontroler ruchu lotniczego748
4. Przeprowadzenie procesu certyfikacji na rozszerzenie zakresu certyfikatu FTO, TRTO, CTO lub CAPTO i wydanie nowego certyfikatu w zakresie:Opłata podstawowa

162

zwiększona o opłatę za poszczególne wskazane specjalności

1) pilot samolotowy108
2) pilot samolotowy zawodowy269
3) pilot samolotowy liniowy535
4) pilot śmigłowcowy108
5) pilot śmigłowcowy zawodowy269
6) pilot śmigłowcowy liniowy535
7) pilot wiatrakowcowy108
8) pilot wiatrakowcowy zawodowy428
9) pilot sterowcowy zawodowy269
10) pilot sterowcowy liniowy535
11) pilot balonu wolnego108
12) pilot szybowcowy108
13) nawigator lotniczy162
14) mechanik pokładowy162
15) skoczek spadochronowy zawodowy269
16) kontroler ruchu lotniczego696
17) dyspozytor lotniczy535
18) informator służby informacji powietrznej428
19) praktykant-kontroler ruchu lotniczego696
20) pilot pionowzlotu108
21) pilot ultralekkiego statku powietrznego108
22) pilot śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 600 kg108
23) pilot wiatrakowca ultralekkiego108
24) pilot motolotni108
25) instruktor215
26) informator lotniskowej służby informacji powietrznej428
5. Przeprowadzenie procesu uznania certyfikatu organizacji szkoleniowej lotniczej wydanego przez inne państwo na podstawie wymagań ICAO w zakresie:Opłata podstawowa

5 337

zwiększona o opłatę za poszczególne specjalności

1) pilota paralotni, pilota lotni, uprawnienia na klasę samolotów jedno silnikowych, uprawnienia do wykonywania lotów nocnych VFR, uprawnienia na motoszybowiec, uprawnienia na klasę balonu, uprawnienia do wykonywania lotów z napędem, uprawnienia do wykonywania lotów na motoparalotni108

za każdą wskazaną specjalność lub uprawnienie

2) specjalności pilota samolotowego, pilota sterowcowego, pilota pionowzlotu, pilota ultralekkiego statku powietrznego, pilota śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 600 kg, pilota wiatrakowca ultralekkiego, pilota motolotni, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego215

za każdą wskazaną specjalność

3) uprawnienia do lotów z pasażerem, uprawnienia do zarobkowego wykonywania czynności dowódcy balonu wolnego na gaz, uprawnienia do zarobkowego wykonywania czynności dowódcy balonu wolnego na ogrzane powietrze322

za każde wskazane uprawnienie

4) specjalności nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, uprawnienia na klasę samolotów wielosilnikowych428

za każdą wskazaną specjalność lub uprawnienie

5) specjalności instruktora535

za każde wskazane uprawnienie

6) uprawnienia do lotów IFR, uprawnienia pilota doświadczalnego748

za każde wskazane uprawnienie

7) specjalności pilota zawodowego, uprawnienia na typ samolotu z załogą jednoosobową (wpisywany do licencji), uprawnienia na typ śmigłowca jednosilnikowy z załogą jednoosobową855

za każdą wskazaną specjalność lub uprawnienie

8) specjalności pilota liniowego, informatora służby informacji powietrznej, informatora lotniskowej służby informacji powietrznej, dyspozytora lotniczego, uprawnienia na typ śmigłowca z załogą jednoosobową wielosilnikowy1 603

za każdą specjalność lub uprawnienie

9) specjalności praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego i kontrolera ruchu lotniczego2 135
10) uprawnienia na typ samolotu z załogą wieloosobową, uprawnienia na typ śmigłowca z załogą wieloosobową3 202

za każdą specjalność lub uprawnienie

6. Przeprowadzenie procesu certyfikacji urządzenia do szkolenia lotniczego i wydanie certyfikatu po raz pierwszy albo przywrócenie ważności certyfikatu dla:
1) OTD535
2) BITD535
3) FNPT535
4) FTD855
5) FFS855
7. Przeprowadzanie procesu certyfikacji na rozszerzenie zakresu certyfikatu FTD dla wszystkich uprawnień lub specjalności2 135
8. Wydanie zatwierdzenia symulatora535

za każde zatwierdzenie

9. Przeprowadzenie procesu certyfikacji MTO Part-147 po raz pierwszy i wydanie certyfikatu zatwierdzenia albo przywrócenie jego ważności w zakresie do prowadzenia szkoleń, za każdą kategorię lub podkategorię:
1) B1.1, B1.3, B2748
2) B1.2, B1.4642
3) inne kategorie lub podkategorie535
10. Przeprowadzenie procesu certyfikacji MTO Part-147 po raz pierwszy i wydanie certyfikatu zatwierdzenia albo przywrócenie jego ważności w zakresie do prowadzenia szkoleń i egzaminowania, za każdy typ statku powietrznego w poszczególnych kategoriach lub podkategoriach:
1) B1.1, B1.3, B2375
2) B1.2, B1.4322
3) inne kategorie lub podkategorie269
11. Przeprowadzanie procesu certyfikacji MTO Part-147 po raz pierwszy i wydanie certyfikatu zatwierdzenia albo przywrócenie jego ważności w zakresie do prowadzenia egzaminów, za każdy typ statku powietrznego w poszczególnych kategoriach lub podkategoriach:
1) B1.2, B1.4642
2) innych kategoriach535
12. Przeprowadzenie procesu certyfikacji MTO w zakresie obsługi technicznej statków powietrznych innych niż samoloty i śmigłowce oraz samolotów i śmigłowców, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 79 z 19.03.2008, str. 1, z późn. zm.), i wydanie certyfikatu na:opłata podstawowa 322

zwiększona o opłatę za każdą specjalność

1) statek powietrzny jako całość535
2) płatowiec269
3) silnik269
4) awionikę269
13. Rozszerzenie zakresu certyfikatu MTO Part-147:
1) za każdą kategorię215
2) za każdy typ statku powietrznego:
a) szkolenie i egzaminowanie428
b) egzaminowanie322
14. Rozszerzenie zakresu certyfikatu MTO322
15. Wpisanie do rejestru podmiotów szkolących i wydanie zaświadczenia o wpisie162
16. Rozszerzenie wpisu do rejestru podmiotów szkolących i wydanie zaświadczenia o wpisie108
3.2. Rejestracja statków powietrznych
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Rezerwacja znaków rozpoznawczych34
2. Przedłużenie rezerwacji znaków rozpoznawczych23
3. Przeprowadzenie postępowania o wpisanie statku powietrznego do rejestru cywilnych statków powietrznych lub ewidencji statków powietrznych i wydanie świadectwa rejestracji lub ewidencji:
1) lotni, motolotni, paralotni, balonów, spadochronów55
2) szybowców, motoszybowców, statków powietrznych kategorii specjalnej76
3) samolotów i śmigłowców o maksymalnej masie startowej (MTOM):

a) do 1000 kg

108
b) od 1000 kg do 5700 kg322
c) od 5700 kg do 20 000 kg855
d) powyżej 20 000 kg2 135
4. Wydanie duplikatu lub wymiana świadectwa rejestracji lub świadectwa ewidencji dokonana na wniosek jego posiadacza34
5. Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu statku powietrznego z rejestru lub ewidencji albo wydanie zaświadczenia o niewpisaniu statku powietrznego do rejestru lub ewidencji55
6. Wydanie wyciągu z rejestru cywilnych statków powietrznych lub z ewidencji statków powietrznych322
7. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zgody na wpis do rejestru cywilnych statków powietrznych zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138)86
8. Zaakceptowanie umowy o czasowym oddaniu statku powietrznego do używania osobie innej niż właściciel108
9. Przydział kodu adresowego transpondera MODE-S215
10. Dokonanie wpisu zastawu cywilnego lub rejestrowego w świadectwie rejestracji lub świadectwie ewidencji108
3.3. Certyfikacja sprzętu lotniczego (Type Certificate)
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie dokumentu zdatności równoważnego certyfikatowi typu (nie obejmuje czynności, za które pobierane są opłaty wnoszone na rzecz EASA) dla:
1) samolotów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 1000 kg (w tym ultralekkie)1 603
b) od 1000 kg do 5700 kg3 416
c) od 5700 kg do 20 000 kg8 539
d) powyżej 20 000 kg19 211
2) wiropłatówjak dla samolotów
3) sterowców4 270
4) motoszybowców1 603
5) szybowców1 068
6) balonów załogowych1 068
7) statków powietrznych kategorii specjalnej535-3 202
8) spadochronów535
9) silników lotniczych o maksymalnej mocy startowej lub dopuszczalnym ciągu:
a) do 75 kW855
b) od 75 kW do 375 kW lub 10 000 N1 283
c) od 375 kW do 750 kW lub od 10 000 N do 50 000 N3 737
d) powyżej 750 kW lub 50 000 N8 539
10) silników do motoszybowców, samolotów ultralekkich lub motolotni322
11) śmigieł:
a) o skoku stałym lub nastawnym na ziemi642
b) o skoku zmiennym2 135
12) motolotni428
13) lotni86
14) paralotni66
15) wydanie uzupełniającego certyfikatu typu (STC) dla samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 1000 kg (w tym ultralekkie)322
b) od 1000 kg do 5700 kg1 068
c) od 5700 kg do 20 000 kg2 135
d) powyżej 20 000 kg5 337
2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie orzeczenia typu dla następującego sprzętu lotniczego:
1) urządzenia ratownicze dla konstrukcji ultralekkich, lotni, motolotni i paralotni215-642
2) zaczepy do holowania szybowców i transparentów108
3) uprzęże do lotni i paralotni66
3. Zmiany i uzupełnienia certyfikacji sprzętu lotniczego50% stawki określonej w ust. 1 lub 2
4. Zatwierdzanie biuletynów zdatności lub dokumentacji technicznej statków powietrznych i wyposażenia istotnych dla bezpieczeństwa lotniczego:
1) programów prób na ziemi oraz programów prób w locie dla:
a) samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
- do 1000 kg (w tym ultralekkie)108
- od 1000 kg do 5700 kg322
- od 5700 kg do 20 000 kg535
- powyżej 20 000 kg1 068
b) pozostałych rodzajów statków powietrznych108
2) instrukcji użytkowania w locie dla:
a) samolotów i śmigłowców o maksymalnej masie startowej (MTOM):
- do 1000 kg (w tym ultralekkie)322
- od 1000 kg do 5700 kg535
- od 5700 kg do 20 000 kg2 135
- powyżej 20 000 kg8 539
b) motoszybowców i szybowców215
c) sterowców i balonów załogowych535
d) statków powietrznych kategorii specjalnej55-855
e) spadochronów55
f) motolotni, lotni i paralotni55
3) instrukcji obsługi technicznej dla:
a) samolotów i śmigłowców o maksymalnej masie
startowej (MTOM):
- do 1000 kg (w tym ultralekkie)215
- od 1000 kg do 5700 kg535
- od 5700 kg do 20 000 kg1 068
- powyżej 20 000 kg3 202
b) pozostałych statków powietrznych i silników108
4) głównego wykazu wyposażenia minimalnego (MMEL) dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 5700 kg535
b) powyżej 5700 kg1 068
5. Zmiany w dokumentacji technicznej50% stawki określonej w ust. 4
6. Szczególne przypadki certyfikacji:
1) uznanie dokumentów zdatności wydanych przez władze lotnicze innych państw:
a) dla samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
- do 1000 kg (w tym ultralekkie)215
- od 1000 kg do 5700 kg535
- od 5700 kg do 20 000 kg1 068
- powyżej 20 000 kg6 404
b) dla pozostałych rodzajów statków powietrznych108
2) wydanie świadectw zgodności z normą hałasu, wibracji oraz zanieczyszczeniem ziemi, wody i powietrza dla:
a) samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
- do 5700 kg535
- powyżej 5700 kg2 135
b) pozostałych rodzajów statków powietrznych322
3) wydanie świadectwa zgodności z normą hałasu, wibracji oraz zanieczyszczenia ziemi, wody i powietrza dla importowanych statków powietrznych322
4) certyfikacja statków powietrznych bezpilotowych, wszystkich rodzajów3 202
3.4. Zdatność do lotu statków powietrznych
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Przeprowadzenie procesu oceny zdatności do lotu statku powietrznego i wydanie świadectwa zdatności do lotu lub dokumentu równoważnego po raz pierwszy dla:
1) samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 1000 kg (w tym ultralekkie)322
b) od 1000 kg do 2730 kg962
c) od 2730 kg do 20 000 kg3 202
d) powyżej 20 000 kg10 674
2) sterowców i bezpilotowych428
3) szybowców130
4) motoszybowców269
5) balonów załogowych269
6) spadochronów osobowych130
7) spadochronów ratunkowych215
2. Przedłużanie i odnawianie świadectw zdatności do lotu lub dokumentu równoważnego dla statków powietrznych, wykonanie przeglądu zdatności do lotu i wydanie poświadczenia ARC75% opłaty określonej w ust. 1
3. Wydanie poświadczenia ARC w oparciu o rekomendację organizacji CAMO (wg Part-M/G z przywilejem M.A.711(b)) - obejmuje to kontrole Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zatwierdzanie wszelkiego typu dokumentacji i ich zmian10% opłaty określonej w ust. 1
4. Wystawienie eksportowego świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego lub dokumentu równoważnego dla elementu wyposażenia:

1) samoloty i wiropłaty o maksymalnej masie startowej (MTOM):

a) do 2730 kg108
b) od 2730 kg do 5700 kg322
c) od 5700 kg do 20 000 kg535
d) powyżej 20 000 kg1 603
2) sterowce215
3) motoszybowce108
4) szybowce55
5) balony załogowe55
6) spadochrony osobowe34
7) spadochrony ratunkowe86
5. Wystawienie świadectw oględzin dla statków powietrznych będących w próbach:
1) samoloty i wiropłaty o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 1000 kg (w tym ultralekkie)215
b) od 1000 kg do 5700 kg322
c) od 5700 kg do 20 000 kg748
d) powyżej 20 000 kg2 135
2) szybowce i motoszybowce55
3) motoszybowce108
4) inne (w szczególności sterowce, balony)215
6. Wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w ust. 1-555
3.5. Certyfikacja jednostek produkujących wyroby, części i akcesoria
Rodzaj czynności urzędowejZakres prac
A1 Samoloty dużeA2 Samoloty małeB4 Śmigła
A3 Śmigłowce dużeA4 Śmigłowce małeC1 Akcesoria
B1 Silniki turbinoweA5 AutożyraC2 Części
A6 SzybowceD1 Czynności obsługowe
A7 Motoszybowce
A8 Balony załogowe
A9 Sterowce
A11 Samoloty klasy VLA
A12 Inne
B2 Silniki tłokowe
B3 APU
D2 Wydawanie pozwolenia na lot
Wysokość stawki w zł
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu POA po raz pierwszy lub wznowienie ważności zatwierdzenia nieważnego dłużej niż 12 miesięcy2 1351 068535
2. Rozszerzenie zakresu zatwierdzenia:

1) Rozszerzenie zakresu prac

2) Rozszerzenie o inne typy wyrobów - w zatwierdzonym zakresie prac

898449151
jak za zatwierdzenie zmiany znaczącej (ust. 3)
3. Zatwierdzenie zmian znaczących w organizacji posiadającej zatwierdzenie25% wartości opłaty jak za certyfikację (ust. 1)
4. Wydanie zgody na produkcję wyrobów, części lub akcesoriów bez przeprowadzenia procesu certyfikacji i wydania certyfikatu POA50% wartości opłaty jak za certyfikację (ust. 1)
3.6. Certyfikacja jednostek obsługi technicznej sprzętu lotniczego i zarządzania ciągłą zdatnością do lotu
Rodzaj czynności urzędowejWysokość stawki w zł
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AMO po raz pierwszy lub wznowienie certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy, dla jednostki:
1) spełniającej wymagania PART-1451)
a) w klasie statki powietrzneA1A2A3A4
3 2021 6031 6031 176
b) w klasie silnikiB1B2B3
2 4041 176802
c) w klasie podzespoły482 za każdą kategorię
d) w klasie badania nieniszczące482
2) spełniającej wymagania PART M/F1)
a) w klasie statki powietrzneA1A2A3A4
1 1761 176802
b) w klasie silnikiB1B2B3
1 603802482
c) w klasie podzespoły322 za każdą kategorię
d) w klasie badania nieniszczące322
3) spełniającej wymagania PL-61)
a) w klasie statki powietrzneA1A2A3A4
802802482
b) w klasie silnikiB1B2B3
962535322
c) w klasie podzespoły215 za każdą kategorię
d) w klasie badania nieniszczące215
2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji jednostki zarządzania ciągłą zdatnością do lotu i wydanie certyfikatu CAMO po raz pierwszy lub wznowienie certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy:
1) spełniającej wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(a)A1A2A3A4
3 2021 6031 603535
2) spełniającej wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(b)2 1351 068748428
3) spełniającej wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(c)1 603748535269
4) spełniającej wymagania PL-6642428215
A1 - samoloty o maksymalnej masie startowej (MTOM) powyżej 5700 kg

A2 - samoloty o maksymalnej masie startowej (MTOM) 5700 kg i poniżej

A3 - śmigłowce

A4 - statki powietrzne inne niż kategoria A1, A2 i A3

B1 - silniki turbinowe

B2 - silniki tłokowe

B3 - silniki pomocnicze APU

3.7. Uznawanie certyfikatów wydanych przez nadzory obcych państw
Rodzaj czynności urzędowejWysokość stawki w zł
Wielkość jednostki organizacyjnej2)
MŚD
1. Uznanie certyfikatu AOC, certyfikatu AWC lub dokumentu równoważnego5351 6034 805
2. Uznanie certyfikatu AMO lub dokumentu równoważnegoOpłata lotnicza jak w podczęści 3.6. ust. 1 pkt 3
3. Uznanie certyfikatu CAMO lub dokumentu równoważnegoOpłata lotnicza jak w podczęści 3.6. ust. 2 pkt 4
4. Uznanie certyfikatu symulatora lotu oraz urządzeń treningowych3225351 068
3.8. Certyfikacja i rejestracja lotnisk3)
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Przeprowadzenie postępowania o wydanie promesy zezwolenia na założenie lotniska użytku publicznego i wydanie promesy:
1) o literze kodu A, B5 337
2) o literze kodu C, D, E26 683
2. Przeprowadzenie postępowania o wydanie promesy zezwolenia na założenie lotniska użytku wyłącznego i wydanie promesy:
1) o literze kodu A, B1 603
2) o literze kodu C, D, E3 202
3. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na założenie lotniska użytku publicznego i wydanie zezwolenia:
1) o literze kodu A, B10 674
2) o literze kodu C, D, E42 692
4. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na założenie lotniska użytku wyłącznego i wydanie zezwolenia:
1) o literze kodu A, B2 135
2) o literze kodu C, D, E4 270
5. Przeprowadzenie postępowania o wpisanie lotniska użytku publicznego do rejestru lotnisk cywilnych i wydanie zaświadczenia o wpisie:
1) o literze kodu A, B7 472
2) o literze kodu C, D, E32 018
6. Przeprowadzenie postępowania o wpisanie lotniska użytku wyłącznego do rejestru lotnisk cywilnych i wydanie zaświadczenia o wpisie:
1) o literze kodu A, B2 670
2) o literze kodu C, D, E5 337
7. Wydanie zaświadczenia o wpisie lotniska do rejestru lotnisk cywilnych108
8. Przeprowadzenie postępowania o dokonanie zmiany w rejestrze lotnisk cywilnych322
9. Wydanie zmienionego zaświadczenia o wpisie lotniska do rejestru lotnisk cywilnych108
10. Zatwierdzenie instrukcji operacyjnej nowo zakładanego lotniska użytku publicznego:
1) o literze kodu A8 539
2) o literze kodu B17 077
3) o literze kodu C25 615
4) o literze kodu D34 153
5) o literze kodu E42 692
11. Zatwierdzenie instrukcji operacyjnej nowo zakładanego lotniska użytku wyłącznego:
1) o literze kodu A535
2) o literze kodu B1 709
3) o literze kodu C2 883
4) o literze kodu D4 057
5) o literze kodu E5 337
12. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na wprowadzenie pojedynczej zmiany eksploatacyjnej i technicznej cech lotniska użytku publicznego:
1) o literze kodu A, B1 390
2) o literze kodu C, D, E2 777
13. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na wprowadzenie pojedynczej zmiany eksploatacyjnej i technicznej cech lotniska użytku wyłącznego o literze kodu A, B, C, D, E215
14. Przeprowadzenie postępowania o wpisanie lądowiska do ewidencji lądowisk i wydanie zaświadczenia1 068
15. Wydanie zaświadczenia o wpisie lądowiska do ewidencji lądowisk108
16. Wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie lądowiska do ewidencji lądowisk lub o wpisie lotniczego urządzenia naziemnego do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych322
17. Wydanie zgody na odstępstwo od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających2 670
18. Przeprowadzenie procesu certyfikacji lotniska:
1) o literze kodu A10 674
2) o literze kodu B21 346
3) o literze kodu C32 018
4) o literze kodu D42 692
5) o literze kodu E53 364
19. Przeprowadzenie procesu certyfikacji rozszerzającego zakres uprawnień wynikających z procesu certyfikacji, o wykonywanie operacji:
1) lądowania w warunkach ograniczonej widzialności (LVO) dla:
a) kategorii II (CAT II)21 346
b) kategorii III A (CAT III A)32 018
c) kategorii III B (CAT III B)42 692
d) kategorii III C (CAT III C)58 700
2) startów przy ograniczonej widzialności (LVTO)21 346
20. Przeprowadzenie procesu certyfikacji lotniska przedłużającego ważność certyfikatu lotniska50% stawki określonej w ust. 18
21. Przeprowadzenie procesu certyfikacji, o którym mowa w ust. 23, przedłużającego ważność uprawnień50% stawki określonej w ust. 19
22. Przeprowadzenie procesu certyfikacji wznawiającego ważność certyfikatu, który był nieważny dłużej niż 12 miesięcy50% stawki określonej w ust. 18
23. Przeprowadzenie procesu certyfikacji, o którym mowa w ust. 19, wznawiającego ważność uprawnień, które były nieważne dłużej niż 12 miesięcy50% stawki określonej w ust. 19
24. Przeprowadzenie procesu certyfikacji wznawiającego ważność certyfikatu, który był cofnięty, zawieszony lub nieważny dłużej niż 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy25% stawki określonej w ust. 18
25. Przeprowadzenie procesu certyfikacji, o którym mowa w ust. 19, wznawiającego ważność uprawnień, które były cofnięte, zawieszone lub nieważne dłużej niż 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy25% stawki określonej w ust. 19
3.9. Certyfikacja zarobkowego transportu lotniczego
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
Wielkość jednostki organizacyjnej2)
MŚD
12
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AOC po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu AOC nieważnego dłużej niż 12 miesięcy:opłata podstawowa
5351 0682 135
zwiększona o opłatę za
1) przewóz pasażerów i ich bagażu (A-1)2155351 068
2) przewóz towarów i poczty (A-2)108322855
3) przewóz sanitarny i medyczny (A-3)108322535
2. Przeprowadzenie procesu wznowienia ważności certyfikatu AOC, który był cofnięty, zawieszony lub nieważny dłużej niż 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy75% opłaty wyliczonej zgodnie z ust. 1
3. Przeprowadzenie procesu związanego z wydaniem zezwolenia specjalnego wpisywanego do certyfikatu AOC i wpisanie do certyfikatu zezwolenia:
1) na operacje w każdych warunkach meteorologicznych (AWO - All Weather Operations) - od E1 do E5:
a) kategorii II (CAT II) - E12 135
b) kategorii IIIA (CAT III A) - E22 135
c) kategorii IIIB (CAT III B) - E32 135
d) kategorii IIIC (CAT III C) - E44 270
e) wykonywanie startów przy ograniczonej widzialności (LVTO) - E51 068
2) na operacje w przestrzeniach powietrznych o minimalnych wymaganiach dotyczących charakterystyki nawigacyjnej (MNPS - Minimum Navigation Performance Specification) - E62 135
3) na operacje o wydłużonym zasięgu samolotami dwusilnikowymi (ETOPS - Extended Range Operation with Two-Engine Aeroplanes) - E74 270
4) na operacje w przestrzeniach, w których wymagana jest zdolność do prowadzenia nawigacji obszarowej (RNAV - Area Navigation) - E82 135
5) na operacje w przestrzeniach powietrznych, gdzie stosowana jest zredukowana separacja pionowa (RVSM) - E93 202
6) na oznaczenie klasy dokładności prowadzonej nawigacji (RNP) - E102 135
7) na przewóz lotniczy materiałów niebezpiecznych (DGR)-E114 270
8) na śmigłowcowe operacje przybrzeżne - E121 603
9) na operacje transportu pilotów morskich - E131 603
3.10. Certyfikacja usług lotniczych
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AWC po raz pierwszy lub w okresie powyżej 12 miesięcy od daty ustania ważności certyfikatu albo od daty jego zawieszenia1 603
2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AWC przed upływem 12 miesięcy od wygaśnięcia ważności certyfikatu albo od daty jego zawieszenia1 176
3. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu dla operacji wykonywanych przy użyciu balonów lub sterowców po raz pierwszy lub po upływie 12 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności certyfikatu lub jego zawieszenia802
4. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu dla operacji wykonywanych przy użyciu balonów lub sterowców w okresie przed upływem 12 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności certyfikatu albo od daty jego zawieszenia642
3.11. Certyfikacja obsługi naziemnej w portach lotniczych
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
Wielkość jednostki organizacyjnej2)
MŚD
1234
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AHAC po raz pierwszy lub po upływie 12 miesięcy od daty wygaśnięcia certyfikatu lub jego zawieszenia:opłata podstawowa
7481 4962 242
zwiększona o opłaty za zgłoszone kategorie:
1) ogólne usługi administracyjno-gospodarcze wykonywane w interesie użytkownika300449748
2) obsługę pasażerów300449748
3) obsługę bagażu151300449
4) obsługę ładunków (towarów i poczty)300449748
5) obsługę płytową statków powietrznych3007481 068
6) obsługę kabinową statków powietrznych300449748
7) obsługę w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne3007481 068
8) obsługę techniczno-administracyjną statków powietrznych151449748
9) obsługę operacyjną lotu i administracyjną załóg statków powietrznych151300449
10) transport naziemny pomiędzy statkami powietrznymi i dworcem lotniczym151449748
11) obsługę w zakresie zaopatrzenia pokładowego statków powietrznych (catering)3007481 068
2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji AHAC w zakresie materiałów niebezpiecznych po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy (z prawem spedycji drogą lotniczą)1 0681 6032 135
3.12. Certyfikacja służb żeglugi powietrznej
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, odpowiednio do:
1) służby kontroli obszaru (ACC - Area Control Service)21 346
2) służby kontroli zbliżania (APP - Approach Control Service)10 674
3) służby kontroli lotniska (TWR - Aerodrome Control Service)10 674
4) służby informacji powietrznej (FIS - Flight Information Service)10 674
5) służby lotniskowej informacji powietrznej (AFIS - Aerodrome Flight Information Service)1 068
6) służby łączności (COM - Communication Service)1 068
7) służby nawigacji (NAV - Navigation Service)2 135
8) służby dozorowania (SUR - Surveillance Service)4 270
9) służby przetwarzania i zobrazowania danych (DP - Data Processing)10 674
10) służby informacji lotniczej (AIS - Aeronautical Information Service)10 674
11) służby lub organu zapewniającego informacje meteorologiczne10 674
2. Przeprowadzenie procesu z wniosku o przedłużenie ważności certyfikatudo 50% opłaty określonej w ust. 1,

nie więcej niż 5 337

3.13. Inne certyfikaty, zaświadczenia, zatwierdzenia oraz dokumenty
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Rozszerzenie floty i związana z tym zmiana w certyfikacie lub specyfikacji AOC, AWCW zależności od maksymalnej masy startowej (MTOM) statku powietrznego
do 10 ton włączniewięcej niż 10 ton
215535
2. Zmiana w certyfikacie lub specyfikacji AOC, AWC niezwiązana ze zmianą flotyWielkość jednostki organizacyjnej2)
MŚD
108215428
3. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zgody na lot cywilnego statku powietrznego z materiałami niebezpiecznymi niedopuszczonymi lub warunkowo dopuszczonymi do przewozu na pokładzie statku powietrznego (w tym lotu tranzytowego) obejmującego wydanie odstępstwa10 674
4. Akceptacja pilota do przeprowadzania kontroli typu line-check108
5. Wydanie decyzji w sprawie zwolnień oraz odstępstw od przepisów art. 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 348, z późn. zm.)10 674
6. Zatwierdzenie umowy o czasowym oddaniu statku powietrznego do używania w oparciu o art. 83 bis Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212, z późn. zm.4)) i przekazanie nadzoru od lub do organu nadzoru innego państwa2 135
7. Zezwolenie na zawarcie umowy leasingu (dry-lease, wet-lease) statku powietrznego1 068
8. Wydanie zgody na wykonywanie lotów w strefach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze855
9. Wydanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa162
10. Wydanie identyfikatora członka załogi (Crew Member Certificate - CMC)55
11. Wydanie certyfikatu centrum medycyny lotniczej1 068
12. Wydanie certyfikatu dla lekarza orzecznika215
13. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony lotniska użytku publicznego2 135
14. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony lotniska użytku wyłącznego535
15. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz regularny1 068
16. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz nieregularny535
17. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony podmiotu świadczącego obsługę naziemną269
18. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony służby żeglugi powietrznej lub organu zapewniającego osłonę meteorologiczną482
19. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony podmiotu wykonującego inną działalność gospodarczą322
20. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zmiany lub aktualizacji programu ochrony lotniska użytku publicznego642
21. Zatwierdzenie programu ochrony podmiotu zapewniającego osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego535
22. Zatwierdzenie programu ochrony zarejestrowanego agenta482
23. Zatwierdzenie programu ochrony zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego482
24. Wyznaczenie znanego nadawcy ładunków i poczty269
25. Kontrola w siedzibie zarejestrowanego agenta/zarejestrowanego dostawcy lub znanego nadawcy (w zakresie ładunków i poczty)269
26. Ponowne wyznaczenie znanego nadawcy w zakresie ładunków i poczty po upływie 5 lat od wyznaczenia, o którym mowa w ust. 24130
27. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zmiany lub aktualizacji programu ochrony innego lotniska162
28. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zmiany lub aktualizacji programu ochrony przewoźnika wykonującego loty regularne322
29. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zmiany lub aktualizacji programu ochrony przewoźnika wykonującego loty nieregularne162
30. Zatwierdzenie zmiany lub aktualizacji programu ochrony innych podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą55
31. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego215
32. Wydanie opinii o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na dopuszczalną wysokość zabudowy, o ile przepisy prawa nie nakładają na organy publiczne uzgodnienia lokalizacji z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego1 068
33. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie pokazu lotniczegoOpłata podstawowa

162

zwiększona o

55

za każdy dzień wykonywania pokazów dla każdego statku powietrznego używanego w pokazach

34. Przeprowadzenie procesu wpisu lub zmiany do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych i wydanie zaświadczenia o wpisie lub zmianie dla każdego z poniższych urządzeń:

1) urządzenia łączności (w urządzeniach połączonych opłaty sumują się):

a) naziemne radiostacje lotnicze855
b) system łączności głosowej VCS855
c) system transmisji danych G/G855
2) urządzenie radionawigacyjne (w urządzeniach połączonych opłaty sumują się):
a) ILS, MLS3 202
b) VOR/DVOR2 135
c) NDB1 068
d) DME535
e) D/GPS (GBAS)2 135
3) urządzenia dozorowania (w urządzeniach połączonych opłaty sumują się):
a) radar pierwotny dozorowania (PSR)1 603
b) radar wtórny dozorowania (MSSR)1 603
c) radar kontroli płyty lotniska1 068
d) system multilateracyjny WAM1 603
e) system multilateracyjny LAM1 603
4) system przetwarzania i zobrazowania danych5 337
5) wzrokowe pomoce nawigacyjne (systemy świetlne)

6) automatyczne systemy pomiarowe parametrów meteorologicznych:

855-1 068
a) AWOS dla I kat. precyzyjnego podejścia1 068
b) AWOS dla II kat. precyzyjnego podejścia1 068
c) AWOS dla III kat. precyzyjnego podejścia1 068
d) AWOS dla potrzeb AFIS535
35. Wydanie zaświadczenia o zmianie wpisu w rejestrze lotniczych urządzeń naziemnych215
każde z urządzeń lub systemów wymienionych w ust. 34
36. Wydanie duplikatu zaświadczenia o zmianie wpisu w rejestrze lotniczych urządzeń naziemnych

każde zaświadczenie

108
37. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru

radiobikonów za każdy radiobikon

55
Tabela nr 2

Wykaz egzaminów na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz wysokość stawek opłaty lotniczej związanej z egzaminami

Część I Egzaminy
1.1. Egzaminy teoretyczne oraz teoretyczno-praktyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na uprawnienia w zakresie znajomości lotniczego języka angielskiego oraz egzaminu na przedłużenie ważności tego uprawnienia zgodnie z wymaganiami Załącznika 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.322
2. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na licencję:
1) praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego215
2) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, mechanika lotniczego obsługi technicznej322
3) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, dyspozytora lotniczego428
4) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego1 068
3. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego lub egzaminu teoretyczno-praktycznego kandydata na mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66:
1) za egzamin z każdego modułu Part-66: od M1 do M17215
2) za każdy egzamin powtórkowy z niezaliczonego modułu Part-66322
3) za egzamin teoretyczno-praktyczny na typ statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) nieprzekraczającej 5700 kg322
4. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do licencji:
1) zawodowej, liniowej215
2) do pozostałych licencji162
5. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na świadectwo kwalifikacji55
6. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do świadectwa kwalifikacji162
7. Przeprowadzenie cząstkowego egzaminu teoretycznego na uznanie licencji albo egzaminu wskazanego w decyzji o zawieszeniu lub ograniczeniu licencji albo świadectwa kwalifikacji108
8. Przeprowadzenie komisyjnego egzaminu teoretycznego, za każdy przedmiot322
1.2. Egzaminy praktyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na licencję:
1) pilota samolotowego855
2) pilota śmigłowcowego855
3) pilota wiatrakowcowego855
4) pilota samolotowego zawodowego2 135
5) pilota śmigłowcowego zawodowego2 135
6) pilota wiatrakowcowego zawodowego1 068
7) pilota sterowcowego zawodowego1 068
8) pilota samolotowego liniowego3 202
9) pilota śmigłowcowego liniowego3 202
10) pilota sterowcowego liniowego2 135
11) pilota balonu wolnego535
12) pilota szybowcowego108
13) nawigatora lotniczego1 603
14) mechanika pokładowego1 068
15) kontrolera ruchu lotniczego2 670
16) dyspozytora lotniczego1 068
17) mechanika lotniczego obsługi technicznej1 068
18) praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego1 068
2. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do licencji322
3. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na świadectwo kwalifikacji dla:
1) pilota lotni66
2) pilota paralotni44
3) pilota motolotni i motoparalotni66
4) pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg66
5) pilota - operatora modelu latającego23
6) skoczka spadochronowego44
7) operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe108
8) pilota wiatrakowca ultralekkiego66
9) mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego108
10) informatora służby informacji powietrznej108
11) informatora lotniskowej służby informacji powietrznej66
4. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do świadectwa kwalifikacji108
5. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego na przedłużenie ważności uprawnienia wpisanego do licencji, za każde przedłużane uprawnienie:
1) pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego108
2) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego108
3) pilota samolotowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, mechanika lotniczego obsługi technicznej, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego108
4) na typ samolotu z załogą wieloosobową, na typ śmigłowca z załogą wieloosobową108
5) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego108
6. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego na przedłużenie ważności uprawnienia wpisanego do świadectwa kwalifikacji, za każde przedłużane uprawnienie55
Część II
Zaświadczenia oraz poświadczenie zgodności dokumentu z oryginałem
2.1. Zaświadczenia i poświadczenia
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Wydanie zaświadczenia o zdanym egzaminie na licencję34
2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo kandydata w egzaminach18
Tabela nr 3

Wykaz czynności urzędowych i wysokość stawek opłaty lotniczej za sprawowanie bieżącego nadzoru nad lotnictwem cywilnym

Część I

Nadzór nad instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej

Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad instytucją posiadającą certyfikat w zakresie poniższych obszarów:
1)służby kontroli obszaru (ACC - Area Control Service)21 346
2)służby kontroli zbliżania (APP - Approach Control Service)10 674
3)służby kontroli lotniska (TWR - Aerodrome Control Service)10 674
4)służby informacji powietrznej (FIS - Flight Information Service)10 674
5)służby lotniskowej informacji powietrznej (AFIS - Aerodrome Flight Information Service)2 135
6)służby łączności (COM - Communication Service)1 068
7)służby nawigacji (NAV - Navigation Service)2 135
8)służby dozorowania (SUR - Surveillance Service)4 270
9)służby przetwarzania i zobrazowania danych (DP - Data Processing)10 674
10)służby informacji lotniczej (AIS - Aeronautical Information Service)10 674
2.Sprawowanie bieżącego nadzoru nad instytucją posiadającą certyfikat w zakresie służby meteorologicznej/organ służby5 337
Część II

Nadzór nad eksploatacją lotnisk

Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
Sprawowanie bieżącego nadzoru nad bezpieczną eksploatacją posiadacza certyfikatu lotniska:
1) o literze kodu A5 337
2) o literze kodu B16 009
3) o literze kodu C32 018
4) o literze kodu D42 692
5) o literze kodu E58 700
Część III

Nadzór nad rynkiem przewozów lotniczych oraz inną działalnością gospodarczą w lotnictwie cywilnym, w tym nad posiadaczami certyfikatu AOC, AWC i AHAC

Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AOC i wpisanymi do niego zezwoleniami specjalnymi:Opłata podstawowa w wysokości 100% opłaty określonej w tabeli nr 1 część III podczęść 3.9. ust. 1 zwiększona o opłatę za każde zezwolenie wpisane do certyfikatu
1) na operacje w każdych warunkach meteorologicznych AWO - od E1 do E51 068
2) na operacje w przestrzeniach MNPS - E6855
3) na operacje o wydłużonym zasięgu samolotami dwusilnikowymi - ETOPS - E73 202
4) na operacje nawigacji obszarowej - RNAV - E8535
5) na operacje w przestrzeniach RVSM - E9642
6) na przewóz materiałów niebezpiecznych - DGR - E11855
7) na śmigłowcowe operacje przybrzeżne - E121 068
8) na operacje transportu pilotów morskich - E131 068
2. Przeprowadzenie procesu uznania certyfikatu przewoźnika lotniczego wydanego przez państwa obce z wyłączeniem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej4 270
3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AWCOpłata podstawowa

215

zwiększona o

215

za każdy statek powietrzny o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg włącznie wpisany do certyfikatu

zwiększona o

535

za każdy statek powietrzny o maksymalnej masie startowej (MTOM) powyżej 495 kg wpisany do certyfikatu

4. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AWC dla usług wykonywanych przy użyciu balonów lub sterowcówOpłata podstawowa

108

zwiększona o

108

za każdy balon lub sterowiec wpisany do certyfikatu

5. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AHAC w zakresie:
1) obsługi ładunków (towarów poczty) - kat. 4 (ogólne usługi administracyjno-gospodarcze wykonywane w interesie użytkowników) w portach lotniczych, w których ruch roboczy wynosi:
a) do 1 000 000 pasażerów lub do 25 000 ton ładunku34
b) od 1 000 000 do 2 000 000 pasażerów lub od 25 000 do 50 000 ton ładunku44
c) od 2 000 000 do 5 000 000 pasażerów lub od 50 000 do 125 000 ton ładunku66
d) od 5 000 000 do 10 000 000 pasażerów lub od 125 000 do 250 000 ton ładunku130
e) powyżej 10 000 000 pasażerów lub powyżej 250 000 ton ładunku247
2) obsługi dotyczącej zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne - kat. 7 (obsługa w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne) w portach lotniczych, w których ruch roboczy wynosi:
a) do 1 000 000 pasażerów lub do 25 000 ton ładunku66
b) od 1 000 000 do 2 000 000 pasażerów lub od 25 000 do 50 000 ton ładunku130
c) od 2 000 000 do 5 000 000 pasażerów lub od 50 000 do 125 000 ton ładunku247
d) od 5 000 000 do 10 000 000 pasażerów lub od 125 000 do 250 000 ton ładunku621
e) powyżej 10 000 000 pasażerów lub powyżej 250 000 ton ładunku748
Część IV

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu FTO, TRTO, CTO, CAPTO oraz MTO

Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu FTO, TRTO, CTO lub CAPTO:
1) FTO748
2) TRTO535
3) CTO, CAPTO428
2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu MTO Part-147 szkolącego na kategorię lub podkategorię1 068
3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad organizacjami szkoleniowymi mechaników lotniczych obsługi technicznej innych niż organizacje MTO Part-147535
Część V

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu AMO, POA, CAMO

Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu AMO:
1) spełniającymi wymagania PART-1451)
a) w klasie statki powietrzneA1A2A3A4
1 603802802589
b) w klasie silnikiB1B2B3
1 202589401
c) w klasie podzespoły242 za każdą kategorię
d) w klasie badania nieniszczące242
2) spełniającymi wymagania PART M/F1)
a) w klasie statki powietrzneA1A2A3A4
589589401
b) w klasie silnikiB1B2B3
802401242
c) w klasie podzespoły162 za każdą kategorię
d) w klasie badania nieniszczące162
3) spełniającymi wymagania PL-61)
a) w klasie statki powietrzneA1A2A3A4
401401242
b) w klasie silnikiB1B2B3
482269162
c) w klasie podzespoły120
d) w klasie badania nieniszczące120
2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu CAMO:
1) spełniającymi wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(a)A1A2A3A4
1 603802802269
2) spełniającymi wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(b)1 068535375215
3) spełniającymi wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(c)802375269135
4) spełniającymi wymagania PL-6322215108
3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu POA50% wartości opłaty jak za certyfikację (tabela nr 1 część III podczęść 3.5.)
4. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu dotyczącego projektowania, produkcji i obsługi269
5. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad budową w pojedynczym egzemplarzu: lotni, paralotni, spadochronu, motolotni lub ultralekkiego statku powietrznego269
6. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu dotyczącego obsługi sprzętu spadochronowego, motolotni lub ultralekkich statków powietrznych162
Część VI

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością centrów medycyny lotniczej i lekarzy orzeczników

Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością centrum medycyny lotniczej1 068
2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością lekarza orzecznika215
Przypisy:

1) W przypadku zatwierdzenia w wielu klasach końcowa opłata jest sumą opłat w poszczególnych klasach.

2) Wielkość jednostki organizacyjnej, gdzie:

a) M - oznacza jednostkę organizacyjną zatrudniającą do 10 osób, w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo, dla każdego zatrudnionego,

b) Ś - oznacza jednostkę organizacyjną zatrudniającą od 10 do 100 osób, w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo, dla każdego zatrudnionego,

c) D - oznacza jednostkę organizacyjną zatrudniającą powyżej 100 osób, w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo, dla każdego zatrudnionego.

3) Wyjaśnienia do kodu referencyjnego lotniska, zwanego "kodem" w tabeli nr 1 część III podczęść 3.8, znajdują się w Tomie 1 Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

4) Zmiany wymienionej konwencji zostały ogłoszone w Dz. U. z 1959 r. poz. 214, z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).