Ogłoszenie obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

Monitor Polski

M.P.2017.772

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 25 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

Na podstawie art. 130a ust. 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260) ogłasza się maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2018 r.:
1)
rower lub motorower:
a)
za usunięcie - 113 zł,
b)
za każdą dobę przechowywania - 20 zł;
2)
motocykl:
a)
za usunięcie - 223 zł,
b)
za każdą dobę przechowywania - 27 zł;
3)
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
a)
za usunięcie - 486 zł,
b)
za każdą dobę przechowywania - 40 zł;
4)
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:
a)
za usunięcie - 606 zł,
b)
za każdą dobę przechowywania - 52 zł;
5)
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16t:
a)
za usunięcie - 857 zł,
b)
za każdą dobę przechowywania - 75 zł;
6)
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:
a)
za usunięcie - 1263 zł,
b)
za każdą dobę przechowywania - 136 zł;
7)
pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
a)
za usunięcie - 1537 zł,
b)
za każdą dobę przechowywania - 200 zł.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).