Monitor Polski

M.P.2015.1026

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1
z dnia 6 października 2015 r.
w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Na podstawie art. 40j ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.) ogłasza się, że w 2016 r. stawki opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie ulegają zmianie i obowiązywały będą w wysokości określonej w załączniku do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
1 Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).