Ogłoszenie kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych. - M.P.2020.456 - OpenLEX

Ogłoszenie kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych.

Monitor Polski

M.P.2020.456

Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 38 i art. 38a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), w oparciu o dostępne dane, ogłasza się, że na koniec roku budżetowego 2019:
1)
kwota:
a)
państwowego długu publicznego wyniosła 990 940,9 mln zł,
b)
długu Skarbu Państwa wyniosła 973 338,2 mln zł,
c)
niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa wyniosła 111 371,3 mln zł,
d)
niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych wyniosła 114 869,2 mln zł;
2)
relacja do produktu krajowego brutto:
a)
kwoty państwowego długu publicznego wyniosła 43,6%,
b)
kwoty długu Skarbu Państwa wyniosła 42,8%,
c)
kwoty niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa wyniosła 4,9%;
3)
kwota:
a)
ustalona w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego, ogłoszonej w pkt 1 lit. a, na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w dni robocze roku budżetowego 2019 wyniosła 993 436,2 mln zł,
b)
wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2020 r. wyniosła 36 024,0 mln zł,
c)
obliczona jako różnica kwoty, o której mowa w lit. a, oraz kwoty, o której mowa w lit. b, wyniosła 957 412,2 mln zł;
4)
relacja kwoty, o której mowa w pkt 3 lit. c, do produktu krajowego brutto wyniosła 42,1%.