Monitor Polski

M.P.2019.468

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 38 i art. 38a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), w oparciu o dostępne dane, ogłasza się, że na koniec roku budżetowego 2018:
1) kwota:
a) państwowego długu publicznego wyniosła 984 317,9 mln zł,
b) długu Skarbu Państwa wyniosła 954 269,3 mln zł,
c) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa wyniosła 108 798,7 mln zł,
d) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych wyniosła 112 378,1 mln zł;
2) relacja do produktu krajowego brutto:
a) kwoty państwowego długu publicznego wyniosła 46,5%,
b) kwoty długu Skarbu Państwa wyniosła 45,1 %,
c) kwoty niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa wyniosła 5,1%;
3) kwota:
a) ustalona w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego, ogłoszonej w pkt 1 lit. a, na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w dni robocze roku budżetowego 2018 wyniosła 979 859,3 mln zł,
b) wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2019 r. wyniosła 35 983,0 mln zł,
c) obliczona jako różnica kwoty, o której mowa w lit. a, oraz kwoty, o której mowa w lit. b, wyniosła 943 876,3 mln zł;
4) relacja kwoty, o której mowa w pkt 3 lit. c, do produktu krajowego brutto wyniosła 44,6%.