Monitor Polski

M.P.2016.468

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 38 i art. 38a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w oparciu o dostępne dane, ogłasza się, że na koniec roku budżetowego 2015:
1) kwota:
a) państwowego długu publicznego wyniosła 877 289,8 mln zł,
b) długu Skarbu Państwa wyniosła 834 550,6 mln zł,
c) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa wyniosła 113 202,2 mln zł,
d) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych wyniosła 116 881,8 mln zł;
2) relacja do produktu krajowego brutto:
a) kwoty państwowego długu publicznego wyniosła 49,0%,
b) kwoty długu Skarbu Państwa wyniosła 46,6%,
c) kwoty niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa wyniosła 6,3%;
3) kwota:
a) ustalona w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego, ogłoszonej w pkt 1 lit. a, na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w dni robocze roku budżetowego 2015 wyniosła 871 039,0 mln zł,
b) wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2016 r. wyniosła 23 933,2 mln zł,
c) obliczona jako różnica kwoty, o której mowa w lit. a, oraz kwoty, o której mowa w lit. b, wyniosła 847 105,9 mln zł;
4) relacja kwoty, o której mowa w pkt 3 lit. c, do produktu krajowego brutto wyniosła 47,3%.