Monitor Polski

M.P.1947.35.289

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 1947 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI I HANDLU
z dnia 5 marca 1947 r.
z dnia 5 marca 1947 r.

Na podstawie § 30 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 62) zarządzam ogłoszenie jedenastego wykazu przedsiębiorstw przechodzących na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17) na własność Państwa.
Powyższe przedsiębiorstwa przechodzą na własność Państwa w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem i wszelkimi prawami.

Niedokładności w określeniu nazwy przedmiotu przedsiębiorstw wymienionych w wykazie nie mają znaczenia, jeżeli z całości ogłoszenia wynika, o jakie przedsiębiorstwo chodzi.

Związki samorządowe, międzykomunalne, spółdzielnie albo związki spółdzielni mogą zgłosić do Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw (Warszawa, Centralny Urząd Planowania, ul. Senacka 3-A) swoje prawa do przedsiębiorstw objętych wykazem, a właściciele przedsiębiorstw mogą ponadto zgłosić zarzuty, że przedsiębiorstwo nie przechodzi albo nie podlega przejęciu na własność Państwa.

W imieniu Związków samorządu terytorialnego i związków międzykomunalnych oraz wszelkich innych instytucji, które w związku z wojną, rozpoczętą w dn. 1 września 1939 r. zostały rozwiązane lub utraciły faktyczną możność działania, mogą zgłaszać ich prawa wojewódzkie rady narodowe lub urzędy wojewódzkie.

Prawa lub zarzuty winny być zgłoszone do Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw w Warszawie - (Centralny Urząd Planowania, Senacka 3-A) w 30-dniowym terminie od daty ogłoszenia wykazu i poparte, w miarę potrzeby, dowodami.

Uprawnienia, przysługujące na podstawie wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r., właścicielowi przedsiębiorstwa, przysługują w razie nieobecności jego krewnym w linii prostej (zstępnym i wstępnym, również dzieciom nieślubnym), rodzeństwu, małżonkowi, tudzież osobom, sprawującym zarząd przedsiębiorstwa nieobecnego właściciela.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ Nr 11

Lp.Nazwa i siedziba przedsiębiorstwaPrzedmiot przedsiębiorstwaWłaściciel
1."Bacutil" Tow. Przemysłowo-Handlowe Centrala: Warszawa, Bartoszewicza 7,

Oddziały:

Warszawa

Łódź

Lublin

Kraków

Rzeszów

Katowice

Poznań

Gdańsk

Białystok

Bydgoszcz

Olsztyn

Szczecin

Wrocław

Kielce

Tow. Przem.-Handl.S-ka z o.o.