Monitor Polski

M.P.1946.98.182

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1949 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU
z dnia 30 sierpnia 1946 r.
o ogłoszeniu drugiego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.

Na zasadzie § 30 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 114) zarządzam ogłoszenie drugiego wykazu przedsiębiorstw przejmowanych na własność Państwa na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17).
Powyższe przedsiębiorstwa przechodzą na własność Państwa w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem i wszelkimi prawami.

Niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstw, wymienionych w wykazie, nie mają znaczenia, jeżeli z całości ogłoszenia wynika, o jakie przedsiębiorstwo chodzi.

Związki samorządowe, międzykomunalne, spółdzielnie, albo związki spółdzielni mogą zgłosić do Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw swoje prawa do przedsiębiorstw, objętych wykazem, a właściciele przedsiębiorstw mogą ponadto zgłosić zarzuty, że przedsiębiorstwo nie przechodzi, albo nie podlega przejęciu na własność Państwa.

W imieniu związków samorządu terytorialnego i związków międzykomunalnych oraz wszelkich innych instytucyj, które w związku z wojną, rozpoczętą w dniu 1 września 1939 r., zostały rozwiązane lub utraciły faktyczną możność działania, mogą zgłaszać ich prawa wojewódzkie rady narodowe, lub urzędy wojewódzkie.

Prawa lub zarzuty winny być zgłoszone da Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw w Warszawie (Centralny Urząd Planowania, ul. Senacka 3-A) w 30-dniowym terminie od daty ogłoszenia wykazu i poparte, w miarę potrzeby, dowodami.

Uprawnienia, przysługujące na podstawie wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r., właścicielowi przedsiębiorstwa, przysługują, w razie jego nieobecności, krewnym w linii prostej (zstępnym i wstępnym, również dzieciom nieślubnym), rodzeństwu, małżonkowi, tudzież osobom, sprawującym zarząd przedsiębiorstwa nieobecnego właściciela.

ZAŁĄCZNIK  1

Wykaz drugi

Lp.Nazwa przedsiębiorstwa i siedzibaPrzedmiot działaniaWłaściciel
1.Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych - Spółka Akcyjna - Katowice.Wydobywanie węgla kamiennego, produkowanie koksu, wyrobów hutniczych, odlewniczych, walcowanych, wagonów kolejowych, rur, konstrukcyj stalowych, narzędzi, wyrobów z blachy, gazów technicznych, cegły, wytwarzanie prądu elektrycznego, tarcie drzewa, prowadzenie zakładów wodociągowych.Jak rubr. 2
2."Skarboferm" Spółka Dzierżawna Polskich Kopalń Skarbowych na Górnym Śląsku - Spółka Akcyjna - Katowice.Eksploatacja kopalń węgla, produkcja koksu i brykietów.Jak rubr. 2.
3.Jaworznickie Komunalne Kopalnie Węgla - Spółka Akcyjna Kraków.Wydobywanie węgla, rudy ołowianej, wytwarzanie prądu elektrycznego.Jak rubr. 2.
4.Sierszańskie Zakłady Górnicze - Spółka Akcyjna - Siersza, k/Trzebini.Wydobywanie węgla, rudy cynkowej.Jak rubr. 2.
5.Osada Górniczo-Przemysłowa "Trzebinia" - Spółka Akcyjna - Kraków.Wydobywanie węgla.Jak rubr. 2.
6.Warszawskie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych Spółka Akcyjna - Warszawa.Wydobywanie węgla i wytwarzanie prądu elektrycznego.Jak rubr. 2.
7.Towarzystwo Akcyjne Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich - Spółka Akcyjna - Warszawa.Wydobywanie, węgla i galmanu, produkcja urządzeń górniczych, odlewów, wyrobów hutniczych, cegły.Jak rubr. 2.
8.Francuska Spółka Akcyjna: Spółka Galicyjska Kopalń - Libiąż Mały, pow. Chrzanów.Wydobywanie węgla kamiennego.Jak rubr. 2.
9.Francuska Spółka Akcyjna: Towarzystwo Bezimienne Kopalń Węgla "Czeladź" - Piaski k/Sosnowca.Wydobywanie węgla .kamiennego oraz prowadzenie zakładów przemysłowych.Jak rubr. 2.
10.Franco-Polskie Towarzystwo Górnicze - Spółka Akcyjna - Sosnowiec.Wydobywanie węgla kamiennego, rud cynkowych, ołowianych i żelaznych oraz hut cynkowych i prowadzenie zakładów przemysłowych.Jak rubr. 2.
11.Zachodnio-Czeskie Towarzystwo Akcyjne (Westböhmischer Bergbau - Aktiengesellschaft) - Zwug (Sudety).

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie węgla.Jak rubr. 2.
12.Zakłady Górnicze "Silesia" - Spółka Akcyjna - Bielsko.Wydobywanie węgla, kamienia wapiennego, wytwarzanie prądu elektrycznego, produkcja cegły i wapna, tarcie drzewa.Jak rubr. 2.
13.Grodzieckie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Przemysłowych - Spółka Akcyjna - Grodziec K/Będzina.Wydobywanie węgla kamiennego, wytwarzanie prądu elektrycznego.Jak rubr. 2.
14.Gwarectwo Kopalń Węgla Kamiennego "Louisenglück" (Szczęście Luizy) - Katowice.Wydobywanie węgla kamiennego, prowadzenie zakładów górniczo-przemysłowych.Jak rubr. 2.
15.Towarzystwo Kopalń Węgla "Flora" - Spółka Akcyjna - Warszawa.Wydobywanie węgla kamiennego.Jak rubr. 2.
16.Kopalnia Węgla "Dorota" - Sosnowiec.Wydobywanie węgla kamiennego.Maria Skotnicka -
17.Kopalnia Węgla Kamiennego "Jutrzenka" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Dąbrówka Mała.Wydobywanie węgla i prowadzenie robót górniczych.Jak rubr. 2.
18."Waleska" Kopalnia Węgla - Spółka Akcyjna - Łaziska Średnie.Wydobywanie węgla i produkcja cegły.Jak rubr. 2.
19.Kopalnia "Eminencja" - Józefowiec.Wydobywanie węgla.Szpital Świętego Ducha w Bytomiu.

Katolicka Gmina Kościelna w Chorzowie.

20.Stowarzyszenie Mechaników Polskich z Ameryki - Spółka Akcyjna - Warszawa.Wydobywanie węgla brunatnego, produkcja odlewów, obrabiarek, maszyn i narzędzi.Jak rubr. 2.
21."Kamila" Kopalnia Węgla Brunatnego - Ciągłowice.Wydobywanie węgla brunatnego.Jan Zawadzki - Ciągłowice.
22.Piotr Gaj - Eksploatacja Węgla Kamiennego w Grudnej Dolnej.Wydobywanie węgla brunatnego.Piotr Gaj - Sosnowiec.
23.Kopalnia Rudy Żelaznej "Janina" - Żychcice.Wydobywanie rudy żelaznej.Antoni Zeller - Żychcice.
24.Spółka Akcyjna Wielkich Pieców Ostrowieckich - Warszawa.Wydobywanie rud, prowadzenie hut żelaza, odlewni, walcowni, wytwórnia parowozów i wagonów, produkcja konstrukcyj żelaznych.Jak rubr. 2.
25.Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych - Spółka Akcyjna - Warszawa.Wydobywanie rud żelaznych, prowadzenie hut żelaznych i stalowni, produkcja wyrobów odlewniczych, drzewnych, terpentyny, tarcie drzewa.Jak rubr. 2.
26."Modrzejów-Hantke" Zjednoczone Zakłady Górniczo-Hutnicze - Spółka Akcyjna - Warszawa.Wydobywanie rudy żelaznej, prowadzenie hut żelaznych, produkcja blachy, wyrobów żelaznych i aluminiowych, wydobywanie kamienia wapiennego.Jak rubr. 2.
27.Zakłady Południowe - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nisku.Prowadzenie huty żelaznej i zakładów mechanicznych.Jak rubr. 2.
28."Huta Theodor" - Spółka Akcyjna - Warszawa.Prowadzenie huty i rafinerii metali półszlachetnych.Jak rubr. 2.
29.Polskie Zakłady Przemysłu Cynkowego - Spółka Akcyjna - Będzin.Produkcja cynku, blachy i bieli cynkowej, naczyń i farb.Jak rubr. 2.
30.Polski Przemysł Górniczy" - Czarnecki, Nowak i Polak - Bliżyń.Wydobywanie rudy żelaznej.N. Czarnecki, Stanisław Nowak, Franciszek Polak.
31."Elibor" Spółka Akcyjna Handlowo-Przemysłowa "Ł. J. Borkowski" - WarszawaWydobywanie rudy żelaznej, prowadzenie nuty żelaznej, odlewni żelaza, przecieranie drzewa, przeładunek węgla i prowadzenie handlu hurtowego.Jak rubr. 2.
32.Zakłady "Solvay" w Polsce - Towarzystwo z ograniczoną odpowiedzialnością - Warszawa.Eksploatacja złóż soli, wydobywanie węgla, wapienia i innych minerałów, prowadzenie fabryk sody i zakładów przemysłowych.Jak rubr. 2.
33.Belgijska Spółką Akcyjna: Zakłady Przemysłowe "Boryszew" - Warszawa.Produkcja prochu.Jak rubr. 2.
34.Przemysł Metalowy "Granat" - Spółka Akcyjna - Warszawa.Wyrób zapalników.Jak rubr. 2.
35.Zakłady Amunicyjne "Pocisk" - Spółka Akcyjna - Warszawa.Wytwarzanie amunicji.Jak rubr. 2.
36.Vacuum Oil Company - Spółka Akcyjna - Czechowice.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych oraz przeróbka ropy naftowej.Jak rubr. 2.
37.Standart Nobel w Polsce - Spółka Akcyjna w likwidacji - Warszawa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
38."Gazolina" - Spółka Akcyjna - Lwów.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
39."Limanowa" -. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Warszawa.Wydobywanie i przeróbka ropy naftowej, wyrób beczek i wytwarzanie prądu elektrycznego.Jak rubr. 2.
40.Galicyjskie Towarzystwo Naftowe "Galicja" - Spółka Akcyjna, Drohobycz.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych, produkcja gazoliny, naprawa narzędzi wiertniczych oraz dystrybucja produktów naftowychJak rubr. 2.
41."Małopolska Spółka Akcyjna dla Przemysłu Naftowego we Lwowie" - Spółka Akcyjna - Lwów.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
42.Przedstawicielstwo Belgijskiej Spółki Akcyjnej "Nafta Borysławska" w Polsce (Petroles de Borysław Société Anonyme Belge Representation en Pologne) - Krosno.Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
43.Polsko-Francuskie Gwarectwo Naftowe "Dąbrowa" - Krosno.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
44."Fanto"- Spółka Akcyjna - Lwów.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
45."Galicyjskie Karpackie Naftowe Towarzystwo Akcyjne" dawniej "Bergheim.i Mac Garvey" - Spółka Akcyjna - Glinik Mariampolski.Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego, przeróbka ropy, oraz wyrób i naprawa maszyn i narzędzi wiertniczych.Jak rubr. 2.
46.Galicyjskie Gwarectwo Naftowe "Harklowa" - Lwów.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
47.Spółka Akcyjna "Nafta" - Lwów.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych, oraz wytwarzanie gazoliny.Jak rubr. 2.
48.Naftowy Przemysł Małopolski - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Lwów.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych oraz wyrób i naprawa narzędzi wiertniczych.Jak rubr. 2.
49."Premier" - Polska Naftowa Spółka Akcyjna - Lwów.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
50.Zachodnio-Małopolska Akcyjna Spółka Naftowa i Gazowa - Lwów.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
51."Zachodnie Zagłębie Naftowe" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Jasło.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
52."Biała Ropa" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Stara WieśWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
53."Bieżyce" - Naftowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lwów.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
54."Blizne - Brzozów" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Krosno.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
55."Brzozowsko-Iwonicka Kopalnia Nafty" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Warszawa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
56."Creseat"- Naftowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Lwów.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
57.Chrześcijańska Kopalnia Nafty "Dominikowice" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Gorlice.Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
58."Dominium" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Krosno.Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
59."Dornafta" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Bednarka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
60.Ehrenberg i Holländer" - Rafineria w Gorlicach.Wydobywanie ropy naftowej i jej przeróbka.Izaak Ehrenberg, Lazar Ehrenberg, Małka Fraenkol, Mirla Ehrenberg, Mendel Ehrenberg, Szaja Kruger, Mozes-Szulim Hollaender, Lea-Hudes Freund, Zelman Hollaender, Ryfka Blum, Chaja Diamand, Izaak Hollaender, Mozes-Szulim Hollaender.
61."Ewa - Turaszówka" - Kopalnia Nafty- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Krosno.Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
62.L. Fellner i Spółka - Gorlice.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Leon Feller, Herman Feller, Selma Robinsohn, Chiel Morgenstern.
63."Fortuna" - Naftowa Spółka Przemysłowo-Handlowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Stanisławów.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
64."Głębokie" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością Lwów.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
65."Golcowa" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Krosno.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
66."Gorlicka Nafta" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Gorlice.Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
67."Grabownica" - Towarzystwo Wiertnicze - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Lwów.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
68."Herman Hauser i Spółka" - Przedsiębiorstwo Handlowe dla potrzeb górnictwa z ograniczoną odpowiedzialnością - Borysław.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
69."Herax" - Górniczo-Naftowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Lwów.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
70.Przedsiębiorstwo Naftowe "Horta" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Jasło.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
71."Humniska - Brzozów" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Brzozów.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
72."Jasło" - Zakłady Przemysłowo-Naftowe Gartenberg i Schreyer Spółka Akcyjna - Niegłowice.Wydobywanie ropy naftowej, gazów ziemnych oraz przeróbka ropy naftowej.Jak rubr. 2.
73."Jasło - Jaszczew" - Gartenberg i Schreyer - Naftowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Niegłowice.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
74."Jasło - Potok" - Gartenberg i Schreyer - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Potok.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
75."Józef" Towarzystwo Przemysłowo-Naftowe - Spółka Akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością - Potok.Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
76."Karola" Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - (...)Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
77."Kobyle" Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Lwów.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
78."Kościuszko" Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością Turaszówka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
79."Kryg" Spółka Gazolinowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego.Jak rubr. 2.
80."Krystyna" - Spółka Naftowa Górniczo-Wiertnicza z ograniczoną odpowiedzialnością - Zagórz.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
81."Lalin" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Krosno.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
82.Towarzystwo Przemysłowo-Naftowe Lenartowicz, Bracia Rylscy i Spółka - Spółka Akcyjna - Warszawa.Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego.Jak rubr. 2.
83."Lubatówka" Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa.Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
84.Spółka Komandytowa dla Przemysłu Naftowego "W. Łoziński" Lwów.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego.Jak rubr. 2
85."Magdalena" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Gorlice.Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego.Jak rubr. 2.
86."Maristan" - Naftowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Krosno.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
87."Mazowsze" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Gorlice.Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
88."Nadzieja" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Krosno.Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
89."Naftamin" - Spółka Akcyjna dla Przemysłu Naftowego - Katowice-Ligota.Przeróbka ropy.Jak rubr. 2.
90."Niepla" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Krosno.Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego.Jak rubr. 2.
91."Oddago" - Stowarzyszenie dla produkcji ropy - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Lwów.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego.Jak rubr. 2.
92."Okor" - Stowarzyszenie dla produkcji ropy - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Krosno.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego.
93."Osława" - Spółka Naftowa Poszukiwawczo-Wiertnicza z ograniczoną odpowiedzialnością - Sanok.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
94."Ostoja" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Krosno.Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego.Jak rubr. 2.
95."Oterna"- Przedsiębiorstwo Naftowe - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Brzozów.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
96.Petronafta" - Towarzystwo Górnicze - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Krosno.Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego.Jak rubr. 2.
97."Petrolita" - Spółka Komandytowa dla Przemysłu Naftowego S. Jungermann i Spółka - Drohobycz.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego.Jak rubr. 2.
98."Pory" Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Węglówka.Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego.Jak rubr. 2.
99."Promień" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Gorlice.Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego.Jak rubr. 2.
100."Przymierze" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego.Jak rubr. 2.
101."Przystań" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Krosno.Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego.Jak rubr. 2.
102."Ropa Łężańska" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Krosno.Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
103."Ropica Polska" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Lwów.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego.Jak rubr. 2.
104."Rozwój Naftowy" - Naftowa Spółka z ograniczoną odpowiedzielnością - Gorlice.Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
105.Ropianieckie Zakłady Naftowe "Różana" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Borysław.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
106."Rzepienniki" - Naftowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Rzepiennik Strzyżewski.Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
107."Sanocka Spółka Naftowa" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sanok.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
108."Sanosława" - Spółka Naftowa, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Krosno.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
109."Ścibor" - Naftowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - (...)Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
110."Siary" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Gorlice.Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
111.Przemysł Naftowy "Sobniów"- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - JasłoWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
112."Stanisław" - Spółka Naftowy z ograniczoną odpowiedzialnością - Węglówka.Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
113."Chrześcijańska Kopalnia Nafty" "Stara Wieś" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - GorliceWydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
114."Starowsianka" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Stara Wieś.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
115."Stefan" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Dominikowice.Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
116.Włościańsko-Robotnicza Spółka Naftowa "Szczęść Boże" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Łężany.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
117."Triumf" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Jabłonica Polska.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
118."Triumf" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością -Potok.Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
119."Wanda" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Dominikowice.Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
120."Wara" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Wara.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
121."Warta" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Jasło.Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
122."Vera" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Drohobycz.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
123."Załęże" - Naftowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Kraków.Wydobywanie ropy naftowej.Jak rubr. 2.
134."Ziemnafta" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Warszawa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
125.Kopalnia Nafty "Aleksander" - Wara.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Dr. Stefan Zaremba-Skrzyński, Andrzej Zaremba-Skrzyński.
126.Kopalnia Nafty "Aleksander" - Wola Jaworowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Klara Nacht, Mina Rosner, Wolf Neustein
127.Kopalnia Nafty,Alma" - Sokół.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Henryk Mikulik
128.Kopalnia Nafty "Alma" - Wietrzno.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych."Alma" Ska naft. z ogr. odp. Karol Klier, Efroim Hansman, Alfred Gerdely, Adolf Stern, R. Winter Brenner, Adolf Dawid, Dora Drucker, "Truva": Trust naft. S. A. "Jasło"; Zakłady Przem. Naftow. Gartemberg i Schrayer Spółka Akcyjna.
129.Kopalnia Nafty "Andrzej" (dawniej "Helena") - Siary.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.-
130.Kopalnia Nafty "Andrzej 1" - Iwonicz.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Inż. Tadeusz Wężykowski.
131.Kopalnia Nafty "Andrzej 2" - Iwonicz.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Inż. Tadeusz Wężykowski.
132.Kopalnia Nafty "Aniela" - Sękowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.-
133.Kopalnia Nafty "Anna" - Krvg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jakub Schmer, Izydor Morgenstern
134.Kopalnia Nafty "Antoni" - Iwonicz.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Ainela Kimmel, Karolina Rygiel, Julia Kozioł, Karol Grzegorczyk, Władysława Kielar, Józef Grzegorczyk, Bronisława Grzegorczyk, Jan Grzegorczyk, Władysław Grzegorczyk, Stanisława Grzegorczyk.
135.Kopalnia Nafty "Apollówka II"- Ropica Ruska.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Michał Bodner, Berl Kolberg
136.Kopalnia Nafty "Apollówka III" - Sękowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
137.Kopalnia Nafty "Artur" - Tyrawa Solna.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Herman Dienstag, "Atlanty" Spółka z ogr. odpw. Klimkówka.
138.Kopalnia Nafty "Babiakówka" - Ropica Ruska.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
139.Kopalnia Nafty "Bałtyk" - Tokarnia.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jakub Dollinger, Aleksander Denko.
140.Kopalnia Nafty "Barbara" (przedtem "Reduta") - Rozdziel.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Antoni Malinowski, Józef Szczawiński, Helena Malinowska, Alexander Ryłko.
141.Kopalnia Nafty "M. Beck" - Wietrzno.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.M. Beck
142.Kopalnia Nafty "Berta" - Kobylany.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Wit Sulimirski, Aktawia Sulimirska
143.Kopalnia "Beskid" Lipinki.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Rozalia Morgenstern, Izydor Morgenstern, Samuel Morgenstern
144.Kopalnia St. Biernat - Kobylanka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Helena Józefa Biernat, Jan Drzymała
145.Kopalnia Nafty "Bożydar" - Rzepiennik Biskupi.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Florentyna Stolarska
146.Kopalnia Nafty"Bronisław" - Sękowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Bronisław Jan Miksiewicz, Aleksander Piotr Miksiewicz
147.Kopalnia Nafty "Brzezinka" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Włodzimierz Jasieński, Armin Nischitz, Wilhelm Hosak
148.Kopalnia Nafty "Bunia" - Iwonicz.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Emma Załuska, Karol Załuski, Michał Załuski, Ireneusz Załuski, Bogdan Załuski, Zofia Kwilecka.
149.Kopalnia Nafty "Ćwiartka" - Sękowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Michał Bodner.
150.Kopalnia Nafty "Ćwiartki" - Rudawa Rymanowska.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Leopold Hirschfed
151.Kopalnia Nafty "Dagor" - Łysa Góra.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Karol Hölzel
152.Kopalnia Nafty "Danusia" - Ropica Polska.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Izrael Rappaport, Maurycy Schutzmann, Dawid Rotenherg, Samuel Silbermann, Józof Klugmann.
153.Kopalnia Nafty "Dawid" - Jabłonica Polska.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Osias Bloch, Sala Galon.
154.Kopalnia Nafty "Długoszówka" - Wola Komborska.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Inż. Henryk Dudek.
155.Kopalnia Nafty "Dobra" - Sękowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Hill Hollender, Herman Heuberger, Henoch Nussbaum, Moses Nussbaum, Abraham J. Frand.
156.Kopalnia Nafty "Dobra Nadzieja" - Ropica Ruska.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Józef Piotrowski.
157.Kopalnia Nafty "Dobra Wola" - Ropica Ruska.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Berl Kolber, Mendel Racker, Mendel Kornfeld.
158.Kopalnia Nafty "Dzwonkowa" - Ropa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Józefa Dzwonek.
159.Kopalnia Nafty "Edward" - Ropica Polska.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Chiel Morgenstern, Edward Engelhardt
160.Kopalnia Nafty "Emma" - Iwonicz.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Emma Załuska, Karol Załuski, Michał Załuski, Ireneusz Załuski, Bogdan Załuski, Zofia Kwilecka.
161.Kopalnia Nafty "Elżbieta-północ" - Iwonicz.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Emma Załuska, Karol Załuski, Michał Załuski, Ireneusz Załuski, Bogdan Załuski, Zofia Kwilecka.
162.Kopalnia Nafty "Elżbieta" - Klimkówka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Aniela Ostaszewska, Zofia Ostaszewska, Maria Ostaszewska, Inż. Józef Ostaszewski, Jadwiga Ostaszewska.
163.Kopalnia Nafty "Elżbieta" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jakub Schmer, Akiba Schmer, Józef Körner, Izydor Morgenstern.
164.Kopalnia Nafty "Elżbieta" - Rymanów.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Stanisław Potocki, Anna Potocka, Elżbieta Potocka, M. Potocka-Szaszkiewicz, Maria Beata Branicka.
165.Kopalnia Nafty "Felnerówka" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Leon Follner, Dr. Zygmunt Robinson, Herman Fellner, Chiel Morgenstern, Irma Weinstein
166.Kopalnia Nafty "Ferdynand" - Trzetrzewina.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Władysław Zieliński
167.Kopalnia Nafty "Gaik" - Stara Wieś.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Edward Goldmann, Edward Engelhardt
168Kopalnia Nafty "Gdańsk-Pomorze" - Kobylanka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Ks. Dr. Klemens Dymitrow, Antoni Rostworowski, Wojciech Rostworrowski, Jan Rostworowski, Tadeusz Lubieński.
169.Kopalnia Nafty "Gembosiówka" - Wola Sękowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Władysław Wodyński, Aleksander Grünzeng
170.Kopalnia Nafty "Guterchówka" (dawniej "Janina") - Sękowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Anna Guterch, Władysław Janik
171.Kopalnia Nafty "Halina" - Siary.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Stanisław Haluch, Helena Krzysztof Anna Haluch
172.Kopalnia Nafty "Haluch" - Siary.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Stanisław Haluch
173.Kopalnia Nafty "Hanka" - Lipinki.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Ignacy Król, Izydor Morgenstern
174.Kopalnia Nafty "Hanka" - Ropica Polska.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Arnold Drucker, Markus Schutzmann, Lipa Wegner, Anna Wegner.
175.Kopalnia Nafty "Hanka" - Turaszówka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Samuel Just
176.Kopalnia Nafty "Hel" - Białobrzegi.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Erne Ellowicz, Mendel Lindenberg, Cecylia Lindenberg, Fischer Hack, Salomon Heck
177.Kopalnia Nafty "Helena" - Ropa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Dr. Leon Konopka, Firma Syndicat Franco-Galicien de Paris.
178.Kopalnia Nafty "Helena I" - Siary.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Józef Korzeń
179.Kopalnia Nafty "Helena II" - Siary.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Józef Basista, Franciszek Basista, Kazimierz Kret, Wiktoria Kret
180.Kopalnia Nafty "Henryk" - Lipinki.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Henryk Spitzman
181.Kopalnia Nafty "Ignacy" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Ignacy Król
182.Kopalnia Nafty "Irena" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Irena Siokało, Samuel Silbermann, Helena Katz, Józef Goldzähler, Bernard Pilcer, Anna Pilcer, Róża Rohrherg.
183.Kopalnia Nafty "Iza" - Iwonicz.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Emma Załuska, Karol Załuski, Michał Załuski, Ireneusz Załuski, Bogdan Załuski, Zofia Kwilecka.
184.Kopalnia Nafty "Józef" - Klimkówka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Aniela Ostaszewska, Zofia Ostaszewska, inż. Józef Ostaszewski, Jadwiga Ostaszewska.
185.Kopalnia Nafty "Józef-Izabella" - Klimkówka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Aniela Ostaszewska, Zofia Ostaszewska, Maria Ostaszewska, inż. Józef Ostaszewski, Jadwiga Ostaszewska.
186.Kopalnia Nafty "Jadwiga" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Edward Engelhardt
187.Kopalnia Nafty "Jakub" - Lipinki.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jakub Schmer, Izrael Morgenstern, Izydor Morgenstern.
188.Kopalnia Nafty "Jakub" (dawniej "Lasek") - Szymbark.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.-
189.Kopalnia Nafty "Janina" - Wola Jaworowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Klara Nacht, Nina Rosner, Wolf Neustein.
190.Kopalnia Nafty "Jan" - Klimkówka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Stefan Mazurkiewicz
191.Kopalnia Nafty "Janina" - Ropica Ruska.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Ks. Franciszek Herr, Piotr Drzymała, Józef Dutkiewicz, Katarzyna Dutkiewicz, Jan Tadeusz Jarzyna, Stanisław Sternal.
192.Kopalnia Nafty "Jantas" - Ropica Polska.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Henryk Mikuli, Henryk Spitzmann, Józef Oberländer, Ida Friedmann, Dr. Henryk Langer, Salomon Leib, Baumring, Róża Schuster, Mania Gottlieb, Izaak Zietronenbaum, Tania Schochet.
193.Kopalnia Nafty "Jerzy" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jakub Schmer, Izydor Morgenstern.
194.Kopalnia Nafty "Joasia" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Herman Sobel, Herman Goldberg, Mechel Margulis, Horsz Kindermann, Oziasz Fogel, Liba Schwimmer, Jakub Schwimmer, Mojżesz Schamroth, Jakub Schamroth, Sala Margulis.
195.Kopalnia Nafty "Józef" - Strzeszyn.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Pinkas Josefstahl i Salomon Götz.
196.Kopalnia Nafty "Julian-Ludwik" - Męcina Wielka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Maria Zdzieńska, Zofia Chłapowska, Sylwester Poprawski, Włodzimierz Poprawski, Czesław Poprawski, Jan Poprawski.
197.Kopalnia Nafty "Juszczakówka" - Ropica Ruska.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Paweł Kazanowski.
198.Kopalnia Nafty "Kamilla" - Sękowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jan Długosz, Tadeusz Długosz, Maria z Długoszów Zawadzka.
199.Kopalnia Nafty "Karol" - Ropica Polska.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Henryk Mikuli
200.Kopalnia Nafty "Katarzyna" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Włodzimierz Jasieński, Wilhelm Hosak
201.Kopalnia Nafty "Kiczary-Wittig" - Węglówka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Dr. Witold Wittig.
202."Atlanty" - Spółka Naftowa z ograniczoną odpowiedzialnością - Klimkówka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jak rubr. 2.
203.(...)
204.Kopalnia Nafty "Klara" - Łęki.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Franciszek Sauszek
205.Kopalnia Nafty "Kinga" - KrygWydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jakub Schmer, Izydor Morgenstern
206.Kopalnia Nafty "Kazimierz" - Klęczany.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Dr. Kazimierz Myśliwy
207.Kopalnia Nafty "Klęczany" - Klęczany.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Dr. Kazimierz Myśliwy
208.Kopalnia Nafty "Kora" - Sękowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Berl Kolber, Mendel Raker
209.Kopalnia Nafty "Korzeniówka" (dawniej "Helena") - Siary.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Józef Korzeń
210.Kopalnia Nafty "Kosmos" - Potok.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Hersch Kindermann, Izrael Kindermann, Schmerl Scherz, Szaja Apfel, Chaja vel Helena Wachner.
211.Kopalnia Nafty "Lasek" - Szymbark.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Józef Madfos, Mechel Margulies, Herman Goldberg.
212.Kopalnia Nafty "Leon" - Temeszów.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Leih Strassberg, Abraham Weiner, Samson Schneider, Chaim Taube, Józef Jagiełło.
213.Kopalnia Nafty "Leon-Katarzyna" - Sękowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Piotr Drzymała.
214.Kopalnia Nafty "Liwia" - Dominikowice.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Lidia Gleicher, Regina Degen, Mojżesz Degen.
215.Kopalnia Nafty "Ludwika" - Zagórz.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Dr. Leon Thorn, Józef Klugmann.
216.Kopalnia Nafty "Ludwika I" - Zagórz.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Władysław Wodyński.
217.Kopalnia Nafty "Ludwika I" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jakub Schmer, Horman Frage, Amalia Blam, Berta Blam, Jakub Schmer.
218.Kopalnia Nafty "Ludwika II" - Libusza.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Dawid Rothblum, Jakub Schmer, St. Weigner, Herman Frage, Amalia Blam, Berta Blam.
219.Kopalnia Nafty "Lutcza" - Lutcza.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Aleksander Grünzeug.
220.Kopalnia Nafty "Łęki" - Łęki.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Michał Radziwiłł, Anna Zdzieńska.
221.Kopalnia Nafty "Maria" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jakub Schmer, Izydor Morgenstern.
222.Kopalnia Nafty "Madryt" - Krzywe.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Juan Valls.
223.Kopalnia Nafty "Magdalena" - Sękowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.-
224.Kopalnia Nafty "Malinówka" - Malinówka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Józef Fryderyk Buchwald.
225.Kopalnia Nafty "Maria" - Haczowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Inż. Paweł Leniecki, spadkobierca inż. Roman Machnicki.
226.Kopalnia Nafty "Maria III" - Sękowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.-
227.Kopalnia Nafty "Maria IV" - Sękowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Wojciech Tenerowicz.
228.Kopalnia Nafty "Marta" - Rogi.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Inż. Józef Michalik.
229.Kopalnia Nafty "Merkury" - Biecz.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Ks. Głąb Franciszek, ks. Kwieciński, Hnatyk Eugeniusz, Szary Adam.
230.Kopalnia Nafty "Mia I" - Łężyny.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Stanisław Michalik.
231.Kopalnia Nafty "Michał" - Brzezówka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Franciszek Muzyka.
232.Kopalnia Nafty "Michał" - Kobylanka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Dr. Kornel Thumin, Helena Rosochacka.
233.Kopalnia Nafty "Mielec" - Wojsław.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.-
234.Kopalnia Nafty "Mina" - Libusza.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Józef Oberländer, Bernard Rottenberg, Wilhelm Spitzmann.
235.Kopalnia Nafty "Mordawski" - Klęczany.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.N. Mordawski.
236.Kopalnia Nafty "Morgenstern I" - Lipinki.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Rozalia Morgenstern.
237.Kopalnia Nafty "Morgenstern II" - Lipinki.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Rozalia Morgenstern.
238.Kopalnia Nafty "Murzyn" - Stara Wieś.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Wojciech Murzyn, Marta Jarosińska.
239.Kopalnia Nafty "Myszka" - Chomranice.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Spadkobiercy Adama Paszkowskiego, oraz mgr. Kazimierz Magierowski, inż. Jan Klewski, Władysław Belec, Walerian Skiba, Stanisław Gablankowski.
240.Kopalnia Nafty "Nadzieja" - Siary.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Bert Kolber, Mendel Raker.
241.Kopalnia Nafty "Nagroda" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jakub Schmer, Izydor Morgenstern, Józef Körner, Akiba Schmer, Dr. Izrael Schmer.
242.Kopalnia Nafty "Nawag" - Krosno.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Herman Goldberg, Leizer Hirschprung, Hersch Kindermann, Izrael Kinderman, Abraham Tabisel, Majer Tabisel.
243.Kopalnia Nafty "Niepodległość - Łęki.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Wiktor Ciołkosz.
244.Kopalnia Nafty "Ochronka" - Dominikowice.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Franciszek Rziha.
245.Kopalnia Nafty "Opteg" - Rudawka Rymanowska.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Leopold Hirschfeld.
246.Kopalnia Nafty "Or" - Klimkówka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Berl Bergmann, Chaim Bergmann, Józef Bergmann, Izaak Ehrenreich, Chiel Friedmann.
247.Kopalnia Nafty "Paula" - Mokre.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Stanisław Szeptycki.
248.Kopalnia Nafty "Petrol" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Samuel Silbermann, Dawid Rottennerg, Izrael Rappaport, Józef Klugman, Rachela Rappaport.
249.Kopalnia Nafty "Polonia" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Samuel Silbermann, Dawid Rottenberg, Izrael Rappaport, Józef Klugman, Rachela Rappaport.
250.Kopalnia Nafty "Piłsudski" - Biecz.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Izrael Kindermann, Lea Kindermann, Fania Kindermann, Mina Götzler, Feiwel Blazer, Sabina Blazer.
251.Kopalnia Nafty "Prokop" - Ropica Polska.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Anna Szufa, Jadwiga Dziedzic, Janina Miklaszewska, Franciszek Kormanek, Ignacy Sikora, Tadeusz Szufa.
252.Kopalnia Nafty "Reichówka" - Ropieńka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Inż. Paweł Leniecki, spadkobierca inż. Roman Machnicki.
253.Kopalnia Nafty "Rachlówka" - Siary.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Józef Rachel
254.Kopalnia Nafty "Radziwiłł" - Iwonicz.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Michał Radziwiłł.
255.Kopalnia Nafty "Ramzes" - Lubatówka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.M. Szydłowski.
256.Kopalnia Nafty "Reinerówka" - Siary.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Wertheimer M.
257.Kopalnia Nafty "Rita" - Wielopole.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jakub Biegeleisen.
258.Kopalnia Nafty "Roma" - Harklowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Włodzimierz Jasieński, Józefina Jasieńska, Dr. Szymon Altendorf, Chaim Engelstein.
259.Kopalnia Nafty "Ropica" - Ropica Ruska.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Piotr Kretowicz.
260Kopalnia Nafty "Ropieńka" - Ropieńka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Spadkobiercy Stanisława Lewandowskiego.
261.Kopalnia Nafty "Ropotar" - Tarnawa Dolna.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Dawid Just, Izak Horsberg, Mehel Goldstein, Markus Backenrot, Leon Brawer, Samuel Hersberg.
262.Kopalnia Nafty "Róża" - Ropica Ruska.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Samuel Spira, M. Lewkowicz.
263.Kopalnia Nafty "Różyca" - Lipinki.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jakub Schmer, Izydor Morgenstern.
264.Kopalnia Nafty "Rubin" - Łęki.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Spadkobiercy Stanisława Ochala.
265.Kopalnia Nafty "Sambodia" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Edward Engelhard, Izydor Morgenstern, Fryda Licht, Efroim Licht.
266.Kopalnia Nafty "San" - Chłomcza.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Adolf Stoniczka, spadkobiercy inż. Jerzego Strzetelskiego.
267.Kopalnia Nafty "Smereczne" - Smereczne.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Inż. Paweł Leniecki, spadkobiercy inż. Romana Machnickiego.
268.Kopalnia Nafty "Stara Kopalnia" - Zmiennica.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Inż. Paweł Leniecki, spadkobiercy inż. Romana Machnickiego.
269.Kopalnia Nafty "Silpetrol" - Męcina Wielka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Ks. Franciszek Herr.
270Kopalnia Nafty "Silskie" - Głębokie.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Stanisław Szczepkowski.
271.Kopalnia Nafty "Śląsk" - Szymbark.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Franciszek Rziha, Pesla Hollender.
272.Kopalnia Nafty "Słotwina" - Wola Komborska.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Władysław Mirecki, Stanisław Pudło.
273.Kopalnia Nafty "Średnica" - Sękowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Józef Leszko.
274.Kopalnia Nafty "Stanisław" - Rymanów.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Stanisław Potocki, Anna Potocka, Elżbieta Potocka, M. Potocka-Szaszkiewicz, Maria-Beata Branicka.
275.Kopalnia Nafty "Stanisław I" - Sękowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Stanisław Kret.
276.Kopalnia Nafty "Stanisław II" - Sękowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Stanisław Tokarz
277.Kopalnia Nafty "Stefan" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Salomon Hacker, mgr. Bernard Himmel, Dr. Leon Gotlieb.
278.Gazoliniarnia, Gazownia i Kopalnia Nafty - Henryk Stiefel - Mokre.Wydobywanie ropy naftowej, prowadzenie gazoliniarni i gazowni.Henryk Stiefel.
279.Kopalnia Nafty "Sylwia" - Wójtowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Tauba Hollim, Wolf Hauser, Leon Henefeld.
280.Kopalnia Nafty "Szczęść Boże" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jan Malinowski, Władysław Malinowski, Jakub Malinowski, Ignacy Malinowski, Aleksander Rylko.
281.Kopalnia Nafty "Szczęść Boże" - Sękowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Piotr Niedziela, Maria Niedziela, Maria Szydłowska, Franciszek Szydłowski.
282.Kopalnia Nafty "Szczęść Boże" - Turzepole.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Bronisław Szydło.
283.Kopalnia Nafty "Szmerówka" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jakub Schmer.
284.Kopalnia Nafty "Szydłowczówka" - Sękowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Itta Weil.
285.Kopalnia Nafty "Teresa" - Klęczany.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Dr. Kazimierz Myśliwy.
286.Kopalnia Nafty "Teresa" - Dobra Szlachecka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.-
287.Kopalnia Nafty "Terrolea" - Stara Wieś.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Tadeusz Konopacki, Zbigniew Konopacki.
288.Kopalnia Nafty "Tokarczyk" - Sękowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.-
289.Kopalnia Nafty "Triumf" - Rudawka Rymanowska.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Pinkas Schachner, Józef Mandl, Chiel Schachner, Markus Kirschner, Leon Werner, Mozes Izrael Werner, Izrael Leib Bochner.
290.Kopalnia Nafty "Ulucz" - Dydnia.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Władysław Biedroński.
291.Kopalnia Nafty "Union II" - Dominikowice.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Inż. Jakub Parnes, Regina Parnes, Mojżesz Kartin, Helena Tannenbaum.
292.Kopalnia Nafty "Wanda" - Iwonicz.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Inż. Tadeusz Wyżykowski.
293.Kopalnia Nafty "Wilsznia" - Smereczne.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Inż. Paweł Leniecki, Spadkobiercy inż. Romana Machnickiego.
294.Kopalnia Nafty "Wilson" - Sękowa.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.-
295.Kopalnia Nafty "Wielopole" - Wielopole.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Dr. Karol Spitz.
296.Kopalnia Nafty "Wietrznianka" - Wietrzno.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Izydor Landesberg.
297.Kopalnia Nafty "Wiktor II" - Kobylanka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Cecylia Blech.
298.Kopalnia Nafty "Wiktoria" - Siary.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Ignacy Ha.jduk.
299.Kopalnia Nafty "Wiktoria-Talizman" - Lipinki.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Roman Ginalski, Emil Ginalski.
300.Kopalnia Nafty "Władysław" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Jakub Schmer, Izydor Morgenstern.
301.Kopalnia Nafty "Władysława" - Targowiska.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Izydor Dresler.
302.Kopalnia Nafty "Władysław Długosz" - Biecz.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Władysław Długosz, Maria Zawadzka, Jan Długosz.
303.Kopalnia Nafty "Władysław Długosz" - Korczyn.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Władysław Długosz, Maria Zawadzka, Jan Długosz.
304.Kopalnia Nafty "Wulkan" - Długie.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Stefan Bauer, Izak Stiefel.
305.Kopalnia Nafty "Wytrysk" - Potok.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Feiga Just, Józef Rosenbajger.
306.Kopalnia Nafty "Załuska" - Klimkówka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Emma Załuska.
307.Kopalnia Nafty "Zaolzie" - Stara Wieś.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Franciszek Rziha, Michał Bodner, Mendel Samuel.
308.Kopalnia Nafty "Zgoda" - Kryg.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Naftali Morgenstern, Izydor Morgenstern, Moses Morgenstern, Jakub Schmer.
309.Kopalnia Nafty "Zenon" - Klimkówka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Emma Załuska, Karol Załuski, Michał Załuski, Ireneusz Załuski, Bogdan Załuski, Zofia Kwilecka.
310.Kopalnia Nafty "Zmiennica" - Zmiennica.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Inż. Paweł Leniecki, Spadkobiercy inż. Romana Machnickiego.
311.Kopalnia Nafty "Zofia-Maria" - Klimkówka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Aniela Ostaszewska, Zofia Ostaszewska, Maria Ostaszewska, inż. Józef Ostaszewski, Jadwiga Ostaszewska.
312.Kopalnia Nafty "Zygmuntówka" - Rudawka Rymanowska.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Leopold Hirschfeld.
313.Kopalnia Nafty "Zawisza" - Gorlice.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Franciszek Rziha.
314.Kopalnia Nafty "Zofia" - Iwonicz.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Mozes Irom.
315.Kopalnia Nafty "Zofia" - Kobylanka.Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.Beata Kaufmann, Jan Roth, Dr. Kornel Thumin, Marceli Wilf, Zofia Skarczewska.
316.Kopalnia Nafty "Union I" - Dominikowice.Wydobywanie ropy naftowej i jej przeróbka.Firma: "Ehrenberg i Hollaender Rafineria w Gorlicach, Mozes Hollaender, Lazar Ehrenberg, Malka Fraenkel, Michla Kluger, Franciszek Prokop, Anna Wantuch, Katarzyna Matusik, Franciszek Drzymała, Anna Drzymała, Maria Drzymała, Franciszek Rziha.
317.Elektrownia Okręgu Warszawskiego - Spółka Akcyjna - Pruszków.Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
318.Zakład Elektryczny Okręgu Podstołecznego Z. E. O. P. - Spółka Akcyjna - Rembertów.Wytwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
319.Elektrownia Marecka - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zielonka.Wytwarzanie, przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
320.Elektrownia hr. Potockiego - Jabłonna.Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.Maurycy hr. Potocki.
321.Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego - Spółka Akcyjna - Warszawa.Wytwarzanie, przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
322.(skreślony)
323.Elektrownia w Kielcach - Spółka Akcyjna - Kielce.Wytwarzanie i rozprowadzanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
324.Młyn i Elektrownia - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Włoszczowa.Przemiał zboża i wytwarzanie prądu elektrycznego.Jak rubr. 2.
325.Łódzkie Towarzystwo Elektryczne - Spółka Akcyjna - Łódź.Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
326.Zgierskie Towarzystwo Elektryczne - Spółka Akcyjna - Zgierz.Wytwarzanie, przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
327.Elektrownia w Piotrkowie - Spółka Akcyjna - Piotrków Trybunalski.Wytwarzanie, przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
328.Towarzystwo Elektryfikacyjne Okręgu Częstochowsko-Piotrkowskiego - Spółka Akcyjna - Częstochowa.Wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i rozdział energii Elektrycznej.Jak rubr. 2.
329.Elektrownia w Częstochowie - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Częstochowa.Wytwarzanie, przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
330.Towarzystwo Elektryczne Okręgu Częstochowskiego - Spółka Akcyjna - Częstochowa.Wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
331.Międzykomunalne Zakłady Elektryczne - Spółka Akcyjna - Kraków.Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
332.Elektrownia Tarnowskiego - Rudnik nad Sanem.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Hieronim Tarnowski.
333.Elektrownia Tadeusz Koziana - Maków Podhalański.Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.Tadeusz Koziana.
334.Jan Hołuj - Tartak parowy, stolarnia i elektrownia - Myślenice.Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz przecieranie drzewa.Masa spadkowa po śp. Janie Hołuju.
335.Elektrownia Zakładu Zdrojowego - Rabka.Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.Dr. Kazimierz Kaden.
336.Elektrownia Jan Kozłowski - Zamoja, pod Makowem Podhalańskim.Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.Jan Kozłowski
337.Elektrownia Rudolf Patkiewicz - Dynów, Przedmieście.Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.Rudolf Patkiewicz.
338.Elektrownia Helena Lelito - Gdów.Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.Helena Lelito.
339.Elektrownia Miejska Dobczyce - Dobczyce.Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.Inż. Jezioro Antoni, Inż. Woźniak Antoni, Gołda Józef, Wątocki Leszek.
340.Jan Chrabkiewicz, Tartak i Elektrownia - Wytwórnia wełny drzewnej - Poronin-Zubsucha.Wytwarzanie, przesyłanie energii elektrycznej, przecieranie drzewa oraz wytwarzanie wełny drzewnej.Jan Chrabkiewicz, Katarzyna z Wykrętów Chrabkiewiczowa, Katarzyna Chrabkiewicz.
341.Zakłady Rolnicze br. H. Wattmana - Ruda Różaniecka.Prowadzenie elektrowni, terpentyniarni, gorzelni i tartaku.Hugo br. Wattman.
342.Okręgowe Zakłady Elektryczne Tarnów - Spółka Akcyjna - Tarnów.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
343.Białostockie Towarzystwo Elektryczności - Spółka Akcyjna - Białystok.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
344.Elektrownia w Piaskach - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Lublin.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
345.Młyn i Elektrownia - Kock.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej oraz przemiał zboża.Bronisław Zakalik.
346."Zakłady Przemysłowo-Handlowe" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Kraśnik.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej oraz prowadzenie tartaku drzewnego i młyna.Jak rubr. 2.
347."Elektrodar" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Janów Lubelski.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej oraz prowadzenie tartaku i młyna.Jak rubr. 2.
348.S-cy N. Gurfinkla, Sz. Czerwonogóry i M. Spokojny - Prowadzenie Młyna Parowego, Elektrowni i Olejarni - Włodawa.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej oraz prowadzenie młyna i olejarni.Mordka Horsz Gurfinkiel, Szaja Czerwonogóra, Moszek Spokojny, Małka Gurfinkielówna, Szyja Beniamin Gurfinkiel, Estera Ita Offenbergowa.
349.Spółka Przemysłowa N. Turkieltaub i S-ka i inż. Mieczysław Feilchenfeld - Parczew.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej oraz prowadzenie młyna walcowegoinż. Mieczysław Feilchenfeld, Icek Nuta Turkieltaub, Moszko Berman, Nuszu Herman, Leibko Nusbaum, Ahram Frydlender, Lejzor Wajsman, Chaim Zysman, Izrael Guterman.
350.Zrzeszenia Elektrowni Górniczych "Zelgor" - Spółka Akcyjna - Sosnowiec.Wytwarzanie, przetwarzanie i rozdział prądu elektrycznego oraz utrzymywanie sieci elektrycznych.Jak rubr. 2.
351.Młyn - Elektrownia - Radzyń Podlaski.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej oraz przemiał zboża.B. Aroniak, M. Nusbaum, A. Ciepliński.
352.Elektrownia i Zakłady Przemysłowe - Międzyrzec Podlaski.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej oraz przemiał zboża i obróbka drzewa.J. Finkielsztein.
353.Dominium Labitach - Labicz.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Walter Schöller, Hedwig Schöller-Stocker, Olga Schöller Renker.
354."Elektrownia w Bolszewie - Jan Kotłowski i S-ka" - Bolszewo.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jan Kotłowski, Anastazja Jasiewiczowa.
355.Pomorska Elektrownia Krajowa "Gródek" - Spółka Akcyjna - Toruń.Wytwarzanie, przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
356.Centrala Elektryczna Wyrzysk - Towarzystwo i ograniczoną poręką - Wyrzysk.Wytwarzanie, przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
357.Zakłady Przemysłowe - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Nieżychowo.Wytwarzanie, przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
358.Towarzystwo Elektryfikacji Okręgu Poznańskiego - Spółka Akcyjna - Poznań.Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej, budowa linii wysokiego napięcia.Jak rubr. 2.
359.Śląskie Zakłady Elektryczne - Spółka Akcyjna - Katowice.Wytwarzanie, przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej oraz budowa zakładów elektrycznych.Jak rubr. 2.
360.Sieci Elektryczne - Spółka Akcyjna - Będzin.Przesyłanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
361.Elektrownia Okręgowa w Zagłębiu Dąbrowskim - Spółka Akcyjna - Będzin.Wytwarzanie, przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
362.Gazownie Górnośląskie - Spółka Akcyjna - Katowice.Wytwarzanie i rozprowadzanie gazu.Jak rubr. 2.
363.Przedsiębiorstwo Gazowe "Żywiec" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Żywiec.Wytwarzanie gazu węglowego i rozprowadzanie.Jak rubr. 2.
364.Zakład Gazowy - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Gdynia.Wytwarzanie i rozprowadzanie gazu świetlnego.Jak rubr. 2.
365.Podkarpackie Towarzystwo Elektryczne - Spółka Akcyjna - Lwów.

(Przejęciu na własność Państwa ulega majątek przedsiębiorstwa, znajdujący się na terenie Państwa Polskiego.)

Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej.Jak rubr. 2.
366.Towarzystwo Cukrowni "Brześć Kujawski - Spółka Akcyjna - Brześć Kujawski.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
367.Cukrownia "Chełmica" - Spółka Akcyjna - Chełmica.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
368.Spółka Akcyjna Cukrowni "Dobre" - Dobre.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
369.Cukrownia "Kujawy" - Spółka Akcyjna - Janikowo.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
370.Cukrownia "Kruszwica" - Spółka Akcyjna - Kruszwica.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
371.Towarzystwo Akcyjne Cukrowni "Ostrowite" - Spółka Akcyjna - Ostrowite.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
372.Cukrownia "Tuczno" - Spółka Akcyjna - Tuczno.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
373.Cukrownia "Unisław" - Spółka Akcyjna - Unisław.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
374.Cukrownia Wierzchosławicka - Spółka Akcyjna - Wierzchosławice.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
375.Częstochowskie Towarzystwo Fabryk Cukru - Spółka Akcyjna - Warszawa.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
376.Cukrownia "Garbów" - Spółka Akcyjna - Przybysławice.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
377.Cukrownia i Rafineria "Klemensów" - Klemensów Zamość.Wyrób cukru.Ordynacja Zamojska.
378.Cukrownia i Rafineria "Lublin" - Spółka Akcyjna Lublin.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
379.Towarzystwo Cukru i Rafinerii "Łubna i Szreniawa" Spółka Akcyjna - Kazimierza Wielka.Produkcja cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
380.Cukrownia "Opole Lubelskie" - Opole Lubelskie.Wyrób cukru.Kleniewski Przemysław, Kleniewski Jan, Kleniewska Stanisława, Iłłakiewiczowa Halina.
381.Małopolskie Towarzystwo Cukrownicze "Przeworsk" Spółka Akcyjna - Przeworsk.Wyrób cukru, marmelady, oleju i cegły.Jak rubr. 2.
382.Spółka Akcyjna Cukrowni i Rafinerii "Rejowiec" Rejowiec, pow. Chełm.Wyrób cukru.jak rubr. 2.
383.Spółka Akcyjna Cukrowni "Strzyżów" - Strzyżów, pow. Hrubieszów.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
384.Cukrownia "Wożuczyn" - Spółka Akcyjna - Tomaszów Lubelski.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
385.Cukrownia "Borowiczki" - Spółka Akcyjna Borowiczki, pow. Płock.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
386.Cukrownia "Ciechanów" - Spółka Akcyjna Ciechanów.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
387.Cukrownia "Guzów" - Spółka Akcyjna - Guzów.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
388.Łowickie Zakłady Przemysłowe Cukrownia i Rafineria "Irena" - Spółka Akcyjna - Łyszkowice, pow. Łowicz.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
389.Spółka Akcyjna Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów" - Józefów k/Błonia.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
390.Towarzystwo Cukrowni "Krasiniec" - Spółka Krasiniec - pow. Ciechanów.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
391.Cukrownia "Mała-Wieś" - Spółka Akcyjna Mała-Wieś, pow. Płock.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
392.Spółka Akcyjna Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów" - Michałów, pow. Błonie.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
393.Warszawskie Towarzystwo Fabryk Cukru - Spółka Akcyjna - Warszawa.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
394.Cukrownia w Gnieźnie Grabski, Jescheck i S-ka Spółka Komandytowa - Gniezno.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
395.Cukrownia i Rafineria "Gosławice" - Spółka Akcyjna - Gosławice, pow. Konin.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
396.Cukrownia w Miejskiej Górce - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Miejska Górka, pow. Rawicz.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
397.Cukrownia "Środa" - Spółka Akcyjna - Środa.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
398.Cukrownia Szamotulska - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Szamotuły.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
399.Cukrownia i Rafineria "Zbiersk" - Spółka Akcyjna - Zbiersk, pow. Kalisz.Wyrób cukru, produktów ubocznych i cegły.Jak rubr. 2.
400.Cukrownia we Wrześni - Spółka Akcyjna - Września.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
401.Cukrownia "Żnin" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Żnin.Wyrób cukru i produktów ubocznych.Jak rubr. 2.
402.Cukrownia "Chybie" - Spółka Akcyjna - Chybie.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
403.Cukrownia i Rafineria "Sokołów" - Spółka Akcyjna - Sokołów - Sokołów Podlaski.Wyrób cukru.Jak rubr. 2.
404.Spółka Akcyjna Cukrowni i Rafinerii "Wieluń" - Wieluń.Produkcja cukru.Jak rubr. 2.
1 Załącznik zmienionyzarządzeniem z dnia 30 listopada 1949 r. (M.P.49.A-101.1193) zmieniającej nin. zarządzenie z dniem 22 grudnia 1949 r.