Monitor Polski

M.P.1946.87.162

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 września 1946 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI I HANDLU
z dnia 20 sierpnia 1946 r.
o ogłoszeniu drugiego wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa.

Na podstawie § 30 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 114) zarządzam ogłoszenie drugiego wykazu przedsiębiorstw przechodzących na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr. 3, poz. 17) na własność Państwa.
Powyższe przedsiębiorstwa przechodzą na własność Państwa w całości wraz z nieruchomym majątkiem i wszelkimi prawami.

Niedokładności w określeniu nazwy przedmiotu przedsiębiorstw wymienionych w wykazie nie mają znaczenia, jeżeli z całości ogłoszenia wynika o jakie przedsiębiorstwo chodzi.

Związki samorządowe, międzykomunalne, spółdzielnie albo związki spółdzielni mogą zgłosić do Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw (Warszawa, Centralny Urząd Planowania, ul. Senacka 3 A) swoje prawa do przedsiębiorstw objętych wykazem, a właściciele przedsiębiorstw mogą ponadto zgłosić narzuty, że przedsiębiorstwo nie przechodzi albo nie podlega przejęciu na własność państwa.

W imieniu związków samorządu terytorialnego i związków międzykomunalnych, oraz wszelkich innych instytucyj, które w związku z wojną, rozpoczętą w dniu 1 wrześniu 1939 r. zostały rozwiązane lub utraciły faktyczną możność działania, mogą zgłaszać ich prawa wojewódzkie rady narodowe lub urzędy wojewódzkie.

Prawa lub zarzuty winny być zgłoszone do Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw w Warszawie - (Centralny Urząd Planowania, Senacka 3 A) w 30-dniowym terminie od daty ogłoszenia wykazu i poparte, w miarę potrzeby, dowodami.

Uprawnienia przysługujące na podstawie wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r. właścicielowi przedsiębiorstwa, przysługują w razie jego nieobecności krewnym w linii prostej (zstępnym i wstępnym, również dzieciom nieślubnym), rodzeństwu, małżonkowi, tudzież osobom, sprawującym zarząd przedsiębiorstwa nieobecnego właściciela.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ Nr 2.

L.p.Nazwa i siedziba przedsiębiorstwaPrzedmiot przedsiębiorstwaWłaściciele
1.Chłodnia - Dom Składowy w Krakowie Kraków - Dekerta 47Chłodnia - Dom SkładowyPaństwowy Bank Rolny i Landwirtschaltliche Zestrelstrelle
2.Chłodnia i Składy Portowe w Gdyni sp. z o.o. Gdynia - Wybrzeże PolskieChłodnia i składy portowePaństwowy Bank Rolny, Skarb Państwa oraz gminy miast: Gdyni, Łodzi i Wilna
3.Chłodnia i Składy Portowe w Gdyni sp. z o.o. Łódź - Rokicińska 28Chłodnia i składy portowePaństwowy Bank Rolny, Skarb Państwa oraz gminy miast: Gdyni, Łodzi i Wilna
4.Chłodnia i Składy Portowe w Gdyni sp. z o.o. Warszawa - Wolska 90Chłodnia i składy portowePaństwowy Bank Rolny, Skarb Państwa oraz gminy miast: Gdyni, Łodzi i Wilna
5.Chłodnia Poznańska PoznańChłodniaZarząd Miejski w Poznaniu Skarb Państwa