Monitor Polski

M.P.1998.45.641

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1998 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 27 listopada 1998 r.
w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Sztuki o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Na podstawie art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 i Nr 43, poz. 170 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554) ustala się, co następuje:
§  1. Ogłasza się decyzje Ministra Kultury i Sztuki o cofnięciu zezwoleń na wykonywanie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi:
1) Decyzją nr DP.041/Z/11/98 z dnia 3 września 1998 r., wydaną na podstawie art. 104 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 i Nr 43, poz. 170 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554) oraz art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, postanawiam cofnąć udzielone Stowarzyszeniu Ochrony Praw Autorskich, ul. Rynek 13, 50-101 Wrocław, zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi i uchylić decyzję Ministra Kultury i Sztuki nr DP.041/Z/4/95 z dnia 1 lutego 1995 r. zmienioną decyzją nr DP.041/Z/4/95 z dnia 15 marca 1995 r.
2) Decyzją nr DP.041/Z/12/98 z dnia 3 września 1998 r., wydaną na podstawie art. 104 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 i Nr 43, poz. 170 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554) oraz art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, postanawiam cofnąć udzielone Stowarzyszeniu Polskiej Prywatnej Radiofonii, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa, zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi organizacji radiowych do programów radiowych w zakresie nadawania i uchylić decyzję Ministra Kultury i Sztuki nr DP.041/Z/1/95 z dnia 1 lutego 1995 r.
3) Decyzją nr DP.041/Z/13/98 z dnia 3 września 1998 r., wydaną na podstawie art. 104 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 i Nr 43, poz. 170 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554) oraz art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, postanawiam cofnąć udzielone Stowarzyszeniu Nadawców Publicznych, ul. J. P. Woronicza 17, pok. 405, 00-999 Warszawa, zezwolenie na zbiorowe zarządzanie i uchylić decyzję Ministra Kultury i Sztuki nr DP.041/Z/24/95 z dnia 29 maja 1995 r.
4) Decyzją nr DP.041/Z/14/98 z dnia 3 września 1998 r., wydaną na podstawie art. 104 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 i Nr 43, poz. 170 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554) oraz art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, postanawiam cofnąć udzielone Stowarzyszeniu Polskich Artystów Grafików Projektantów, ul. Nowy Świat 7 m. 6, 00-496 Warszawa, zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów w dziedzinie projektowania graficznego i grafiki wydawniczej, na określonych polach eksploatacji, i uchylić decyzję Ministra Kultury i Sztuki nr DPA.041/Z/5/96 z dnia 17 września 1996 r.
5) Decyzją nr DP.041/Z/15/98 z dnia 3 września 1998 r., wydaną na podstawie art. 104 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 i Nr 43, poz. 170 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554) oraz art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, postanawiam cofnąć udzielone Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Telewizji Kablowej, ul. Mieszka I 2-4, 65-040 Zielona Góra, zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami do stworzonych przez operatorów sieci kablowej programów radiowych i telewizyjnych, do utrwalania, zwielokrotniania, nadawania, w tym przez inną organizację radiową lub telewizyjną, w szczególności przez organizację kablową działającą jako nadawca, i uchylić decyzję Ministra Kultury i Sztuki nr DP.041/Z/6/95 z dnia 1 lutego 1995 r.
§  2. Ogłasza się, w załączniku do niniejszego obwieszczenia, decyzje Ministra Kultury i Sztuki o udzieleniu zezwoleń na wykonywanie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
§  3. Traci moc obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Sztuki o udzieleniu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (Monitor Polski Nr 39, poz. 472) oraz obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie zmian w wykazie decyzji o udzieleniu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (Monitor Polski Nr 12, poz. 143).

ZAŁĄCZNIK

Wykaz decyzji Ministra Kultury i Sztuki wydanych na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 i Nr 43, poz. 170) o udzieleniu zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Lp.Numer decyzjiData wydania decyzjiOznaczenie strony (nazwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi)Rozstrzygnięcie (sentencja decyzji)Uwagi
123456
1DP.041/Z/2/951 lutego 1995 r.Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PROUdzielenie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do programów komputerowych na następujących polach eksploatacji:
ul. Żurawia 4a

00-503 Warszawa

1) utrwalenie,

2) zwielokrotnienie

określoną techniką,

3) wprowadzenie do

obrotu,

4) wprowadzenie do

pamięci komputera,

5) najem,

6) dzierżawa

2DP.041/Z/3/951 lutego 1995 r.Stowarzyszenie Polskich Artystów Wykonawców Muzyki Rozrywkowej SAWP

al. Jana Pawła II 64

00-170 Warszawa

Udzielenie zezwolenia:

I. na zbiorowe

zarządzanie prawami

pokrewnymi w zakresie

artystycznych wykonań

utworów muzycznych i

słowno-muzycznych na

następujących polach

eksploatacji:

1) utrwalanie,

2) zwielokrotnianie

określoną techniką,

3) wprowadzanie do

obrotu,

4) publiczne odtwarzanie

5) najem,

6) dzierżawa,

7) nadawanie;

II. na pobieranie

wynagrodzeń z

tytułu:

1) publicznego

odtwarzania

artystycznych wykonań

dokonywanych za

pomocą wprowadzonego

do obrotu

egzemplarza,

2) nadawania

artystycznych wykonań

dokonywanych za

pomocą wprowadzonego

do obrotu egzemplarza

Zmiana:

decyzja

z dnia 11 marca 1998 r.

3DP.041/Z/5/9514 kwietnia 1995 r.Związek Polskich Artystów Plastyków ZPAP ul. Marszałkowska 34/50 00-554 WarszawaUdzielenie zezwolenia:

I. na zbiorowe

zarządzanie prawami

autorskimi do utworów

plastycznych na

następujących polach

eksploatacji:

1) zwielokrotnienie

jakąkolwiek techniką,

2) wprowadzenie do

obrotu,

3) wprowadzenie do

pamięci komputera,

4) wystawienie,

5) najem,

6) dzierżawa,

7) nadanie za pomocą

wizji przewodowej lub

bezprzewodowej przez

stację naziemną oraz

za pośrednictwem

satelity;

II. na pobieranie na

rzecz twórców i ich

spadkobierców

wynagrodzenia w

wysokości 5% od ceny

dokonywanych

zawodowo odsprzedaży

oryginalnych

egzemplarzy utworu

plastycznego

Zmiana:

decyzja nr DPA. 041/Z/5/95/96 z dnia 8 lipca 1996 r.

4DP.041/Z/7/951 lutego 1995 r.Związek Artystów Scen Polskich ZASP Al. Ujazdowskie 45 00-536 WarszawaUdzielenie zezwolenia:

I. na zbiorowe zarządzanie:

1) prawami autorskimi

reżyserów teatralnych

i scenografów

teatralnych na

następujących polach

eksploatacji:

a) utrwalanie,

b) zwielokrotnianie

jakąkolwiek

techniką,

c) wprowadzanie do

obrotu,

d) najem,

e) dzierżawa

f) publiczne

odtwarzanie oraz

nadawanie, jeżeli

nie są dokonywane

za pomocą

wprowadzonego do

obrotu

egzemplarza,

2) prawami pokrewnymi

artystów wykonawców:

aktorów, solistów

śpiewaków, tancerzy,

na następujących

polach eksploatacji:

a) utrwalanie,

b) zwielokrotnianie

jakąkolwiek

techniką,

c) wprowadzanie do

obrotu,

d) publiczne

odtwarzanie

e) najem,

f) dzierżawa,

g) nadawanie za

pomocą wizji lub

fonii przewodowej

albo

bezprzewodowej

przez stację

naziemną,

h) nadawanie za

pośrednictwem

satelity;

II. na pobieranie

wynagrodzeń z

tytułu:

1) nadawania i

publicznego

odtwarzania

artystycznych wykonań

za pomocą

wprowadzonego do

obrotu egzemplarza,

2) rozpowszechniania

utworu

audiowizualnego w

kinach, a także najmu

lub dzierżawy oraz

publicznego

odtwarzania utworów

audiowizualnych - dla

odtwórców głównych

ról w utworach

audiowizualnych

Zmiana: decyzja nr DP.041/Z/22/97 z dnia 20 października 1998 r.
5DP.041/Z/8/951 lutego 1995 r.Stowarzyszenie Autorów ZAiKS ul. Hipoteczna 2 00-092 WarszawaUdzielenie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów:

1) słownych,

2) muzycznych,

3) słowno-muzycznych,

4) choreograficznych,

5) pantomimicznych,

6) słownych, muzycznych,

słowno-muzycznych i

choreograficznych w

utworze

audiowizualnym,

na następujących polach

eksploatacji:

a) utrwalanie,

b) zwielokrotnianie,

c) wprowadzanie do

obrotu,

d) wprowadzanie do

pamięci komputera,

e) publiczne

wykonanie,

f) publiczne

odtwarzanie,

g) wyświetlanie,

h) wystawianie,

i) najem i dzierżawa,

j) nadanie za pomocą

wizji lub fonii

przewodowej albo

bezprzewodowej

przez stację

naziemną,

k) nadanie za

pośrednictwem

satelity,

l) równoczesne i

integralne nadanie

utworu nadawanego

przez inną

organizację

radiową lub

telewizyjną

Zmiana: decyzja nr BP/WPA/041/ /Z/9/98 z dnia 23 października 1998 r.
6DP.041/Z/9/951 lutego 1995 r.Stowarzyszenie Twórców Ludowych ul. Grodzka 14 20-112 LublinUdzielenie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie:

1) prawami autorskimi do

utworów twórców

ludowych na

następujących polach

eksploatacji:

a) utrwalanie,

b) zwielokrotnianie

określoną

techniką,

c) wprowadzenie do

obrotu,

d) publiczne

wykonanie lub

publiczne

odtworzenie,

e) wyświetlanie,

f) najem,

g) dzierżawa,

h) nadawanie za

pomocą wizji i

fonii przewodowej

albo

bezprzewodowej

przez stację

naziemną,

i) nadawanie za

pośrednictwem

satelity,

j) równoczesne i

integralne nadanie

utworu nadawanego

przez inną

organizację

radiową i

telewizyjną;

2) prawami pokrewnymi

artystów ludowych do

artystycznych wykonań

na następujących

polach eksploatacji:

a) utrwalanie,

b) zwielokrotnianie

określoną

techniką,

c) wprowadzanie do

obrotu,

d) najem,

e) dzierżawa,

f) publiczne

odtwarzanie oraz

nadawanie, jeżeli

nie są dokonywane

za pomocą

wprowadzonego do

obrotu egzemplarza

7DP.041/Z/10/951 lutego 1995 r.Związek Producentów Audio-Video ZPAV ul. Kruczkowskiego 12 m. 2 00-380 WarszawaUdzielenie zezwolenia:

I. na zbiorowe

zarządzanie prawami

pokrewnymi w zakresie

praw do fonogramów i

wideogramów na

następujących polach

eksploatacji:

1) zwielokrotnianie

określoną techniką,

2) wprowadzanie do

obrotu,

3) najem,

4) dzierżawa;

II. na pobieranie

wynagrodzeń z tytułu

nadawania i

publicznego

odtwarzania

wprowadzonego do

obrotu wideogramu

muzycznego lub

fonogramu

Zmiana: decyzja nr DP.WPA. 041/Z/10/98 z dnia 13 sierpnia 1998 r.
8DP.041/Z/13/9529 maja 1995 r.Stowarzyszenie Filmowców Polskich ul. Krakowskie Przedmieście 41 00-071 WarszawaUdzielenie zezwolenia:

I. na zbiorowe

zarządzanie w

zakresie praw

autorskich do utworów

audiowizualnych na

następujących polach

eksploatacji:

1) utrwalanie,

2) zwielokrotnianie

określoną

techniką,

3) wprowadzanie do

obrotu,

4) publiczne

odtwarzanie,

5) najem,

6) dzierżawa,

7) nadawanie za

pomocą wizji lub

fonii przewodowej

albo

bezprzewodowej

przez stację

naziemną oraz

nadawanie za

pośrednictwem

satelity,

8) równoczesne i

integralne

nadawanie programu

lub filmu przez

inną organizację

radiową lub

telewizyjną,

9) wprowadzenie do

pamięci komputera,

10) wyświetlanie;

II. na zbiorowe

zarządzanie prawami

pokrewnymi

przysługującymi

producentom utworów

audiowizualnych

Zmiana: decyzja nr DP/WPA/041/ /Z/5/98 z dnia 23 października 1998 r.
9DP.041/Z/14/9529 maja 1995 r.Związek Polskich Artystów Fotografików pl. Zamkowy 8 00-277 WarszawaUdzielenie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów fotograficznych i utworów plastycznych w zakresie rzeźby na następujących polach eksploatacji:

1) zwielokrotnienie

jakąkolwiek techniką,

2) wprowadzenie do

obrotu,

3) wystawienie,

4) najem,

5) dzierżawa

10DP.041/Z19/9514 lutego 1995 r.Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOART ul. Lwowska 13 00-660 WarszawaUdzielenie zezwolenia:

I. na zbiorowe

zarządzanie prawami

pokrewnymi w zakresie

artystycznych wykonań

utworów muzycznych i

słowno-muzycznych na

następujących polach

eksploatacji:

Zmiany: 1) decyzja nr DPA./041/Z/3/96 z dnia 17 czerwca 1996 r.
1) utrwalanie,

2) zwielokrotnianie

określoną techniką,

3) wprowadzanie do

obrotu,

4) publiczne

odtwarzanie,

5) najem,

6) dzierżawa,

7) nadawanie;

II. na pobieranie

wynagrodzeń z

tytułu:

1) publicznego

odtwarzania

artystycznych wykonań

dokonywanych za

pomocą wprowadzonego

do obrotu

egzemplarza,

2) nadawania

artystycznych wykonań

dokonywanych za

pomocą wprowadzonego

do obrotu egzemplarza

2) decyzja nr DPA.041/Z/1/97 z dnia 27 sierpnia 1997 r.
11DPA. 041/Z/27/9516 sierpnia 1995 r.Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych siedziba: Politechnika Świętokrzyska al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7 25-314 KielceUdzielenie zezwolenia:

I. na zbiorowe

zarządzanie prawami

autorskimi do utworów

naukowych i

technicznych, w

zakresie:

1) zwielokrotniania,

2) wprowadzania do

obrotu,

3) rozpowszechniania;

II. na pobieranie od

ośrodków informacji

lub dokumentacji

naukowo-technicznej

wynagrodzenia za

odpłatne udostępnianie

egzemplarzy fragmentów

utworów

12DPA. 041/Z/1/9621 marca 1996 r.Stowarzyszenie Niezależnych Autorów Radiowych i Telewizyjnych ul. Andersa 5 00-147 WarszawaUdzielenie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie:

I. prawami autorskimi

do utworów

literackich,

publicystycznych,

muzycznych, słowno-

muzycznych,

scenicznych,

sceniczno-

muzycznych,

choreograficznych i

audiowizualnych (w

tym wizualnych i

audialnych);

II. prawami pokrewnymi

do artystycznych

wykonań, prawami

pokrewnymi nadawców

radiowych i

telewizyjnych oraz

producentów

fonogramów i

wideogramów, na

następujących polach

eksploatacji:

1) utrwalenie,

2) zwielokrotnienie

określoną techniką,

3) wprowadzenie do

obrotu,

4) wprowadzenie do

pamięci komputera,

5) publiczne

odtwarzanie i

publiczne wykonanie,

6) wystawienie,

7) wyświetlenie,

8) najem,

9) dzierżawa,

10) nadanie za pomocą

wizji i fonii

przewodowej i

bezprzewodowej przez

stacje naziemne i za

pośrednictwem

satelity,

11) równoczesne i

integralne nadanie

utworu i

artystycznego

wykonania nadawanego

przez inną

organizację radiową

lub telewizyjną

13DPA. 041/Z/19/9716 lutego 1998 r.Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP ul. Foksal 2 00-950 WarszawaUdzielenie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych oraz urbanistycznych, na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalenie,

2) zwielokrotnienie

techniką graficzną,

drukarską,

fotograficzną,

kserograficzną i

cyfrową,

3) wprowadzenie do

obrotu,

4) wprowadzenie do

pamięci komputera,

5) najem,

6) dzierżawa