Monitor Polski

M.P.2016.49

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zmianie oraz cofnięciu zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi

Na podstawie art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia:
1) decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 października 2015 r., znak DWIM/1139/15, wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), o utrzymaniu w mocy decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 lipca 2015 r., sygn. DWIM/856/15/JB, cofającej zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych oraz urbanistycznych, udzielone Stowarzyszeniu Architektów Polskich z siedzibą w Warszawie decyzją Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 lutego 1998 r., sygn. DPA.041/Z/19/97;
2) decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2015 r., znak DWIM/1224/15/JB, wydaną na podstawie art. 104 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), o utrzymaniu w mocy decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. DWIM/695/11, cofającej zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi, udzielone Stowarzyszeniu Polski Rynek Oprogramowania PRO z siedzibą w Warszawie decyzją Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1 lutego 1995 r., znak DP.041/Z/2/95;
3) decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 października 2015 r., znak DWIM/1161/15, wydaną na podstawie art. 104 ust. 2 pkt 2 oraz art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) w związku z art. 104 § 1 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), o zmianie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi, udzielonego Związkowi Polskich Artystów Plastyków z siedzibą w Warszawie decyzją Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1 lutego 1995 r., nr DP.041/Z/5/95, zmienioną decyzją z dnia 14 kwietnia 1995 r., nr DPA.041/Z/5/95, decyzją z dnia 8 lipca 1996 r., nr DPA.041/Z/5/95/96 oraz decyzją z dnia 11 marca 2003 r., nr DP.WPA.024/482/02/mp.

ZAŁĄCZNIK

Numer decyzjiData wydania decyzjiOznaczenie strony (nazwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi)Rozstrzygnięcie (sentencja decyzji)Uwagi
12345
DWIM/1139/1521 października 2015 r.Stowarzyszenie Architektów Polskich z siedzibą w WarszawieUtrzymanie w mocy decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 lipca 2015 r., sygn. DWIM/856/15/JB cofającej zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych oraz urbanistycznych, udzielone Stowarzyszeniu Architektów Polskich z siedzibą w Warszawie decyzją Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 lutego 1998 r., sygn. DPA.041/Z/19/97.Decyzja wykonalna z dniem 23 października 2015 r.
DWIM/1224/15/JB9 listopada 2015 r.Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO z siedzibą w WarszawieUtrzymanie w mocy decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. DWIM/695/11 cofającej zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi, udzielone Stowarzyszeniu Polski Rynek Oprogramowania PRO z siedzibą w Warszawie decyzją Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1 lutego 1995 r., znak DP.041/Z/2/95.Decyzja wykonalna z dniem 16 listopada 2015r.
DWIM/1161/1526 października 2015 r.Związek Polskich Artystów Plastyków z siedzibą w WarszawieZmiana decyzji Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1 lutego 1995 r., nr DP.041/Z/5/95, zmienionej decyzją z dnia 14 kwietnia 1995 r., nr DPA.041/Z/5/95, decyzją z dnia 8 lipca 1996 r., nr DPA.041/Z/5/95/96 oraz decyzją z dnia 11 marca 2003 r., nr DP.WPA.024/482/02/mp, na mocy której Związek Polskich Artystów Plastyków z siedzibą w Warszawie uzyskał zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów plastycznych, i nadanie jej brzmienia:

"Związkowi Polskich Artystów Plastyków udzielam zezwolenia:

I na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów plastycznych na następujących polach eksploatacji:

1) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

2) wprowadzanie do obrotu oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy utworu,

3) użyczenie i najem oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy utworu,

4) wystawienie,

5) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

II na pobieranie na rzecz twórców i ich spadkobierców wynagrodzenia z tytułu zawodowej odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego (droit de suite)"

Decyzja wykonalna z dniem 11 listopada 2015 r.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).