Ogłoszenie aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Monitor Polski

M.P.2023.503

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2023 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 17 marca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Na podstawie art. 97 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295 i 412) ogłasza się aktualizację krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych zatwierdzoną przez Radę Ministrów w dniu 5 maja 2022 r., stanowiącą załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

VI AKTUALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

Spis treści

1. Wstęp

2. Sposób wdrażania dyrektywy 91/271/EWG

2.1. Założenia przyjęte do wdrażania dyrektywy 91/271/EWG i opracowania KPOŚK

2.2. Uwarunkowania spełnienia przez aglomeracje wymogów dyrektywy 91/271/EWG

3. KPOŚK i jego kolejne aktualizacje

4. Podstawa prawna i cel opracowania AKPOŚK 2022

5. Metodyka opracowania AKPOŚK 2022

6. Aglomeracje ujęte w AKPOŚK 2022

6.1. Aktualny stan aglomeracji

6.2. Priorytetyzacja aglomeracji niespełniających warunków dyrektywy 91/271/EWG

7. Omówienie inwestycji zaplanowanych na lata 2021-2027 w aglomeracjach

7.1. Zaplanowane inwestycje w zakresie sieci kanalizacyjnej

7.2. Zaplanowane inwestycje w zakresie oczyszczalni ścieków i zapewnienia odpowiednich standardów oczyszczania 8.Komunalne osady ściekowe w ramach KPOŚK

9. Efekt rzeczowo-finansowy realizacji KPOŚK w latach 2003-202023

10. Ocena inwestycji zaplanowanych w AKPOŚK 2022 w aspekcie wypełnienia warunków dyrektywy 91/271/EWG

11 .Potrzeby finansowe na realizację inwestycji ujętych w AKPOŚK 2022

12. Identyfikacja potencjalnych źródeł finansowania inwestycji sektora

12.1. Finansowanie ze środków publicznych krajowych i zagranicznych

12.2. Finansowanie z przychodów własnych sektora

13. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu AKPOŚK 2022

13.1. Podstawa prawna i cel Prognozy

13.2. Zawartość, główne cele projektu AKPOŚK 2022 oraz jego powiązania z innymi dokumentami

13.3. Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy

13.4. Diagnoza aktualnego stanu środowiska

13.5. Ustalenia Prognozy oddziaływania na środowisko

13.6. Rozwiązania alternatywne

14. Informacja o konsultacjach społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu AKPOŚK 2022

15. Podsumowanie

Wykaz użytych skrótów, aktów prawnych i pojęć

Skróty

Akty prawne

Pojęcia

Wykaz tabel

Wykaz wykresów

Załączniki

Załącznik nr 1 - Streszczenie AKPOŚK 2022 w języku niespecjalistycznym

Załącznik nr 2 - Wykaz aglomeracji

Załącznik nr 3 - Wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla aglomeracji > 2 000 RLM

grafika

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).