Monitor Polski

M.P.2016.652

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Na podstawie art. 43 ust. 4d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352) ogłasza się aktualizację krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych zatwierdzoną przez Radę Ministrów w dniu 21 kwietnia 2016 r., stanowiącą załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

AKTUALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH - AKPOŚK 2015

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).