Monitor Polski

M.P.1954.114.1632

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 1954 r.

UCHWAŁA Nr 781
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 13 listopada 1954 r.
w sprawie odznaki jubileuszowej za długoletnią pracę w górnictwie.

Na podstawie przepisów rozdziału II ust. 7 uchwały Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla górników w górnictwie węglowym (Monitor Polski Nr A-100, poz. 1175) Prezydium Rządu uchwala, co następuje:
§  1. Ustala się wzór odznaki jubileuszowej za długoletnią pracę w górnictwie, jak w załączniku.
§  2. Odznaka jubileuszowa za długoletnią pracę w górnictwie wykonana jest w trzech rodzajach:

- brązowa - za 25-letnią nienaganną i nieprzerwaną pracę w górnictwie,

- srebrna - za 35-letnią nienaganną i nieprzerwaną pracę w górnictwie,

- złota - za 50-letnią nienaganną i nieprzerwaną pracę w górnictwie.

§  3. Odznakę jubileuszową otrzymują za nienaganną i nieprzerwaną pracę w górnictwie pracownicy górnictwa, do których mają zastosowanie przepisy rozdziału II ust. 7 uchwały Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla górników w górnictwie węglowym (Monitor Polski Nr A-100, poz. 1175).
§  4.
1. Odznakę jubileuszową za długoletnią pracę w górnictwie nadaje minister.
2. Wręczenia odznaki należy dokonywać w sposób uroczysty, w zasadzie w "Dniu Górnika".
§  5. Odznakę jubileuszową za długoletnią pracę w górnictwie nosi się po prawej stronie piersi.
§  6. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Górnictwa i innym właściwym ministrom.
§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR ODZNAKI JUBILEUSZOWEJ ZA DŁUGOLETNIĄ PRACĘ W GÓRNICTWIE

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................