Monitor Polski

M.P.1956.56.610

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1956 r.

UCHWAŁA NR 416
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 30 czerwca 1956 r.
w sprawie odzieży ochronnej dla studentów odbywających szkolenie wojskowe w szkołach wyższych.

W trosce o ujednolicenie i dalszą poprawę stanu zaopatrywania w odzież ochronną studentów odbywających szkolenie wojskowe - Prezydium Rządu uchwala, co następuje:
§  1. Studenci odbywający szkolenie wojskowe podczas studiów w szkołach wyższych otrzymują w szkole wyższej odzież ochronną do używania podczas zajęć na studium wojskowym oraz - za zezwoleniem rektora - do używania w akcjach o charakterze społecznym.
§  2.
1. Odzież ochronna składa się z:
1) kombinezonu,
2) czapki polowej,
3) spinaczy do spodni kombinezonu,
4) pasa głównego parcianego,
5) płaszcza sukiennego,
6) trzewików typu wojskowego.
2. Przedmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-3 wydaje się studentom na cały okres studiów do ich indywidualnego użytkowania, przedmioty zaś wymienione w pkt 4-6 wydaje się studentom na dany dzień szkolenia.
3. W razie przerwania studiów studenci obowiązani są zwrócić odzież otrzymaną na czas trwania studiów.
§  3. Ministrowie, którym podlegają szkoły wyższe, ustalą w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej normy zużycia poszczególnych rodzajów odzieży ochronnej.
§  4. Zobowiązuje się ministrów, którym podlegają szkoły wyższe prowadzące szkolenie wojskowe, do uwzględnienia w resortowych planach zaopatrzenia materiałowo-technicznego poczynając od roku szkolnego 1956/1957 niezbędnej ilości odzieży ochronnej, a Ministra Finansów do zabezpieczenia finansowego wykonania przepisów uchwały.
§  5. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Szkolnictwa Wyższego oraz innym zainteresowanym ministrom.
§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.