Monitor Polski

M.P.1990.4.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 2 lutego 1990 r.
w sprawie odstąpienia od ustalania zasad i stawek wynagradzania oraz umów wzorcowych o prace literackie i pomocnicze prace literackie do filmu.

Na podstawie art. 33 § 1 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234, z 1975 r. Nr 34, poz. 184 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
§  1. Odstępuje się od ustalania zasad i stawek wynagradzania oraz umów wzorcowych o prace literackie i pomocnicze prace literackie do filmu.
§  2. Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192) traci moc uchwała nr 194 Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. w sprawie zasad i stawek wynagradzania oraz umów wzorcowych o prace literackie i pomocnicze prace literackie do filmu (Monitor Polski Nr 23, poz. 197, z 1984 r. Nr 19, poz. 132 i z 1986 r. Nr 20, poz. 145).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.