§ 1. - Odsetki od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Monitor Polski

M.P.1969.32.238

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1976 r.
§  1.
1.
Banki pobierają odsetki od udzielanych kredytów oraz płacą odsetki od środków na rachunkach bankowych według stawek ustalonych w niniejszej uchwale.
2.
Podane w dalszych przepisach stawki oznaczają wysokość oprocentowania w stosunku rocznym.
3. 1
Przez użyte w uchwale określenia:
1)
rezerwy - należy rozumieć zapasy rzeczowe, nie związane z bieżącą działalnością, a nie będące zapasami sezonowymi, gromadzone ze względów ogólnogospodarczych lub społecznych na mocy decyzji Rządu albo - podejmowanych w porozumieniu z bankami - decyzji ministerstw (urzędów centralnych) lub zjednoczeń objętych planowaniem centralnym,
2)
kredyt podstawowy - należy rozumieć kredyt obrotowy na finansowanie zapasów, z wyjątkiem zapasów sezonowych i rezerw, a w przedsiębiorstwach handlu rynkowego - z wyjątkiem rezerw, oraz na finansowanie należności od odbiorców krajowych i należności zagranicznych, nie sfinansowanych własnymi funduszami w obrocie i prawidłowymi zobowiązaniami,
3)
kredyt dodatkowy - należy rozumieć kredyt obrotowy na finansowanie rezerw i zapasów sezonowych, z wyjątkiem zapasów sezonowych w przedsiębiorstwach handlu rynkowego,
4)
kredyt przejściowy - należy rozumieć kredyt obrotowy udzielany jako doraźna pomoc finansowa w wypadkach przejściowego braku środków płatniczych.
1 § 1 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 265 z dnia 30 listopada 1973 r. (M.P.73.54.303) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1974 r.