Odsetki od kredytów udzielanych przez banki jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym.

Monitor Polski

M.P.1970.9.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 marca 1970 r.
w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym.

Na podstawie § 7, § 8, § 10 pkt 1 i § 11 ust. 1 uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 32, poz. 238) zarządza się, co następuje:
Banki pobierają od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym odsetki w wysokości określonej w taryfie odsetek, stanowiącej załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1970 r.

ZAŁĄCZNIK 1

TARYFA ODSETEK OD KREDYTÓW UDZIELANYCH JEDNOSTKOM GOSPODARKI NIE USPOŁECZNIONEJ I OSOBOM FIZYCZNYM

Poz.WyszczególnienieStopa procentowa
I. Kredyty obrotowe.
1Kredyty obrotowe, z wyjątkiem kredytów wymienionych w poz. 2 i 34%
2Kredyty dla gospodarstw rolnych zaniedbanych ekonomicznie3%
3Kredyty dla zespołów zorganizowanych dla pozyskania i produkcji materiałów budowlanych2%
4Zadłużenie przeterminowane z tytułu kredytów obrotowych12%
II. Kredyty na inwestycje i kapitalne remonty.
5Kredyty udzielane na indywidualne budownictwo mieszkaniowe i remonty domów mieszkalnych, z wyjątkiem kredytów wymienionych w poz. 6 i 73%
6Kredyty na budownictwo mieszkaniowe i kapitalne remonty domów mieszkalnych, udzielane na podstawie przepisów uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie pomocy Państwa przy budowie przez osoby fizyczne domów jednorodzinnych i lokali w małych domach mieszkalnych (Monitor Polski z 1965 r. Nr 27, poz. 140 i z 1966 r. Nr 28, poz. 146), przepisów uchwały nr 72 Rady Ministrów z dnia 12 marca 1968 r. w sprawie niektórych uprawnień nauczycieli wstępujących do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego albo budujących domy jednorodzinne lub lokale w małych domach mieszkalnych na terenie wszystkich wsi oraz na terenie osiedli i miast nie liczących więcej niż 2.000 mieszkańców (Monitor Polski Nr 14, poz. 88) oraz dla nauczycieli korzystających z ulg na podstawie uchwały nr 301 Rady Ministrów z dnia 9 października 1968 r. w sprawie ulg w spłacie kredytów zaciągniętych przez nauczycieli w latach 1956-1967 na budowę domów (mieszkań) na terenie wsi oraz osiedli i miast nie liczących więcej niż 2.000 mieszkańców (Monitor Polski Nr 43, poz. 298)1%
7Kredyty na indywidualne budownictwo mieszkaniowe pracowników uspołecznionych zakładów pracy, związanych z rolnictwem i leśnictwem1%
8Kredyty na uzupełnienie wkładów mieszkaniowych i budowlanych przy dochodzie miesięcznym netto na 1 członka rodziny
a) do 3.000.- zł1%
b) powyżej 3.000.- zł3%
9Kredyty na opłacenie części wkładu własnego w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego, udzielane zamiejscowym pracownikom-absolwentom i studentom szkół wyższych (zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1964 r. w sprawie zasad udzielania pomocy kredytowej zamiejscowym pracownikom-absolwentom i studentom szkół wyższych na opłacenie części wkładu własnego w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego - Monitor Polski z 1964 r. Nr 86, poz. 413, z 1966 r. Nr 29, poz. 153 i z 1968 r. Nr 27, poz. 175)1%
10Kredyty dla ludności wiejskiej i rzemieślników na wsi, z wyjątkiem kredytów wymienionych w poz. 11-193%
11Kredyty dla:2%
a) ludności wiejskiej na ziemiach zachodnich i północnych *)

- na budownictwo,

b) ludności wiejskiej na budownictwo dla nowych samodzielnych

gospodarstw powstałych na gruntach nabytych od Państwa,

c) rolników na budownictwo wykonywane w ramach zespołów

budowy lub odbudowy wsi,

d) rolników zamieszkałych w regionie Kanału Wieprz -

Krzna **),

e) zespołów zorganizowanych dla pozyskania i produkcji

materiałów budowlanych,

f) rolników na budownictwo w niektórych powiatach ***),

województwa białostockiego, udzielane do 1975 r.

12Kredyty dla:1%
a) rolników na budownictwo i wyposażenie w środki produkcji

samodzielnych gospodarstw nabytych od państwa na ziemiach

zachodnich i północnych *),

b) rolników na ziemiach zachodnich i północnych *) udzielane

w wypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebą odbudowy

gospodarstwa lub przywrócenia mu zdolności produkcyjnej,

c) rolników na ziemiach zachodnich i północnych *) na

budownictwo na nowych siedliskach - w razie rezygnacji ze

wspólnego użytkowania budynków,

d) członków nowo zorganizowanych rolniczych spółdzielni

produkcyjnych - na wniesienie udziałów statutowych i

wkładów członkowskich,

e) osiedlających się rodzin cygańskich
13Kredyty dla gospodarstw zaniedbanych ekonomicznie:
a) na ziemiach zachodnich i północnych *)1%
b) na pozostałych terenach2%
14Kredyty na budownictwo udzielane w 1970 r. rolnikom zamieszkałym:
a) w powiatach hrubieszowskim i tomaszowskim2%
b) w południowo-wschodniej części województwa

rzeszowskiego ***):

- w okresie karencji1%
- w okresie spłaty2%
15Kredyty na budownictwo udzielane do 1975 r. rolnikom zamieszkałym w niektórych gromadach powiatów niskiego i brzozowskiego województwa rzeszowskiego ***):
a) w okresie karencji1%
b) w okresie spłaty2%
16Kredyty na zakładanie nowych gospodarstw na gruntach nabytych od Państwa w rejonie Bieszczadów i na innych terenach południowo-wschodniej części województwa rzeszowskiego oraz kredyty na budownictwo udzielane do 1985 r. osadnikom rolnym na terenach górskich województwa rzeszowskiego ***):
a) w okresie karencjibezprocentowo
b) w okresie spłaty1%
17Kredyty dla:
a) rybaków morskich i osadników rybackich na budownictwo i

remonty zagród i taboru pływającego, zakup sprzętu do

taboru oraz zagospodarowanie

2%
b) przybrzeżnych rybaków morskich nowo osiedlających się na

terenie województw gdańskiego, koszalińskiego i

szczecińskiego - na zakup zagród lub ich budowę systemem

gospodarczym

bezprocentowo
- w okresie karencjibezprocentowo
- w okresie spłaty1%
18Kredyty dla rolników na spłaty spadkowe:
a) dla spadkobierców pozostających w gospodarstwie3%
b) na założenie nowego gospodarstwa na gruntach nabytych od

Państwa:

- na ziemiach zachodnich i północnych *) oraz w rejonie

Bieszczadów

1%
- na pozostałych terenach2%
c) na założenie nowego gospodarstwa na gruntach nabytych od

osób fizycznych

2%
19Kredyty dla gospodarstw rolnych silniejszych ekonomicznie6%
20Zadłużenie przeterminowane z tytułu kredytów na inwestycje i kapitalne remonty

Jeżeli zwłoka w spłacie kredytu nie przekracza jednego miesiąca, odsetek za zwłokę nie pobiera się.

stawka normalna podwyższona o 4%
*) Ziemie zachodnie i północne, o których mowa w pozycjach 11 lit. a), 12 lit. a), b), c), 13 lit. a) i 18 lit. b), obejmują tereny województw: koszalińskiego, olsztyńskiego (z wyjątkiem powiatów działdowskiego i nowomiejskiego), opolskiego, szczecińskiego, wrocławskiego, zielonogórskiego oraz powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego w województwie białostockim, powiatów: elbląskiego, gdańskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, nowodworsko-gdańskiego i sztumskiego w województwie gdańskim i trzcianeckiego w województwie poznańskim.

**) Region Kanału Wieprz-Krzna, o którym mowa w poz. 11 lit. d), został określony w załączniku nr 1 do uchwały Rady Ministrów nr 123 z dnia 13 maja 1966 r. w sprawie zatwierdzenia podstawowych elementów szczegółowego planu regionalnego obszaru Kanału Wieprz-Krzna na okres do roku 1980.

***) Szczegółowy wykaz powiatów lub miejscowości, o których mowa w pozycjach 11 lit. f), 14, 15 i 16, ustalany jest odrębnymi decyzjami Ministra Finansów.

1 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 31 lipca 1970 r. (M.P.70.26.217) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 sierpnia 1970 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 15 lipca 1971 r. (M.P.71.39.255) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lipca 1971 r.